Valberedning på golfklubb

Vikten av en valberednings arbete i en förening kan inte nog understrykas. Med en bra valberedning ökar chanserna markant att också få en bra styrelse.

Men det finns flera värden i att ha ett aktivt valberedningsarbete, det bidrar bland annat till att demokratin stärks medlemmarna känner sig hörda och förutsättningarna för att utveckla föreningens verksamhet ökar.

En del klubbar har svårt att attrahera medlemmar att ställa upp och arbeta i en valberedning. En vanlig fråga är hur nomineringen till valberedningen ska gå till. Ibland utses en nomineringsgrupp med viss bestämd sammansättning av personer med uppgift att sondera, förbereda och lägga fram ett förslag till årsmötet med lämpliga kandidater till valberedningen. Det kan ske som en formell punkt i samband med årsmötet eller göras mer informellt. Eftersom valberedningsfrågan är viktigt kan en nomineringsgrupp eller liknande vara att föredra framför att endast fråga årsmötet om förslag på lämpliga kandidater utan att någon har förberett frågan. Det hände att personer tar på sig valberedningsuppdraget utan något riktigt engagemang. Till viss del beror det nog på att betydelsen av detta arbete och de stora möjligheterna i uppdraget inte lyfts fram tillräckligt. Faktum är att valberedningsarbetet är klubbens viktigaste uppdrag. Viktigare än själva styrelseuppdraget, menar många.

Det är alltså ett stort ansvar att arbeta i en valberedning men det innebär också en stor möjlighet att påverka och att göra skillnad. Fokus i valberedningsarbetet ska vara att till årsmötet föreslå rätt person, med rätt kompetens, för klubbens framtida behov och utmaningar. Har klubben i framtiden avsikt att exempelvis bedriva hotell- eller restaurangverksamhet i egen regi, anlägga en korthålsbana, arbeta med inkludering och mångfald, satsa på elitverksamhet eller kommer styrelsen att hantera en rad personalfrågor eller besvärliga anläggningsägarfrågor, är det givetvis lämpligt att kandidater till styrelsen besitter kompetens för just den uppgiften. Många gånger finns goda skäl för valberedningen att föreslå ledamöter till styrelsen baserat på tidigare års goda insatser, men det är inte säkert att den erfarenheten alltid matcher klubbens framtida behov. Viss verksamhet kan också vara förlagd i bolagsdrift i en annan juridisk person och då är det viktigt att matcha rätt kompetens hos kandidaterna till rätt styrelse.

För att lyckas bra i uppdraget och föreslå de bäst lämpade kandidaterna krävs en god insyn och kunskap om den kort- och långsiktiga verksamhetsplanen och styrelsens arbete. Samtidigt har valberedningen rollen som medlemmarnas språkrör. Det är med andra ord ett mångfacetterat, viktigt och stimulerande uppdrag för rätt personer. Med ökad kunskap om valberedningsarbete blir det både lättare och roligare. Här följer några tips om hur ni i er förening kan stärka ert valberedningsarbete.

  • Diskutera frågor kring klubbens valberedningsarbete med SGF:s klubbrådgivare

  • Kontakta ert golfdistriktsförbund om det är så att utbildning arrangeras i deras regi 

  • Köp bok från SISU Idrottsböcker ”Valberedningen – en nyckel till framgång”

  • Lärgrupp via SISU – en del av Idrottens föreningslära

  • Utbildningar via SISU – se www.sisuidrottsutbildarna.se eller kontakta er lokala idrottskonsulent i ert distrikt. 

Ppt-bilder hämtade från boken ”Valberedningen – en nyckel till framgång” som ingår i utbildningen och är en del i idrottens föreningslära.

Valberedningen - artikel av Christer Pallin, chefsjurist Riksidrottsförbundet