Är din klubb arrangör till någon av Svenska Golfförbundets juniortävlingar eller funderar ni på att bli? Här kan ni läsa om våra tävlingar samt vad som förväntas av er som klubb.

Manual SGF Juniortävlingar 2017

TD-bilagor 2017

Anmäla Wild Cards Skandia Tour

SGF Juniortävlingar har ett utbud av tävlingar som syftar till att passa alla juniorer som vill spela tävlingsgolf. Den huvudsakliga verksamheten består av Skandia Cup (indelad i åldersklasser upp till och med 16 år), Skandia Tour (färdighetsbaserad) och Skandia JSM Klubblag (lagmatcher mellan klubbar) som är återkommande aktiviteter under säsongen.

Dessutom genomförs ANNIKA Invitational Europe (internationell flicktävling), ANNIKA Cup (elitsatsande svenska flickor 12-15 år), Skandia Grand Opening (parspel), Skol-SM (skollag) och Skandia Stars (lagspel för de högst rankade spelarna upp till och med 18 år).

 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser juniortävlingar 2017
 2. Gemensamma Tävlingsbestämmelser

  Care for the course

  Tävlingsledningen på alla SGF Juniortävlingar har rätt att utnyttja möjligheten till ”Care for the course” (CftC). CftC innebär att deltagarna, eller deltagande lag, efter avslutat spel lagar nedslagsmärken, lägger tillbaka torvor och ser till att skräp ligger i papperskorgar så att banan lämnas i det skick man kan förvänta sig efter en tävling. Tävlingsledningen ska bara utnyttja möjligheten till CftC om den bedömer att banan eller övningsområdena är i sämre skick än vad man kan förvänta sig efter en tävling. Om deltagare inte medverkar på CftC kan de bedömas ha gjort sig skyldiga till Olämpligt uppträdande. Tävlingsledningen bedömer om deltagare har utfört uppgiften på fullgott sätt.

  Deltagare

  Medlemskap

  För att få delta i SGF Juniortävlingar måste en spelare vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb med medlemskap i SGF (M), eller i en association (A), ansluten till SGF, eller ha en utländsk golfklubb som representationsklubb. Särskilda bestämmelser avseende medlemskap kan gälla, se respektive tävling.

  Spelarkategorier

  Samtliga tävlingar är öppna för såväl amatörer (AM) som icke-amatörer (PGA, NA, REAM).

  Ålder och kön

  För att få delta i SGF Juniortävlingar måste spelare vara födda 1996–2004. Spelare som är födda senare än 2004 tillåts delta på Skandia Tour First samt Skandia Cup Klubbkval och Skandia Cup Klubbtävling. Både pojkar och flickor får delta. Särskilda bestämmelser avseende ålder och kön kan gälla, se respektive tävling.

  Handicap

  Tävlingshandicap krävs inte för att få delta i SGF Juniortävlingar. Spelaren ansvarar för att hennes/hans exakta handicap är korrekt vid anmälningstidens utgång. För ytterligare handicapbestämmelser se respektive tävling. I alla SGF Juniortävlingar är högsta tillåtna handicap 36,0, utom för Skandia Cup Klubbkval och Klubbtävling.

  Inspelsrond

  Inspelsrond dag före första tävlingsdag är inkluderad i anmälningsavgiften. Önskar spelare fler inspelsronder sker det mot greenfee. Byte av inspelsdag kan endast ske med arrangörsklubbens godkännande. Deltagarna ska ges möjlighet att spela in dagen före tävling men om deltagare vill spela inspelsrond vid annat tillfälle bör arrangörsklubben tillåta det.

  Landslagsuppdrag

  Landslagscoacherna och deras medhjälpare, framtidscoacherna och utvecklingscoacherna, kommer under året att på plats bevaka ett antal tävlingar.

  Två manliga landslagscoacher står och blickar bort mot någonting. De har på sig blåa jackor och det ser kyligt ut.

  Wild card landslagsuppdrag

  JSM Slag: Den högst placerade spelaren i flick-, och pojkklassen födda 1999 eller senare kvalificerar sig till The Duke of York Young Champions Trophy. Vid lika resultat mellan två eller fler spelare avgör ansvarig flick- respektive pojklandslagscoach vem platsen tillfaller.

  Olämpligt uppträdande

  Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7. Se Avsnitt I – ”Etikett, Uppträdande på Banan” i Regler för Golfspel samt Decision 33-7/8 samt Spel- och tävlingshandboken 1.11.

  Om en deltagare i SGF Juniortävlingar uppträder på olämpligt sätt eller allvarligt bryter mot golfetiketten eller på annat sätt skadar golfsportens rykte har SGF rätt att vidta följande åtgärder:

  • skriftlig varning

  • avstängning från deltagande i en eller flera SGF Juniortävlingar

  • avstängning från deltagande i mästerskapstävlingar eller liknande

  • anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd (i allvarligare fall)

  Tilläggsbestämmelser

  Tävlingsledning och domare kommer att fästa stor uppmärksamhet vid att deltagarna uppträder på ett föredömligt och sportsligt sätt.

  Till gott uppträdande hör:

  • att alltid uppträda sportsligt och trevligt

  • att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt

  • att vid utebliven start kontakta TD för tävlingen så snart som möjligt

  • att som pristagare närvara vid prisutdelning, i annat fall meddela TD

  • att vid seger hålla tal och tacka medtävlare, arrangör, banpersonal och sponsorer med flera

  • att delta i aktiviteten ”Care for the course” om tävlingsledningen bestämmer detta

  • att inte uttrycka störande kraftuttryck eller utföra våldsamma demonstrationer

  • att inte kasta klubbor eller slå klubbor i marken, bagar, träd eller liknande

  • att inte röka eller bruka alkohol eller narkotika i samband med tävlingen på arrangörsklubben och förläggning

  • att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller medtävlande/motståndare

  • att inte uppträda störande på förläggningar varför 22.00 är rekommenderad tidpunkt, då lugn och ro bör råda på gemensamma förläggningar

  • att i övrigt följa rekommendationerna i Regler för Golfspel Avsnitt 1 – Etikett, Uppträdande på banan

    

  Åtgärder vid Olämpligt uppträdande:

  • tillsägelse

  • varning

  • startförbud/spelförbud

  SGF Golf Ranking (Rankinggrundande tävlingar) 

  Samtliga tävlingar på Skandia Tour Elite och Future ingår i SGF Golf Ranking liksom Skandia Cup Riksfinal. För utförligare information, se manual SGF Golf Ranking på golf.se. För att SGF Golf Ranking ska vara så aktuell som möjligt behöver spelare känna till nedan bestämmelser om hemmaklubb och representationsklubb.

  Hemmaklubb och representationsklubb

  Se Spel- och tävlingshandboken

  Definitioner (Hemmaklubb och representationsklubb) och 1.2.3. Den klubb som är spelarens hemmaklubb när spelaren deltar i sin, för året, första tävling som ingår i SGF Golf Ranking som spelas på svensk mark blir spelarens representationsklubb för resterande del av året. Innan spelaren deltar i sådan tävling är spelarens hemmaklubb också spelarens representationsklubb. Representationsklubben är den enda klubb, under ett kalenderår, som spelaren kan representera i SGF:s tävlingar för klubblag och som kan erhålla spelarens inspelade poäng på SGF Golf Ranking. Spelare som är medlem i fler än en svensk golfklubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken klubb hon/han väljer som svensk representationsklubb.

  Registrering av ny hemmaklubb

  Spelare och klubbar är skyldiga att rapportera byte av hemmaklubb snarast möjligt genom att spelarens nya hemmaklubb ändrar uppgifterna i GIT. Eftersom spelarprofilerna på golf.se inte är kopplade till GIT måste spelaren meddela en eventuell förändring av representationsklubb till SGF:s Tävlingskansli. Detta för att rätt klubb ska få spelarens rankingpoäng på klubbrankinglistorna. Vid byte av representationsklubb behåller spelaren sin individuella rankingpoäng. Den gamla representationsklubben mister spelarens samtliga poäng på Ranking Klubb och Ranking Klubb Junior, och den nya representationsklubben erhåller spelarens samtliga poäng.

  Gemensamma lokala regler

  Se SGF:s Regelkort

  Utöver SGF:s Regelkort fastställer varje tävlingsledning på respektive spelplats kompletterande lokala regler.

  Gemensamma tävlingsregler

  Se SGF:s Regelkort. Utöver SGF:s Regelkort anges under varje tävling (Kapitel 2–6) de tävlingsregler som gäller.

 3. Skandia Cup
 4. Skandia Cup 

  Skandia Cup spelas i fyra steg: Klubbkval – Gruppkval – Regionkval – Riksfinal i fyra åldersklasser för pojkar och flickor upp till 16 år. Skandia Cup börjar som en breddtävling på klubbnivå men när tävlingen närmar sig finalen ändrar tävlingen karaktär. Då möts endast de som kvalificerat sig genom de tre kvalen i respektive åldersklass och det blir en hård kamp om segern i ”Världens största ungdomstävling i golf”, en tävling som 2017 spelas för 42:a gången.

