Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna kring golf som skattefri friskvårdsförmån.

Sedan 1 januari 2018 är golf godkänt för friskvårdsbidrag. Skrolla ner för en lista över godkända aktiviteter, vilka aktiviteter som inte är skattefria, svar på vanliga frågor från golfklubbar och golfspelare samt en historisk bakgrund till golfen och friskvårdsbidraget.

I korthet gäller följande kring friskvårdsbidrag för golf: 

 • Golf är kvalificerat som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. 

 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

 

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)

 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

 • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

 • Spel på footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

 • Nytt 2020: Deltagar- och startavgifter i golftävling (under 1 000 kronor per tävling)

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)

 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning

 • Spelavgifter eller golfpaket som omfattar mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet inte räknas som ”motion eller friskvård av enklare slag”. Läs mer här.

Golfspelare – vanliga frågor

Här kan du som spelar eller vill börja spela golf få svar på de vanligaste frågorna om hur du kan använda din arbetsgivares friskvårdsbidrag till golfrelaterade aktiviteter.

 1. Vilka regler gäller för att jag som anställd ska kunna söka friskvårdsbidrag för golf?
 2. Det är upp till din arbetsgivare att godkänna golf (eller andra aktiviteter) som förmån. Första steget är därför att kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller kring golfrelaterade aktiviteter. Arbetsgivaren bestämmer också friskvårdsbidragets storlek (dock max 5 000 kr).

  Om din arbetsgivare godkänner golfrelaterade aktiviteter kan du ansöka om friskvårdsbidrag för de godkända aktiviteterna:

  ✔ Spelavgift
  ✔ Golflektioner, golfutbildningar, nybörjarkurser
  ✔ Greenfeeavgifter (under 1 000 kronor per tillfälle)
  ✔ Träning på drivingrange
  ✔ Säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde
  ✔ Säsongskort på korthålsbana
  ✔ Tävlingsavgifter (under 1 000 kronor per tävling)

  Du kan inte söka friskvårdsbidrag för medlemsavgift och utrustning.

  I övrigt gäller samma regler för golf som för all annan godkänd friskvårdsaktivitet. Senaste och säkraste informationen finns på Skatteverkets hemsida

 3. Måste kvittot eller fakturan innehålla mitt personnummer?
 4. Nej, Skatteverket ställer inte upp sådana formaliakrav. Det är s.k. fri bevisning. Företaget som erbjuder friskvårdsbidrag (arbetsgivaren) administrerar och intygar äktheten av fakturor/kvitton som underlag för utbetalning av friskvårdsbidrag gentemot Skatteverket.

 5. Kan jag få friskvårdsbidrag för spel på golfbana?
 6. Ja, all typ av spel på golfbana inklusive spelavgift (ej medlemsavgift), säsongskort, greenfeeavgifter (upp till 1 000 kr per tillfälle) omfattas av friskvårdsbidraget.

  Spelavgifter eller golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är dock inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis. Mer detaljer under frågan ”Finns det en övre gräns för hur hög spelavgift som godkänns?”.  

 7. Kan jag få friskvårdsbidrag för medlemsavgiften?
 8. Nej, medlemsavgift i golfklubben räknas inte som skattefri friskvårdsförmån.

 9. Kan jag få friskvårdsbidrag för golfträning?
 10. Ja, golfträning, golfkurser, nybörjarkurser, rådgivning i kost- och motionsfrågor samt egen träning på drivingrange omfattas av friskvårdsbidraget.

 11. Kan jag få friskvårdsbidrag för privatlektioner med golftränare?
 12. Ja, det är godkänt inom ramen för regelverket så länge varje tillfälle inte överstiger 1 000 kr (max 5 000 kr/år). Enskild lektion med en golftränare motsvarar personlig tränare på gym, vilket sedan januari 2018 är godkänt enligt ovan.

 13. Kan jag få friskvårdsbidrag för kostnader i samband med golftävling?
 14. Ja, från och med 2020 är olika typer av start- och deltagaravgift i golftävlingar godkänt som skattefri friskvårdsförmån, dock under 1 000 kronor  per tillfälle/tävling.

