Här får du hjälp och svar på de vanligaste frågorna som berör golfanläggningens miljöarbete.

Allt från golfens miljöpåverkan via olika certifieringssystem till större vattensalamanderns förekomst på golfbanan. Hänvisningar till externa länkar, rapporter och goda exempel kompletterar din läsning.

Miljöcertifera golfklubben med GEO OnCourse®

Bevara den biologiska mångfalden – flera enkla tips

Lär mer om miljön och hur golfen kan påverka den

 1. Golfens miljöpåverkan – positiv, men kan bli ännu bättre!
 2. Golfanläggningar upptar ofta tidigare jordbruks- och skogsområden i Sverige. Så hur påverkas och förändras djurlivet, växtligheten och vattenkvaliteten? Vilka är miljöriskerna och hur stor är golfanläggningens påverkan på omgivande miljö? Läs mer om den typen av frågor här nedan.

  Svenska golfanläggningars påverkan på omgivande miljö

 3. Checklista - så uppfyller du miljökraven på golfbanan
 4. Att följa miljölagstiftningen och jobba förebyggande är ett led i att minska golfbaneskötselns miljöpåverkan. Exempel på förebyggande åtgärder är då man satsar på att ge gräsytorna bästa möjliga förutsättningar, reducera utsläppsrisken av näring och pesticider och optimera användning av naturgrus och vatten.

  Detta material visar på ett enkelt sätt vilka skyldigheter och regler som gäller vid skötsel av golfbanan. Checklistan med åtgärdsplanen kan användas för att dokumentera och samtidigt få en årlig revidering av verksamheten.

  Som bilagor till checklistan bifogas färdiga blanketter för journalföring och ansökningar till myndigheter även färdiga exempel och instruktioner. Dessa kan användas för att förbättra och förenkla klubbens miljöarbete.

  Checklista - så uppfyller du miljökraven på golfbanan

 5. Dammar och småvatten – kanske anläggningens viktigaste biotop?
 6. Vatten spelar en viktig roll för landskapet, samhället och den biologiska mångfalden. På golfbanan fungerar vattendammar som utjämnande vattenmagasin, bevattningsdamm, växtnäringsfälla och biotop för många djur och växter.

  Nytta med dammar på golfbanan

  • Samla upp och lagra vatten, sprida och jämna ut flöden
  • Biologiska filter för sediment, fosfor och kväve
  • Artrika – och varierade biotoper
  • Lekplatser för främst groddjur
  • Del av kulturlandskapet och tillhör ofta landskapsbilden

  Några råd för att hålla en biologiskt attraktiv damm

  • Gärna öppet och solbelyst dock med vissa skuggiga partier
  • Anlägg gärna öar och/eller boplatser för häckande fåglar
  • Djupet på dammen bör variera från grunda översilningsytor till djuphålor >2 meter
  • Ha minst en sida, den som inte är mot spelytan långgrund gärna med många flata stenar
  • Gräsmark, stenrösen, kompost(ris)-högar i anslutning ger skydd och övervintringsmöjlighet
  • Vill man värna det vilda djur- och växtlivet bör fisk och tama änder inte inplanteras

  Golfbanan som våtmarksresurs - en rapport av Colding mfl

 7. Golf Environment Organization (GEO) - miljöcertifiering
 8. GEO-certifiering, golfens internationella miljöcertifieringssystem är ett enkelt och inspirerade sätt att arbeta med miljöfrågor. Ett lämpligt nästa steg att ta för de klubbar som redan har SGF Miljödiplom.

  En GEO-certifiering ger nya möjligheter för alla golfanläggningar att på ett inspirerande och effektivt sätt arbeta med och kommunicera miljöarbetet. Certifieringen talar om att golfanläggningens miljöarbete håller god internationell standard. Läs mer om det svenska verktyget här

  GEO-certifiering lanserades på Europatourens tävling BMW PGA Championship i Wentworth i 20 maj 2009. Relativt många anläggningar i främst Europa har certifierat sig. I Sverige har hittills, 2019, 15 klubbar certifierat sig (se nedan) och ytterligare drygt 30 svenska klubbar är registrerade i GEO.

  Revidering av GEO-certifieringen sker av GEO utsedd person och ska utföras vart tredje år. Besök GEO:s hemsida

  Den svensk som har behörighet att revidera är Mårten Wallberg (SNF) i Stockholm.

  Klubb som funderar på att certifiera er enligt GEO ta gärna kontakt med Svenska Golfförbundet för att få startinformation och eventuellt ett uppstartsmöte på klubben. 

  Kontaktpersoner

  Peter Edman, bankonsulent Svenska Golfförbundet
  mobil: 070-266 56 86, e-post: peter.edman@golf.se

  Referenspersoner med erfarenhet av GEO:s certifieringsprocess:
  Jonas Liljeberg, banchef, Nacka GK
  Stig Persson, fd klubbchef, Ljunghusens GK

  Klubbar med GEO-certifiering

  Forsgårdens GK – certifierad 2009*
  Ljunghusens GK – certifierad 2009*
  Kristianstads GK – certifierad 2011
  Saltsjöbadens GK – certifierad 2011
  Kungsbacka GK – certifierad 2011
  Nacka GK – certifierad 2011
  Upsala GK – certifierad 2013
  Öregrund GK – certifierad 2013
  Mjölby GK – certifierad 2014
  Sigtuna GK – certifierad 2014
  Viksjö GK – certifierad 2017
  Österlen GK – certifierad 2016
  Vadstena GK – certifierad 2019
  Landeryds GK (inkl Vesterby) – certifierad 2019
  Vreta Kloster GK – certifierad 2019
  Linköpings GK – certifierad 2019
  Motala GK – certifierad 2019
  Ombergs Golf – certifierad 2019
  Åtvidaberg – certifierad 2019

  *De två första fullt ut GEO-certifierade anläggningarna i världen. De har också recertifierats två gånger sedan anslutningen. 

