För att vässa rådgivningen kring golfens miljöutmaningar genomför Svenska Golfförbundet just nu en enkät bland landets golfklubbar. Läs om syfte, bakgrund, genomförande och hur du kan bidra!

Denna undersökning är genomförd och drygt 300 golfklubbar svarade på enkäten. Resultatet har sammanställts i en nulägesanalys om golf och ekologisk hållbarhet – läs den här

Läs vidare på denna sida för mer om syfte, genomförande och innehåll i undersökningen. 

Träd framför en golfgreen.

Undanträngning när städer växer, brist på insatsmedel, utmaningar inom tillgång på vatten och eventuella effekter av klimatförändringarna. Framtiden för Sveriges golfbanor kommer att innehålla möjligheter såväl som utmaningar.

Vi behöver nu ytterligare öka medvetenheten och förbereda oss på de miljö- och klimatmässiga utmaningar som väntar, bland annat inom banskötsel.

Därför har Svenska Golfförbundet (SGF) under 2022 påbörjat en nulägesanalys bland anslutna golfklubbar.

Under året kommer alla golfklubbar bjudas in till en enkätundersökning. Du som är klubbchef, banchef eller har en annan relevant roll kommer att fylla i enkäten tillsammans med en rådgivare från SGF.

Så ska svaren användas

Enkätsvaren från din klubb kommer att analyseras för att:

 • ge SGF:s bankonsulenter och klubbrådgivare ännu mer kunskap om just din klubbs situation och därmed kunna vässa sin rådgivning ytterligare,

 • identifiera regionala mönster och utmaningar kring exempelvis bevattning för att kunna göra kraftfulla punktinsatser där det behövs och

 • samla in fakta på nationell och regional nivå som kan användas i opinionsbildningen för golfens samhällsnytta både lokalt och regionalt.

Så går undersökningen till

Dina åsikter är mycket värdefulla för att ge bättre vägledning för en hållbar golfklubb och de miljömässiga utmaningarna på banan.

Så här går det till när du och din golfklubb är med i undersökningen:

 1. Din rådgivare tar kontakt

  Under sommaren/hösten kommer din bankonsulent eller klubbrådgivare att ta kontakt med klubbchef och banchef (eller motsvarande), för att starta upp arbetet med just din klubb. De kommer då också att skicka en PDF med enkätfrågorna (se nedan).

 2. Diskutera igenom enkätfrågorna på klubben

  Du och dina klubbkollegor förbereder er genom att läsa igenom frågorna i PDF:en, diskutera och sammanställa den fakta som behövs för att svara på enkäten i steg 3.

 3. Fyll i enkäten tillsammans med SGF

  Er rådgivare kommer kontakta er för att bestämma träff (fysiskt eller digitalt) där ni tillsammans fyller i webbenkäten. Alla relevanta roller på klubben är välkomna att vara med vid mötet (klubbledning, banchef/greenkeeper eller motsvarande).

 4. SGF analyserar svaren

  Svaren analyseras av Svenska Golfförbundet och används som underlag för framtida insatser och stöd till din golfklubb, samt för att göra regionala och nationella jämförelser. Inga svar på individuell klubbnivå kommer att delas med extern part.

Ladda ner enkätfrågorna

Det är bara positivt om så många som möjligt är informerade och känner sig involverade i arbetet. Alla som vill kan redan nu ta del av frågorna genom att ladda ner dem här: 

Ladda ner enkätfrågorna som PDF

Frågor & svar

 1. Varför gör Svenska Golfförbundet denna undersökning?
 2. För att göra en inventering och skapa en rättvis och relevant bild över nuläget på landets klubbar vad gäller utmaningarna och potentialen på banan inom området miljö och klimat.

  Ju mer fakta, desto större är möjligheten för klubben att få bättre råd och stöd kring framtidens banskötsel och hållbara golfanläggningar.

  Det ger också Svenska Golfförbundet möjlighet att hjälpa till att driva opinionsbildning regionalt, som ett komplement till den rikstäckande opinionsbildningen. Detta görs för att uppmärksamma beslutsfattare inom främst kommuner, länsstyrelser och regioner på golfens nytta i samhället.

  Det är inte bara en överlevnadsfråga för den enskilda klubben, det är en överlevnadsfråga för golfen.

 3. Varför görs undersökningen just i år?
 4. Därför att utmaningarna bara blir större och större vad gäller bland annat undanträngning när städer växer, brist på insatsmedel, utmaningar inom tillgång på vatten och eventuella effekter av klimatförändringar.

  Det finns också en potential att bättre förmedla golfens viktiga insatser för miljön och samhällsnyttan.

 5. Vilka på klubben bör vara med och svara på frågorna?
 6. Banans kvalitet är en överlevnadsfråga för klubben. Därför bör både banchef/greenkeeper och klubbledning delta i diskussionen och tillsammans hjälpas åt att svara på enkäten.

 7. Hur kommer enkätsvaren att användas?
 8. De kommer att sammanställas i en nulägesanalys där bankonsulenter och klubbrådgivare kan dra slutsatser för att vässa rådgivningen till den enskilda klubben och de klubbar som har utmaningar inom samma område.

  De kan också komma att användas i opinionsbildning för golfens betydelse för samhällsnyttan.

 9. Kommer någon annan att kunna se vad just min klubb har svarat?
 10. Nej. Enkäten är ett internt dokument på Svenska Golfförbundet. Svaren på individuell klubbnivå kommer främst att bearbetas av de som ansvarar för rådgivning till banchef/greenkeeper, klubbchef och styrelse.

 11. Är GAF och SGA involverade i undersökningen?
 12. Ja. Enkäten är förankrad i respektive intresseorganisations ledning och vi håller både Golf Management Sverige (GAF) och Swedish Greenkeepers Association (SGA) informerade om hur arbetet går.

  Vi har också en pågående dialog kring projektet, där vi tar emot värdefull input från ledningen för båda intresseorganisationerna.

 13. Hur ser tidsplanen ut?
 14. Målet är att hinna träffa landets alla klubbar under 2022 för att ta fram en vässad rådgivning till 2023.

  En digital fortbildning inom området ”Miljöutmaningar på banan” planeras till 2024, som ett komplement till alla personliga träffar som äger rum under ett år.

Kontakt

Vid eventuella frågor om enkätundersökningen eller projektet, kontakta din bankonsulent, klubbrådgivare eller Annica Lundström, chef för klubb- och anläggningsutveckling:  annica.lundstrom@golf.se.