  Om den totala tävlingskostnaden understiger 1 000 kronor kan du ansöka om friskvårdsbidrag för hela summan hos din arbetsgivare (om denne godkänner golf som friskvårdsförmån).

  Om den totala tävlingskostnaden är 1 000 kronor eller mer, men du betalar en greenfeeavgift på under 1 000 kronor, kan du ansöka om friskvårdsbidrag för summan som gäller greenfee. Då måste det vara tydligt specificerat på kvittot du får från arrangören vad som är tävlingsavgift och vad som är greenfeeavgift.

 15. Finns det en övre gräns för hur hög spelavgift som godkänns?
 16. Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kr per år, men det finns ingen övre gräns för hur hög den totala spelavgiften får vara (om resterande belopp då betalas privat).

  Detta enligt Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 (SKV M 2017:17) där avsnitt 3.5.1 ”Motion och annan friskvård” har ny lydelse från 19 januari 2018. Där står att det är tillåtet att använda friskvårdsbidraget som en delbetalning för motion eller friskvård som under ett år uppgår till mer än 5 000 kr.

  Detta så länge aktiviteten uppfyller friskvårdsbidragets grundregler om ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket golfspel anses göra.

  Ej tillåtet: paket som innehåller icke-godkända aktiviteter

  Om avgiften överstiger 5 000 kronor och avser mer än bara golfrelaterade aktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är det inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.

  Som exempel finns följande vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som 2016 fastställde att följande upplägg i en tennisklubb låg utanför det skattefria området:

  "Genom att teckna ett Exclusive Platinum-medlemskap för en avgift om drygt 14 000 kr får AA tillgång till en tjänst som, vid sidan av fysisk träning, innefattar en rad kringaktiviteter som inte uppfyller kraven på att vara enklare slag av motion eller annan friskvård, däribland tillgång till relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar.

  Vid en helhetsbedömning av tjänsten och med hänsyn till den restriktivitet som bör prägla tillämpningen av bestämmelserna finner Högsta förvaltningsdomstolen att det i målet aktuella medlemskapet klart faller utanför gränsen för vad som utgör skattefri personalvårdsförmån. Friskvårdsbidraget är således, som Skatterättsnämnden funnit, skattepliktigt."

  Ej tillåtet: greenfeeavgifter på 1 000 kronor eller mer

  Greenfeeavgifter som överstiger 999 kr godkänns inte som enklare form av motion, enligt Skatteverkets regler för övre gräns för kostnad per tillfälle för enstaka aktivitet. 

 17. Jag är junior/arbetssökande/sjukskriven/pensionär – kan jag få friskvårdsbidrag?
 18. Friskvårdsbidrag är en personalvårdsförmån och gäller endast personer som har en anställning. Barn, ungdomar, arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer omfattas därför inte av friskvårdsbidraget. 

 19. Jag är egenföretagare. Kan jag utnyttja friskvårdsbidraget för min golf?
 20. Den skattefria friskvårdsförmånen gäller endast personer som har en anställning. Golfen omfattas av samma regler kring friskvårdsbidrag som all annan aktivitet. För senaste och säkraste information om vad som gäller för egenföretagare i olika former hänvisar vi till Skatteverket:

   – Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag – läs här.
   – Ägare eller delägare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag – läs här.
   – Egenanställda – läs här.

 21. Kan jag utnyttja mitt friskvårdsbidrag utomlands?
 22. Skatteverket godkänner att använda friskvårdsbidraget för friskvårdsaktiviteter i utlandet så länge aktiviteten är inom ramen för regelverket. Det finns alltså inget generellt hinder, utan är en fråga mellan arbetsgivaren och den anställde om friskvårdsaktiviteter utanför Sveriges gränser ska godkännas eller inte.

Golfanläggningar – vanliga frågor 

Här är svar på vanliga frågor från dig som jobbar på eller är engagerad i en golfklubb, golfbolag, privatägd träningsanläggning eller drivingrange, eller andra anläggningar som erbjuder golfrelaterade aktiviteter.