 9. Lagstiftning – kemanvändning inom banskötsel på golfbana
 10. Under de senaste åren har ett antal nya "lagstiftningar" kommit. Grunden är direktivet "Hållbar användning av kemiska bekämpningsmedel" som beslutades 2009. Under 2014 och 2015 har direktivet införts i svensk lagstiftning främst genom förordningen och föreskrifterna.

  Direktiv (2009/128/EG) Hållbarbar användning av bekämpningsmedel
  Förordning (SFS 2014:425) Kemisk bekämpning och tillväxtreglering på golfbanan
  Föreskrift (NFS 2015:2) Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

  Kort sammanfattning hur det nya direktivet påverkar golfanläggningen praktiskt

  • Skyddsavstånd, OBS minst 2 m till dike, ytvattenbrunn, vatten vid kemisk bekämpning m m
  • Ansökan istället för som förut anmälan till kommun vid kemisk bekämpning
  • Funktionstest av växtskyddsspruta ska vara utfört senast november 2016
  • Behörighetsutbildning för mer inslag av IPM och teknik som berör sprututrustning
  • IPM-dokumentera IPM-skötselåtgärder som kan uppvisas för tillsynsmyndighet
  • Information till allmänheten vid bekämpning på fairway

  Kortfattade sammanfattningar av förordningen respektive föreskrifterna

  Ansökan om att bekämpa kemiskt på golfbanan

  Under 2014 kom nya regler (förordning om bekämpningsmedel SFS 2014:425) när det gäller kemisk bekämpning och tillväxtreglering på golfbanan.

  Den främsta skillnaden mot tidigare är att man måste ansöka om tillstånd före kemisk bekämpning. Tidigare räckte det med en anmälan till kommunens miljökontor.

  IPM, integrerat växtskydd, har tillkommit. Notera syfte med bekämpningen, vilka förebyggande åtgärder ni vidtagit och vilken effekt bekämpningen gav vid varje bekämpningstillfälle.

  Att få tillstånd kan ta relativt lång tid, så lämna gärna in en ansökan tidigt på året med den bekämpning som kan bli aktuell under säsongen (preliminärt). Kontrollera med miljökontoret i kommunen om det går bra att med kort varsel komplettera, när det är aktuellt att bekämpa.

  Bekämpningsbehovet styrs främst av årsmån och väderförhållanden. Vissa år behövs ingen/lite bekämpning andra behövs mer. Det är praktiskt omöjligt att veta långt i förväg om och när man behöver bekämpa längre fram på säsongen.

  Uppgifter och information som bör/kan vara med i ansökan om kemisk bekämpning till kommunen. Standarduppgifter är klubb, adress, fastighetsbeteckning, koordinater samt vem som utför kemisk bekämpning.

  Bra och tydlig karta med:

  • Fairway och tee
  • Greener
  • Vatten (dammar och diken)
  • Området som ska bekämpas
  • Eventuella skyddsavstånd

  Vad ska bekämpas?

  • Vilken del av banan som ska bekämpas, t ex green, tee eller annat. Viktigt att ange bekämpad areal.

  • Vilka medel som ska användas. Ange fakta om medlet exempelvis reg.nr, aktiv substans samt dos. (Se Sprutrutan i Greenbladet.) Bifoga gärna "Sprutrutan" samt preparatets säkerhetsdatablad och etikett.

  • Informera eventuellt om vilka åtgärder som är gjorda i förebyggande syfte (IPM), för att stärka grödan och minska risken för svamp och andra skadegörare.

  • Informera gärna om att ni fyller och rengör sprutan på lämplig plats samt om den är kalibrerad och funktionstestad.

  • Ange att skyddsavstånd tas ut med hjälp av SJV:s hjälpreda och att sprutningen noteras i sprutjournal.

  • Ange avdriftsreducerande utrustning, ex. täckt spruta (kjolar) eller avdriftsreducerande munstycken.

  Se mer information och förslag på ansökan

  Kort sammanfattning om de föreskrifter som Statens Naturvårdsverk utfärdat: (Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2.) Vi fokuserar här på skillnader och förtydliganden.

  Spridning av växtskyddsmedel

  Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta
  skyddsavstånd:
  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,
  (Tidigare var det minst 1 meter, detta gör det ännu svårare att bredsprida växtskyddsmedel i områden med ytvattenbrunnar m m.)
  • 6 meter till sjöar och vattendrag samt 12 meter till dricksvattenbrunnar är kvar som förut.

  Anpassade skyddsavstånd

  Den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus ska alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar, vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till:

  • På platsen för spridning rådande temperatur, väder och vindförhållanden
  • Det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen
  • Växtskyddsmedlets egenskaper
  • Omgivningens känslighet för medlet
  • Spridningsmetod

  Utspädning, blandning och påfyllning

  Ska ske på en plats som är lämplig för ändamålet. Sådan hantering får inte ske:

  • På vägområden, samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
  • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material på vilka det
  inte finns möjlighet till uppsamling av eventuellt spill.

  Vid utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel utomhus samt utvändig rengöring utomhus av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska alltid minst 30 m skyddsavstånd till vatten hållas. Vid hantering på biobädd eller motsvarande är minsta skyddsavstånd 15 meter.

  Tillstånd för användning i vattenskyddsområde

  Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Det finns förhållanden, faktorer som t ex när vattenskyddsområdet är inrättat och viss punktbehandling, som kan diskuteras med kommunen om undantag från ansökan kan göras.

