Landskap och gårdar

Europeiska landskapskonventionen – golfklubbarna är en viktig samarbetspartner för staten

Landskapskonventionen är en regional konvention för Europa för att slå vakt om och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet.

Konventionen har arbetats fram inom Europarådet och omfattar de länder som är medlemmar av Europarådet (däribland Sverige). Landskapskonventionen innehåller också regler för rådets landskapspris (Landscape Award), som kan ges till lokala eller regionala myndigheter eller frivilligorganisationer som arbetat för skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa.

Landskapskonventionen definierar landskap som ”ett område sådant som det uppfattas av människor och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Golfbanan är en plats i landskapet för rekreation och bevarare av naturliga, historiska och kulturella värden. Följaktligen är landets golfbanor en viktig samarbetspartner för den svenska staten i att implementera landskapskonventionen.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Gårdsstöd/stödrätter

För jordbruksmark kan under vissa förhållanden utgå stödrätter enligt Rådets förordning (EU) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

De delar av golfbanan där inget direkt spel pågår kan användas även för odling av till exempel vall till ensilage och som betesmark för djur. Det är dock numera fastställt i praxis att delar av golfbana inte utgör jordbruksmark i den mening som avses i förordningen, och gårdsstöd utgår därför inte för sådan mark. Se Kammarrätten i Jönköpings avgöranden i mål nr 1736-07 samt 2178-07. Samma gäller för mark som ingår i rekreationsområde, se Kammarrätten i Jönköpings avgörande i mål nr 96-12.