   

   

  Tävlingsbestämmelser Skandia Cup

  Deltagare

  Se även under deltagare i Gemensamma tävlingsbestämmelser (2017). 

  Ålder och kön

  För att få delta i Skandia Cup måste deltagaren vara född 2001–2004. 

  Handicap

  Grön Skandia Cup loggotyp

  Deltagare måste ha handicap 36,0 eller lägre för att kunna kvalificera sig till nästa kvalsteg. Deltagare behöver inte ha handicap 36,0 eller lägre för att delta i Skandia Cup Klubbkval eller Skandia Cup Klubbtävling.

  Omfattning och spelform

  Klasser

  Skandia Cup genomförs i fyra åldersklasser; 13 år, 14 år, 15 år och 16 år. Varje åldersklass är uppdelad i flickor och pojkar. Totalt genomförs Skandia Cup i åtta klasser. 

  Klubbkval

  18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar. Varje klubb avgör själv när Klubbkval spelas, dock senast den 28 juni. Alla klasser behöver inte spelas samma datum men varje klass ska spela samma datum där. Klubbkvalet kan spelas som en handicaptävling för samtliga åtta klasser men de två högst placerade flickorna och pojkarna scratch i varje åldersklass kvalificerar sig till Gruppkval oavsett spelform. 

  Kvalificering och hemmaklubb

  För spelare med medlemskap i flera klubbar finns möjligheten att delta i Klubbkval på fler än en klubb. En deltagare kan dock endast kvalificera sig till Gruppkval från sin hemmaklubb. Se Spel- och tävlingshandboken Definitioner (Hemmaklubb). Alla deltagare ska spela Klubbkval för att kvalificera sig till Gruppkval.

  Klubbtävling

  Alla spelare, även de utan officiell handicap, kan delta i Skandia Cup. För de spelare som inte vill delta i Klubbkvalet, men som ändå vill prova på tävling, kan klubben arrangera Skandia Cup Klubbtävling. Skandia Cup Klubbtävling spelas som en handicaptävling utan möjlighet för deltagarna att kvalificera sig vidare till Gruppkval. Varje klubb beslutar själv vilken spelform, antal hål och vilken tee man vill att dessa deltagare ska spela. Klubben kan också tillåta icke-medlemmar att delta i Skandia Cup Klubbtävling. Observera att caddie är tillåtet i Skandia Cup Klubbtävling.

  Gruppkval

  18 håls individuell slaggolf scratch från standardtee för flickor respektive pojkar. Gruppkval spelas den 6 juli. Antalet pojkar och flickor per åldersklass som kvalificerar sig till Regionkval beror på antalet deltagande klubbar i gruppen, se nedan. Grupp- och regionindelningen och fördelningen av antalet kvalplatser till Regionkval anges i dokumentet ”Gruppindelning”, som finns på Skandia Cups hemsida. Gruppindelningen baseras på de klubbar som är anmälda att delta i Skandia Cup.

  Antal GK/Grupp Antal kvalplatser
  Upp till 6 GK 2 platser till Regionkval/klass
  7-10 GK 3 platser till Regionkval/klass
  11-15 GK 4 platser till Regionkval/klass
  Fler än 15 GK 5 platser till Regionkval/klass

  Regionkval

  18 håls individuell slagtävling scratch från standardtee för flickor respektive pojkar med undantag för F 16 och P 16 som spelar 36 håls slagtävling scratch från bakre tee för flickor respektive pojkar. Regionkval spelas den 8 augusti. De två högst placerade flickorna och pojkarna i varje åldersklass kvalificerar sig till Riksfinal.

  Riksfinal

  36 håls individuell slagtävling scratch från standardtee med undantag för F16 och P16 som spelar 36 håls slagtävling scratch från bakre tee för flickor respektive pojkar. Riksfinalen spelas den 26–27 augusti. Den bästa flickan och den bästa pojken i varje åldersklass vinner Skandia Cup.

  Kvalsteg kan ej genomföras

  Om Grupp- eller Regionkval inte kan genomföras på grund av yttre omständigheter (väder eller skador på banan) gäller följande ordning:

  1. Flytta tävlingen till ett annat datum

  2. Om det finns plats i nästa kvalsteg kvalificerar sig alla deltagare dit utan spel

  3. Särspel hål för hål

  4. Placering på SGF Golf Ranking

  5. Handicap

  Avgörande vid lika resultat

  Vid lika resultat, för kvalificering till nästa kvalsteg eller för seger i riksfinalen, sker särskiljning genom särspel hål för hål. Vid lika resultat i övrigt gäller den matematiska metoden.

  Anmälan, reserver, återbud

  Anmälan

  Klubbar

  För att en spelare ska kunna delta i Skandia Cup krävs att spelarens hemmaklubb anmält sig till Skandia Cup. Alla golfklubbar i Sverige har fått inbjudan till Skandia Cup. Anmälan görs genom att fylla i detta formulär

  Spelare

  Anmälan till Klubbkval görs via Min Golf före anmälningstidens utgång. Deltagare som kvalificerar sig till Gruppkval, Regionkval och Riksfinal behöver inte anmäla sig på nytt.

  Anmälningsavgift klubbar

  900 kr inklusive moms vilken faktureras av SGF.

  Anmälningsavgift spelare

  Deltagande klubbar bestämmer själva om anmälningsavgift ska tas ut av deltagarna i Klubbkvalet. För deltagare som kvalificerar sig till Gruppkval, Regionkval och Riksfinal är anmälningsavgiften 100 kr per steg.

  Återbud och reserver

  Deltagare som inte kvalificerar sig till nästa kvalsteg står som reserver i resultatordning. Vid återbud ska endast reserver från aktuell kvalificeringsplats (Klubbkval, Gruppkval eller Regionkval) tillfrågas i resultatordning. Kan ingen reserv från aktuell kvalificeringsplats delta ska återbudet inte fyllas.

  Övriga villkor

  Landskamp

  Vinnarna i Riksfinalen (totalt 8 spelare) blir inbjudna till Nordic Junior Match.

  Lokala regler Skandia Cup

  Se SGF:s Regelkort

  Tävlingsregler Skandia Cup

  Se SGF:s Regelkort. Dessutom gäller nedanstående tävlingsregel:

   

  Anmälda klubbar 2017

  Indelning klubbar Skandia Cup 2017 (gruppkval, regionkval, riksfinal)

  Så lägger din klubb upp tävlingen i GIT tävling

  Sök bidrag för läger i samband med Skandia Cup

 5. Skandia Tour
 6. Skandia Tour 

  Deltagare

  Förutom det som anges under Gemensamma Tävlingsbestämmelser gäller följande villkor.

  Ålder

  Spelare födda 1996–2004 får delta. Spelare som är födda senare än 2004 tillåts delta på Skandia Tour First utan möjlighet att tävla om uppflyttningsplats till Skandia Tour Future.

  Handicap

  Handicapgräns på Skandia Tour Future är 15,0 för flickor och 12,0 för pojkar. Särskilda handicapbestämmelser gäller för wild cards, se anmälan, reserver och återbud, Wild cards arrangörsklubb och arrangörsdistrikt nedan.

  Omfattning och spelform

  Skandia Tour spelas över sex omgångar på tre nivåer; Elite, Future och First. Samtliga tävlingar genomförs med en klass för flickor och en klass för pojkar på varje spelplats.

  Tee

  Tävlingarna ska spelas från en banvärderad tee för flickor och en banvärderad tee för pojkar. Följande totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72:

  Nivå Flickor Pojkar
  Elite 4600-5200 meter 5800-6400 meter
  Future 4400-5000 meter 5200-5800 meter
  First 4200-4800 meter 5000-5600 meter

  Vid annat par ska rimliga längdkorrigeringar göras vid val av tee. En tävlingsledning ska tydligt klargöra för deltagarna vid inspelsdagen från vilken tee tävlingen spelas.

  Skandia Tour Elite

  Spelas på en spelplats varje omgång. Segrarna i JSM Slag respektive JSM Match blir Svenska Juniormästare i slagspel respektive matchspel. Spelformen är individuell slagtävling scratch utom omgång 4 som spelas som singel matchtävling scratch.

  Omgång Spelform
  1, 2, 5 och 6 54 hål (18+18+18)
  Omgång 3 (JSM Slag) 72 hål (18+18+18+18)
  Omgång 4 (JSM Match) Matchspel i pooler dag 1 och 2. Rak matchstege dag 3 och 4

  Samtliga slagtävlingar spelas med cut efter 36 hål förutom JSM Slag (omgång 3) där cut görs efter 54 hål. 24 flickor + delningar och 45 pojkar + delningar, kvalificerar sig till finalronden.

  Omgång 4 (JSM Match) består av två dagars kvalificering och två dagars finalspel. Kvalificeringen genomförs som en modifierad poängbogey i matchformat. Varje spelare samlar poäng genom att spela matchspel mot en motspelare hål för hål i sex hål. Om spelaren vinner ett hål får hon/han 3 poäng på hålet och motspelaren får noll poäng på hålet. Om spelaren och motspelaren delar ett hål får de 1 poäng vardera på hålet. Totalt spelar varje spelare sex hål matchspel mot nio olika motspelare. Alla poäng en spelare erövrar adderas och de 16 spelare per klass som erövrat flest poäng kvalificerar sig till finalspel. Finalspelet genomförs i en rak matchstege per klass.