  Information till allmänheten

  Den som avser att sprida växtskyddsmedel (enligt 2014:425, 2 kap. 45 §) där allmänheten får färdas fritt (fairway och ruffar) ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag. Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla:

  • Karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal
  • Kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt klubb
  • Syftet med spridningen
  • Växtskyddsmedlets namn, registreringsnummer och aktiv substans
  • Spridningsmetod, beräknad tidpunkt för spridningen
  • Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen

  Skyldighet att underrätta vid förorening

  Vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut, ska räddningstjänsten och den kommunala nämnden omedelbart underrättas.

  Det är inte en dramatisk skillnad från tidigare lagstiftning, de största ändringarna berör som vi ser det skyddsavstånd och vattenskyddsområden.

  Kontakta Peter Edman peter.edman@golf.se om du har frågor.

  Se även länkar

  Förordning: (SFS 2014:425) Kemisk bekämpning och tillväxtreglering på golfbanan

  Föreskrift: (NFS 2015:2) Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

 11. Samverkansgruppen för biologisk mångfald, gräsmarker och infrastruktur
 12. Salamander, hotad och sällsynt art. Undertill logotyper för deltagande organisationer i Samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker.
  Åtgärdsprogram för hotade arter är en viktig del i samverkansgruppens verksamhet.

  Ett tvärsektoriellt forum för att stärka biologisk mångfald i landskapets ”nya” gräsmarker. Svenska Golfförbundet/STERF är en av deltagarna i gruppen.
   

  Naturvård är en del av infrastrukturens ansvar

  Dagens landskap innehåller många ”nya” typer av gräsmarksbiotoper - vägkanter, kraftledningsgator, järnvägsbankar, bangårdar, flygplatser, grustag, golfbanor, parker, och marginalmarker i industriområden. En del av dessa biotoper utgör redan idag lämpliga livsmiljöer för hotade och sällsynta arter. På många andra marker skulle skötseln kunna anpassas för att gynna biologisk mångfald och bidra till olika ekosystemtjänster, till exempel pollinering. Infrastrukturmiljöerna är fördelade i landskapet på ett sätt som gör att de kan användas för att knyta samman återstående fläckar av odlingslandskapets hävdade gräsmarker, och bidra till en fungerande grön infrastruktur.

  Ansvaret för skötseln av de här gräsmarkerna är fördelat på olika sektorer och aktörer på nationell, regional och lokal nivå, vilket försvårar en effektiv förvaltning.

   

  Texten Samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker, en rund bild på olika typer av gräsmark samt logotyper på alla deltagande organisationer i gruppen.

  Kunskapsuppbyggnad och samordning mellan sektorer

  Vi har etablerat en tvärsektoriell samverkansgrupp i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter, och för att hitta möjligheter att samordna utvecklingsprojekt och åtgärder. I gruppen deltar Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Naturvårdsverket, SLU (ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald), Svenska Golfförbundet/STERF, Svenska Kraftnät, Swedavia Swedish Airports, Trafikverket, TRIEKOL och Vattenfall. Deltagarna ser gruppen som ett viktigt forum för att diskutera praktisk förvaltning, uppföljning, forskning och projektsamarbete.

   

  Blomsteräng intill flygplats. Undertill logotyper för deltagande organisationer i Samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker.

  Vi har uppnått:

  • ett aktivt kontaktnät som bidrar till respektive organisations arbete med biologisk mångfald.

  • ökad kunskap om organisation, arbetssätt och naturvårdsarbete hos deltagande organisationer.

  • ökad kunskap om databaser och IT-system, analysmetoder och skötselmetoder som tillämpas av respektive organisation.

  • insikt om ambitioner, möjligheter och problem i naturvårdsarbetet hos deltagande organisationer.

  • spin-off-effekter hos deltagande organisationer, till exempel informationsmaterial om hur nya biotoper kan skapas.

  • bidrag med kunskap och kontakter samt funktion som referensgrupp till olika projekt och uppdrag, till exempel om grön infrastruktur, information till allmänheten och uppföljning av biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer.

  • projektsamarbeten.

   

  Blommor under en elledning. Undertill logotyper för deltagande organisationer i Samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker.

  Vi vill nå längre

  Vårt mål är att uppnå en bättre samordning av planering och genomförande av åtgärder för att stärka biologisk mångfald på landskapsnivå genom att:

  • kontinuerligt utbyta kunskap, erfarenheter och information.

  • identifiera nya utvecklingsområden.

  • fördjupa och öka kunskapen om kopplingen mellan infrastruktur och biologisk mångfald.

  • fungera som kontaktpersoner och nätverksbyggare.

  • samordna insatser.

  • fungera som referensgrupp för forskningsprojekt och utredningar.

  • öka medvetenheten om infrastrukturens potential i arbetet med att stärka den biologiska mångfalden.

 1. Miljöoptimerad banskötsel - finns en framtid utan bekämpningsmedel?
 2. Finns det en framtid utan bekämpningsmedel? Under den senaste tiden har diskussionens vågor gått höga vad gäller bekämpningsmedlens betydelse för kvaliteten på våra golfbanor.

  Från flera håll hör man rena domedagsprofetior om vad som kommer att ske om särskilt fungiciderna (svampmedel) blir förbjudna. Påståenden som att greener fullständigt kommer att slås ut av diverse svampar påstås vara ett troligt scenario.

  Å andra sidan har vi en stor grupp som är övertygade om att svampmedel endast ska användas som sista utväg och att förebyggande åtgärder av olika slag är vägen in i framtiden. Detta synsätt stämmer för övrigt väl överens med de riktlinjer som EU satt upp för framtida användning av växtskyddsmedel som i sin tur gjort Integrated Pest Management (IPM) eller integrerat växtskydd till verktyget för att lyckas.

