Fordon i golfspel

 1. Fordon i golfspelet - klassificering
 2. Regler och bestämmelser om körning med fordon i golfspelet omgärdas fortfarande av lagstiftarens förbud, krav och dispenser.

  Även om det kanske låter enkelt att tillåta privat körning eller bedriva uthyrningsverksamhet med golfbilar, golfmopeder och golfcyklar, innebär det en del administration. Golfklubben/golfbolaget måste vara medveten om och ha koll på klassificerings-, dispens-, registrerings-, besiktnings-, försäkrings-, körkorts-, uthyrningsfrågor m m.

  Vid tävlingsspel är grundregeln att transporthjälpmedel som golfbil, golfmoped, golfcykel eller motsvarande ska regleras. I Svenska Golfförbundets Spel- och tävlingshandbok redogörs och fastställs vilka bestämmelser som gäller i fråga om tillstånd och dispenser under avsnittet Transportmedel.

  Enligt lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) följer nedanstående klassificering av de vanligaste fordon som används i samband med spel på en golfanläggning. 

  Golfbil

  En golfbil är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Golfbana räknas som terräng och golfbil klassas som terrängmotorfordon.

  Terrängmotorfordon delas in i terrängvagn och terrängskoter. Terrängskoter består i sin tur av snöskoter och terränghjuling. En golfbil är därför terrängvagn eller terränghjuling. 

  Terrängvagn eller terränghjuling

  Golfbilen räknas som lätt terrängvagn om bilen väger mer än 400 kg och som terränghjuling om den väger mindre än 400 kg. De flesta av marknadens golfbilar är terränghjulingar. Även eldrivna golfbilar är ett motordrivet fordon.

  Golfmoped  

  Golfmoped kan vara mopedklass 2 eller mopedklass 1 (kallas ibland golfskoter). 
  En golfmoped är ett ensitsigt fordon som är byggt för att kunna transportera en person och en passagerare, om det finns avsedd plats, samt en golfbag.

  Golfmopeden ligger definitionsmässigt mycket nära en golfcykel som beskrivs i nästa avsnitt. Lite förenklat är det bara hastigheten som avgör klassificeringen. Klassificering av fordonet påverkar vilka olika bestämmelser ägaren respektive brukaren är skyldig att följa. 

  Moped klass 2 

  En moped kan vara såväl två-, tre-, som fyrhjulig. En golfskoter är oftast tre- eller fyrhjulig. För att definieras som en mopedklass 2 får motorns nettoeffekt inte överstiga 1 kilowatt samt att maxhastigheten inte får överstiga 25 km/h. Mopeden måste ha ett CoC-intyg (Certificate of Conformity), det vill säga den måste vara EG-typgodkänd, men den kräver ingen registreringsskylt. En golfcykel som inte uppfyller villkoren för att klassificeras som cykel är en Moped klass 2

  Moped klass 1 

  En mopedklass 1 (s k EU-moppe) kan sägas utgöra alla övriga mopeder som inte är klass 2, det vill säga den har en maxhastighet på 45 km/h och motorns nettoeffekt får inte överstiga 4 kilowatt. Även här måste ett CoC-intyg föreligga, med den skillnaden att mopeden ska registreras, vilket sker hos Transportstyrelsen som också utfärdar registreringsskylt. Läs mer om Moped klass 1.

  Golfcykel

  Golfcykel är ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och som inte är ett lekfordon. Det blir allt vanligare med den här typen av fordon på golfbanan. Ofta är fordonet ombyggt till cykel så att en golfbag ska få plats. 

  Lagen kräver att cykeln alltid har:
  - ringklocka
  - broms
  - belysning och reflexer (vid körning i mörker) 

  Definitionsmässigt klassificeras eldriven rullstol eller permobil som cykel även om de till skillnad från en ”standardcykel” är tre- eller fyrhjuliga. För att räknas som en eldriven rullstol gäller (eller som cykel i lagens mening): 

  - inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 

  -  inrättat för att föras av den åkande, och 

  -  konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen 

  Läs mer om cykel.

  Kan vad som helst definieras som en eldriven rullstol? 

  Nej, inte riktigt vad som helst. SGF rekommenderar inte en ombyggnation av golfbil till att vara ensitsig och där motorn och drevning anpassats till en maxhastighet av 20 km/h - i syfte att kategoriseras som cykel. En sådan ombyggnations giltighet är dessutom aldrig prövad enligt Transportstyrelsen. 

  En hemmabyggd elrullstol däremot skulle kunna kategoriseras som cykel, under förutsättning att den har en sits anpassad för person med rörelsehinder (ej cykelsadel) samt i övrigt uppfyller de uppsatta villkoren för storlek, vikt och utseende samt regler enligt produktsäkerhetslagen och att den är CE-märkt. Segways klassas som golfcykel.