  Startfält

  Maximalt startfält är 54 flickor och 102 pojkar utom i JSM Match (32 flickor och 64 pojkar) och i Skandia Junior Open där startfältet är maximalt 51 flickor (varav 27 svenskor) och 93 pojkar (varav 51 svenskar).

  Skandia Tour Future

  Spelas på sju spelplatser varje omgång. Spelformen är individuell slagtävling scratch.

  Omgång Spelform
  Omgång 1, 2, 5 och 6 36 hål på en dag
  Omgång 3 och 4 54 hål (36+18)

  Maximalt startfält är 24 flickor och 54 pojkar. Tävlingarna spelas utan cut.

  Skandia Tour First

  Spelas på cirka 15 spelplatser varje omgång. Spelformen är 18 hål individuell slaggolf scratch. Maximalt startfält är 24 flickor och 54 pojkar.

  Avgörande vid lika resultat

  Delad placering gäller vid lika resultat, undantag från detta beskrivs nedan. Vid fördelning av priser gäller den matematiska metoden.

  För seger och för kvalificering till matchspel

  Avgörande vid lika resultat för seger och för kvalificering till finalspelet i JSM Match ska ske genom särspel hål för hål.

  För placering i matchstege vid lika resultat

  JSM Match: För placering i matchstegen gäller i första hand den spelare som erövrat flest poäng i de sex hål spelarna spelat mot varandra, i andra hand den spelare som vunnit flest hål och i tredje hand högst placering på SGF Golf Ranking flickor respektive pojkar (aktuell dag).

  Anmälan, reserver, återbud

  Anmälan

  Anmälan till tävlingar på Skandia Tour görs via Min Golf. Alla spelare, utom arrangörsklubbens wild cards, ska ha anmält sig före anmälningstidens utgång, klockan 12.00 på angiven sista anmälningsdag vilket för Elite, Future, och First är 10–14 dagar före första tävlingsdag i aktuell omgång.

  Anmälan till samtliga nivåer (Elite, Future, och First) sker i samma anmälan. En spelare som anmäler sig till tävlingar på Skandia Tour kan enbart anmäla sig till en Elite, en Future och en First per omgång. Om GDF har klasser under First på samma datum och på samma spelplats görs sådan anmälan på annan plats i Min Golf. En spelare kan ändra sin anmälan och avanmäla sig fram till anmälningstidens utgång.

  Anmälningslistorna publiceras löpande i rankingordning vilket gör att spelare kan se vilken möjlighet de har att få plats på de olika tävlingarna. Observera dock att antalet uppflyttningsplatser och wild cards som kommer att utnyttjas på tävlingen inte framgår.

  Det är spelarens eget ansvar att anmälan har utförts på korrekt sätt. När spelaren kan se sitt namn i anmälningslistan för de tävlingar hon/han anmält sig till har anmälan utförts korrekt.

  Touravgift

  För att kunna anmäla sig till tävlingar på Skandia Tour Elite, Future, och First måste spelare ha betalat touravgift för Skandia Tour. Touravgiften är 350 kr och är endast giltig innevarande kalenderår. Instruktioner för hur touravgiften ska betalas sker genom att logga in på Min Golf och klicka på Skandia Tour i menyn till vänster.

  Anmälningsavgift

  Anmälningsavgift Kr
  Elite 400 kr/tävling
  Riks 300 kr/tävling
  First 200 kr/tävling

  Anmälningsavgiften betalas när spelaren registrerar Ja i registreringen, se även registrering och reservlistor längre ned. 

  Observera att det är en anmälningsavgift; anmäld spelare som blir uttagen till tävling på Skandia Tour är skyldig att betala anmälningsavgiften såvida inte godtagbara skäl för att lämna återbud finns, se Spel- och tävlingshandboken 8.1.2.5.

  Val av spelplats

  Att välja spelplats på Future, och First ingår i spelarens tävlingsplanering. Det är spelarens ansvar att välja de tävlingar där hon/han kan delta med hänsyn tagen till sina möjligheter att ta sig dit. När deltagarlistorna är publicerade är även spelarens spelplats fastställd.

  Avanmälan

  Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare avser att inte delta.

  Överanmälan och uttagning

  Om fler spelare har anmält sig till tävlingarna än det finns platser kategoriseras de anmälda spelarna enligt kategorisystemet och en uttagning görs. Uttagning görs normalt den första arbetsdagen efter anmälningstidens utgång, 10–14 dagar före första tävlingsdag och publiceras i Min Golf under respektive tävling. Inför uttagningen tilldelas varje anmäld spelare en kategori enligt kategorisystemet. Det innebär att en spelare som har anmält sig till Skandia Tour Elite, Future, och First har tre olika kategorier – en för varje nivå – under uttagningen. Uttagningen testar alltid i första hand anmälan på den högsta nivån spelaren har anmält sig till. Om meriterna inte räcker till, och spelaren blir utlottad, kommer anmälan automatiskt att prövas på nivån under till dess att spelaren har en spelplats eller blivit utlottad från samtliga spelplatser. När spelare blir uttagen till en spelplats stryks kvarstående anmälningar till undre nivåer.

  Kategorisystemet

  Uttagning sker enligt kategorisystemet nedan och ju lägre nummer på kategorin spelaren har vid uttagningen till respektive tävling, desto större möjlighet att spelaren får en plats i startfältet.

  Kat. 1: Uppflyttningsplatser

  Uppflyttning från First till Future och från Future till Elite. Antalet uppflyttningsplatser från varje tävling varierar beroende på antalet startande. De 10 % högst placerade av antalet startande (= deltagare som slår minst ett slag i tävlingen) i pojk- respektive flickklassen + delningar kvalificerar sig för en uppflyttningsplats.

  Antal deltagare Uppflyttningsplatser
  Upp till 14 1
  15-24 2 + delningar
  25-34 3 + delningar
  Osv

  Spelare som vill utnyttja sin uppflyttningsplats vid en senare omgång än nästkommande ska kontakta SGF:s Tävlingskansli före anmälningstidens utgång till den omgång spelaren fått uppflyttningsplatsen till. Uppflyttningsplatserna är personliga och kan inte överlåtas.

  Om en tävling inte kan genomföras på grund av yttre omständigheter (väder eller skador på banan) får de spelare som kvalificerat sig för uppflyttningsplatser utnyttja dem vid nästkommande omgång.

  Uppflyttningsplatser från omgång 6, 2017 gäller till omgång 1, 2018.

  Undantag 1

  I Skandia Tour Future #3 får enbart segrarna i pojk- respektive flickklassen utnyttja sin uppflyttningsplats till omgång 4 (JSM Match med reducerat startfält). Övriga som kvalificerar sig för en uppflyttningsplats på Skandia Tour Future #3 får utnyttja den i omgång 5.

  Undantag 2

  I Skandia Tour Future #5 får enbart segrarna i pojk- respektive flickklassen utnyttja sin uppflyttningsplats till omgång 6 (Skandia Junior Open med reducerat startfält för svenska spelare). Övriga som kvalificerar sig för en uppflyttningsplats på Skandia Tour Future #5 får utnyttja den i omgång 1, 2018.

  Kat. 2: Wild cards

  Ansökan om wild card kan göras till SGF:s Tävlingskansli. Wild card erhålls ej per automatik utan ansökan måste göras av spelaren i god tid före anmälningstidens utgång. Grundprincipen är att wild card endast delas ut till spelare som av godtagbar anledning inte spelat fyra rankinggrundande tävlingar inom en 52-veckorsperiod. Utländska spelare (spelare som inte är medlem i en svensk golfklubb) som vill spela på Skandia Tour kan få wild card till lämplig nivå till en (1) tävling, förutom Skandia Junior Open som är öppen för utländska spelare. Vill en utländsk spelare delta i fler tävlingar än en (1), ska hon/han vara medlem i en svensk golfklubb och betala touravgift.

  Wild Card arrangörsklubb

  Varje arrangörsklubb på Skandia Tour erbjuds upp till fyra wild cards. Handicapgräns för wild card är: Elite; Pojkar 6,0 och flickor 9,0. Future; Pojkar 12,0 och flickor 15,0. First; 36,0. För att arrangörsklubben ska kunna utnyttja sina wild cards måste det meddelas via webbformuläret på TD- och arrangörssidan före anmälningstidens utgång. Om inte det görs kommer arrangörsklubben med största sannolikhet inte att kunna utnyttja alla sina wild cards. I webbformuläret behöver inte spelarnas namn anges utan enbart antalet flickor respektive pojkar som ska erhålla wild card. Det är inget krav på att spelare som får wild card måste ha betalat touravgift eller anmäla sig före anmälningstidens utgång men det är en stark rekommendation.