  Hur kommer det då att bli i framtiden? Kommer vi att kunna ha högklassiga banor om tio år i Sverige eller ska vi bli tvungna att sänka ribban om vi inte får tillgång till bekämpningsmedel?

  För att söka svar på frågan kan det vara intressant att ta del av de erfarenheter som skandinaviska banor, som inte får eller vill använda bekämpningsmedel, har gjort genom åren. Det finns även banor i Sverige, flera av mycket hög klass, och några av dem bildade 2001 ett nätverk. Anledningen var att en bana i Göteborg drabbades av ett totalt bekämpningsmedelsförbud. För att lära sig mer om banskötsel utan pesticider bildades en grupp som sedan dess haft regelbundna möten för att utbyta erfarenheter.

  Det ursprungliga nätverket har växt sedan starten och har nu medlemmar från både Sverige, Danmark och Norge samt representanter från forskarvärlden för att få en djupare vetenskaplig kunskap om vad som sker med eller utan växtskyddsmedel.

  Vilka erfarenheter har man då dragit? Den viktigaste är kanske att man anammat ett synsätt som går ut på att skötselåtgärder som stärker gräsplantans egenförsvar prioriteras. Farhågorna om att man med detta synsätt skulle äventyra spelbarheten på våra greener har i många fall inte stämt. Med ett starkt gräsbestånd får man också de bästa spelegenskaperna och den längsta säsongen med bra spelytor. En annat odiskutabelt krav, som för övrigt gäller alla greener, är att ytan kan hållas torr.

  Samtliga banor i nätverket har nu sanduppbyggda greener med gräs av olika arter. Här finns både krypven, vitgröe och rödsvingelbanor i gruppen och samtliga har haft svampskador genom åren men inte mycket värre än de som använder pesticider.

  Givetvis är svingel och ven att föredra framför vitgröe då mottagligheten mot snömögel är så mycket mindre. Att ta ner träd i greenens närhet för att släppa in ljus och vind har också visat sig viktigt då det som bekant den för plantan livgivande fotosyntesen styrs av solinstrålningen. Även en revidering av bevattningsanläggningen för att få till en optimal bevattning är en viktig pusselbit liksom en välbalanserad och behovsanpassad gödselplan.

  En annan viktig åtgärd för att lyckas är ett tatchkontrollprogram som håller andelen organiskt material i greenernas översta skikt inom godtagbara värden, runt 3 procent i de översta 5 cm. Det uppnås med behovsanpassad vertikalskärning men framförallt en ofta återkommande dressning till ca 10 mm om året. Här varierar givetvis intensiteten med vilken typ av gräs man har där rödsvingel inte kräver lika mycket arbete. Bildning av thatch hänger som bekant också intimt samman med de ovan nämnda gödsel- och bevattningsprogrammen.

  Även luftning på djupet för att stimulera bättre rottillväxt och mer mikroliv flera gånger under säsongen finns med i skötselprogrammet. Med hjälp av välslipade knivar och vältning optimerar nätverkets medlemmar greenernas spelbarhet samtidigt som de kan hålla uppe klipphöjden. En del använder också singelklippare för att få till ännu jämnare ytor. Det är särskilt viktigt med välslipade knivar på hösten för att störa plantans invintringsprocess så lite som möjligt samtidigt som man gör inkörsportarna för svamp minimal.

  En annan viktig detalj är att man dagligen måste dagga greenerna, särskilt då på hösten. Gärna med borste och den får absolut inte dras över fairway så att sporer följer med in på green. Detta tillsammans med en höjning av klipphöjden i tid inför vintern har gett positiva resultat både vad gäller övervintring och svampförekomst.

  Samtliga nätverkets medlemmar har provat olika former av biostimulanter, biologiska bekämpningsmedel eller andra tillsatsprodukter som påstås ha en positiv effekt på gräsets välmående utan att se några överväldigande resultat. Därmed inte sagt att de varit verkningslösa utan mer att den påstådda effekten varit något överdriven. Till exempel har fosfit haft en svamphämmande effekt.

  Det verkar som att om man har ett bra banskötselprogram enligt ovan är behovet för biostimulanter och dylikt begränsat. Som den banskötselkunnige läsaren märker är inte skötselåtgärderna annorlunda på gruppens banor än många andras; det ovan beskrivna är helt enkelt optimal banskötsel. Skillnaden ligger snarast i att nätverkets medlemmar tvingats vara mer vakna och på tå då de inte har tillgång till bekämpningsmedel.

  Finns det något hopp för våra golfbanor om nu vi skulle bli utan bekämpningsmedel?

  Svaret är i många fall ja när det gäller svampangrepp vilket detta nätverk visat genom sina mer än tioåriga erfarenheter av banskötsel utan pesticider. Om ett förbud skulle genomföras kommer säkert en del banor att kunna få problem under en övergångsperiod och är inte greenerna modernt sanduppbyggda kan problemen bli mycket stora.

  Vad anläggningarna i gruppen har mycket större problem med är ogräs. Olika metoder, allt ifrån att plocka det för hand (vilket fungerar på green) till olika mekaniska bearbetningar, har så här långt inte gett något direkt uppmuntrande resultat. Vad man funnit vara positivt är en ökad och mer frekvent gödsling på spelytorna utanför green samt ett idogt hjälpsåddprogram i kombination med dressning.

  Vill du veta mer om nätverkets möten?

  Kontakta Peter Edman, peter.edman@golf.se för minnesanteckningar från nätverkets möten.

