Maskinparken utgör en stor del av kostnaden för en golfanläggning. Det är därför viktigt att välja rätt utrustning och vårda den. Läs om ägandeskap, underhåll, drivmedel och framtidens utrustning.

Utvecklingen av motorer och teknik går fort. Det finns idag flera fördelar med att välja att hyra/leasa maskiner, särskilt klippare.

Dels är det en stor kostnad att direktbetala, men den stora fördelen hänger ihop med den tekniska utvecklingen. Med ett tidsbegränsat hyresavtal får golfklubben möjlighet att ha en uppdaterad maskinpark, och slipper äga något som riskerar vara svårt att sälja vidare.

Maskiner eller redskap som används sällan och få timmar per år kan övervägas att samköpas eller hyras in. Maskiner och redskap som har lång livslängd kan vara klokt att äga om ekonomin tillåter.

Underhåll är A och O

En god driftsekonomi skapas genom ett bra handhavande och noggrant underhåll av maskinparken. Underhållet av maskinerna har stor betydelse för:

 1. Kvaliteten på spelytorna

 2. Hur länge maskinen kommer hålla och göra ett lika bra jobb som när den var ny

Det är därför av stor betydelse att personalen får grundlig utbildning i handhavande och dagligt underhåll. Till detta behöver det kontinuerlig avsättas tid för service, underhåll och reparationer. Det är också viktigt att underhållet dokumenteras.

Elektriska maskiner och robotar

Elektriskt drivna klippare och robotar är på stark frammarsch. De flesta tillverkare erbjuder i dag både hybrider och helelektriska klippare. Dessa minskar drivmedelsbehovet och elektriskt drivna klippaggregat ger ett mycket jämnt klippresultat och minskad risk för hydrauloljeläckage.

De senast utvecklade robotarna för högre gräs har stor kapacitet och är satellitstyrda. Med stor sannolikhet kommer de dominera som ruffklippare framöver, inte minst med tanke på dagens drivmedelspriser, miljön och politiska beslut.

Även för kortare gräs som greener och fairways finns idag robotar som ger ett fantastiskt resultat, men de har än så länge inte slagit igenom. Vissa behöver dock en operatör med sig som då kan göra annan skötsel medan roboten klipper gräs.

Satellitstyrning ger också andra fördelar. Till exempel finns det idag bomsprutor för näring och växtskyddsmedel som stänger av enstaka munstycken för att det som sprutas ut ska hamna på exakt rätt ställe. Det medför stora positiva värden för ekonomin och miljön.

Läs STERF:s faktablad om robotisering

Se Pitch-avsnittet om framtidens banskötsel (om filmen nedan inte fungerar, se det på YouTube här):

Frågor & svar

 1. Vilka maskiner och redskap behövs på en modern golfbana?
 2. Det är ett stort och viktigt beslut att välja vilka maskiner man ska ha på sin golfbana. Valet av leverantörer ska göras noggrant efter det behov som finns och med hänsyn till en rad faktorer.

  Några råd om vad som bör diskuteras vid maskinvalet:

  1. Behov

  2. Användningsområde

  3. Konstruktion

  4. Ekonomi

  5. Service och reservdelar*

  6. Arbetsmiljön

  7. Förarvänlighet

  *När det uppstår ett fel på en maskin är det viktigt att reservdelar kan levereras skyndsamt och att leverantören kan erbjuda en kompetent och snabb felavhjälpning.

  Om felet tar en längre tid att åtgärda, är det viktigt att leverantören kan hjälpa till med en ersättningsmaskin. Ingen vill presentera en oklippt ruff under en längre tid.

  Läs mer om maskiner i skriften Så sköts din golfbana på sidan 9 ➤

 3. Hur ska jag lägga upp det dagliga underhållet?
 4. Det dagliga underhållet och kontroll av maskinerna bör genomföras av föraren och är grundläggande för maskinens funktion och säkerhet. Rutinmässig kontroll minskar risken för onödigt slitage och större fel.

  Som maskinförare har du mycket eget ansvar, kontrollera alltid maskinen innan och efter dagens körning:

  ✓ Meddela maskinansvarig (eller närmsta chef) vid tekniska fel som ej går att avhjälpa
  ✓Se till att maskinerna hålls rena och städade.
  ✓Kolla driftsfunktioner: Däck/däcktryck, bromsar, (Bränsle, Oljor, Vatten), smörjpunkter, rengjord kylare, batterier och anslutningar
  ✓ En bra rutin är att alltid tanka efter dagens pass
  ✓Kontrollera klippcylindrar: Ha rutiner för vem som kontrollerar klippcylindrar innan klippning
  ✓Kontrollera rotorknivars skick och fastsättning

  Grundläggande är att maskiner och redskap ska rengöras, tankas, laddas och smörjas efter avslutat arbete eller vid dagens slut. Det är viktigt att det finns rutiner på arbetsplatsen för hur detta underhåll ska ske.

  Personalen ska ha god kännedom om det dagliga underhållet, vilket ska ingå i utbildningen om maskinen eller redskapet.

   

 5. Hur ska jag lägga upp det långsiktiga underhållet av maskinparken?
 6. Följ tillverkarens plan för service och underhåll. All service bör dokumenteras. Det stora underhållet sker vanligtvis under vintern.

