Ny forskning och nya hjälpmedel lanseras ständigt samtidigt som golfbanan byter skepnad i takt med årstiderna. För att sköta en anläggning professionellt krävs uppdaterad och utbildad personal.

Banpersonal

Svenska Golfförbundet täcker ett brett område från kunskapsuppbyggnad till utbildning och rådgivning. SGF:s mål med banverksamheten är att tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö.

Förutom breddkunskap inom anläggande och skötsel finns stora specialistkunskaper hos SGF:s bankonsulenter. Varje konsulent ansvarar för ett eget specialområde som bevakas och följs mer ingående. Ansvaret innebär också att förmedla kunskap vid SGF:s utbildningar samt i särskilda fall som rådgivning till klubbarna utanför konsulentens arbetsområde. Specialområdena är bland andra dränering, växtskydd, övervintring och bevattning.

Nedan hittar du aktuella och viktiga utbildningar för klubbens banpersonal. Välkommen med anmälan!

 1. Högre greenkeeperutbildning
 2. Högre greenkeeperutbildning (HGU) erbjuder dig en teoretisk grund för att arbeta med modern banskötsel. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och ta del av ny forskning inom de olika specialområdena. Du får också tillämpa dina kunskaper i form av ett projektarbete.

  Målgrupp
  HGU är en utbildning för dig som har en grundläggande utbildning i banskötsel samt flera års erfarenhet av banskötsel.

  Förkunskaper
  Sökande ska ha genomgått VUB, vidareutbildning banpersonal, eller likvärdig utbildning. Erfarenhet som arbetsledare inom banskötsel på en golfklubb är meriterande. Goda kunskaper i matematik och svenska.

  Kursprogram
  Kursen genomförs under sju veckor och innehållet är i huvudsak följande:

  • Ledarskap (1 vecka)
  Här studerar du arbetspsykologi, anställningsfrågor, lagar och avtal, arbetsmiljö, arbetarskydd, presentations- och informationsteknik. Du arbetar också med roller och relationer.

  • Mark (1 vecka)
  Här får du möjlighet att fördjupa dig i hur marken är uppbyggd och fungerar samt vad som sker vid olika skötselåtgärder. Du får också studera samspelet mellan mark och vatten.

  • Vatten (1 vecka)
  På vattenpasset lär du dig lagar och förordningar när det gäller vattenuttag och dikning, hur dammar sköts och vilken funktion de har för levande varelser. Beräkning av vattenförbrukning är också en del i utbildningen.

  • Växten (2 veckor)
  Blocket fokuserar på gräs. Du studerar hur de olika gräsarterna reagerar på och anpassar sig till olika stressfaktorer och skötselåtgärder. Vi utgår från samspelet mellan växt, mark, vatten och andra organismer.

  • Ekonomi (1 vecka)
  Du får en grundläggande ekonomiutbildning med fokus på driftsekonomi i en golfklubb. Vi fördjupar oss också i verksamhetsplanering. Övergripande i kursblocket kommer vi att använda dator.

  • Skötsel (1 vecka)
  Här behandlas generella skötselfrågor, natur- och miljöanpassad banskötsel samt lagstiftning och tillämpning inom miljöområdet.

  Tid och plats
  (Preliminära tider och platser, reservation för ev. förändringar)

  Ledarskap

  vecka 45            2017

   Bosön

  Mark

  vecka 5               2018

   Uppsala

  Vatten

  vecka 10            2018

   Jönköping

  Växten (två veckor)   

  vecka 47-48   2018

   Bosön

  Ekonomi

  januari               2019

   Bosön

  Skötsel

  hsten                2019

   Jönköping


  Examination
  Varje kursavsnitt avslutas med ett skriftligt prov eller hemtenta och en utvärdering. Under kursen genomförs ett examensarbete som ska redovisas både muntligt och skriftligt. Kursdeltagare som är godkända på samtliga block samt den muntliga och skriftliga presentationen av examensarbetet erhåller kursintyg och kursdiplom.

