Första rapporten från treårigt krypvensförsök

Personalen på Sollefteå GK den 7 maj när projektet startade. Försöksgreenen är helt död efter vintern.
Personalen på Sollefteå GK den 7 maj när projektet startade. Försöksgreenen är helt död efter vintern.

Fältstudien, som är ett delprojekt i Sterfs forskningsprojekt ICE-BREAKER, ska ge kunskap om hur olika krypvenssorter etablerar sig vid låga temperaturer, och om olika förbehandlingstekniker – primning – av utsädet kan ha en positiv inverkan på groningsförloppet.

Krypvenssorterna som ingår i försöket är Independence med primning (sen), Independence utan primning (sen), Luminary (medel) och Pure Select (snabb).

I försöket värderas skillnaden i uppkomst av frö och nya gräsplantor vid återetablering på en naturligt död green vid låga temperaturer. Hur lång tid det tar för de olika sorterna och vilken täthet det blir.

Närbild på en greenyta där det börjat komma upp lite gräs som har såtts.
Bild från 21 maj 2021, då gräset börjat etablera sig i försöksleden.

Så gjordes försöket

Fältförsöket startade den 7 maj på Sollefteå GK:s gamla nionde green. Sådden av den fröprimade sorten gjordes dock två dagar senare, då dessa frön blev försenade i leveransen samt att blandningsprocessen tog minst 24 timmar att genomföra.

Innan försöket påbörjades gjordes en vertikalskärning av ytan i två riktningar för att ta bort dött material. Därefter gjordes en luftning ner till 10 centimeter med 10 millimeters solida pinnar.

Utsädesmängden var 0,3 kg/100m² i två riktningar, det vill säga totalt 0,6 kg utsäde. Maskinen som används var en slitsmaskin (Vredo).

Efter sådd utfördes en kraftig mulldress samt en grundgödsling (2,5 kg/100m2 ) av green med Impact Emerge NPK 10-20-10. Därefter lades en täckduk (lutrasil) på försöksgreenen.

Tabell över gödslingsschema på Sollefteå GK.
Gödningsschemat för försöksytan. Behovsanpassad strategi som följer tillväxten.

Bevattning av ytan har skett flera gånger per dag under hela processen. Försöksgreenen har skötts exakt som övriga greener på Sollefteå GK under hela försöksperioden, med samma strategier gällande bevattning, gödning, luftning av dukar med mera.

Fukthalten som mättes tre gånger dagligen med en TDR 300 (3 cm pinnar) låg mellan 20 och 25 procent under hela försöksperioden. Gödsling av försöksytan gjordes behovsanpassat med en blandning av Urea och ammoniumsulfat.   

Resultat från första årets försök

Tabell över marktemperatur vecka 19 till 22, på 3 centimeters djup.
Marktemperaturen på försöksgreenen var relativt hög för perioden så här långt norrut.

Vårstarten 2021 var optimal gällande temperatur och etableringen av gräset blev därför väldigt god. Redan den 12 maj var temperaturen riktigt bra både på natten och dagen. Därav gick återetablering fort framåt. Efter cirka tio dagar kunde man skönja de nya gräsplantorna.

Den första avläsningen gjordes den 24 maj och sista avläsningen 2 juni. Den 15 juni var försöksgreenen i princip homogen och försöket var klart.

Tabell över värderat resultat av försöksgreenen med de olika krypvenssorterna.
Resultatet vid första och sista avläsningen 2021. Siffrorna är en värdering av uppkomst av nya gräsplantor från noll (helt död gren) till 100 (helt etablerad gräsyta). Nollrutan ligger klart efter de led som hjälpsåtts.

Över lag var det en jämn och bra etablering på alla krypvensled, utan direkt skillnad mellan sorterna. Independence var något långsammare, men det var knappt mätbart. Dock var nollrutan som inte hade fått några frön klart efter i sin etablering.

Fröprimningen, som gjordes med produkten GA 3 (gibberlinsyra), visade sig ha liten påverkan på etableringen under 2021 och ingen större skillnad kunde noteras okulärt.

En observation som gjordes efter att försöket var avslutat var att sorten Luminary tenderade att breda ut sig bättre än de andra sorterna. Vid en okulär besiktning av försöksgreenen runt midsommar noterades en högre täthet i de led som såtts med den sorten.

Sammanfattning och nästa steg

Grön green, helt etablerad med gräs.
Den 15 juni är årets försök slut. Hela greenen är fullt återetablerad och i princip helt homogen i de olika leden.