 3. Svenska Golfförbundets miljödiplomering
 4. Så gör klubben för att få SGF Miljödiplom

  SGF Miljödiplom har funnits i drygt 15 år och idag finns cirka 230 anläggningar som är miljödiplomerade. Diplomet är ett bra bevis på att klubben har kommit igång med sitt miljöarbete.

  För att få ett miljödiplom krävs:
  • Miljöpolicy och miljöplan
  • Miljöpolicyn ska vara antagen av årsmötet
  • Miljöplanen ska vara upprättad i samråd med externa organisationer och myndigheter
  • Ett miljöavtal mellan ägaren och brukaren är nödvändigt om dessa är skilda
  • Genomförande av miljöplanen har påbörjats och att det finns medlemmar i klubben som aktivt deltar i miljöarbetet
  • Miljöpolicy och miljöplan ska skickas till SGF:s bankonsulent samt till distriktets miljösamordnare för bedömning

  Uppföljning av hur miljöplanen revideras och utvecklas år från år görs i samråd med SGF:s bankonsulenter.

  Vad är syftet med diplomet?

  Att stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan kan vara en tillgång för miljö och natur.

  Miljödiplomet ska vara en bekräftelse på att klubben har inlett ett aktivt miljöarbete. Miljöstatus vid starten spelar ingen roll, syftet är förbättring.

  Miljöplanen ska årligen revideras för att miljödiplomet ska vara aktivt och giltigt.

  Hur ser rollfördelningen ut?

  SGF utformar och tillhandahåller diplom samt fastställer kriterier.

  Distriktet erbjuds möjligheten att till sina medlemsklubbar tillsammans med SGF:s bankonsulent utfärda och administrera miljödiplom. Bankonsulenten tillsammans med distriktets miljösamordnare granskar att kriterierna är uppfyllda och undertecknar tillsammans med distriktet diplomen.

  Intresseorganisationerna SGA, GAFoch  PGA erbjuds att aktivt delta i genomförandefasen.

  Hur startar klubben arbetet?

  Om klubben önskar få verksamheten miljödiplomerad kan ni antingen kontakta SGF:s bankonsulent och/eller distriktets miljösamordnare för information och eventuellt besök för att gå igenom klubbens förutsättningar och hur man kan genomföra miljöplanen och diplomeringen. En bra kommunikation mellan bankonsulenten och respektive distrikt (miljösamordnare) är mycket betydelsefull.

  När miljödiplomprocessen är genomförd med miljöpolicy och miljöplan så sänds de till bankonsulenten och till klubbens distrikts miljösamordnare för godkännande. Distriktet och/eller SGF:s bankonsulent överlämnar diplomet till klubben. Överlämning sker gärna i samband med distriktets årsmöte, ordförandekonferens eller liknande.

  Kriterier

  Vägledande för kriterierna ska vara den övergripande inriktningen som redovisas i "Introduktion arbetsbok miljö".

  Klubben ska på sitt årsmöte ha antagit en miljöpolicy för hela klubbens verksamhet, vilket även inkluderar olika ägare/bolag med flera.

  En miljöplan i någon form ska finnas upprättad som redovisar genomförda och planerade åtgärder.

  Ett antal miljöåtgärder ska vara genomförda inom följande områden:

  - Kretsloppstänkande
  - Resursanvändning
  - Energihushållning
  - Biologisk mångfald

  Miljöplanen ska vara kommunicerad med organisationer utanför golfen, till exempel kommun, idéburna naturvårdsorganisationer med flera.

  Medlemmar ska vara delaktiga i det praktiska planeringsarbetet med upprättande av miljöplanen. Miljöplanen ska årligen revideras. Utförda miljöåtgärder under året och nya miljöåtgärder för kommande år redovisas.

  Revidering av miljödiplomet

  Miljödiplomet är ett dokument som årligen ska revideras för att vara aktivt och giltigt. Revideringen innebär att man ska gå igenom och justera anläggningens miljöplan. Avklarade miljömål ska redovisas och nya miljömål ska komma till.

  Redovisningen kan vara enkel, har miljöplanen rekommenderad "matrisuppbyggnad", är det tydligt och snabbt att redovisa i punktform.

  Från 2016 kommer endast de anläggningar som årligen reviderar och aktualiserar sin miljöplan att redovisas som innehavare av giltigt SGF Miljödiplom.

  Bifogad redovisningsblankett skickas ut årligen ut till anläggningar med miljödiplom.

  Mallar

  Förslag på körschema på klubben

  I Miljöarbetsboken är arbetet för att uppfylla miljömålen uppdelat i 15 punkter

  Förslag på utformning av miljöplan

 5. Miljösamordnare i distrikten
 6. Miljösamordnare i distrikten

  Vill din golfklubb komma igång, eller gå vidare i miljöarbetet?

  Kontakta distriktets miljösamordnare som har som uppgift att inspirera och samordna miljöarbete genom att exempelvis anordna erfarenhetsutbyte inom området.

  BLEKINGE
  Annette Nordqvist
  annette.nordqvist@hotmail.se

  BOHUSLÄN-DAL
  Lennart Bodin
  0522-709 97
  lennart.bodin@telia.com

  DALARNA
  Håkan Glimaker
  hakan.glimaker@telia.com

  Per-Erik Sandberg
  per-erik.sandberg@lansstyrelsen.se

  GOTLAND
  vakant

  GÄSTRIKLAND-HÄLSINGLAND
  Jan Svärdström
  Högbo GK
  svardstrom@compaqnet.se

  GÖTEBORG
  Åse Blennius
  031-93 22 38 eller 070-798 11 83
  miljo@ggf.nu

  HALLAND
  Östen Ek
  070-606 46 78
  osten.ek@telia.com

  JÄMTLAND-HÄRJEDALEN
  Catharina Törngren
  catharina.torngren@telia.com

  MEDELPAD
  Mikael Sandberg
  mikael.s.sandberg@telia.com

  NORR- & VÄSTERBOTTEN
  vakant

  SKÅNE
  Per Hansson
  S:t Arild GK
  076-125 75 02
  fam.hansson.nyhamn@telia.com