  Deltagarantal
  Max 24 deltagare per kurs.

  Organisation
  Kursen organiseras av Svenska Golfförbundet.

  Kursavgift
  Cirka 9 000 kronor per vecka, inklusive dagskonferensavgift, föreläsningar och kursmaterial, exklusive boende och resor. Kursavgiften betalas i samband med att kallelse utsänds till varje kursblock. Boendekostnad och eventuell middag betalas direkt till konferensanläggning eller dylik.

  Program
  Detaljerat kursprogram utsänds till anmälda deltagare minst tre veckor före aktuellt kursblock.

  Upplysningar
  Kim Sintorn, 070-636 82 80
  kim.sintorn@golf.se 

  Håkan Stålbro, 070-607 70 20
  hakan.stalbro@golf.se

  Anmälan
  Anmälan ska vara Svenska Golfförbundet tillhanda senast 29 september 2017, se anmälningslänk nedan. OBS! Anmälan är bindande.

  Anmäl dig här

  Kursinbjudan

 3. Grundutbildning banpersonal
 4. Det finns runt 460 golfbanor i Sverige. Dessa banor behöver fortlöpande personal som är kunniga i golfbaneskötsel. Allt fler golfklubbar inser hur värdefullt det är att knyta till sig välutbildad personal. Svenska golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association inbjuder här till en grundutbildning

  Tid och plats
  En nationell utbildning anordnas 12-23 mars 2018 i Jönköping. Utöver denna kurs anordnas kursen regionalt vid behov under vinterhalvåret.

  Målgrupp
  Golfklubbarnas/golfanläggningarnas banpersonal eller personer som avser att söka sig till golfbanebranschen.

  Förkunskaper
  För att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen är det bra om eleven antingen har
  - erfarenhet från arbete på golfbana
  - andra erfarenheter från lantbruk- eller trädgårdsarbete

  Möjlighet till avancemang
  Golfbaneskötsel är ett kvalificerat arbete. Befattningshavare behövs på alla nivåer inom banskötseln. Det bedrivs utbildning på flera nivåer och GUB är grundutbildningen. Efter praktik och anställning som golfbanearbetare finns det möjligheter till vidareutbildning.

  Varierade arbetsuppgifter
  Vilka arbetsuppgifter har då golfbanepersonal? Arbetsuppgifterna varierar givetvis från klubb till klubb, gemensamt är bland annat
  • Skötsel av golfbanans olika ytor
  • Maskinunderhåll
  • Viss fastighetsskötsel

  Utbildningsprogram
  • Golfbanan
  • Marklära
  • Växtnäringslära
  • Bevattning
  • Gräs och övriga växter på golfbanan
  • Skötsel av golfbanans olika delar
  • Maskiner för golfbaneskötsel
  • Miljövård
  • Course set up

  Föreläsare

  Svenska golfförbundets bankonsulenter samt experter inom banskötselområdet.

  Intyg
  Erhålls efter genomförd utbildning

  Avgift
  9 000 kronor inklusive fika och luncher samt utbildningsmaterial.

  Boende
  Våra utbildningsställen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer info om detta skickas till dem som antas till utbildningen.

  Utbildningsbidrag
  Kommunerna har i de flesta fall bidrag för utbildning inom föreningslivet. Kontakta kommunen och kontrollera om bidrag kan erhållas.

  Upplysningar
  Bankonsulent Mikael Frisk
  070-634 44 98 
  e-post: mikael.frisk@golf.se

  Håkan Stålbro, SGF 
  08-622 15 75
  e-post: hakan.stalbro@golf.se

  Anmälan
  Ska vara Svenska Golfförbundet tillhanda senast 10 februari 2018. Om utbildningen betalas av klubben ska kontaktperson på golfanläggningen anges i ansökan.

  OBS! Anmälan är bindande

  Anmäl dig här

  Kursinbjudan

 5. Vidareutbildning banpersonal
 6. Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association inbjuder härmed anställda inom golfklubbarnas/golfanläggningarnas banskötsel till en angelägen och intressant 4-veckors vidareutbildning på Barsebäck GCC.