  Bestämmelser för arrangörsklubbens wild cards

  1. Varje arrangörsklubb på Skandia Tour äger rätt att dela ut upp till fyra wild cards.

  2. Arrangörsklubbens wild cards är inte bundna till arrangörsklubbens medlemmar. Arrangörsklubben beslutar fritt vilka spelare som får ett wild card förutsatt att de uppfyller handicapkraven. 

  3. Maximalt tre wild cards får ges till spelare av samma kön.

  4. Spelare som erhåller wild cards kan men måste inte ha betalt touravgift eller anmäla sig innan anmälningstidens utgång. Anmälan rekommenderas dock starkt.

  5. Spelare som erhåller wild cards omfattas av samma registreringsregler som övriga deltagare.

  6. Arrangörsklubben ska meddela ansvarig TD namn och Golf-ID på de spelare som erhåller wild card snarast efter det att deltagarlistorna är publicerade, i annat fall riskerar arrangörsklubben att inte kunna utnyttja sina wild cards.

  Arrangörsdistriktets wild cards till Skandia Tour Elite och Skandia Tour First

  Juniorkommittén i det distrikt där Skandia Tour Elite och Skandia Tour First arrangeras erbjuds två wild cards, ett till varje kön, per tävling. Handicapgränserna för dessa wild cards är desamma som för arrangörsklubbens wild cards. Namnen på de spelare som ska utnyttja arrangörsdistriktets wild cards ska vara SGF:s Tävlingskansli tillhanda före anmälningstidens utgång. De spelare som vill utnyttja dessa wild cards måste anmäla sig till aktuell tävling via Min Golf före anmälningstidens utgång.

  Kat. 3: Ranking

  Enligt SGF Golf Ranking Flickor/ Pojkar.

  Kat. 4: Handicap

  Enligt handicap.

  Deltagarlistor

  SGF:s Tävlingskansli publicerar de slutliga deltagarlistorna på Min Golf vilket normalt sker inom två dagar efter anmälningstidens utgång. På deltagarlistorna kan spelarna se vilken spelplats de blivit tilldelade.

  Byte av spelplats

  Det är bara möjligt att byta spelplats om tävlingen som spelaren vill byta till inte har fullt startfält. En spelare kan också ställa sig sist på reservlistan till en tävling. Om en spelare tillåts byta spelplats, eller ställa sig sist på reservlista till en tävling, och spelarens ursprungliga tävling inte har reservlista och därmed inte kan ta in en reserv, är spelaren skyldig att betala anmälningsavgiften även till den ursprungliga tävlingen.

  Registrering och reservlistor

  För att en uttagen spelare ska få delta i Skandia Tour Elite, Future och First krävs att hon/han registrerar sig. Registreringen öppnar då deltagarlistorna publiceras och registreringstidens utgång är 12.00 tre dagar före första tävlingsdag. Registrering kan endast göras via Min Golf.

  För att få delta ska spelaren trycka på knappen Registrera i Min Golf. Spelaren dirigeras då till betalningen av anmälningsavgiften, se 3.1.4.1. När anmälningsavgiften är betald är spelaren registrerad och har garanterat sin plats i tävlingen. Vill spelaren lämna återbud till tävlingen ska hon/han trycka på knappen Återbud.

  Spelare på deltagarlistan, som efter registreringstidens utgång, inte betalat riskerar att mista sin plats i tävlingen. Om en spelare inte betalat anmälningsavgiften och inte lämnat återbud men ändå vill delta måste hon/han kontakta TD för tävlingen som beslutar om spelaren får delta eller inte.

  Till varje tävling finns en reservlista som innehåller de spelare som varit anmälda till tävlingen men som inte blivit uttagna. Spelare som inte är anmälda vid anmälningstidens utgång kan enbart hamna på reservlistan om de efteranmäler sig. En spelare som lämnar återbud blir raderad från tävlingen och kan inte återinsättas (spelaren får en kontrollfråga om detta). Första reserv blir då insatt som deltagare i tävlingen och tillfrågas om hon/han vill acceptera platsen. Om reserven också anmält sig till en lägre nivå finns hon/han som deltagare i båda tävlingarna innan hon/han betalat anmälningsavgiften.

  En spelare som registrerat sig till en Skandia Tour First och som accepterar en reservplats och registrerar Ja till Skandia Tour Future måste i samband med registreringen betala anmälningsavgiften till Future. Spelaren krediteras så snart som möjligt sin anmälningsavgift till First.

  Återbud

  Efter anmälningstidens utgång kan enbart återbud lämnas om en uttagen spelare inte avser att delta. Spelare som lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl finns, se Spel- och tävlingshandboken 8.1.2.5. Återbud kan lämnas på två sätt:

  • Före registreringstidens utgång lämnas återbud i Min Golf. Spelare som inte har betalat anmälningsavgiften betraktas ha lämnat återbud

  • Efter registreringstidens utgång lämnas återbud till TD för tävlingen. Se aktuell tävling på Skandia Tours hemsida för kontaktuppgifter.

  Efteranmälan

  Efteranmälan kan tillåtas om startfältet inte är fullt på en spelplats eller om spelare vill ställa sig på reservlista. Efteranmälningar tas in i anmälningsordning. Hur spelare går tillväga som vill efteranmäla sig kommuniceras via Skandia Tours hemsida i samband med att deltagarlistorna publiceras. 

  Övriga villkor

  Order-of-merit

  Alla tävlingar på Skandia Tour Elite och Future är poänggivande för spelare på Skandia Tour Order-of-Merit. Listan uppdateras efter varje omgång. Segrarna av Skandia Tour Order-of-Merit vinner ANNIKA Trophy.

  Spelarmöte

  På Skandia Tour Elite genomförs ett spelarmöte dag före första tävlingsdag. Spelarmötet är inte obligatoriskt för deltagarna. De spelare som medverkar på spelarmötet erbjuds ett trepack bollar från Callaway. Spelare som inte medverkar på spelarmötet erbjuds inga bollar.

  Lokala regler Skandia Tour

  Se SGF:s Regelkort.

  Tävlingsregler Skandia Tour 

  Se SGF:s Regelkort. Dessutom gäller följande tävlingsregel:

  (Anmärkning till Regel 6-4)

  En spelare får inte använda sig av caddie under fastställd rond.

  Plikt för brott mot tävlingsregeln 

  Regler för golfspel, bilaga 1 del B punkt 2.

  Anmärkning: Det finns ingen begränsning avseende vem en spelare får använda som caddie.

 7. Skandia JSM Klubblag
 8. Skandia JSM Klubblag 

  I Skandia JSM Klubblag spelar klubblag lagmatcher mot varandra. Varje klubblag representeras av minst sju spelare av båda könen och tävlingen spelas i cupformat. Landets alla distrikt är uppdelade och ordnar kvalspel till Kvalomgång 2. 16 klubblag kvalificerar sig till Slutspel och fyra klubblag kvalificerar sig från slutspelet till Final, som spelas utomlands till hösten.

  Tävlingsbestämmelser Skandia JSM Klubblag

  Deltagare

  Se även under deltagare i Gemensamma tävlingsbestämmelser

  Klubbar

  Enbart svenska golfklubbar som har medlemsform M1 och M2 äger rätt att delta i Skandia JSM Klubblag. Enligt RF:s direktiv beträffande mästerskapstävlingar har SGF beslutat att klubbar med Associationsform A1 och A2 inte kan delta i Skandia JSM Klubblag. En golfklubb/association kan enbart delta med ett lag.

  Fyra glada killar från Örebro City G&CC kramar varandra hårt efter att de precis tagit en plats i finalen i Skandia JSM Klubblag.

  Lagmedlemmar

  Samtliga medlemmar i klubblaget måste ha den klubb de representerar i Skandia JSM Klubblag som representationsklubb 2017, se Spel- och tävlingshandboken 1.2.3.2. En spelare som är lagmedlem ett klubblag i Skandia JSM Klubblag men som inte har klubben som representationsklubb är diskvalificerad för ronder som eventuellt är avslutade och för resterande ronder i tävlingen. En spelare som inte har svenskt personnummer måste ha tillstånd från SGF för att få delta. 

  Omfattning och spelform

  Kvalomgång 1

  Alla distrikt, eller sammanslagningar av distrikt (region), får möjlighet att genomföra Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 1.

  Indelning av distrikt

  I tabellen kan utläsas de olika distrikten/regionerna, och vilket distrikt som arrangerar Kvalomgång 1.

  Region Arrangör
  Norr: (Dalarna, Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norr- Västerbotten, Uppland, Ångermanland) Uppland
  Öst: Stockholm/Gotland Stockholm
  Mellan: Södermanland, Värmland, Västmanland, Örebro, Östergötland Östergötland
  Västergötland Västergötland
  Väst: Bohuslän/Dal och Göteborg Göteborg
  Halland Halland
  Småland Småland
  Syd: Skåne/Blekinge Skåne/Blekinge

  Antalet kvalplatser varje region har till Kvalomgång 2 är baserade på antalet anmälda klubblag i varje region den 1 juni. Varje distrikt/region administrerar anmälan och kvalificering avseende sitt eget kval. Varje regions kontaktperson ansvarar för att antalet anmälda klubblag meddelas SGF senast den 2 juni. SGF meddelar snarast därefter antalet klubblag varje region har att fördela till Kvalomgång 2 och till vilka spelplatser

  Anmärkning: I de regioner där kvalificerade klubblag eventuellt ska placeras på fler än en spelplats, måste tävlingsbestämmelserna ange hur de kvalificerade klubblagen i så fall ska fördelas till respektive spelplatser. I de distrikt/regioner där de kvalificerade klubblagen ska fördelas till olika spelplatser avgör distriktet/regionen själv vilket klubblag som ska fördelas till vilken spelplats.