  Det är framförallt maxhastigheten på fordonet, och till viss del prestandan i övrigt, som avgör klassificeringen. Av den anledningen är det svårt att med blotta ögat avgöra om det rör sig om en golfmoped eller golfcykel.

 3. Terrängkörningslagen och dispens
 4. Terrängkörningslagen (1975:1313, TKL) är enligt förarbetena en förbudslagstiftning som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon.

  Lagen gäller fordon som klassas som golfbil och golfmoped (inte golfcykel) och förbjuder generellt sett körning i terräng på barmark (inklusive golfbanor) samt viss körning i snötäckt terräng.

  Lagen syftar således till att skydda mark och vegetation mot skador samt att minska störningar på naturen. Lagen riktar sig till alla som kör i terrängen, även till den som avser att köra på sin egen mark. I 1 § första stycket TKL stadgas att ”Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet”.

  Dispens från Terrängkörningslagen

  För att få framföra fordon på golfbanan krävs alltså ett dispensbeslut från länsstyrelsen. Det är golfdistriktsförbundet som ansöker om dispens och omfattar klubbar och golfbolag inom distriktet som ingår i ansökan. Varje distrikt bör å klubbarnas vägnar hålla koll på innebörden av gällande dispensbeslut och framför allt hålla koll på giltighetstiden så att ansökan om förnyelse görs i god tid.

  Svenska Golfförbundet kan inte ansöka om dispens för hela Sverige eftersom frågan är regional.

  GDF-mall för dispensansökan till länsstyrelsen

  Naturvårdsverket är den myndighet som ger länsstyrelsen allmänna råd om körning med fordon på golfbana. Naturvårdsverket ger också ett exempel på hur ett beslut från länsstyrelsen kan se ut.

  Vägledning om golfbilar, golfbanor och Terrängkörningslagen (Naturvårdverket, NV-04381-15).

  Länsstyrelsens dispensbeslut enligt Naturvårdsverkets rekommendation innebär i klartext att varje golfklubb/anläggning, som omfattas av dispensen, beslutar om körningen på egna anläggningar. SGF ha tagit fram exempel på uthyrningskontrakt för klubbens egna fordon och för privatägda fordon.

  Varje golfklubb/anläggning bestämmer också om läkarintyg ska krävas, eller inte. Läkarintyget ska styrka ett rörelsehinder av kronisk karaktär och visas upp för styrelsen i hemmaklubben. Hemmaklubben utfärdar, med läkarintyget som grund, ett tillstånd för att använda transportmedel vid golfspel. Innehavaren visar upp tillståndet på de klubbar som kräver läkarintyg. SGF har också tagit fram en mall för tillståndsgivningen.

  Spel- och tävlingshandboken beskriver tydligt vad som gäller i tävlingssammanhang, under avsnittet Transportmedel.
  Spel- och tävlingshandboken
   

  Körning på allmän väg med terrängfordon

  Sök allmän dispens vid behov hos Länsstyrelsen

 5. Registrering, kontrollbesiktning, fordonsskatt
 6. Registreringsplikt

  Golfbil och golfmoped klass I som är oregistrerad får inte köras.

  Väger golfbilen mindre än 400 kg (terränghjuling) ska kraven om CE-märkt terrängskoter uppfyllas (VVFS 2003:18). Golfbil som väger mer än 400 kg (lätt terrängvagn) ska uppfylla kraven i Vägverkets föreskrift (VVFS 2003:17). 

  Mopedklass I (högst 45 km/timmen) har registreringsplikt. Däremot inte mopedklass II och cykel.

  Registreringsbesiktning

  Alla golfbilar ska registreringsbesiktigas enligt 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574). Registreringsbesiktningen sker i syfte att fastställa:

  (i)                  golfbilens tekniska identitet;

  (ii)               att golfbilen uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning; och

  (iii)             de uppgifter om golfbilen som ska föras in i vägtrafikregistret.

  Golfbilar är lite speciella på så sätt att (i) de enbart får brukas i anslutning till golfbanor, (ii) de kan inte besiktas på grop eller lyft, (iii) de har inte något eget kontrollprogram vid besiktningen, (iv) dokumentation vid besiktning sker på manuellt protokoll, (v) enbart besiktningens utfall rapporteras till Transportstyrelsen. Vanligast är att golfbilar besiktigas hos ”kunden” dvs på anläggningen.

  Dispens

  Svensk Bilprovning har traditionellt sett varit sträng i sin bedömning när det gäller utrustningskrav på ett terrängmotorfordon för att det ska bli registrerat; hel- och halvljus, bromsljus, separat parkerings- och färdbroms m m. Men, dispens kan beviljas. Det kommer därför an på återförsäljarna/leverantörerna av golfbilar att ansöka om dispens för sina modeller av golfbilar.