  Tid och plats
  Fyraveckorsutbildningen är fördelad på 2 + 2 veckor, där uppehållet mellan utbildningstillfällena nyttjas till informationsinsamling samt övningsuppgifter. Utbildningen pågår 5-16 november 2018 samt  7-18 januari 2019 på Barsebäck i Skåne.

  Målgrupp
  Golfklubbarnas/golfanläggningarnas banpersonal

  Mål/syfte
  Utbildningen kan vara en fortsättning för den som genomgått grundutbildning i banskötsel (GUB). Kursen är även en bra förberedelse för högre utbildningar inom området.

  Förkunskaper
  Sökande ska ha genomgått GUB eller annan likvärdig utbildning och arbetat två säsonger eller mer med golfbaneskötsel efter grundutbildningen. erfarenhet av arbetsledande ställning är meriterande.

  Utbildningsprogram
  Mark- och växtnäringslära
  Skötselplan
  Natur och miljö
  Markbyggnad/Banbyggnation
  Övervintring
  Avvattning
  Arbetsledarrollen
  Bevattning
  Verksamhetsplanering
  Gräskunskap
  Växtskydd
  Ekonomi.
  Mer detalerat program bifogas vid kallelsen.

  Krav för godkänd genomförd kurs
  Skriftligt prov samt skötselplan genomförs induviduellt. Skötselplanen presenteras både muntligt och skriftligt för godkänd utbildning. Dessutom krävs godkänd skrivning.
  VUB är i huvudsak en teoretisk utbildning med mindre inslag av praktiska banbesök.

  Föreläsare
  Svenska Golfförbundets bankonsulenter samt experter inom banskötselområdet.

  Intyg
  Erhålls efter genomförd utbildning.

  Avgift
  15 000 kronor inklusive lunch och fika samt utbildningsmaterial.

  Boende
  Våra utbildningstillfällen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer information om detta skickas till dem som antas till utbildningarna.

  Upplysningar
  Kim Sintorn, bankonsulent och utbildningsanvarig bana, Svenska Golfförbundet.
  telefon: 070-636 82 80,
  e-post: kim.sintorn@golf.se
  Håkan Stålbro, chef ban- spel- och tävlingsutveckling, Svenska Golfförbundet
  telefon: 08-622 15 75
  e-post: hakan.stalbro@golf.se

  Anmälan
  Ska vara Svenska Golfförbundet tillhanda senast 5 oktober 2018. Om utbildningen betalas av klubben ska kontaktperson på golfanläggningen anges i ansökan.

  OBS! Anmälan är bindande.

  Anmäl dig här

  Kursinbjudan

 7. Modern banskötsel
 8. Modern banskötsel är en seminarieserie i samarbete mellan vår skandinaviska forskningsstiftelse STERF (Scandinavian Turfgrass & Environment research foundation), Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association (SGA).

  Seminarierna återkommer vartannat år med olika teman och redovisar forskningsresultat och praktikers erfarenheter i det för året valda ämnet.

  2016 års tema är vinteröverlevnad och hålls på fyra platser i landet i slutet av november. Nedan finner du samtliga presentationer.

  1.STERF - IPM & faktablad - Peter Edman

  2. Anpassning till vinterstress- Agnar Kvalbein

  3. Vinterpreparering av golfgreener - Agnar Kvalbein

  4. Vinterarbete & återhämtning på våren - Agnar Kvalbein

  5.STERF-försök, Hjälpsådd på våren - Carl Johan Lönnberg

  6. Invintring av greener Lunds Ak GK - Fredrik Olofsson

  7. Vintertäckning Sala GK - Torbjörn Pettersson

 9. HMU
 10. Högre mekanikerutbildning för banpersonal anordnas 2016 på Kunskapens Hus i Dingle, Bohuslän. Läs mer i inbjudan här.

För mer information kontakta

Porträttbild på Håkan Stålbro