  Spelform

  För region Norr och Mellan se nedan. För övriga distrikt/regioner gäller att Kvalomgång 1 ska uppfylla följande omfattning:

  1. Kvalet ska genomföras över minst en omgång 

  2. Kvalet ska omfatta minst två ronder över 18 hål per klubblag

  3. Varje klubblag ska räkna minst tre resultat per rond

  Klubblagen får inte kvalificera sig till Kvalomgång 2 genom att SGF Golf Ranking används som urvalsinstrument. Respektive distrikt/region bestämmer själva vilka tävlingsbestämmelser som ska gälla inom ramen för punkt 1–3 ovan samt kapitel 1, Gemensamma Tävlingsbestämmelser SGF Juniortävlingar. 

  Flickorna ska spela från en tee där banans totala längd är 4 600 – 5 200 meter och pojkarna från en tee där banans totala längd är 5 800 – 6 400 meter vid par 72. Varje rond ska längden på flickornas bana vara 75–80 % av pojkarnas bana. Vid annat par anpassas banans längd. Tävlingsledningen ska ange från vilken tee tävlingen spelas senast vid inspelsdagen.

  Region Norr och Mellan

  Nedan bestämmelser gäller Region Norr och Mellan. 

  Rond 1

  Slagspel scratch 18 hål. Ronden ska spelas från en banvärderad tee. Varje klubblag representeras av två foursomes (en mixed och en valfri) och tre individuella spelare (en flicka, en pojke och en med valfritt kön). Klubblagets samtliga fem resultat räknas samman. De bäst placerade klubblagen får, i placeringsordning, välja motståndare bland nedre hälften av de klubblag som kvalificerat sig till matchspelet enligt nedan tabell.

  Antal kvalplatser Antal klubblag till matchspel Val av motståndare
  3 6 Plac. 1-3 får välja motståndare bland plac. 4-6
  4 8 Plac. 1-4 får välja motståndare bland plac. 5-8
  5 10 Plac. 1-5 får välja motståndare bland plac. 6-10
  6 12 Plac. 1-6 får välja motståndare bland plac. 7-12

  Om antalet klubblag som deltar är färre än det dubbla antalet kvalplatser är i första hand 1:an direktkvalificerad till Kvalomgång 2 efter slagspelet, i andra hand 2:an osv. Om antalet klubblag som deltar är fler än det dubbla antalet kvalplatser är de klubblag som har högre placering än det dubbla antalet kvalplatser utslagna.

  Rond 2

  Matchspel scratch, lagmatcher 18 hål. Varje lagmatch består av fem delmatcher som spelas i följande ordning: (Mixed foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel). Vunnen delmatch ger 1 poäng och delad delmatch 0,5 poäng. Delmatcherna ska vid lika resultat efter 18 hål avgöras med extrahål matchspel tills någon av sidorna vinner ett hål, såvida inte lagmatchen är avgjord. Om en lagmatch avgörs när extrahål i en delmatch spelas delas delmatchen. Klubblaget med flest vunna poäng i delmatcherna vinner lagmatchen.

  Diskvalifikation, start med reducerat antal spelare

  Om ett klubblag får en spelare eller ett par diskvalificerad i rond 1 får denna spelare/par rondens sämsta resultat plus tio (10) slag. Om ett klubblag diskvalificeras eller lämnar återbud i en lagmatch förlorar klubblaget lagmatchen med 0–5. Ett klubblag kan starta en lagmatch med ett reducerat antal spelare. Om en spelare eller ett foursomepar diskvalificeras eller lämnar återbud i en delmatch, erhåller motståndarlaget 1 poäng i den aktuella delmatchen.

  Resultat

  De segrande klubblagen i rond 2 kvalificerar sig till Kvalomgång 2.

  Avkortad tävling. Kvalificering till Kvalomgång 2.

  Kan ingen rond avslutas kvalificerar sig de klubblag med högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior (aktuell dag) till Kvalomgång 2.

  Rond 1 kan avslutas men inte rond 2

  Kan rond 1 avslutas men ingen lagmatch avgöras i rond 2 kvalificerar sig de högst placerade lagen efter slagspelet rond 1 till Kvalomgång 2.

  Kan rond 1 avslutas och en eller fler lagmatcher i rond 2 avgöras, men inte alla, kvalificerar sig klubblagen till Kvalomgång 2 enligt följande:

  1. De lag som vunnit i rond 2 

  2. De högst placerade lagen efter slagspelet rond 1, i de matcher som inte avgjorts

  Kvalomgång 2

  Omfattning och spelform finns också i Bilaga 36b, Omfattning och spelform JSM Klubblag Kvalomgång 2. 

  Spelform

  Spelformen är lag matchtävling scratch där varje lagmatch består av fem delmatcher. Flickorna ska spela från en tee där banans totala längd är 4 600 – 5 200 meter och pojkarna från en tee där banans totala längd är 6 000 – 6 400 meter vid par 72. Varje rond ska längden på flickornas bana vara 75–80 % av pojkarnas bana. Vid annat par anpassas banans längd. Tävlingsledningen ska ange från vilken tee tävlingen spelas senast vid inspelsdagen

  Lagmatcher

  Alla klubblag inom respektive pool möter varandra med två lagmatcher dag 1 (rond 1 och rond 2) och en lagmatch dag 2 (rond 3). Vunnen lagmatch ger 1 poäng och delad lagmatch ger 0,5 poäng. Båda lagmatcherna i en rond, i en pool, måste avslutas för att rondens resultat ska kunna anslås. Kan inte båda lagmatcherna i en rond, i en pool, avgöras annulleras resultatet i den aktuella ronden.

  Delmatcher

  Varje lagmatch består av fem delmatcher, från bakre tee för flickor respektive pojkar, som spelas i följande ordning: (Mixed foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel). Vunnen delmatch ger 1 poäng och delad delmatch ger 0,5 poäng. Klubblaget med flest vunna poäng i delmatcherna vinner lagmatchen. Alla delmatcher i en lagmatch måste avgöras för att ett resultat i lagmatchen ska kunna anslås. Kan inte alla delmatcher avgöras räknas lagmatchen som delad.

  Poolindelning

  32 klubblag har kvalificerat sig till Kvalomgång 2, åtta klubblag till respektive spelplats. På varje spelplats delas de kvalificerade klubblagen in i två pooler med fyra klubblag i varje pool.  Poolindelningen på respektive spelplats avgörs genom de deltagande klubblagens placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior dag före första tävlingsdag. De klubblag som har inbördes ranking 1, 4, 5, 8 bildar pool 1 och de klubblag med inbördes ranking 2, 3, 6, 7 bildar pool 2.

  Lottning

  Vid kaptensmötet lottas vilka klubblag som möts i rond 1 i respektive pool. Rond 2 ska vinnande klubblag i rond 1 möta varandra och förlorande klubblag i rond 1 varandra. Om lagmatch rond 1 slutar oavgjord möter klubblag med högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior (aktuell dag) vinnaren i den andra lagmatchen. Rond 3 möts de klubblag som inte mötts tidigare.

  Diskvalifikation, start med reducerat antal spelare

  Om ett klubblag diskvalificeras eller lämnar återbud i en lagmatch förlorar klubblaget lagmatchen med 0–5. Ett klubblag kan starta en lagmatch med ett reducerat antal spelare. Om en spelare eller ett foursomepar diskvalificeras eller lämnar återbud i en delmatch, erhåller motståndarlaget 1 poäng i den aktuella delmatchen.

  Resultat

  Klubblagen rangordnas inom respektive pool, när samtliga ronder är avslutade och alla lagmatcher är avgjorda, efter antal poäng som vunnits i lagmatcherna. De två högst placerade klubblagen i respektive pool kvalificerar sig till Slutspel.

  Avkortad tävling, kvalificering till Slutspel

  Samtliga klubblag i en pool måste ha deltagit i minst en avgjord lagmatch, i annat fall kvalificerar sig de två klubblag med högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior 2017 (aktuell dag) i varje pool till Slutspel. Kan enbart en eller två lagmatcher avgöras per klubblag räknas de återstående lagmatcherna i poolspelet som delade och en slutlig resultattabell kan anslås. Om två eller fler klubblag har lika många poäng avseende kvalificering till Slutspel sker särskiljning, se 4.1.3.2

  Slutspel

  Omfattning och spelform finns också i Bilaga 36c, Omfattning och spelform JSM Klubblag Slutspel.

