Projektstöd klubb – pengar till klubben

Idrottslyftet finns inte kvar utan istället kan klubbarna söka stöd från Projektstöd Klubb.

Sedan 2007 har staten årligen satsat 500 miljoner på barn- och ungdomsverksamheten, de medel som tillfaller Svenska Golfförbundet har vi valt att paketera under Projektstöd Klubb där syftet är att behålla fler och rekrytera nya juniorer till klubbarna genom att kontinuerligt utveckla juniorverksamheten och att anpassa för barn och ungdomar

Det innebär möjlighet att:

 • utveckla idrottsvaga områden

 • få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

 • rekrytera och utbilda ledare

Vilka bidrag kan vår klubb söka?

För att stötta golfklubbarna på bästa sätt har Svenska Golfförbundet ett antal paket ni som klubb kan söka bidrag från.

Framsida broschyren Idrottslyftet. Glad golfjunior med en golfklubba i handen.

Paket 4 är för de klubbar som kommit längre i sin juniorverksamhet och innebär att golfklubben har en uppdaterad verksamhetsplan (VP), samt att ansökan stämmer överens med VP. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd.

I filen nedan hittar du exempel på projekt som genomförts med gott resultat. Hoppas att det kan ge lite inspiration och idéer till er verksamhet.

Goda exempel - beviljade Idrottslyftsbidrag

Hur söker man?

Innan projektet påbörjas skickas ansökan in via Idrottonline (se nedan).
I ansökan beskriver ni projektet med bakgrund, mål/syfte, genomförande och budget. Bidraget ska ses som en uppstart och en hjälp att komma igång med en ny satsning/verksamhet.

Klubben kan få max 50 procent av totala kostnaden i Projektstöd. Beskriv kostnaderna specificerat, t ex för skolsamverkan vill vi veta följande kostnader: tränararvode, transporter/buss, materialinköp, mat, poletter osv.

Varje år tilldelas en summa pengar till SGF:s Projektstöd och beroende på beloppet kommer paketen att prioriteras olika. 

Rutiner för att ansöka om bidrag

En bild på en skärmdump som visar hur det ser ut på hemsidan Idrottonline.

Golfklubbar som ska söka bidrag från Projektstöd Klubb gör ansökan direkt via Idrottonline: https://idrottonline.se/xxgk-golf) (uppge klubbens namn där det står XX, exempel idrottonline.se/golfstadensgk-golf.

Logga in genom att klicka på hänglåset och sen gå in under fliken "Idrottsmedel". Klicka på "Idrottsmedel" därefter "Skapa ansökan". Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in. Efter genomfört projekt skickas återrapport in i samma system. 

Hitta det paket som passar er

 1. Paket 1 – Golfens Ledarutbildning
 2. Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg:

  GL1 – Golfäventyret med stöd på 400 kr per utbildad ledare
  GL2 – Golfäventyret fördjupning med stöd på 600 kr per utbildad ledare (detta bidrag behöver klubben inte ansöka om utan ansökan görs indirekt genom att ledaren deltar i utbildningen. Utbildningen genomförs av GDF:ens utbildarteam)

  Läs mer om golfens ledarutbildningar

  En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans. Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

  Krav som ska uppfyllas

  – Auktoriserade utbildare för Golfens Ledarutbildningar
  – Minst fem deltagare per utbildningstillfälle
  – Klubben är beviljad LOK-stöd
  – Skicka in ansökan via Idrottonline och bifoga deltagarlista med namn, personnummer, e-post och golfklubb.

  Du kan även fylla i detta dokument för att få stöd för Paket 1 - Ledarutbildning.

 3. Paket 2 – Träning och tävling
 4. Detta paket kan du söka om golfklubben anordnar fyra träningsdagar i samband med att de arrangerar Teen Cup. Efter genomförd intensivträning skickar ni in ansökan i Idrottonline och bifogar deltagarlista (skicka in senast 10 juli).

  Det finns även en pott avsatt att uppmuntra mer spel och träning för de nya unga golfarna. Bidrag kan sökas för att arrangera poolspel på 30- eller 50-bana. Arrangera tävling på rätt nivå (foursome, scramble.....) tillsammans med en grannklubb för de som är 7-10 år. Ni spelar en eller flera gånger på varandras banor och avslutar dagen med t ex fika eller korvgrillning.

  Krav som ska uppfyllas

  • Klubben ska arrangera en Teen Cup klubbtävling och gärna även Golfäventyret Cup
  • Minst 4 träningsdagar genomförs i anslutning till Teen Cup
  • Minst fem timmar/dag
  • Lunch ska ingå till deltagarna
  • Minst 10 deltagare (åldersgräns max 16 år) 
  • Ersättning 250kr/deltagare (max bidrag är 10 000 kr/golfklubb)
  • Bidragsbeloppet för poolspel varierar beroende på upplägg och kostnader kopplat till upplägget
  • Golfklubben ska söka LOK-stöd

  Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

  För att få bidrag, redovisa följande:

  • Dokument med uppgift om deltagarnas namn och personnummer
  • Programupplägg för träningsdagarna (med info om punkterna ovan)
  • Info om eventuell avgift för deltagarna

 5. Paket 3 - Verksamhetsutveckling
 6. Det finns möjlighet att söka stöd för att utveckla juniorverksamheten på golfklubben. Det handlar om att utveckla idrottsverksamheten inom organisation, ledare och funktionärer, träning/spel, utbildning, läger, tävling, rekrytering, anpassad anläggning och samverkan med andra golfklubbar/föreningar.

  Klubben behöver arbeta med att ta fram nyckeltal, realistiska mål, säkerställa/genomföra ledarutbildning (GL1 Golfäventyret) och övrig verksamhetsutveckling med fokus på juniorer (dokument och mallar hittar du här).