 1. Vilka aktiviteter är godkända som friskvårdsbidrag för befintliga golfare
 2. Befintliga golfspelare kan ansöka om friskvårdsbidrag för följande golfrelaterade aktiviteter till ett belopp som arbetsgivaren bestämmer (max 5 000 kronor per år): 

  ✔ Spelavgift
  ✔ Golflektioner och kurser med pro
  ✔ Greenfeeavgifterf för golf och footgolf (under 1 000 kronor per tillfälle)
  ✔ Egen träning på drivingrange
  ✔ Säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde
  ✔ Säsongskort på korthålsbana
  ✔ Tävlingsavgifter (under 1 000 kronor per tävling)

  De kan inte söka friskvårdsbidrag för medlemsavgift och utrustning.

  Vissa arbetsgivare har särskilda regler kring vad som ingår i friskvårdsbidraget på just deras arbetsplats. Det är därför golfarens arbetsgivare som beslutar om de godkänner golf som friskvårdsförmån. Informera därför gärna i er marknadsföring och kommunikation att golfaren måste kontrollera med sin arbetsgivare vad som gäller för golf.

 3. Vilka aktiviteter är godkända som friskvårdsbidrag för potentiella nya golfare
 4. Samma aktiviteter är godkända för personer som idag inte spelar golf (se ovan). De kan exempelvis använda friskvårdsbidraget för en nybörjarkurs. SGF rekommenderar golfklubbar att marknadsföra den möjligheten.

  Icke-golfare kan också söka friskvårdsbidrag för exempelvis greenfeeavgifter på pay & play, (under 1 000 kronor per tillfälle), träning på drivingrange eller säsongskort på korthålsbana.

  Vissa arbetsgivare har särskilda regler kring vad som ingår i friskvårdsbidraget på just deras arbetsplats. Det är därför golfarens arbetsgivare som beslutar om de godkänner golf som friskvårdsförmån. Informera därför gärna i er marknadsföring för nybörjarkurser eller annan kommunikation att deltagaren måste kontrollera med sin arbetsgivare vad som gäller för golf.

 5. Vad ska vi som golfklubb tänka på när vi fakturerar årsavgiften?
 6. Eftersom medlemsavgift inte är godkänt som skattefri friskvårdsförmån behöver det tydligt framgå på årsfakturan vilken del av totalsumman som avser medlemsavgift och vilken del som avser spelavgift.

 7. Vad ska vi som golfbolag tänka på när vi fakturerar årsavgiften?
 8. Om golfbolagets faktura inte innehåller en medlemsavgift till en ideell förening utan endast en spelavgift behöver ni inte göra några ändringar i fakturan. Om fakturan innehåller medlemsavgift behöver det tydligt framgå på årsfakturan vilken del av totalsumman som avser medlemsavgift och vilken del som avser spelavgift.

 9. Finns det en övre gräns för hur hög spelavgift som godkänns?
 10. Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kr per år, men det finns ingen övre gräns för hur hög den totala spelavgiften får vara (om resterande belopp då betalas privat).

  Detta enligt Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 (SKV M 2017:17) där avsnitt 3.5.1 ”Motion och annan friskvård” har ny lydelse från 19 januari 2018. Där står att det är tillåtet att använda friskvårdsbidraget som en delbetalning för motion eller friskvård som under ett år uppgår till mer än 5 000 kr.

  Detta så länge aktiviteten uppfyller friskvårdsbidragets grundregler om ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket golfspel anses göra.

  Ej tillåtet: paket som innehåller icke-godkända aktiviteter

  Om avgiften överstiger 5 000 kronor och avser mer än bara golfrelaterade aktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är det inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.

  Som exempel finns följande vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som 2016 fastställde att följande upplägg i en tennisklubb låg utanför det skattefria området:

  "Genom att teckna ett Exclusive Platinum-medlemskap för en avgift om drygt 14 000 kr får AA tillgång till en tjänst som, vid sidan av fysisk träning, innefattar en rad kringaktiviteter som inte uppfyller kraven på att vara enklare slag av motion eller annan friskvård, däribland tillgång till relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar.

  Vid en helhetsbedömning av tjänsten och med hänsyn till den restriktivitet som bör prägla tillämpningen av bestämmelserna finner Högsta förvaltningsdomstolen att det i målet aktuella medlemskapet klart faller utanför gränsen för vad som utgör skattefri personalvårdsförmån. Friskvårdsbidraget är således, som Skatterättsnämnden funnit, skattepliktigt."