  SMÅLAND
  vakant

  STOCKHOLM
  saknar miljökommitté och miljösamordnare

  SÖDERMANLAND
  Ronnie Salomonsson
  070-574 95 85
  ronnie42@telia.com

  UPPLAND
  Bo Thyselius
  070-528 85 95
  bo.thyselius@gmail.com

  VÄRMLAND
  Cermit Bäcklund
  070-815 60 68
  cermit.backlund@telia.com

  VÄSTERGÖTLAND
  Lennart Grundel
  lennart@grundel.se

  VÄSTMANLAND
  Sven-Erik Henriksson
  sven-erik.henriksson@comhem.se

  ÅNGERMANLAND
  Anette Orav
  anetteorav@hotmail.com

  ÖREBRO LÄN
  Bengt Svärd
  070-328 79 34
  bok.svard@telia.com

  ÖSTERGÖTLAND
  Björn Gustafsson
  bjorn@gunillaobjorn.se

 7. Vilka klubbar har miljödiplom?
 8. Svenska Golfförbundet har delat ut miljödiplom sedan 1999. Diplomet är ett bra bevis på att klubben har kommit igång med sitt miljöarbete. Följande klubbar har fått diplom:

  2014

  Sundsvalls GK
  Ulricehamns GK
  Skellefteå GK

  2013

  Brastad Golfcenter
  Töreboda GK
  Lycksele GK
  Porjus GK
  Arlandastad GK
  Brastad GK
  Kungl. Drottningholms GK

  2012

  Vreta Kloster GK
  Vadstena GK
  Ombergs Golf
  Flemminge GK
  Östad Golf Väderstad
  Linköpings GK
  Landeryds GK
  Vårdsbergs GK
  Norrköpings GK
  Ingelsta GK
  Österlens GK
  Hallstaviks GK
  Burviks GK

  2011

  Örbyhus GK
  Friberghs GK
  Sigtunabygdens GK
  Kävlinge GK
  Gotska GK
  Abbekås GK
  Visby GK
  Timrå GK
  Allerum GK

  2010

  Norrfällsvikens GK
  Lökebergs GK
  Vetlanda GK
  Sollentuna GK
  Wittsjö GK
  Karlstad GK
  Kåbo GK
  Lagans GK
  Loftahammars GK
  Roslagens GK
  Upsala GK
  Väddö GK
  Älvkarleby GK
  Öregrunds GK
  Billingens GK
  Brevikens GK
  Ekarnas GK
  Onsjö GK
  Skaftö GK
  Uddevalla GK
  Lyckorna GK

  2009

  Vallentuna GK
  Lidingö GK
  Salems GK
  Sjöbo GK
  Karlskoga GK
  Norsjö GK
  Norrmjöle GK
  Boliden GK
  Gunnarn GK
  När GK
  Sand GC
  Carlskrona GC
  Tegelberga GK
  Börringe Golf/Sturup Park GK
  Gränna GK
  Trollhättans GK
  Sölvesborgs GK
  Alingsås GK
  Åkersberga GK
  Troxhammars GK
  Ramkvilla GK
  Ölands GK
  Ängelholms GK
  Kungsängens GK
  Bro-Bålsta GK

  2008

  Skövde GK
  Hulta GK
  Torekov GK
  Tranås GK
  Degeberga Widtsköfle GK
  Partille GK
  Sotenäs GK
  Raggarö GK
  Isabergs GK
  Karlshamns GK
  Bredared GK
  Allmag GK
  Kristianstads GK
  Hässlegårdens GK
  Ystad GK
  Eslövs GK
  Tomelilla GK
  Alfta Edsbyn GK
  Örnsköldsviks GK Puttom
  Sunne GK
  Billeruds GK
  Linde GK
  Lundsbrunn GK
  Mosjö GK

  2007

  S:t Jörgens GK
  Bedinge GK
  Romeleåsens GK
  Arvidsjaurs GK
  Hökensås GK
  Färgelanda GK
  Torreby GK
  Skepparslövs GK
  Skogaby GK
  Tönnersjö GK
  Strandtorps GK
  Björnhults GK
  Flygstadens GK
  Vinbergs GK
  Hässelby GK
  Assartorps GK
  Vasatorps GK
  Perstorps GK
  Enköpings GK
  Strömsholms GK
  Sörfors GK

  2006

  Mariestads GK
  Växjö GK
  Örestads GK
  Björkhagens GK
  Wäsby GK
  Falun-Borlänge GK
  Säters GK
  Garnisonen GK
  Gripsholms GK
  Söderslätts GK
  Mjölby GK
  Högbo GK
  Borås GK
  Köpings GK
  Fjällbacka GK
  Stjernfors GK

  2005

  Orust GK
  Kungälv-Kode GK
  Bollestad GK
  Sisjö GK
  Lerjedalens GK
  Torslanda GK
  Holms GK
  Leksands GK
  Haninge GK
  Lindö GK
  Falsterbo GK
  Emmaboda GK
  Arninge GK
  Ingarö GK
  Djursholms GK
  Lunds Akademiska GK
  Malmö Burlöv GK
  Ullna GC
  Bollnäs GK
  Ale GK
  Stenungsund GK
  Harabäcken GK
  Ringenäs GK
  Forsbacka GK
  Hofgårds GK
  Mälarö GK Skytteholm