  De golfklubbar som är ansvariga för NIU (Nationell Idrottsutbildning) har möjlighet att bli beviljad detta stöd för verksamhetsutveckling.

  Krav som ska uppfyllas:

  • Klubben är huvudklubb för NIU
  • Klubben har en arbetsgrupp/kommitté  som arbetar med juniorverksamheten, barn och ungdomar
  • Verksamhetsplan för två till tre år (långsiktighet) ska finnas och innehålla mål. strategier och aktiviteter för juniorverksamheten
  • Nyckeltal för klubben ska redovisas i samband med ansökan 

  Ansökan

  Ansökan görs via Idrottonline med ett maxbelopp på 20 000 kr.

 7. Paket 4 – Fria projekt
 8. Fria projekt ska innehålla något för få fler att stanna kvar i golfen. Här söker ni till exempel för samverkan med skolor, integration, tjejsatsning, golf för personer med funktionsnedsättning, unga ledare, ledarskap och så vidare.

  Det är även en förutsättning att anpassa banan för att behålla barn och ungdomar En lösning kan vara att anlägga Golfäventyretbanor och/eller Fottgolfbana som ni kan söka stöd för i detta paket.

  Krav som ska uppfyllas

  • Uppdaterad verksamhetsplan
  • Det går att söka max 50 procent av den totala kostnaden, max 50 000 kronor
  • För Golfäventyretbanor är maxbeloppet 20 000 kronor
  • Vid beviljat projekt betalas initialt 50 procent av bidragsbeloppet ut. Resterande betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett
  • Klubben har max sex månader på sig att genomföra projektet för att få ut sista 50 procent

  Ansökan

  Ansökan görs via Idrottonline och den ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson) och storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 50 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år.

 1. För distrikten: tjejsatsning
 2. Golfen behöver tjejer! Distrikten kan söka bidrag för projekt som i huvudsak riktas mot tjejer. Till exempel genom att skapa projekt med olika aktiviteter som samlar tjejer från olika klubbar i distrikten så att de tillsammans med jämnåriga ska kunna utvecklas och satsa på golfen. Exempel på aktiviteter som kan genomföras: träning, utbildning, föreläsning, tävling (till exempel scramble) och så vidare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Distriktet och berörda golfklubbar bildar en arbetsgrupp som tillsammans arbetar fram en projektplan som beskriver syfte och mål med projektet samt program för året.
  • Gruppen tar fram statistik före och efter projektets genomförande för att kunna avläsa vilken effekt projektet haft.
  • Obligatorisk närvaro vid den årliga Golftjej Sverigekonferensen (oftast i november).
  • Budget och projektplan skickas in med ansökan.
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett.
  • Ekonomisk uppföljning/redovisning, antal deltagare, efter genomförd säsong.

  Ansökan

  Projektplanen ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 40 000 kronor och bidraget kan täcka max 50% av projekets kostnader. Bidragsansökningar sker löpande. Mejla din projektplan till ulrika.jorsell@golf.se

 3. Så funkar LOK-stödet
 4. Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stödet, är avsett att stödja juniorverksamhet i åldersgruppen 7-25 år i föreningarna.

  Ansökan för hösten (1 juli–31 dec) ska vara inne senast 25 februari. Ansökan för våren (1 jan–30 juni) ska vara inne senast 25 augusti.

  Med hjälp av IdrottOnline är det administrativa arbetet mycket enklare nu än tidigare (läs mer på RF:s hemsida). Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Golfklubbarnas LOK-stödsansökningar är en av de parametrar som påverkar storleken på Idrottslyftet för golfen. Därför är det naturligt att endast klubbar som söker LOK-stöd har möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.

  Exempel

  Ni har en träningsgrupp med tolv barn. De tränar tre gånger i veckan året runt: 12 barn x 7 kronor x 3 gånger + 21 kronor x 3 gånger = 315 kronor per vecka. Det innebär 1 260 kronor per månad och 15 120 kronor per år. Om ni har 50 juniorer i fem grupper som tränar tre gånger i veckan innebär det... drygt 70 000 kronor.

  Statligt och kommunalt LOK-stöd

  LOK-stöd kan sökas både via Riksidrottsförbundet (RF) och via kommunen (Observera att det kommunala stödet varierar mycket mellan kommunerna). Mer information om ansökning hittar du på RF:s hemsida eller via er kommun.

 5. Bidragsbibel - tips på bidrag att söka
 6. Det finns många möjligheter att söka bidrag inom RF och distriktsförbunden. Några av våra golfdistrikt har tagit fram en »bidragsbibel« som ska göra det lättare för klubbarna att både förstå och använda det system och de bidrag som finns att söka. Mycket av den information som finns i dessa »biblar« är allmän information till alla klubbar, men en del information är specifikt för just det distriktet.

  Observera att dessa sammanställningar är något gamla och nya regler och belopp kan gälla.

  Skånes Bidragsbibel
  Västergötlands Bidragsbibel
  Östergötlands Bidragsbibel

Tips! Gräsrotspengar till golfklubbarna

Den som spelar hos Svenska Spel kan samtidigt stödja en golfklubb genom att välja den som favorit från en lista. Klubben måste först registreras för att vara med på listan. Varje krona som läggs på ett spel omvandlas till 10 poäng som går till den utvalda idrottsföreningen. 

Läs mer om Gräsroten

För mer information, kontakta oss

Porträttbild på Bengt.
Porträttbild på Ulrika.
 • Ulrika Jorsell
 • Idrottsrådgivare. Distrikt: Skåne, Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norr- och Västerbotten. Ansvarig för paragolf.
 • Tel: 08-622 15 53