  Ej tillåtet: greenfeeavgifter på 1 000 kronor eller mer

  Greenfeeavgifter som överstiger 999 kr godkänns inte som enklare form av motion, enligt Skatteverkets regler för övre gräns för kostnad per tillfälle för enstaka aktivitet. 

 11. Vi är en privatägd bana/träningsanläggning, gäller friskvårdsbidraget hos oss?
 12. Alla anläggningar – privatägda eller föreningsdrivna – som erbjuder golfrelaterad verksamhet omfattas av reglerna kring friskvårdsbidrag. Så länge era aktiviteter ligger inom ramen för det som är godkänt gäller friskvårdsbidraget hos er.

  Vissa arbetsgivare har särskilda regler kring vad som ingår i friskvårdsbidraget på just deras arbetsplats. Det är därför era kunders arbetsgivare som beslutar om de godkänner golf som friskvårdsförmån. Informera därför gärna i er marknadsföring och kommunikation att era gäster och kunder måste kontrollera med sin arbetsgivare vad som gäller för golf.

 13. Jag är en golftränare som driver eget företag. Kan jag erbjuda friskvårdsaktiviteter?
 14. Ja, alla som erbjuder golfrelaterad verksamhet omfattas av reglerna kring friskvårdsbidrag. Så länge era aktiviteter ligger inom ramen för det som är godkänt gäller friskvårdsbidraget hos dig, både gruppträning och enskilda lektioner (max 1 000 kr per tillfälle). 

  Har du ett avtal med en golfklubb eller ett golfbolag rekommenderas att du som tränare samarbetar med klubben för att ta fram fördelaktiga paket som passar klubbens övriga aktiviteter, banor och träningsområden och leder till att fler spelar mer och har roligare med sin golf. 

  Vissa arbetsgivare har särskilda regler kring vad som ingår i friskvårdsbidraget på just deras arbetsplats. Det är därför era elevers arbetsgivare som beslutar om de godkänner golf som friskvårdsförmån. Informera därför gärna i er marknadsföring och kommunikation att era elever måste kontrollera med sin arbetsgivare vad som gäller för golf.

 15. Måste våra fakturor och kvitton innehålla personnummer
 16. Nej, Skatteverket ställer inte upp sådana formaliakrav. Det är s.k. fri bevisning. Företaget som erbjuder friskvårdsbidrag (arbetsgivaren) administrerar och intygar äktheten av fakturor/kvitton som underlag för utbetalning av friskvårdsbidrag gentemot Skatteverket.

Tips till klubbar – skapa smarta erbjudanden

Vi rekommenderar att Golfsverige arbetar för att friskvårdsbidraget används till att fler börjar spela golf och att befintliga golfare spelar och tränar mer, höjer sin spelstandard och därmed har roligare med sin golf, snarare än att använda friskvårdsbidraget till spelavgiften.

Några exempel:

✔ Klubbens tränare kan arrangera kurser och utbildningar för etablerade golfare samt hålla nybörjarkurser där ni kan inkludera spel på korthålsbana och/eller huvudbana. 

✔ Var kreativa och inför smarta paket som årskort på drivingrange, korthålsbana och träningsområde för era medlemmar.

✔ Erbjud paketlösningar till era partners och de största företagen på orten som de i sin tur kan erbjuda sina anställda att ta del av – både för befintliga golfare och de som vill börja. 

Gott exempel: Så skapar friskvårdsbidraget mervärden på GolfUppsala

Bakgrund till golfen och friskvårdsbidraget

Det hann bli många turer kring golfen och friskvårdsbidraget från dess införande 1988. Efter ett hårt lobbyingarbete från Golfsverige och 166 motioner om friskvårdsbidrag för golf var det inte förrän 2016 den första ljusningen kom i form av ett positivt förhandsbesked på en ansökan till Skatterättsnämnden.

Två år senare var golfens friskvårdsseger ett faktum. En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande beskedet: golf godkänns för friskvårdsbidrag från och med 1 januari 2018.