Marktemperaturen i kombination med fukt (bevattning) styr väldigt mycket hur etableringen blir. Då det under 2021 var relativt höga temperaturer under försöksperioden är det svårt att dra några slutsatser kring vilken av sorterna som fungerar bäst vid låga temperaturer.

Studien visade dock återigen tydligt att det är viktigt att hjälpså med nytt gräsfrö i stället för att förlita sig på den befintliga fröbanken.

Studien kommer nu att fortgå under 2022 och 2023, enligt samma upplägg som 2021. Därefter kommer resultaten från de tre åren analyseras och en jämförelse göras, utifrån vilken fukthalt och marktemperatur som uppmätts vid respektive försök.

Ett stort tack till Sollefteå GK med banchef Jerker de Wall som både utförde arbete och samarbetade på ett föredömligt sätt i detta projekt. Dessutom ett stort tack till våra samarbetspartners SW Horto, Jordelit och Umeå GK.

Ladda ner försöksrapporten som PDF

Skribent

Porträttbild på Calle.

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel juni 2024
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni 2024

  Ett nytt totalbekämpningsmedel har godkänts för användning på golfbanor och två fungicider har fått sitt godkännande förlängt. Läs mer och ladda ner nya listan över godkända växtskyddsmedel.

  Bild på gräs angripet av svampsjukdomen Dollar Spot. Ovanpå bilden ligger en lista över godkända växtskyddsmedel i golfen.
  Vid svampangrepp kan det vara aktuellt att använda kemisk bekämpning. Se till att alltid ha senaste versionen av listan över godkända växtskyddsmedel i golfen.

  Golfen arbetar för att minimera kemisk bekämpning av svamp och ogräs genom förebyggande åtgärder – så kallat integrerat växtskydd (IPM). Som komplement till IPM-åtgärderna finns ett antal växtskyddsmedel som är godkända i golfbaneskötsel vid behov. 

  Se till att alltid ha senaste versionen av SGF:s lista över godkända växtskyddsmedel tillgänglig, den uppdateras kontinuerligt. Ladda ner och skriv ut den regelbundet, och gör avstämningar mot det ni använder och har i kemförrådet.

  Lista över godkända växtskyddsmedel


  Nyheter i denna version:

  Ny glyfosatprodukt godkänd

  Det har förts en debatt under några år gällande om glyfosatbaserade växtskyddsmedel ska förbjudas eller inte. Produkter med glyfosat som aktiv substans har fått korta godkännandetider medan förhandlingarna har pågått. Nu är det lite klarare, och vi kan meddela att glyfosatprodukter kommer att vara kvar åtminstone några år framöver.

  För golfen finns sedan tidigare Roundup Ultra (5773), som kan användas på gräsytor, dock med lite svårtolkat användningsområde.

  Nu finns ytterligare en glyfosatprodukt – totalbekämpningsmedlet Credit Xtreme (5602) – som får användas på golfanläggningar under förutsättning att de generella reglerna följs. Det är godkänt till och med 2024-12-15. Läs mer om Credit Xtreme hos Kemikalieinspektionen.

  Övriga uppdateringar

  Två fungicider har fått förlängt produktgodkännande. Ascernity (5681) är godkänt till 2027-03-15 och Signum (4884) är godkänt till 2026-09-15.

  Det biologiska växtskyddsmedlet Harmonix Turf Defense har däremot inte fått förlängt produktgodkännande. Det gick ut 2024-05-11 och får inte längre säljas. Från 2025-04-01 gäller användningsförbud. 

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Webbinarium om ICE-BREAKER
 4. Blåtonad bild på en istäckt green med en linjal nedstoppad i isen. Texten ICE-BREAKER, webbinarium om vinteröverlevnad 11 mars.
  Banskötsel

  Webbinarium om ICE-BREAKER

  Ta del av resultaten från STERF:s treåriga forskningsprojekt om bättre vinteröverlevnad. Anmäl dig till webbinariet den 11 mars och få tips och råd för en bättre vårstart, presenterade av Nordens främsta forskare och experter.

  Vinteröverlevnad är en stor utmaning för våra golfbanor i Skandinavien. Vad har kommit fram efter tre års forskning på skandinaviska golfgreener? Det får du ta del av under detta kostnadsfria webbinarium om STERF:s stora forskningsprojekt ICE-BREAKER.

  Hjälper det att vintertäcka? Kan gräset få för mycket sol på våren? Kan krypven etablera sig på skadade greener vid låga vårtemperaturer? Är det bra att skotta bort snö? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras (se hela programmet nedan).