  Dispensansökan skickas till Trafikverket. Kontrollera därför att återförsäljaren har registreringsbesiktigad bilen (det räcker inte med så kallad förregistrering). Om inte det är gjort eller görs har bilägaren skyldighet att se till att registreringsbesiktning sker. Detsamma gäller vid köp av en begagnad golfbil. 

  Kontrollbesiktning

  Krav på kontrollbesiktning har aldrig funnits för golfmoped. För golfbil är krav på årlig kontrollbesiktning borttaget sedan maj 2013. Golfbil är undantagen från biluthyrningslagen (lag 1998:492 om biluthyrning) och omfattas inte av ”yrkesmässig uthyrning” alternativt ”yrkesmässig trafik”. Enligt fordonsförordningens (2009:211) 6 kap. 11 § följer att årlig kontrollbesiktning inte längre är aktuellt för golfbil har Transportstyrelsen meddelat (se mer under fliken uthyrning). 

  Fordonsskatt

  Golfbil och golfmoped är befriad från fordonskatt.

 7. Trafikförsäkring och vagnskadeförsäkring
 8. Trafikförsäkring

  Alla motordrivna fordon som används i trafik och är registrerat i vägtrafikregistret ska enligt trafikskadelagen vara trafikförsäkrade.

  Trafikförsäkringen är alltså obligatorisk för golfbil och båda typerna av golfmoped och ersätter sakskada (skada på andra fordon, natur etc.) och personskada på förare och passagerare.

  Däremot omfattar trafikförsäkringen inte skada som uppstår på det egna fordonet, för sådana skador krävs att en särskild vagnskadeförsäkring tecknas.

  Om en olycka inträffar och fordonet inte är trafikförsäkrat kan golfklubbens styrelse, eller den som styrelsen delegerat ansvaret till, bli personligen ansvarig för att ersätta den skada som uppstått. Trafikförsäkra därför alla golfbilar och golfmopeder.

  Mer info hos Transportstyrelsen

  Vagnskadeförsäkring

  Det är frivilligt att teckna vagnskadeförsäkring. Denna ersätter de skador som uppstår på själva fordonet, golfbil, golfmoped, golfcykel och som faller utanför trafikförsäkringen och SGF:s medlemsförsäkring. Det är den som äger fordonet, vanligtvis anläggningsägaren, som bestämmer om hel- eller halv vagnskada ska tecknas samt ansvarar för premiebetalningen.

  Om en olycka inträffar och försäkringen ska tas i anspråk gäller det försäkringsavtal som träffats med försäkringsgivaren. I samband med ersättning måste normalt en självrisk betalas i enlighet med försäkringsavtalet.

 9. Uthyrning, privatägt fordon och förvaring
 10. Uthyrning av golfbilar, tillstånd och utbildning (nya regler per den 15 maj 2013). Golfklubb som hyr ut golfbil är undantagen från lagen om biluthyrning.

  Uthyrning av golfbil omfattades tidigare av biluthyrningslagen (lag 1998:492 om biluthyrning). Regeringskansliet, genom Näringsdepartementet, beslutade att biluthyrningsregleringens tillämpningsområde inte ska gälla för uthyrning av golfbilar. Undantaget medför administrativa lättnader och kostnader för utbildning ”särskilt yrkeskunnande” försvinner för klubben. 

  Många ansvarsfrågor som följde enligt lagen om biluthyrning gäller alltså inte längre. Emellertid, många frågor regleras av annan lagstiftning, golfsportens interna regelverk och rekommendationer varför klubbens ansvar för uthyrning och upplåtelse av körning med golfbil, inte torde ha förändrats nämnvärt. Golfklubben bör fortsättningsvis använda ett skriftligt uthyrningskontrakt mellan uthyrare och hyresman som reglerar ansvars- och försäkringsfrågor, kontroll av körkort etc. 

  Körning med privatägt fordon  

  Ägaransvar gäller för körning med privatägt fordon. Krav på registreringsbesiktning, obligatorisk trafikförsäkring gäller. Körkortslagstiftning och lokala bestämmelser för körningen ska följas. Hjälmtvång gäller för mopedkörning (såvida fordonet inte har kaross). Vagnskadeförsäkring tecknas frivilligt av fordonsägaren. 

  Anläggningsägaren har ansvar för att länsstyrelsens dispens från förbudet att köra i terräng gäller och att tillstånd från markägaren har inhämtats (om det är annan än anläggningsägaren).

  Anläggningsägaren ska informera om att ägar- och föraransvar gäller. Den som använder privat fordon ska ta del av lokala bestämmelser och intyga att det skett med namnteckning, förslagsvis en gång per år eller när bestämmelserna har uppdaterats. 