  Spelform

  16 klubblag är kvalificerade till Slutspel från Kvalomgång 2. Flickorna ska spela från en tee där banans totala längd är 4 600 – 5 200 meter och pojkarna från en tee där banans totala längd är 6 000 – 6 400 meter vid par 72. Varje rond ska längden på flickornas bana vara 75–80 % av pojkarnas bana. Vid annat par anpassas banans längd. Tävlingsledningen ska ange från vilken tee tävlingen spelas senast vid inspelsdagen.

  Rond 1

  Slagspel scratch 18 hål. Varje klubblag representeras av två foursomes (en mixed och en valfri) och tre individuella spelare (en flicka, en pojke och en spelare av valfritt kön). Klubblagets samtliga fem resultat räknas samman. De sju bäst placerade klubblagen får, i placeringsordning, välja motståndare till rond 2 bland de klubblag som placerat sig på plats 9–16.

  Rond 2

  Matchspel scratch, lagmatcher 18 hål. Varje lagmatch består av fem delmatcher som spelas i följande ordning: (Mixed foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel). Vunnen delmatch ger 1 poäng och delad delmatch 0,5 poäng (vid diskvalifikation), se även 4.1.3.3. Klubblaget med flest vunna poäng i delmatcherna vinner lagmatchen. De åtta segrande klubblagen kvalificerar sig till rond 3.

  Av de åtta segrande klubblagen får klubblaget som placerade sig högst i slagspelet rond 1 först välja motståndare till rond 3, vilket som helst av de kvarvarande klubblagen, klubblaget som placerat sig på andra plats härnäst och så vidare tills alla lagmatcher rond 3 fastställts.

  Rond 3:

  Spelas enligt samma upplägg som rond 2.

  Diskvalifikation, start med reducerat antal spelare

  Om ett klubblag får en spelare eller ett par diskvalificerad i rond 1 får denna spelare/par räkna rondens sämsta resultat plus tio (10) slag. Om ett klubblag diskvalificeras eller lämnar återbud i en lagmatch (rond 2 och 3) förlorar klubblaget lagmatchen med 0–5. Ett klubblag kan starta en lagmatch med ett reducerat antal spelare. Om en spelare eller ett foursomepar diskvalificeras eller lämnar återbud i en delmatch, erhåller motståndarlaget 1 poäng i den aktuella delmatchen.

  Resultat

  De fyra segrande klubblagen i rond 3 kvalificerar sig till Final.

  Avkortad tävling, kvalificering till final

  Kan ingen rond avslutas kvalificerar sig de fyra klubblag med högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior (aktuell dag) till Final.

  Rond 1 kan avslutas men inte rond 2 och rond 3

  Kan rond 1 avslutas men ingen lagmatch avgöras i rond 2 kvalificerar sig de fyra högst placerade lagen efter rond 1 till Final.

  Kan rond 1 avslutas och en eller fler lagmatcher i rond 2 avgöras, men inte alla, kvalificerar sig de fyra högst placerade lagen efter rond 1, som inte förlorat i rond 2, till Final. 

  Rond 2 kan avslutas men inte rond 3

  Kan rond 2 avslutas men ingen lagmatch avgöras i rond 3 kvalificerar sig de fyra högst placerade klubblagen efter rond 1, av de åtta kvalificerade klubblagen till rond 3, till Final.

  Kan rond 2 avslutas och en eller fler lagmatcher i rond 3 avgöras, men inte alla, kvalificerar sig;

  1. De klubblag som vunnit lagmatch i rond 3

  2. De högst placerade klubblagen efter rond 1, tills antalet blir fyra, av de åtta kvalificerade klubblagen till rond 3 som inte förlorat lagmatch i rond 3, till Final.

  Final

  Omfattning och spelform finns också i Bilaga 36d, Omfattning och spelform JSM Klubblag Final.

  Spelform

  Fyra klubblag är kvalificerade till Final från Slutspel.

  Lagmatcher

  De fyra kvalificerade klubblagen möter alla varandra i lagmatcher med en lagmatch per klubblag och dag. Vunnen lagmatch ger 1 poäng. Båda lagmatcherna i en rond måste vara avgjorda för att en rond ska vara avslutad. Kan inte alla lagmatcher i en rond, i en pool, avgöras annulleras resultatet i den aktuella ronden.

  Delmatcher

  Varje lagmatch består av fem delmatcher som spelas i följande ordning: (Mixed foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel). Vunnen delmatch ger 1 poäng och delad delmatch ger 0,5 poäng (kan bara ske om båda sidor blir diskvalificerade. Delmatcherna ska vid lika resultat efter 18 hål avgöras med extrahål matchspel tills en av sidorna vinner ett hål, såvida inte lagmatchen är avgjord. Om en lagmatch avgörs när extrahål i en delmatch spelas delas delmatchen. Klubblaget med flest vunna poäng i delmatcherna vinner lagmatchen. Alla delmatcher i en lagmatch måste avgöras för att ett resultat i lagmatchen ska kunna anslås. Kan inte alla delmatcher avgöras räknas lagmatchen som delad.

  Lottning

  Vid kaptensmötet lottas vilka klubblag som möts i rond 1 i respektive pool. Rond 2 ska de klubblag som vunnit i rond 1 möta förlorarna i rond 1. Om lagmatch rond 1 slutar oavgjord möter klubblag med högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior (aktuell dag) förloraren i den andra lagmatchen. Rond 3 möts de klubblag som inte mötts tidigare.

  Diskvalifikation, start med reducerat antal spelare

  Om ett klubblag diskvalificeras eller lämnar återbud i en lagmatch förlorar klubblaget lagmatchen med 0–5. Ett klubblag kan starta en lagmatch med ett reducerat antal spelare. Om en spelare eller ett foursomepar diskvalificeras eller lämnar återbud i en delmatch, erhåller motståndarlaget 1 poäng i den aktuella delmatchen.

  Resultat

  Klubblagen rangordnas när samtliga ronder är avslutade efter antal poäng som vunnits i lagmatcherna. Det klubblag som vunnit flest lagpoäng efter avslutat spel blir mästare i JSM Klubblag 2017. Vid lika poäng efter avslutat spel särskiljs klubblagen, se 4.1.3.4.

  Avgörande vid lika resultat

  Kvalomgång 1

  Rond 1

  Vid särskiljning mellan klubblag efter avslutat slagspel rond 1 gäller följande:

  1) Lägsta foursomeresultat, 2) Näst lägsta foursomeresultat, 3) Lägsta individuella resultat, 4) Näst lägsta individuella resultat, 5) Tredje lägsta individuella resultat, 6) Högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior aktuell dag.

  Rond 2

  Om lagmatch rond 2 slutar oavgjord, till exempel genom att båda sidor i en delmatch diskvalificeras, ska särskiljning ske genom särspel hål för hål matchspel mellan valfritt mixed foursomepar. Om yttre omständigheter till exempel regn eller mörker, gör att särspel inte kan avslutas kvalificerar sig det klubblag, med högst placering i slagspelet rond 1 till Kvalomgång 2.

  Kvalomgång 2

  Delmatcher

  Ingen särskiljning. En delmatch som inte är avgjord efter 18 hål delas.

  Lagmatcher

  En lagmatch kan sluta oavgjord och särskiljning mellan klubblag med lika resultat ska endast göras när samtliga lagmatcher i respektive pool är avgjorda och endast avseende kvalificering till Slutspel. Om särskiljning mellan klubblag måste tillgripas ska särspel hål för hål genomföras och klubblag ska representeras av ett valfritt mixed foursomepar. Särspel mellan två klubblag ska genomföras hål för hål matchspel tills någon av sidorna vinner ett hål. Särspel mellan fler klubblag än två ska genomföras hål för hål slagspel tills antalet kvalificerade klubblag till Slutspel fastställts. Om yttre omständigheter, till exempel regn eller mörker, gör att särspel inte kan avslutas gäller följande ordning för särskiljning: 1) Inbördes möte, 2) Högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior (aktuell dag).

  Slutspel

  Rond 1

  Vid särskiljning mellan klubblag efter avslutat slagspel rond 1 gäller följande ordning:

  1) Lägsta foursome, 2) Näst lägsta foursome, 3) Lägsta individuella resultat, 4) Näst lägsta individuella resultat, 5) Högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior aktuell dag.

  Rond 2 och 3

  Delmatcher

  Delmatcherna ska vid lika resultat efter 18 hål avgöras med extrahål tills en av sidorna vinner ett hål, såvida inte lagmatchen är avgjord. Om en lagmatch avgörs när extrahål i en delmatch spelas delas delmatchen.

  Lagmatcher

  Om lagmatch rond 2 eller rond 3 delas, till exempel genom att båda sidor i en delmatch diskvalificeras, ska särskiljning ske genom särspel hål för hål matchspel mellan valfritt mixed foursomepar. Om yttre omständigheter, till exempel regn eller mörker, gör att särspel inte kan avslutas kvalificerar sig de klubblag med högst placering i slagspelet rond 1 till final.