  Är du banchef, greenkeeper, klubbchef eller styrelsemedlem på en golfklubb som har utmaningar kring vinteröverlevnad? Missa då inte chansen att ta del av forskarnas tips och råd kring hur ni kan agera för att ge gräset en bättre vårstart.

  Datum: Måndag 11 mars 2024
  Tid: 08.30–14.15 (inkl. lunchpaus)
  Plats: Microsoft Teams (länk skickas ut via e-post till anmälda deltagare)
  Språk: Skandinaviska språk
  Anmälan: Senast torsdag 7 mars via denna länk ➤

  Presentatörerna är de forskare som ansvarat för de olika delprojekten inom ICE-BREAKER (se lista nedan). Du får alltså möjlighet att lyssna och ställa frågor till några av Skandinaviens främsta experter på god vinteröverlevnad.

  Till anmälan ➤

  Program (cirkatider)

  Inledning

  • 08.30. Introduktion av ICE-BREAKER-projektet och presentation av projektgruppen och föreläsarna.

  Huvudtema 1: Gräsets reaktion på istäcke och smältvatten

  • 09.00. Översikt av de två huvudtyperna av is- och vattenskador: 1) syrebrist och ansamling av skadliga ämnen och 2) nedbrytning av tillväxtpunkten genom absorption av smältvatten och upprepad frysning/upptining.

  • 09.20. Den kritiska vårfasen: blekning och minskad fotosyntes när isen smälter.

  09.45. Paus 15 minuter

  Huvudtema 2: Vintertäckning, skydda gräset

  • 10.00. Anpassning av vintertäckning till skandinaviska förhållanden: Behovet av vårduk och/eller ventilation under den täta duken.

  • 10.35. Två års jämförelse av vintertäckning och snö- och isröjning vid olika tidpunkter under vintern på NIBIO Apelsvoll, Gjøvik.

  • 11.00. Screening av gräsarter och sorter för istäckningstolerans.

  11.30. Lunch 60 minuter

  Huvudtema 3: Snabbare återhämtning efter isskador

  • 12.30. Identifiering av tillväxthämmande faktorer vid återetablering efter isskador.

  • 12.55. Såteknik, användning av fröprimning och olika krypvenssorter för snabbare återetablering av golfgreener i mellersta och norra Sverige.

  • 13.20. Olika typer av tillväxtduk och biostimulanter för snabbare etablering av krypven.

  Avslutning

  • 13.45. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från ICE-BREAKER-projektet, samt frågestund.

  • 14.15. Tack för idag!

  Föreläsare och presentatörer:

  Trygve S. Aamlid, NIBIO

  Sigridur Dalmannsdottir, NIBIO

  Wendy Waalen, NIBIO

  Karin J. Hesselsøe, NIBIO

  Marit Almvik, NIBIO

  Carl-Johan Lönnberg, Svenska Golfförbundet

  Håkan Blusi, Svenska Golfförbundet


  Varmt välkommen med din anmälan!

  Skribent

  Porträttbild Håkan Blusi
 5. Erbjudande om jordprofilsanalys
 6. Banskötsel

  Erbjudande om jordprofilsanalys

  Hur vet du hur mycket sand, luft och näringsämnen gräset behöver för att må så bra som möjligt? Det kan en jordprofilsbedömning ge svar på. Ta hjälp av din bankonsulent för att ta prover av er profil och skicka dem på analys till ett oberoende labb i USA.

  En jordprofilsbedömning med fysikalisk och kemisk analys passar alla klubbar som är intresserade av att lära sig mer om sin profil.

  Genom ökad kunskap kan du som banchef fatta välgrundade beslut som främjar hälsosam grästillväxt och optimerar spelbarheten på era greener, både kortsiktigt och långsiktigt.

  Till vänster ett jordprov med thatch i olika nivåer markerat med en linjal. Till höger en man som sitter med ett jordprov samt ett antal olika verktyg.
  Din bankonsulent kan hjälpa till ta prover av er jordprofil och skicka dem på analys till ett oberoende laboratorium i USA.

  Nu ger SGF dig som banchef möjlighet att beställa en jordprofilsanalys via ett oberoende laboratorium i USA, med efterföljande rådgivning från din bankonsulent.

  Kostnaden för analysen är inte mer än det labbet fakturerar, plus transport och utlägg. Bankonsulenten hjälper till med provtagning och kontakter med labbet.

  Fysikaliska och kemiska analyser

  I en jordprofilsbedömning görs ett antal analyser på olika nivåer i profilen: 0–2,5 cm, 2,5–5 cm, 5–10 cm samt vid behov 10–15 cm.

