Här kan du lära dig mer om Svenska Golfförbundets arbete mot otillåten vadhållning och manipulation av tävlingsresultat.

Matchfixning och otillåten vadhållning strider inte bara mot svensk idrotts grundläggande värderingar, det är också ett brott mot spellagen.

Riksidrottsförbundets logotyp

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Det är ofta kopplat till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, till exempel sportsliga incitament.

Frågan regleras övergripande av Riksidrottsförbundet (RF) genom deras antimatchfixningsreglemente. Som specialidrottsförbund har Svenska Golfförbundet (SGF) ansvar för förebyggande arbete samt utredning och bestraffning.

Idrottens matchfixningsutbildning

Startsidan för idrottens matchfixningsutbildning, framtagen av Riksidrottsförbundet.

En central del i det förebyggande arbetet är information och utbildning. För att säkerställa en bred kunskap använder SGF Riksidrottsförbundets centrala utbildning om matchfixning och otillåten vadhållning. Den är kostnadsfri och genomförs digitalt.

För följande roller i Golfsverige är utbildningen obligatorisk:

✓ Förbundsdomare
✓ Tournament Director som gör uppdrag åt SGF
✓ Tournament Coordinator som gör uppdrag åt SGF

Övrig SGF-personal, förtroendevalda, ideella, spelare, tränare och elever vid golfgymnasier informeras och rekommenderas att gå utbildningen. En särskilt prioriterad grupp är aktiva spelare som deltar i tävlingar som spelbolag erbjuder spel på.

Till utbildningen ➤

Framsida av golfens antimatchfixningsprogram - mot manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning

Golfens antimatchfixningsprogram

Alla aktiva spelare, ledare, funktionärer, anställda och förtroendevalda i Golfsverige är skyldiga att känna till reglerna om matchfixning och otillåten vadhållning.

Målet med Svenska Golfförbundets arbete är att skydda den enskilde från riskerna med att själv genomföra det och att utsättas för påtryckning från andra. 

En del aktiva vet inte vilka skyldigheter de har när det gäller reglerna och förstår därför inte vilka allvarliga konsekvenser de kan få. SGF har en viktig roll i att upplysa om detta. Svenska Golfförbundet har därför tagit fram ett program för att trygga arbetet med att hålla golfen fri från dessa problem.

Ladda ner hela programmet som PDF, eller läs kapitlen här på sidan via flikarna nedan.

Ladda ner programmet som PDF

Läs kapitlen digitalt:

 1. 1. Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning
 2. Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. 

  Definition och reglering inom idrotten

  Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt, förändra eller påverka utgången av en idrottstävling, för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen i, eller resultatet av idrottstävlingar, i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.

  Förenklat innebär matchfixning alltså att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixningen är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament.

  I idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet, nedan kallat Matchfixningsreglementet, definieras och regleras vadhållningsrelaterad manipulation och otillåten vadhållning.

  I 14 kap 2 § 12 p i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar regleras matchfixning som ej relaterar till vadhållning.

  Svenska Golfförbundet (SGF) reglerar frågan i sina stadgar och i tävlingsbestämmelserna.

  Lagstiftning

  Matchfixning är kriminaliserat i lagstiftningen genom spelfuskbrottet i Spellagen. Lagen gäller den som påverkar ett moment i en idrott som är kopplat till erbjudande av spel.

  Den som döms enligt denna lag kan få upp till 2 års fängelse. Om brottet anses vara grovt kan det ge upp till 6 års fängelse. Brottet inkluderar även försök eller förberedelse till matchfixning.  

  Matchfixning kan också vara kopplat till annan form av brottslighet, vanligtvis givande och/eller tagande av muta, det vill säga ett mutbrott.

 3. 2. Svenska Golfförbundets motiv och nytta av ett program
 4. Upprättandet av SGF:s program mot manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning innebär dels säkerställandet av en efterlevnad av de formella krav som finns på samtliga specialidrottsförbund (SF) inom RF, dels en trygghet och styrka i SGF:s arbete med att hålla golfen fri från problemen.

  Krav enligt RF:s antimatchfixningsreglemente

  I RF:s antimatchfixningsreglemente fastställs att ”SF är skyldigt att arbeta för att motverka förbjuden vadhållning och manipulation inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta en plan för information och utbildning”, och att ”bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SF.”

  Detta innebär att SGF har ansvar för såväl förebyggande arbete såväl som utredning och bestraffning.

  SF har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva om tävlingsbestraffningar eller göra andra tillägg till detta reglemente.

  För medlemmars skull

  Alla aktiva spelare, ledare, funktionärer, anställda och förtroendevalda inom SGF är skyldiga att känna till reglerna om matchfixning och otillåten vadhållning.

  En del aktiva vet inte vilka skyldigheter de har när det gäller reglerna och förstår därför inte vilka allvarliga konsekvenser de kan få. SGF har en viktig roll i att upplysa om detta, såväl som att hantera ärenden och bestraffa i de fall någon gjort sig skyldig till brott mot regelverket.