  Överträdelse av ägare/förare kan leda till såväl skadestånd som polisanmälan. 

  Parkering, förvaring och försäkringsvillkor

  Parkering och förvaring är en viktig fråga som lätt kan glömmas bort. När golfbilen är parkerad ska nycklarna inte sitta kvar i bilen. Är bilen parkerad i garage och bilparken består av både elbilar och bensindrivna bilar bör de parkeras i separata utrymmen. Gnistbildning kan uppstå från laddningsaggregaten till elbilar som kan antända bensinångor.

  Försäkringsbolagen ställer oftast inte krav på förvaring i separata utrymmen i försäkringsvillkoren, men om olycka inträffar görs en bedömning om golfklubben varit oaktsam vid parkering/förvaring. Stäm av villkoren i klubbens företagsförsäkring.

 11. Körkortsfrågor
 12. De regler som finns om körkort och förarbevis går att finna i körkortslagen.

  Av körkortsförordningens (1998:980) 8 kap. 9 a § framgår att den som har B-körkort (från 18 år) får lov att köra en terränghjuling på spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar. Om den som ska köra terränghjulingen, exempelvis en golfbil, inte innehar ett körkort med behörighet B krävs det istället att denne innehar ett förarbevis från Transportstyrelsen (16 år).

  Lägsta åldersgräns för att få köra golfmoped är 15 år. Moped klass II (högst 25 km/timmen) krävs körkort B eller förarbevis för moped. Moped klass I (högst 45 km/timmen) krävs körkort AM (särskild utbildningsnivå).

  För körning med permobil, eldriven rullstol, Segway eller annat fordon som definieras som cykel ställs inga ålderskrav eller krav på körkort eller förarbevis.

  Inhägnad golfanläggning

  En golfanläggning är vanligtvis öppen för alla och erbjuder, förutom möjlighet att spela golf, möjlighet till såväl restaurang- och cafébesök som shopping i golfshopen utan någon kontroll eller avgiftsuttag vid entrén.

  Skulle en golfanläggning däremot anses inhägnad medför det att körning inom området inte omfattas av vare sig terrängkörningslagen eller körkortslagstiftningen. Det krävs emellertid att inte vem som helst ska kunna ta sig in på anläggningen för att denna ska godkännas som inhägnat område, vilket är väldigt sällsynt för golfbanor.

 13. Uthyrningskontrakt – klubbens fordon
 14. – Uthyrningskontrakt bör vara obligatoriskt för all typ av fordonsuthyrning.

  – Uthyrning av golffordon (golfbil, golfmoped, golfcykel) kan bara medges i överensstämmelse med dispensbeslut från länsstyrelsen och om körningen har godkänts av markägaren.

  – Lagar som trafikskadelagen, körkorts- och alkohollagstiftning m fl ska följas.

  – Lokala bestämmelser ska ingå i eller bifogas hyreskontraktet. Bestämmelserna beslutas i golfbolaget eller på golfklubbens årsmöte. När, hur och vem, krav på läkarintyg etc?

  – Obligatoriskt krav på uppvisande av för fordonet giltigt körkort.

  – NYHET: för de klubbar som använder sig av bokning av golfbil i GIT finns nu möjligheten att skriva ut kontrakten från GIT. Information om vilken bil/vilket pris och vem som är bokad framgår på kontraktet. Standardkontrakten kan för den klubb som önskar personifieras och anpassas till andra regler som gäller just på klubben.

  Mall för uthyrningskontrakt golfbil 

 15. Kontrakt – privatägda fordon
 16. Tillsyn och kontroll
 17. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet med avseende på Terrängkörningslagen. Polisen är tillsynsmyndighet och kan göra eventuella kontroller eller tillslag.

  Den anläggning som beviljats länsstyrelsens dispens från förbudet att köra i terräng är skyldig att uppvisa gällande beslut på uppmaning av polis eller naturvårdsvakt.

  Även när det gäller registreringsplikt/registreringsbesiktning och efterlevnaden av körkortslagstiftningen är det polisen som sköter kontroll och tillsyn.

Tillstånd att använda transportmedel vid tävling

Beviljat tillstånd för att få använda transportmedel vid klubbtävlingar respektive förbundstävlingar läggs in och administreras i GIT. För mer information om transportmedel, se kapitel 1.10 i Spel- och tävlingshandboken.

Tillstånd kan också krävas i samband med sällskapspel, utifrån klubbens egna bestämmelser.

Notera: Ett utfärdat tillstånd i GIT gäller endast i Sverige. Om en spelare behöver tillstånd att använda transportmedel utomlands kan du som hemmaklubb använda denna blankett:

Tillståndsblankett för transportmedel vid golfspel - intyg på engelska