 1. Läs hela bakgrunden kring golfen och friskvårdsbidraget
 2. Friskvårdsbidraget infördes 1988 och regleras i inkomstskattelagen. I själva lagtexten finns ingen idrott nämnd, vare sig positivt eller negativt. I regeringens proposition från 1987 stod dock att ”Sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning och som oftast utövas skilt från arbetet både i tid och rum som t.ex. golf, segling, ridning och utförsåkning på skidor bör inte omfattas av skattefriheten.”

  2003 förändrades regelverket via en ny proposition
  . Formuleringen tydde på att regeringen ville fortsätta på tidigare linje: ”Gränsen för vilken typ av motionsutövning som skall utgöra personalvårdsförmån har bestämts till att det skall vara fråga om enklare motionsidrott. /…/ Regeringen anser att denna gränsdragning alltjämt bör vara vägledande.”

  När Skatteverket under nära 30 år har tolkat lagen har de lutat sig mot regeringens förarbeten, det vill säga ovanstående propositioner. Därför har de inte godkänt friskvårdsbidrag för golf.

  Under 2000-talet genomgick golfen stora förändringar. Utrustning blev billigare och finns idag att både hyra och låna, det finns möjligheter att utöva idrotten utan dyra medlemskap och tillgängligheten på golfrelaterade aktiviteter både för erfarna och nya golfare är stor. Baserat på detta har Golfsverige och politiker från olika partier i åratal jobbat, lobbat och motionerat för att friskvårdsbidraget ska omfatta golf.

  Första ljusningen kom i juni 2016. Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult (ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund) skickade under våren 2016 en förfrågan till Skatterättsnämnden om inte delar av golfverksamhet borde kunna godkännas för friskvårdsbidrag. Den 21 juni lämnade Skatterättsnämnden (en myndighet under Finansdepartementet) ett positivt förhandsbesked att spel på pay & play och träning på drivingrange ska klassas som godkända aktiviteter enligt friskvårdsbidraget.

  I juli 2016 överklagade Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade dom i ärendet i december 2016. HFD kom då fram till att Skatterättsnämnden gjort fel som meddelat ett förhandsbesked på en ansökan som inte avsåg någon konkret situation eller något avtal som är av viss varaktighet. Priset och upplägget för till exempel spel på en pay and play-bana kan variera stort och i vissa fall vara inom ramarna för skattefri förmån, men i andra fall ligga väl utanför. Förhandsbeskedet undanröjdes och golfen var fortsatt undantagen friskvårdsbidraget.

  Under början av 2017 upprättades en ny ansökan till Skatterättsnämnden av Urban Rydin på LRF Konsult i samråd med Svenska Golfförbundet. Denna gång baserad på tre konkreta exempel från Golfsverige – greenfeespel på pay & play-banorna på Örestad GK och Vallgårdens GK samt säsongskort på träning på Örestad GK:s drivingrange. Återigen biföll Skatterättsnämnden och gav ett positivt förhandsbesked och återigen överklagade Skatteverket till HFD.

  Den 12 januari 2018 fastställde HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked. Genom en historisk dom blev det ja till att enklare form av golf i enlighet med den konkreta ansökan från LRF Konsult ska vara berättigat till skattefritt friskvårdsbidrag. Svenska Golfförbundet och hela Golfsverige jublade över delsegern och erkännandet i en väldigt lång kamp för att inkludera golf i friskvårdsbidraget.

  Historien tog raskt en något oväntad men glädjande vändning. Redan den 15 januari gick Skatteverket ut med sin syn på domen och fastställde i ett pressmeddelande att all typ av golfspel är godkänt som skattefri friskvårdsförmån, samt även andra idrotter som tidigare varit undantagna som ridning och alpin skidåkning. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2018. 

  Kunde Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen verkligen bestämma detta utan ett politiskt beslut? Ja, domen gäller en tolkning av ett befintligt politiskt beslut. Skatteverket följer HFD:s utslag, vilket betyder att den nya tolkningen gäller. Enda gången det skulle bli aktuellt med ett politiskt beslut är om riksdagen inte är nöjd med domstolens tolkning.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Thomas.