  SGF:s arbete mot matchfixning och otillåten vadhållning handlar ytterst om att skydda den enskilde medlemmen från riskerna, både när det gäller att själv ta initiativ till och genomföra det och att andra utövar påtryckning för att medlemmen ska genomföra det. 

  För att stärka och skydda Svenska Golfförbundet

  Med ett program att stödja sig mot blir det lättare att hantera eventuella fall om manipulation eller otillåten vadhållning inom SGF:s verksamhet. Det ger ökad kunskap och medvetenhet och därmed bättre resultat i såväl det utbildande som det utredande arbetet, vilket i sig förebygger problem.

  Programmet ger även en ökad trovärdighet gentemot andra aktörer, såväl inom idrotten som utanför.

  För att medverka i den internationella harmoniseringen

  Arbetet mot matchfixning och vadhållning på egen idrott är på agendan internationellt, och bedrivs aktivt i allt från statliga medlemsorganisationer som Europarådet och FN, till idrottens organ såsom IOK och idrottsspecifika internationella förbund.

  Utvecklingen går alltmer mot att harmonisera arbetet för att skapa en likriktning som innebär att skyddandet av idrotten kan ske så effektivt som möjligt.

  De nationella förbundens arbete spelar en betydande roll i förverkligandet av den internationella harmoniseringen. Ett antimatchfixningsprogram som är utformat i linje med de internationella ramverken innebär att både ta ansvar i den stora utvecklingen, och att förstärka det egna arbetet.

 5. 3. Information och utbildning
 6. En central del i det förebyggande arbetet mot manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning är utbildning och information. SGF arbetar med frågan i olika former, för flera funktioner och på olika nivåer.

  I enlighet med RF:s Antimatchfixningsreglemente har SGF en plan för information och utbildning. I organisationsstrukturen framgår vem som bär ansvar för implementationen av frågorna för SGF.  

  Idrottens antimatchfixningsutbildning

  Riksidrottsförbundet tillhandahåller sedan 2021 en central utbildning om matchfixning och otillåten vadhållning. Den görs digitalt och inkluderar en testdel för att verifiera att den som genomgått utbildningen tillgodogjort sig innehållet. 

  Till utbildningen ➤ 

  SGF använder denna utbildning för att säkerställa ett brett medvetande om frågorna. Varje år ska det göras en översyn om vilka spelare, anställda, förtroendevalda och andra i anslutning till den idrottsliga verksamheteten som ska genomgå utbildningen. En särskilt prioriterad grupp är aktiva spelare som deltar i tävlingar som spelbolag erbjuder spel på.

  Följande personer/roller ska ha genomgått Riksidrottsförbundets digitala utbildning om matchfixning och otillåten vadhållning:

  ✓ Förbundsdomare
  ✓ Tournament Director som gör uppdrag åt SGF
  ✓ Tournament Coordinator som gör uppdrag åt SGF

  Följande personer/roller ska informeras och rekommenderas att genomgå Riksidrottsförbundets digitala utbildning om matchfixning och otillåten vadhållning:

  ✓ SGF:s förbundsstyrelse
  ✓ Anställd personal i SGF, golfdistriktsförbund (GDF) och golfklubb
  ✓ Spelare och ledare inom Swedish Golf Team
  ✓ Spelare som deltar eller avser att delta i tävlingar med prispengar
  ✓ Spelare på SGF:s juniortävlingar
  ✓ Spelare och ledare i Lag-SM
  ✓ Elever på idrottsgymnasier (RIG och NIU) och elever som går på högskola med inriktning golf
  ✓ Styrelse i GDF och golfklubb
  ✓ SGF:s Juridiska Nämnd och GDF:s Juridiska kommittéer
  ✓ Tränare/coacher (SGF, GDF och golfklubb)
  ✓ Tävlingsledare (SGF, GDF och golfklubb)
  ✓ Tävlingskommittéer (SGF, GDF och golfklubb)
  ✓ Övriga funktionärer på golftävlingar (SGF, GDF och golfklubb)

  Informationen till personer/roller kommer att ske genom Svenska Golfförbundets kommunikationskanaler. Exempel på dessa är:

  ✓ Nyhetsbrev
  ✓ Riktad e-post till specifika grupper
  ✓ Sociala medier som Facebook och Instagram

  Träffar, riktade insatser med mera

  SGF arbetar löpande med information och utbildning för att motverka manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning. Det kan gälla såväl övergripande grundkunskap som fördjupningar i ämnet och omfatta både anställda och förtroendevalda. Exempel på tillfällen är:

  ✓ Upptaktsträffar för spelare, ledare och funktionärer vid till exempel landslag, seriespel och ungdomsläger

  ✓ Konferenser för specifika funktioner/roller, till exempel domarkonferens

  ✓ Uppkomna behov hos klubbar eller tävlingsarrangörer

  Det material som används hämtas bland annat från RF:s portal Min Match ➤

  Digitala kanaler

  Hemsida: SGF har på golf.se/antimatchfixning information om arbetet med att motverka manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning. Där finns följande länkar:

  ✓ RF:s Matchfixningsreglemente
  ✓ RF:s tipsfunktion mot matchfixning
  ✓ Golfens antimatchfixningsprogram (detta dokument)

  Sociala medier: Utöver det uppdateras om arbetet i sociala medier vid utvalda tillfällen, till exempel i samband med utbildningsinsatser.

