Solpaneler en lysande idé

Golfklubbar kan bidra till miljön och få en rejäl ekonomisk besparing genom att investera i solpaneler. Det visar ett examensarbete om elproduktion med solceller där nio klubbar undersöktes.

När Jonas Larsson pluggade till civilingenjör i energisystem vid Uppsala Universitet läste han en kurs om solceller. Han blev intresserad av ämnet och insåg att det låg ett problem i produktionen av överskottsel, alltså el som producenten inte själv kan använda, och som ökar risken för att lönsamheten i en investering blir negativ. För en villa sker produktionen av överskottsel på dagtid, ofta när ingen är hemma, då elbehovet är lågt och elproduktionen hög.

Han funderade istället över verksamheter som har ett elbehov när solen skiner som starkast, och hittade golfen. Hans examensarbete fick namnet ”Undersökning av solcellspotentialen för golfverksamheter i Sverige”.

Jonas Larsson kontaktade teknikkonsultföretaget Sweco plus nio golfklubbar runt om i landet och fick tillgång till deras fakta hos elleverantörerna. Efter hans analyser visade resultatet att alla nio klubbar kunde göra lönsamma investeringar i solceller. Hur lönsamt det kan bli är främst baserat på soltimmar per år på platsen, solcellernas placering och att produktionen av överskottsel inte blir för hög.

– Ett steg till lönsam investering är att välja ut de byggnadstak som har bäst förutsättningar, de som är riktade mot söder och har en vinkel på mellan 20 och 60 grader mot horisontalplanet. Produktionen av överskottsel hålls låg genom att dimensionera systemet till lagom storlek, det ska vara anpassat efter elbehovet. Resultatet visade att de nio klubbarna kunde producera omkring 20 procent av sitt årliga elbehov med solceller med god ekonomisk lönsamhet, säger Jonas Larsson.

Klubbarna som undersöktes var i norr Umeå, Åre och Östersund, i Mellansverige Gävle, Kungsängen och Upsala, och i söder Abbekås, Barsebäck och Degeberga-Widtsköfle. De är olika stora, har olika besöksantal och olika öppettider under året.

Upsala GK påbörjade sin tankeprocess för några år sedan och kan spara tiotusentals kronor om de väljer alternativet att komplettera med solceller på taken.

– Jag testade olika storlekar och simulerade för att kolla vilket system som producerade fem procent överskott, vilket kan anses vara försumbart. Dimensioneringen visade att ett system på 115 kW skulle producera ungefär 110 000 kWh per år. Med dagens elpriser innebär det en besparing på ungefär 110 000 kronor per år. Eftersom Upsala Golfklubb har planer på att reducera sin elanvändning genom andra energisparande åtgärder rekommenderades ett mindre solcellssystem på 65 kW, säger Larsson.

Upsala GK har miljötänket som en del av varumärket och har miljöcertifierat anläggningen både på Sverige- och Europanivå. De har tagit beslut om att sätta upp solcellspaneler och fått offerter på jobbet. Men just nu inväntar golfklubben svar från olika håll gällande bidrag.

– Vi skulle kunna täcka tio procent av vårt årliga behov av el och spara ungefär 50 000 per år. Vi har haft det uppe på årsmötet 2014, medlemmarna var positiva och vi har tagit in två offerter på vad det ska kosta. Vi har också pratat med energimyndigheten och lämnat in vår ansökan till länsstyrelsen för bidrag, säger klubbordföranden Bo Lundquist.

Solpanelerna på Upsalas anläggning är inte tänkta att sitta på huvudbyggnaden utan ska placeras på andra tak på området som förråd, tävlingsexpedition, maskinhall och verkstad.

Vem sköter själva tekniken?
– Det gör företaget som vi väljer som leverantör. De har övervakning av allt och det ingår, säger Bo Lundquist.

Själva panelen kommer i ett standardutförande på 1,6 x 1,0 meter men kan variera storleksmässigt. I en del kommuner behövs det bygglov för att sätta upp solpanelerna beroende på var klubbhuset ligger, eller om det är gamla eller nya byggnader.

Viktiga framtidsbeslut
Elpriset väntas stiga i framtiden och beskattas mer för att få ner energianvändningen, vilket påverkar elkostnaden. Det innebär att värdet på den egenproducerade elen kommer att öka med tiden. Jonas Larsson poängterar att det är viktiga investeringsbeslut att ta för klubbarna när samhället strävar efter mer förnybar energi och när traditionella bränslen ses över och diskuteras.

Golf var min stora passion under min uppväxt. Jag var med i Gävle GK:s juniorsatsning fram till jag var 19 år.

Civilingenjören valde att stanna kvar på Sweco efter studierna. Jonas är själv en duktig golfspelare med hcp 4 och arbetar med golfprojekt och andra områden inom energi och hållbarhet. En annan av hans kunder är Öregrunds GK, och där rekommenderade han ett system på 35 kW.

– Det visade sig vara en optimal storlek för Öregrund. Investeringskostnaden beräknas hamna på omkring 510 000 kronor och den totala besparingen förväntas bli omkring 1 035 000 kronor, 525 000 kronor i vinst sett över systemets livslängd.

Om inte golfklubbarna har pengar tillgängliga för satsningen finns ändå en lösning.

– Ett alternativ är genom Ecoklimat Norden AB. Ett samarbete med dem möjliggör finansiering av solcellssystemet, golfklubben och finansiären delar på besparingen och det blir en win-win-situation för båda parter, säger Jonas Larsson.

I september 2015 föreslog regeringen ökade subventioner för solceller. Förslaget skulle innebära ett ökat stöd från 50 till 390 miljoner kronor per år under 2017–2019. Och för 2016 vill de lägga 225 miljoner kronor enligt förslaget.

Text: Sylvia Luther

Läs mer om Jonas Larssons examensarbete om solceller.

  1. Så kan klubben installera solceller
  2. Jonas Larsson arbetar på Sweco och gör utredningar och energiberäkningar för vad som är optimalt för en golfklubbs solcellssatsning. Han kan hjälpa till med hur klubben går tillväga och hur den kan få hjälp med finansieringen.

    – Det handlar om att undersöka tillgängliga takytor, produktionskapacitet och elbehov. Det görs också systemdimensionering som säkerställer att systemet får rätt storlek. Utredningen fungerar som ett beslutsunderlag åt klubbarna och de tar ställning till om de vill gå vidare. Det går även att få ett finansieringsupplägg. Klubben får välja om den vill finansiera själv eller gå med i Ecoklimat Norden AB:s upplägg. De är också en installatör. Den initiala utredningen kostar 15 000–20 000 kronor. Vet golfklubben redan innan att man vill genomföra en solcellssatsning med finansieringsupplägg går det att få kostnaden för utredningen inbakad i finansieringen, säger Larsson.

Mer om Sweco och Ecoklimat Norden AB

Det finns ingen tillgänglig bild
Bild ej tillgänglig