  Final

  Delmatcher

  Delmatcherna ska vid lika resultat efter 18 hål avgöras med extrahål tills en av sidorna vinner ett hål, såvida inte lagmatchen är avgjord. Om en lagmatch avgörs när extrahål i en delmatch spelas delas delmatchen.

  Lagmatcher

  En lagmatch kan enbart sluta oavgjord om båda sidor i en eller tre delmatcher diskvalificeras. Om lagmatch slutar oavgjord ska särskiljning ske genom särspel hål för hål matchspel mellan valfritt mixed foursomepar. I övrigt ska särspel mellan klubblag endast ske vid lika resultat när samtliga lagmatcher är avgjorda. Om särskiljning mellan klubblag måste tillgripas ska särspel hål för hål genomföras och klubblag ska representeras av ett valfritt mixed foursomepar. Om yttre omständigheter, till exempel regn eller mörker, gör att särspel inte kan avslutas gäller följande ordning för särskiljning: 1) Inbördes möte, 2) Högst placering på SGF Golf Ranking Klubb Junior (aktuell dag).

  Särskiljning segrare

  Om två klubblag ska särskiljas spelas först tre håls matchspel. Är särspelet inte avgjort, fortsätter särspelet med matchspel hål för hål tills någon av sidorna vinner ett hål. Om fler än två klubblag ska särskiljas spelas först tre håls slagspel. Är särspelet inte avgjort, fortsätter särspelet med slagspel hål för hål till dess att alla placeringar har fastställts.

  Särskiljning för övriga placeringar

  Om två klubblag ska särskiljas ska särspelet genomföras med matchspel hål för hål tills någon av sidorna vinner ett hål. Om fler än två klubblag ska särskiljas ska särspelet genomföras med slagspel hål för hål till dess att alla placeringar har fastställts.

  Anmälan, reserver, återbud 

  Anmälan

  Till Kvalomgång 1 är anmälningstidens utgång den 1 juni. Kontaktpersonen i respektive region ansvarar för att alla klubbar i regionen inbjuds att delta med information om datum, spelplats, tävlingens upplägg, anmälningstidens utgång samt hur anmälan ska göras. Senast den 23 juli ska anmälan till Kvalomgång 2 ske. Anmälan görs genom att ansvarig i respektive distrikt/region skickar ett mail till juniortavling@golf.se där de kvalificerade klubblagen anges och till vilken spelplats de kvalificerat sig till.

  Anmälningsavgift

  I Kvalomgång 1 kan respektive distrikt/region komma överens om att en anmälningsavgift på valfritt belopp kan tas ut av deltagande klubblag. De klubblag som kvalificerar sig till Kvalomgång 2 och som anmäls av respektive distrikt/region kommer av SGF att faktureras en anmälningsavgift på 1 800 kronor inklusive moms per klubblag under hösten 2017.

  Avanmälan

  Avanmälan kan endast göras före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om ett klubblag avser att inte delta. Avanmälan till Kvalomgång 1 görs till kontaktperson för Skandia JSM Klubblag i respektive distrikt/region.

  Efteranmälan

  Efteranmälan till Kvalomgång 1 kan tillåtas och ska göras till kontaktperson för Skandia JSM Klubblag i respektive distrikt/region.

  Återbud

  Vid återbud återbetalas inte anmälningsavgiften. Sent återbud ska i mesta möjliga mån undvikas då det förorsakar problem och gör tävlingen mindre intressant. Klubblag som överväger att lämna återbud, på grund av återbud från enstaka spelare, bör hellre ta med annan spelare i laget. Återbud till Kvalomgång 1 lämnas till respektive distrikts/regions ansvarige kontaktperson. Återbud till Kvalomgång 2, Slutspel eller Final lämnas till ansvarig för SGF Juniortävlingar. Eventuella återbud från klubblag till Kvalomgång 2, Slutspel och Final ersätts inte med reserv.

  Anmälan av laguppställning till omgång

  Dag före första tävlingsdag i respektive omgång hålls ett kaptensmöte på tid som tävlingsledningen beslutar. Anmälan av laguppställning ska vara tävlingsledningen tillhanda innan kaptensmötet är avslutat. Högst nio spelare får anmälas. De angivna lagmedlemmarna ingår i klubblaget för respektive omgång. Ett klubblag som angivit färre än nio lagmedlemmar kan inte komplettera sin laguppställning efter det att kaptensmötet är avslutat. Klubblag som inte är representerat vid kaptensmötet kan göra anmälan av laguppställning till omgång per e-post. Om anmälan av laguppställning till omgång inte är tävlingsledningen tillhanda innan kaptensmötet är avslutat är klubblaget diskvalificerat såvida inte godtagbara skäl föreligger.

  Anmälan av laguppställning till lagmatch/rond

  Laguppställningar till rond 1 vid alla omgångar och även rond 2 vid kvalomgång 2 ska vara tävlingsledningen tillhanda innan kaptensmötet är avslutat. Laguppställningen ska anmälas av lagkaptenen, eller av denne utsedd person, där det anges vilka sju lagmedlemmar som ska delta, samt vem som är lagkapten i varje aktuell rond. Denna laguppställning är definitiv. Vid Slutspel och Final hålls kaptensmöte även efter det att rond 1 och rond 2 är avslutade på tider som tävlingsledningen beslutar då anmälan av laguppställning för rond 2 och rond 3 respektive omgång ska göras. Klubblag som inte är representerat vid ett kaptensmöte kan göra anmälan per e-post. 

  Anmälan av laguppställning till lagmatch/rond ej inlämnad inom föreskriven tid

  Om anmälan av laguppställning till rond inte är gjord inom föreskrivna tider fastställer tävlingsledningen laguppställningen alfabetiskt baserat på lagmedlemmarnas efternamn på följande sätt:

  Spelform Vem spelar
  Mixed foursome Den flicka vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland klubblagets flickor placeras i mixed foursome. Motsvarande sker bland pojkarna.
  Valfri foursome De två lagmedlemmar (oavsett kön) vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland de kvarvarande lagmedlemmarna placeras i den valfria foursomen.
  Flicksingel Den flicka vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland klubblagets kvarvarande flickor placeras i flicksingeln.
  Pojksingel Den pojke vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland klubblagets kvarvarande pojkar placeras i pojksingeln.
  Valfri singel Den lagmedlem (oavsett kön) vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland de kvarvarande lagmedlemmarna placeras i den valfria singeln.

  Om sättet att bestämma laguppställningen för klubblaget innebär att det inte finns en flicka att tillgå i laguppställningen när flicksingeln ska bestämmas flyttas en flicka från den valfria foursomen till flicksingeln. Om det är två flickor anmälda till den valfria foursomen flyttas den flicka vars efternamn kommer sist av de två flickorna, i den valfria foursomen, till flicksingeln och den pojke vars efternamn som kommer först av de kvarvarande pojkarna till den valfria foursomen.

  Samma sätt att bestämma laguppställningen gäller för pojkar om det inte finns en pojke att tillgå i laguppställningen när pojksingeln ska bestämmas.

  Byte av lagmedlem, lagkapten och insättande av reserv

  Byte av lagmedlem eller lagkapten utan godtagbara skäl får inte göras efter det att tiden för inlämnande av laguppställningar har gått ut (se undantag 1 och 2). Ett sådant byte får inte påverka laguppställningen eller spelordningen på något annat sätt. (se undantag 1 och 2). Byte av lagkapten får inte göras efter klubblagets första start i aktuell rond. Lagmedlem eller lagkapten som utgått från en rond kan inte återinsättas i samma rond.

  Undantag

  I Kvalomgång 2 i rond 2 får ändring i laguppställningen, byte av lagmedlem och byte av lagkapten göras utan godtagbara skäl fram till 30 minuter efter det att rond 1 är avslutad. 

  Undantag 2

  Om ett klubblag, som har tre spelare av ett kön att tillgå i sitt lag, anmält dessa tre spelare i laguppställning för lagmatch och en spelare som ska spela flicksingel, pojksingel eller mixed foursome måste utgå på grund av godtagbara skäl, får spelare av samma kön som anmälts att spela annan delmatch flyttas till flicksingeln eller pojksingeln. Laget får därefter sätta in en reserv av motsatt kön i dennes ställe.

  Övriga villkor

  Ekonomi

  Deltagande klubbar i Skandia JSM Klubblag 2017 bekostar resor, kost och logi samt övriga kostnader själva. Undantag från detta är finalen där SGF bekostar flygresorna från utreseflygplatsen i Sverige (en väska och en golfbag inom aktuella bagagebestämmelser ingår), transfer flygplats-spelplats t/r, logi, greenfee och träningskostnader under inspelsdagar (2) och tävlingsdagar (3) för tio (10) personer per deltagande klubblag. SGF anordnar finalen tillsammans med arrangören i Spanien och i priset ingår helpension (frukost, lunch och middag samt vatten och frukt på banan under tävlingsdagarna). För helpensionen faktureras de deltagande klubblagen 20 000 kr vardera (2 000 kr/person inklusive moms). Eventuell mat och dryck utöver helpensionen bekostas av de deltagande klubblagen själva.

