En ideell förening (golfklubb) kan ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet och ett aktiebolag (golfbolag) kan ansöka om associering.

Det som avgör om det är en golfklubb eller ett golfbolag som söker anslutning till Svenska Golfförbundet (SGF) kan vara ägar- och driftsförhållanden, styrnings- och organisationsfrågor, tillgång till personella resurser etc.

Det går inte att generellt säga vilket alternativ som lämpar sig bäst utan att känna till specifika förhållanden och målsättningen med den idrottsliga verksamheten.  

Spel på en egen bana måste erbjudas medlemmar eller golfspelare.

Gemensamt för båda alternativen är att spel på en egen bana, eller på golfbana med nyttjanderätt, måste kunna erbjudas medlemmar eller golfspelare.

Golfklubbar och golfbolag ska alltså ha en fast ”hemmaplan” som de kan disponera för sina medlemmars golfverksamhet och tävlingsarrangemang. Hemmabanan måste uppfylla krav för banvärdering enligt det internationella banvärderingssystemet slope.

Anslutningskraven skiljer sig inte för golfklubb och golfbolag med avseende på själva golfverksamheten. Samma regler gäller oavsett hur verksamheten drivs och organiseras.

Golfklubben omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) och SGF:s fullständiga idrottsliga regelverk. Golfbolaget är genom associationsavtalet dock lika bundet att i sin idrottsliga verksamhet följa idrottsrörelsens och SGF:s verksamhetsidéer.

RF:s grundläggande verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrottens grundläggande verksamhetsidé, vision och värdegrund hittar du i RF:s stadgar (uppdaterade efter RF-stämman i maj 2017). Alla idrottsförbund och idrottsföreningar som är medlemmar i RF måste följa dem.

 1. Idrottens verksamhetsidé
 2. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

  Definitioner och konstateranden:

  Idrott är

  fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Idrott består av

  träning och lek, tävling och uppvisning.

  Idrotten ger

  fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

  Vi organiserar vår idrott

  i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

  Vi delar in vår idrott

  efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

  I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

  I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

  I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

  Vi är en samlad idrottsrörelse

  som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

  Idrotten följer

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 3. Idrottens vision
 4. Svensk idrott - världens bästa

  Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

 5. Idrottens värdegrund
 6. Glädje och gemenskap

  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Demokrati och delaktighet

  Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

  Allas rätt att vara med

  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

  Rent spel

  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .