Spelbarhet är samlingsnamn för den kvalitet du eftersträvar för samtliga ytor på din golfbana. Några av de större områdena inom spelbarhet är maskinskötsel, ärlig och jämn bollrull samt rätt stimpvärde för greener.

Spelet golf är en sport som utövas på olika golfbanor vilka var för sig erbjuder skiftade utmaningar i en varierad miljö.

Det är först när du lärt dig jobba med banans samtliga faktorer på ett framgångsrikt sätt som du kan nå en hög spelbarhet.

Att alltid försöka jobba med nyslipade och välskötta maskiner är lika viktigt som att eftersträva ett jämnt stimpvärde över samtliga greener.

Spelytor

 • Spelytor

  Den totala upplevelsen som en golfbana presenterar har sin grund i design, spelstrategi, natur och spelytornas kvalitet.

  Många golfbanor arbetar aktivt med olika spelstrategiska utvecklingsplaner (masterplan) men få golfklubbar arbetar med en utvecklingsplan för spelytor. En lång kvalitativ säsong på välmående, torra och hållbara spelytor kommer alltid att vara attraktivt sett ur golfspelarens perspektiv.

  Vägledning vid upprättande av en utvecklingsplan för golfbanans spelytor

Jordprofilsanalys

 • Jordprofilsanalys

  Hur vet du hur mycket näringsämnen, sand och luft gräset behöver för att må så bra som möjligt? Det kan en jordprofilsbedömning ge svar på. 

  Till vänster ett jordprov med thatch i olika nivåer markerat med en linjal. Till höger en man som sitter med ett jordprov samt ett antal olika verktyg.
  Din SGF-rådgivare kan hjälpa till ta prover av er jordprofil och skicka dem på analys till ett oberoende laboratorium i USA.

  Genom ökad kunskap kan du som banchef fatta välgrundade beslut som främjar hälsosam grästillväxt och optimerar spelbarheten på era greener, både kortsiktigt och långsiktigt.

  Nu ger SGF dig som banchef möjlighet att beställa en jordprofilsanalys via ett oberoende laboratorium i USA. Kostnaden för analysen är inte mer än det labbet fakturerar, plus transport och utlägg.

  Din SGF-rådgivare hjälper till med provtagning, kontakter med labbet och efterföljande rådgivning.

  Fysikaliska och kemiska analyser

  I en jordprofilsbedömning görs ett antal analyser på olika nivåer i profilen: 0–2,5 cm, 2,5–5 cm, 5–10 cm samt vid behov 10–15 cm.

  – De fysikaliska analyserna ger kunskap som hjälper dig att optimera golfgreenens markstruktur för att skapa idealiska förhållanden för spel och välmående plantor.

   Regelbundna kemiska analyser ger möjlighet att skräddarsy gödselprogram och markförbättringsåtgärder för att optimera tillväxtförhållandena på golfgreenen.

  1. Mer om den fysikaliska analysen
  2. Den fysikaliska analysen av golfgreenen omfattar flera viktiga aspekter som påverkar markens struktur och därmed spelkvaliteten:

   ✓ Partikelstorlek
   ✓ Partikelklassificering
   ✓ Organiskt material
   ✓ Densitet
   ✓ Porositet
   ✓ Vattenhållande förmåga
   ✓ Perkolation

   Rapportsida med massor av text och kurvor, samt bild på en jordprofil i olika nivåer.
   Exempel: rapport fysikalisk analys.

   Laboratoriet utvärderar jordens struktur, textur och densitet genom att bedöma andelen sand, organiskt material, silt och lerpartiklar i marken.

   En homogen textur och struktur är viktigt för vattenrörelsen genom växtbädden och avgörande för dränering och vattenhållande förmåga. Det är viktigt att balansera detta för att undvika höga fukthalter och säkerställa att rötterna får tillräckligt med vatten och syre.

   Jordkompaktion och optimal porositet är också viktigt för rottillväxten, då luftcirkulation och vattenrörelse påverkas mycket av dessa parametrar.

   Den organiska mängden har stor påverkan på spelbarheten och plantans välbefinnande. Genom att mäta den går det att säkerställa rätt nivåer som ger starkare plantor och en bättre spelupplevelse.

   I analysen ingår rekommendationer på åtgärder, som luftning och dressning.

  3. Mer om den kemiska analysen
  4. Den kemiska analysen fokuserar på jordens pH-nivåer och näringsinnehåll:

   ✓ pH-värde
   ✓ Näringsämnesvärden
   ✓ Katjonbyteskapacitet (CEC)
   ✓ Kväve-release
   ✓ Salthalt
   ✓ Basmättnadsgrad

   Att förstå den kemiska sammansättningen möjliggör justeringar av pH för att optimera näringsupptaget och främja hälsosam grästillväxt.

   Baserat på resultaten av den kemiska analysen kan du fatta beslut om näringshantering och den kemiska miljön som finns i profilen.

   Detta inkluderar noggrant avvägda gödselmedelsapplikationer för att upprätthålla en balanserad och näringsrik miljö för gräset.

   En balanserad tillförsel av näringsämnen är nödvändig för att undvika näringsbrister eller överskott. I analysen kan du få rekommendationer av vilka näringsämnen växtprofilen behöver.

  Oberoende forskning

  Resultaten och rekommendationerna baseras på oberoende forskning. Det gör att du kan känna dig trygg i vad du ska tillföra marken och gräset, och i vilka mängder.

  Då kan du säkerställa att det blir precis det som behövs – varken mer eller mindre. Det leder till hållbara spelytor, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Så här går det till rent praktiskt

  I jordprofilsbedömningen ingår analys av upp till tre av klubbens greener. Det är din SGF-rådgivare som hanterar det praktiska. Så här går det till:

  1. Tillsammans med din SGF-rådgivaren tar ni fem hålkoppar på varje green och delar upp dem i de olika nivåerna.

  2. Rådgivaren tar även andra prover gällande växtplats, förutsättningar och spelbarhet.

  3. Proverna skickas till Brookside Labs i USA (läs mer på blinc.com).

  4. Efter cirka två månader kommer resultatet tillbaka, med analyssvar och rekommendationer baserade på oberoende forskning.

  5. SGF-rådgivaren går igenom det samlade resultatet med klubbens banchef.

  6. Tillsammans konstaterar vi ett nuläge och bestämmer ett önskat läge utifrån rådande förutsättningar. Vi diskuterar också strategier och planer för att nå det önskade läget. 

  7. Vidare uppföljning sker efter överenskommelse med dig som banchef.

  Följ upp resultatet med ny analys

  Genom att systematiskt genomföra fysikaliska och kemiska analyser kan du följa upp resultatet av underhållsinsatserna och få kunskap om hur de påverkar profilen och spelbarheten.

  Det möjliggör en komplett underhållsstrategi och därmed långsiktig hållbarhet och en kvalitativ spelupplevelse.

  Nyfiken? Kontakta din SGF-rådgivare!

  Kontakta din rådgivare inom bana och anläggning för att ta reda på mer och anmäla intresse för att göra en jordprofilsbedömning av din golfbana. Du hittar kontaktuppgifter här.

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.
Kontaktkort Erik Dahl