  2004

  Bäckavattnets GK
  Rydö GK
  Falkenbergs GK
  Klosterfjordens GK
  Laholms GK
  Chalmers GK
  Gullbringa G&CC
  Öijared GK
  Öijared Park GK
  Göteborgs G K
  Lysegårdens GK
  Möre GK
  Rönnebäcks GK
  Nacka GK
  Waxholms GK
  Nybro GK
  Skepptuna GK
  Viksjö GK
  Östersund-Frösö GK
  Saltsjöbadens GK
  Österåkers GK

  2003

  Värpinge Golfbana
  Glasrikets GK
  Skinnarebo G&CC
  Landskrona GK
  Båstad GK
  Bokskogens GK
  Sofiedals GK
  Ingetorps GK
  Delsjö GK
  Forsgårdens GK
  St Lundby GK
  Tjörns GK
  Varbergs GK
  Finspångs GK
  Umeå GK
  Ljusdals GK
  Flommens GK
  Albatross GK
  Falköpings GK

  2002

  Motala GK
  Söderköpings GK
  Nynäshamns GK
  Sjögärde GK
  Mölndals GK
  Sala GK
  S:t Arild GK
  Ljunghusens GK
  Vassunda GK
  Storsjöbygdens GK

  2001

  Haverdal GK
  Gräppås GK
  Ronneby GK
  Kvarnby GK
  Lidköpings GK
  Herrljunga GK
  Nässjö GK

  2000

  Särö GK
  Sonfjällens GK
  Piteå GK

  1999

  Alvesta GK
  Flädje GK
  Halmstads GK
  Kungsbacka GK

 9. Integrat växtskydd - IPM
 10. Bekämpning av ogräs och sjukdomar är ett område som de flesta golfbanor slåss med. Greener angrips lätt av svamp som på något sätt måste åtgärdas. På fairway är det ofta ogräs som maskrosor och groblad som kräver ständig tillsyn och regelbundna åtgärder för att inte sprida sig för mycket.

  Samtidigt som det kommer nya rön med aktuell forskning kommer även ny lagstiftning och denna behandlas i Sverige inom miljöbalken. I Sveriges nationella miljömål som ligger till grund för SGF: s miljövision står att läsa:

  "Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden."

  IPM-tänkande (integrerat växtskydd)

  Integrerat växtskydd är ett ekologiskt grundat program som syftar till att förhindra, eller begränsa oacceptabla nivåer av skadegörelse från ogräs och angrepp av svampar genom att använda en kombination av mekaniska, biologiska och kemiska kontrollmetoder. Ett sådant tankesätt bör genomsyra hela anläggningens skötsel.

  IPM-exempel på åtgärder

  • Välj om möjligt rätt gräs för rätt miljö (jord och klimat m m)
  • Tillämpa en handlingsplan som förbättrar hälsan för gräset genom att bearbeta underliggande problem och/eller dåliga förhållanden
  • Minska klippstress genom anpassning av skötsel och klipphöjd
  • Optimera näringstillförsel avseende mängd, form av näring och tidpunkt
  • Identifiera lokala sjukdomar, insekts- och ogräsproblem
  • Utför regelbundna kontroller av gräskvalitet, fuktighetsnivåer, näringshalt och anpassa skötselprogrammet för att gynna gräset och "missgynna" skadegörare
  • Sätt tröskelvärden
  • Dokumentera skötselåtgärder och notera effekt på gräs, ogräs och eventuella svampsjukdomar
  • Tänk på att "mikro"klimat, fukt och skugga påverkar gräsets hälsa kraftigt
  • Om ogräs måste behandlas kemiskt, ta ställning till vilka ytor som behöver behandlas, eventuellt räcker det att punktbehandla vissa ytor

  Begränsa pesticidanvändande genom att endast behandla när andra icke kemiska åtgärder är otillräckliga. Tänk på att målet med ett IPM-tänkande är en pesticidfri skötsel.

  Ett bra första steg är att börja dokumentera hur man sköter banan, speciellt ogräs- och sjukdomsförebyggande åtgärder och vilka eventuella effekter de haft på grästurf och skadegörare. Använd om möjligt "nollrutor" som referensytor för att kunna utvärdera olika åtgärders verkan.

  Ha i åtanke

  1. Arbeta för att få en giftfri miljö.
  2. Försök att undvika gifter i hanteringen och angrip källan till problemet om möjligt.
  3. IPM strävar efter en mer miljövänlig skötsel, men att bibehålla en god spelkvalitet på gräsytorna

  STERF:s IPM-faktablad

 11. Utmärkelser och miljöpriser
 12. Natur- och Miljöpriset

  Det finns många miljöpriser att söka för golfanläggningar som kommit en bit på väg i miljöarbetet, exempelvis inom kommun, län eller på riksnivå.

  Den största miljöutmärkelsen inom golfen idag är Swedish Greenkeepers Associations och Svenska Golfförbundets Natur- och Miljöpris. Syftet är att motivera Sveriges golfanläggningar att omsätta golfens miljövision i praktiken och erbjuda medlemmar, gäster och anställda en hållbar anläggning som blir en förebild för andra.

  Utmärkelsen delas ut årligen i samband med förbundsmötet. Pristagaren får 25 000 kronor att använda till ytterligare miljöförbättrande åtgärder på anläggningen, och blir även uppmärksammad som ett gott miljöexempel.