  Eventuell samverkan kring utbildning med spelbolag som det finns partnerskap med

  SGF har för närvarande ingen samverkan med spelbolag.

 7. 4. Spelmarknad och riskbedömningar
 8. Spelmarknad och golf

  SGF ska med hjälp av RF sammanställa hur spelmarknaden ser ut inom golfen i Sverige. I sammanställningen framgår vilka serier, tävlingar och delmoment i spelet som det erbjuds spel på.

  Riskbedömningar

  SGF ska återkommande genomföra riskbedömningar för att genomlysa golfens utsatthet för manipulation och otillåten vadhållning i Sverige. Riskbedömningarna baseras bland annat på sammanställningarna av spelmarknaden som görs med stöd av RF.

  Partnerskap med aktörer på spelmarknad

  SGF säkerställer att perspektiv gällande arbete mot matchfixning och otillåten vadhållning inkluderas i de partnerskap som ingås med aktörer på spelmarknaden. Det kan gälla direkta partnerskap med spelbolag som erbjuder spel på idrotten, såväl som avtal om rättigheter för försäljning av golfens data.

  För stöd gällande partnerskap och samverkan med spelbolag har Riksidrottsförbundet upprättat en policy vilken SGF står bakom och tar stöd ifrån.

  Ladda ner policyn här ➤

 9. 5. Good Governance
 10. Organiserandet av matchfixning kan ofta kopplas till styrning och makt. Begreppet Good Governance definieras i RF:s internationella riktlinjer som demokrati, transparens och antikorruption. Ett arbete med Good Governance fungerar förebyggande mot problem med korruption, som till exempel matchfixning.

  SGF arbetar löpande med att informera och utbilda olika funktioner och nivåer inom svensk golfsport i stort. Vidare råder en samverkan med golfens intresseorganisationer och andra intressenter i frågan.

  RF har utformat en kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar. SGF tillämpar/arbetar för efterlevnad av koden och arbetar genom det förbyggande mot bland annat matchfixning. 

  Ladda ner dokumentet här ➤

 11. 6. Samverkan
 12. SGF deltar inom ramen för det samverkansarbete som RF bedriver, med bland annat nätverksträffar, utbildningsinitiativ med mera.

  SGF deltar även i egna samverkansformer på nationell såväl som lokal nivå i den mån det är möjligt och utifrån de behov som finns.

 13. 7. Utredning och bestraffning
 14. Referensgrupp

  SGF ansvarar för hantering av bestraffningsärenden gällande matchfixning och otillåten vadhållning i enlighet med vad som föreskrivs i RF:s Matchfixningsreglemente.

  Det bestraffningsorgan som handlägger dessa ärenden inom SGF är Juridiska Nämnden.

  För säkerställande att ärenden hanteras och anmälan upprättas är en person med ansvar för tävling och regler på SGF utsedd att vara utredningsansvarig, och därtill också en reserv för uppgiften.

  För stöd i utredningsarbetet finns Riksidrottsförbundets samordning mot matchfixning med stödfunktion för utredning.

  I de fall som ärendet också utgör misstanke om brott har SGF som grundprincip att upprätta polisanmälan och samarbeta i utredningsarbetet.

  Struktur

  För att ansvaret i frågor om manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning ska kunna uppfyllas har SGF tydliggjort struktur och roller. 

  ✓ Övergripande ansvar: Bo Bengtsson, bitr. generalsekreterare 
  ✓ Utredning och anmälare: Daniel Rosendahl, tävlingar och regler
  ✓ Bestraffningsorgan SGF:s Juridiska Nämnd: Thomas Bergman, handläggare
  ✓ Utbildning och kommunikation: Bo Bengtsson, Daniel Rosendahl och Thomas Bergman

Min match

Säg nej! Matchfixning förstör idrotten. Gå in på minmatch.se om du misstänker matchfixning och otillåten vadhållning.

Sajten Min match är framtagen av Riksidrottsförbundet tillsammans med Polisen och Svenska Spel, som en del i arbetet att skydda idrotten mot matchfixning.

På Min match hittar du idrottens gemensamma antimatchfixningsreglemente, utbildningsmaterial, en tipsfunktion för att rapportera misstänkt matchfixning eller otillåten vadhållning och mycket annat.

Till sajten ➤

Vid eventuella frågor, kontakta:

Porträttbild på Daniel Rosendahl.
Thomas.
Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59