  Följande detaljer bör ses över oftare:

  ✓Hydrauloljeslangars skick. Nötning och skador på slangar kan ske innan rekommenderat bytesintervall. Är skicket på hydrauloljeslangar bra kan på samma vis bytesintervallen diskuteras.
  ✓ Kontrollera och rengör kylare
  ✓Kontrollera funktion sittbrytare. Finns Sittbrytare måste den fungera, det är ett lagbrott att förbikoppla en säkerhetsbrytare
  ✓ Kontrollera död mans grepp på handhållna redskap
  ✓ Kontrollera skyddsanordningar som huvudströmbrytare och brandsläckare
  ✓ Kardanaxlar måste ha hela och fungerande skyddskåpor
  ✓ Kontrollera att inga vätskor läcker (BOV=Bränsle, Olja, Vatten) Ett bra sätt är att alltid kontrollera uppställningsplatsen
  ✓ Kontroller batterifastsättning och att polskor sitter fast. Håll batteripoler och polskor rena
  ✓ Kontrollera däckens skick. Åldrat och hårt gummi har sämre grepp och slitna däck ska bytas i tid
  ✓Bättringsmåla lackskador så fort som möjligt. Rostangrepp ska tas bort så tidigt som möjligt

   

 7. Vilken utrustning bör finnas i en verkstad?
 8. För att möjliggöra ett bra underhåll av maskinparken behöver en verkstad vara utrustad med ett brett register av verktyg och lämpliga lyftanordningar.

  Ljuset och ventilationen i verkstaden är också mycket viktig för att möjliggöra en bra arbetsmiljö.

  Anordningar för att ta tillvara på spilloljor och förvara kemiska produkter måste också finnas i nära anslutning till verkstaden.

  Läs om detta i skriften Så sköts din golfbana

 9. Har maskinerna någon särskild säkerhetsutrustning?
 10. De flesta maskiner och redskap har säkerhetsanordningar för att minska risken för olyckor. Föraren ska god kunskap om hur anordningarna fungerar. Säkerhetsanordningar ska ständigt funktions-kontrolleras.

  Bland de vanligast förekommande anordningarna finns brandsläckare, huvudströmbrytare, stolsbrytare, död mans grepp på handburna redskap, kardanaxelskydd, skyddsgaller och brytare för klippaggregat. Skyddsanordningar måste vara hela och fungera om maskinen eller redskapet ska användas. 

 11. Vad finns det för lagar och försäkringar man bör tänka på?
 12. Hur ser framtiden för drivmedel ut?
 13. När denna text skrivs 2022 är vår främsta drivmedelkälla fossil. I januari 2022 tvingades drivmedelsproducenterna att blanda in en större andel förnybara råvaror i både diesel och bensin.

  Drivmedelspriserna har också under vintern 2021-2022 ökat kraftigt vilket påverkar driftsekonomin på klubbarna. Även elpriset skenade under samma period pga bristen på el. Detta skvallrar om hur lång borta vi är för att kunna ställa om helt. 

  Elektriskt drivna maskiner är på stark frammarsch. Samtidigt har vi många energikrävande maskiner som ruffklippare och traktorer som idag inte kan drivas på endast el. Elförsörjningen i Sverige har heller inte kapacitet idag att förse allt och alla med den el som skulle krävas om lantbruk, skogsbruk, transportsektorn och alla fordon skulle ställa om till elektrisk drift.

  Det är naivt att tro att fossila drivmedel kommer få användas i all framtid. Det är också naivt att tro att alla maskinkrävande arbeten kommer kunna göras med elektriskt drivna maskiner inom en överskådlig framtid.

  Omställningen från fossila drivmedel till förnybara och elektriska drivna maskiner för golfbanor kommer ta tid.  

 14. Finns det regler för förvaring av olja och drivmedel?
 15. Ja, bränsleförråd ska anordnas så att fara för brand inte uppkommer samt att spill och eventuella läckage kan samlas in och omhändertas. Läs mer om detta i Brandskyddsföreningens skrift "Förvaring av bränslen". 

  Ladda ner skriften här

 16. Vilka säkerhetsrutiner bör jag ha vid arbete med maskiner?
 17. ✓ Stäng alltid av maskiner innan felavhjälpning

  ✓ Kolla säkerhetsfunktionerna: Brandsläckare, huvudströmbrytare, stolsbrytare, kardanaxelskydd, med mera måste fungera

  ✓ Kontrollera bränsle, olja, vatten (BOV) före och efter arbetet

  ✓ Första förbandslåda är inget krav, men kan rädda dig själv och dina arbetskamrater vid en olycka

  ✓ Se till att ha kommunikationsmedel vid ensamarbete.  Ha tät kontakt med dina kollegor. Ett effektivt kommunikationsmedel är komradio där all personal direkt hör vad som sägs. Fördelen med komradio är att mobilen inte behöver tas fram i tid och otid, detta ökar medvetandet hos maskinföraren

  ✓ Slänter och dammar är halkrisk (obs! däckens skick bidrar). Gummi är en färskvara, hårt gummi har sämre grepp.

  ✓Följ tillverkarens rekommendation om maximal lutning vid arbete med maskin i slänter

  ✓ H fasta rutiner för återsamlingstider

  ✓Ställ utbildningskrav för till exempel motorsåg och röjsåg med klinga

  ✓ Har din anläggning en hjärtstartare? Se till att all personal vet var den finns och hur den fungerar

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Porträttbild på Calle.