  Nominera till Natur- och Miljöpriset

  Om du känner till en golfanläggning som är en bra miljöförebild, skicka in din nominering med motivering till SGA:s kansli via e-post: kansli@sgariks.se, senast 31 januari årligen. Nominerade förslag bedöms av SGA och SGF efter miljöengagemang och kriterier som:

  ✓ God bebyggd miljö och god hälsa
  ✓ Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  ✓ Ingen övergödning och en giftfri miljö
  ✓ Grundvatten av god kvalitet
  ✓ Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  ✓ Energi, avfallshantering, återvinning
  ✓ Design och konstruktion
  ✓ Utbildning och kommunikation

  Vinnare av Natur- och Miljöpriset

  2022 Emmaboda GK
  2021 Loftahammars GK
  2020 Kungsbacka GK
  2019 Ystad GK
  2018 Mjölby GK
  2017 Ekerum Golf resort
  2016 Ljunghusens GK
  2014 Blekinge golf distrikt
  2013 Öregrunds GK
  2012 Nacka GK
  2011 Värpinge golfbana
  2010 Forsgårdens GK
  2009 Hässelby GK
  2008 Kvarnby GK
  2007 Hofgårds GK
  2006 Saltsjöbadens Gk

 13. Examens- och projektarbeten - en resurs för fördjupad kunskap och samarbete
 14. Under de senaste åren har ett antal examens- och projektarbeten tagits fram i samarbete med Svenska Golfförbundet. De hjälper till att förtydliga och fördjupa kunskapen om miljöfrågor på golfbanan.

  Här finns exempel på förslag, jämförelser av certifieringssystem, golfens miljöpåverkan i siffror och möjligheter med solfångare på anläggningen.

  Vi hoppas att trenden med samarbete mellan olika utbildningsinstitutioner och andra fortsätter. Om du har förslag på ämnen som berör golf och miljö får du gärna kontakta oss för vidare diskussioner.

  Examens- och projektarbeten:

  Exjobb - Bedömning av Golfbana ur miljösynpunkt (Environmental Assessment of a Golf Course), Chalmers 2012

  Exjobb Ellen Odelius - Miljömärkt golfbana, 2011

  Exjobb Johannes Andersson - Miljötänk i skötsel av golfbanor - igår och idag

  Exjobb Jonas Larsson - Solenergi på golfbanan, 2015

  Exjobb kandidat Lovisa Bohman - miljöledning inom golfen, 2014

 15. SGF:s vision och miljöpolicy
 16. Miljövision och strategi

  Svenska Golfförbundet ska tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till god hälsa och en bra miljö.

  Som utgångspunkt för miljövisionen och miljöarbetet har vi valt att använda en av de mest kända definitionerna av hållbar utveckling, den som togs fram av Brundtland-kommissionen och som i en rapport till FN 1987 lanserades enligt följande: "en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov".

  Strategiska miljömål

  Golfen i Sverige är en mångfacetterad verksamhet med stora regionala och lokala variationer vad gäller naturliga förutsättningar, ambitioner och ekonomiska möjligheter. När vi arbetar med golfen och miljön krävs därför något fast att relatera arbetet till.

  Svenska Golfförbundet (SGF) har valt att relatera sitt miljöarbete till de första 15 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen antog 1999. De nu 16 miljökvalitetsmålen ska säkerställa att Sverige inom 25 år (en generation) ska vara ett samhälle med hållbar utveckling.

  Miljökvalitetsmålen med preciseringar

  Begränsad klimatpåverkan
  Frisk luft
  Bara naturlig försurning
  Giftfri miljö
  Skyddande ozonskikt
  Säker strålmiljö
  Ingen övergödning
  Levande sjöar och vattendrag
  Grundvatten av god kvalitet
  Hav i balans samt levande kust och skärgård
  Myllrande våtmarker
  Levande skogar
  Ett rikt odlingslandskap
  Storslagen fjällmiljö
  God bebyggd miljö
  Ett rikt växt- och djurliv

  I miljöarbetet har SGF identifierat elva av riksdagens 15 miljökvalitetsmål som berör golfen samt valt att samla och jobba med miljökvalitetsmålen i fem grupper:

  • God bebyggd miljö och god hälsa
  • Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  • Ingen övergödning samt giftfri miljö
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Begränsad klimatpåverkan och frisk luft

  In English:

  Environmental Strategy

  The Swedish Golf Federation (SGF) has ca. 485,000 members, playing golf on more than 450 courses that cover a total area of more than 35,000 ha.

  A credible effort to protect the environment is one of the most valuable tools in the golf industry's efforts to achieve greater legitimacy and to develop at the pace desired.

  2004 the SGF decided on a new environmental vision and strategy and 2005 a new program for research and development (R&D) was launched.

  Background

  Any activity that is as widely practiced as golf will inevitably influence the environment, in both positive and negative ways. A credible effort to protect the environment is one of the most valuable tools in the golf industry's efforts to achieve greater legitimacy and to develop at the pace desired.

  Creating sustainable development requires knowledge, resulting from research and development work. It is also important to bring about a change in people's attitudes and way of life. Education, information and advisory work are important tools in this respect.

  Environmental vision and strategic objectives

  2004 the SGF decided on a new environmental vision:
  " To promote high-quality golf courses, ensure a sustainable use of natural resources and contribute to a healthy environment. "

  The federation decided as well new on strategic environmental objectives. SGF has chosen to relate its environmental work to national 'environmental quality objectives' passed by the Swedish Parliament in 1999. The overriding goal of these quality objectives was to ensure the attainment of sustainable development in Sweden within one generation (25 years).

  SGF has identified following environmental quality objectives related to golf:

  • High-quality urban environments and good health
  • Rich natural environments and living cultural landscapes
  • No eutrophication and an environment free from man-made toxic substances
  • Good-quality groundwater
  • Reduced climate impact and clean air

  There is also a commitment within the federation to give environmental issues very high priority. This commitment has resulted in a great and increasing enthusiasm within the whole Swedish golf sector concerning environmental issues. It has also inspired non-golf organisations to get involved in SGF´s environmental programme.

För mer information, kontakta oss

Porträttbild på Peter