  Rapportsida med massor av text och kurvor, samt bild på en jordprofil i olika nivåer.
  Exempel: rapport fysikalisk analys.

  De fysikaliska analyserna ger kunskap som hjälper dig att optimera golfgreenens markstruktur för att skapa idealiska förhållanden för spel och välmående plantor.

  Regelbundna kemiska analyser ger möjlighet att skräddarsy gödselprogram och markförbättringsåtgärder för att optimera tillväxtförhållandena på golfgreenen.

  Resultaten och rekommendationerna baseras på oberoende forskning. Det gör att du kan känna dig trygg i vad du ska tillföra marken och gräset, och i vilka mängder.

  Då kan du säkerställa att det blir precis det som behövs – varken mer eller mindre. Det leder till hållbara spelytor, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Detta ingår i den fysikaliska analysen

  Den fysikaliska analysen av golfgreenen omfattar flera viktiga aspekter som påverkar markens struktur och därmed spelkvaliteten:

  ✓ Partikelstorlek
  ✓ Partikelklassificering
  ✓ Organiskt material
  ✓ Densitet
  ✓ Porositet
  ✓ Vattenhållande förmåga
  ✓ Perkolation

  Laboratoriet utvärderar jordens struktur, textur och densitet genom att bedöma andelen sand, organiskt material, silt och lerpartiklar i marken.

  En homogen textur och struktur är viktigt för vattenrörelsen genom växtbädden och avgörande för dränering och vattenhållande förmåga. Det är viktigt att balansera detta för att undvika höga fukthalter och säkerställa att rötterna får tillräckligt med vatten och syre.

  Jordkompaktion och optimal porositet är också viktigt för rottillväxten, då luftcirkulation och vattenrörelse påverkas mycket av dessa parametrar.

  Den organiska mängden har stor påverkan på spelbarheten och plantans välbefinnande. Genom att mäta den går det att säkerställa rätt nivåer som ger starkare plantor och en bättre spelupplevelse.

  I analysen ingår rekommendationer på åtgärder, som luftning och dressning.

  Detta ingår i den kemiska analysen

  Den kemiska analysen fokuserar på jordens pH-nivåer och näringsinnehåll:

  ✓ pH-värde
  ✓ Näringsämnesvärden
  ✓ Katjonbyteskapacitet (CEC)
  ✓ Kväve-release
  ✓ Salthalt
  ✓ Basmättnadsgrad

  Att förstå den kemiska sammansättningen möjliggör justeringar av pH för att optimera näringsupptaget och främja hälsosam grästillväxt.

  Baserat på resultaten av den kemiska analysen kan du fatta beslut om näringshantering och den kemiska miljön som finns i profilen.

  Detta inkluderar noggrant avvägda gödselmedelsapplikationer för att upprätthålla en balanserad och näringsrik miljö för gräset.

  En balanserad tillförsel av näringsämnen är nödvändig för att undvika näringsbrister eller överskott. I analysen kan du få rekommendationer av vilka näringsämnen växtprofilen behöver.

  Så här går det till rent praktiskt

  I jordprofilsbedömningen ingår analys av upp till tre av klubbens greener. Det är din bankonsulent som hanterar det praktiska. Så här går det till:

  1. Bankonsulenten tar fem hålkoppar på varje green och delar upp dem i de olika nivåerna.

  2. Bankonsulenten tar även andra prover gällande växtplats, förutsättningar och spelbarhet.

  3. Proverna skickas till Brookside Labs i USA (läs mer på blinc.com).

  4. Efter cirka två månader kommer resultatet tillbaka, med analyssvar och rekommendationer baserade på obereonde forskning.

  5. Bankonsulenten går igenom det samlade resultatet med klubbens banchef.

  6. Tillsammans konstaterar vi ett nuläge och bestämmer ett önskat läge utifrån rådande förutsättningar. Vi diskuterar också strategier och planer för att nå det önskade läget. 

  7. Vidare uppföljning sker efter överenskommelse med dig som banchef.

  Följ upp resultatet med ny analys

  Genom att systematiskt genomföra fysikaliska och kemiska analyser kan du följa upp resultatet av underhållsinsatserna och få kunskap om hur de påverkar profilen och spelbarheten.

  Det möjliggör en komplett underhållsstrategi och därmed långsiktig hållbarhet och en kvalitativ spelupplevelse.

  Nyfiken? Kontakta din bankonsulent!

  Kontakta din bankonsultent för att ta reda på mer och anmäla intresse för att göra en jordprofilsbedömning av din golfbana.

  Du hittar våra kontaktuppgifter här.

  Skribent

  Kontaktkort Erik Dahl