  Betalning för kost

  Deltagande klubblag i Kvalomgång 1, Kvalomgång 2 och Slutspel kan inte förvänta sig att arrangören ska fakturera kostnader för kost och logi utan bör planera för att kunna betala på plats eller att göra upp betalning med arrangören i god tid innan tävlingen startar.

  Lokala regler Skandia JSM Klubblag

  Se SGF:s Regelkort.

  Tävlingsregler Skandia JSM Klubblag

  Se SGF:s Regelkort. Dessutom gäller följande tävlingsregler.

  Råd i lagtävlingar (Anmärkning till Regel 8)

  Varje klubblag får, i enlighet med anmärkningen till Regel 8, utse en person (utöver de personer man kan be om råd enligt den regeln) som får ge råd till lagmedlemmarna. En sådan person måste anges för tävlingsledningen innan hon/han ger råd.

  Transportmedel

  Se även SGF:s Regelkort. Transportmedel får inte användas av icke-spelande lagmedlemmar eller kapten för att följa spelet under pågående rond. 

  Plikt för brott mot tävlingsregeln:

  Vid första förseelsen - varning. Vid andra förseelsen – diskvalifikation av laget.

  Klubbar som deltar i JSM Klubblag bör Vaccinera sig mot doping, läs mer här.

  Information Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 1

 9. Skol-SM
 10. Skol-SM 

  Skol–SM i golf arrangeras i samarbete mellan Skandia - Svenska Golfförbundet och Svenska Skolidrottsförbundet – SSIF.

  Villkor för Skol-SM

  Deltagare
  Förutom det som anges under 1.2.2 gäller bestämmelserna under 5.1.1.1–5.1.1.3.

  Skolidrottsföreningar
  Enbart lag från en skolidrottsförening som är medlem i Skolidrottsförbundet kan delta. En skolidrottsförening kan delta med fler än ett lag.

  Lagmedlemmar
  Varje skollag ska bestå av 4–6 spelare med minst en spelare från varje kön från, och som är medlemmar i, samma skolidrottsförening. Lagmedlemmarna i varje skollag ska vara elever som studerar under höstterminen 2017 och som är födda tidigast 1998.

  Handicapgräns
  Maximal sammanlagd handicap för de fyra lagmedlemmarna med lägst handicap i laget får högst vara 54.

  Omfattning och spelform

  Startfält
  Maximalt 24 lag får delta.

  Spelform
  Spelformen är lag slagtävling scratch. Varje skollag spelar fyra foursomeronder och fyra individuella ronder. Samtliga åtta rondresultat räknas. Flickorna ska spela från en banvärderad tee där banans totala längd är 4 600 – 5 200 meter och pojkarna från en banvärderad tee där banans totala längd är 5 800 – 6 400 meter vid par 72. Vid annat par anpassas banans längd.

  Rond 1 och 2
  Två par x 36 hål foursome slagtävling scratch. Varje skollag spelar med två par rond 1 och två par rond 2. Byte av spelare får ske mellan ronderna. I båda ronderna måste båda könen vara representerade bland de fyra spelarna.

  Rond 3
  4 x 18 hål individuell slagtävling scratch. Båda könen måste vara representerade bland de fyra spelarna.

  Diskvalifikation
  Om ett par eller en spelare blir diskvalificerad i en rond får skollaget räkna rondens sämsta resultat plus tio (10) slag.

  Avgörande vid lika resultat
  Vid lika resultat om segern spelas särspel hål för hål slagspel. Deltagande skollag ska representeras av ett valfritt mixed foursomepar. Vid lika resultat om övriga medaljer och placeringar, eller om särspel inte kan genomföras på grund av mörker eller annat skäl, sker särskiljning på följande sätt:

  1. Lägsta sammanlagda foursomeresultat
  2. Lägsta enskilda foursomeresultat
  3. Lägsta individuella resultat
  4. Näst lägsta individuella resultat
  5. Tredje lägsta individuella resultat

  Särspelshålen bör anges och anslås innan rond 3 är avslutad.

  Anmälan, reserver, återbud

  Anmälan
  Anmälan sker via SSIF:s hemsida: http://www.skolidrott.se. Anmälningstidens utgång är den 12 september klockan 12.00. Anmälan ska innehålla uppgift om deltagarnas namn, kön, Golf-ID och exakt handicap.

  Anmälningsavgift
  Anmälningsavgiften är 900 kr per lag och betalas till SGF:s bankgiro 422–6551 snarast efter det att bekräftelse om deltagande publiceras på hemsidan. Ange skolidrottsföreningens namn på inbetalningskortet. Kvitto på inbetald anmälningsavgift ska kunna visas upp vid registreringen för tävlingen dag före första tävlingsdag.

  Avanmälan
  Kan endast göras före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om ett skollag avser att inte delta. Avanmälan görs till ansvarig för SGF Juniortävlingar.

  Överanmälan
  Vid överanmälan tillämpas i första hand att enbart ett skollag från varje skolidrottsförening får delta. I andra hand är urvalsprincipen lägsta sammanlagda exakta handicap på de fyra spelare som har lägst handicap i laget

  Efteranmälan
  Efteranmälan kan tillåtas om startfältet inte är fullt och ska göras till ansvarig för SGF Juniortävlingar

  Återbud
  Återbud ska lämnas till TD för tävlingen. Vid återbud återbetalas inte anmälningsavgiften.

  Anmälan av laguppställning till tävlingen
  Dag före första tävlingsdag hålls ett kaptensmöte på tid som tävlingsledningen beslutar. Anmälan av laguppställning till Skol-SM ska vara tävlingsledningen tillhanda innan kaptensmötet är avslutat. Högst sex spelare får anmälas. De angivna lagmedlemmarna ingår i skollaget för Skol-SM. Ett skollag som angivit färre än sex lagmedlemmar kan inte komplettera sin laguppställning efter det att kaptensmötet är avslutat. Skollag som inte är representerat vid kaptensmötet kan göra anmälan av laguppställning till Skol-SM per fax eller e-post. Om anmälan av laguppställning till Skol-SM inte är tävlingsledningen tillhanda innan kaptensmötet är avslutat är skollaget diskvalificerat såvida inte godtagbara skäl föreligger, se Spel- och tävlingshandboken 8.1.2.5. Tävlingsledningen bedömer och beslutar.

  Anmälan av laguppställning till rond
  Laguppställning till rond för samtliga ronder ska lämnas av lagkaptenen, eller av denne utsedd person, där det anges vilka spelare som ska delta samt vem som är lagkapten i den aktuella ronden. Laguppställning till rond 1 och rond 2 ska vara tävlingsledningen tillhanda innan kaptensmötet, dag före första tävlingsdag, är avslutat. Laguppställning till rond 3 ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 minuter efter det att rond 2 är avslutad. Skollag som inte är representerat vid kaptensmötet kan göra anmälan av laguppställning till samtliga ronder per fax eller e-post.

  Anmälan ej inlämnad inom föreskriven tid
  Om laguppställning till rond inte är tävlingsledningen tillhanda inom föreskrivna tider fastställer tävlingsledningen laguppställning till aktuell rond för skollaget alfabetiskt baserat på lagmedlemmarnas efternamn på följande sätt:

  Rond 1
  De två lagmedlemmar, oavsett kön, vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland samtliga lagmedlemmar representerar skollaget i foursome 1. De två lagmedlemmar, oavsett kön, som kommer härnäst i alfabetisk ordning representerar skollaget i foursome 2. Om dessa fyra lagmedlemmar är av samma kön ersätts den lagmedlem vars efternamn kommer sist i alfabetisk ordning av de fyra, av den lagmedlem, av det andra könet, vars efternamn kommer först av de kvarvarande lagmedlemmarna.

  Rond 3
  De fyra lagmedlemmar, oavsett kön, vars efternamn kommer först i alfabetisk ordning bland samtliga lagmedlemmar representerar skollaget i de fyra individuella ronderna rond 3. Om dessa fyra lagmedlemmar är av samma kön ersätts den lagmedlem vars efternamn kommer sist i alfabetisk ordning av de fyra, av den lagmedlem, av det andra könet, vars efternamn kommer först av de kvarvarande lagmedlemmarna.

  Byte av lagmedlem, lagkapten och insättande av reserv
  Till rond 2 får lagmedlem ersättas av annan lagmedlem fram till det att scorekortsinlämningen rond 1 är avslutad. För rond 1 och 3 gäller att endast om godtagbara skäl föreligger får lagmedlem ersättas av annan lagmedlem efter det att tiden för inlämnandet av laguppställning till rond har gått ut, tävlingsledningen beslutar. Även lagkapten får ersättas efter det att tiden för inlämnandet av laguppställning till rond har gått ut om godtagbara skäl föreligger, dock inte efter skollagets första start i aktuell rond. Sjukanmäld lagmedlem eller kapten som utgått från en rond kan inte återinsättas i samma rond.

  Övriga villkor

  Ekonomi
  Deltagande skollag kan inte förvänta sig att arrangören ska fakturera kostnader för kost och logi utan bör planera för att kunna betala på plats eller att göra upp betalning med arrangören i god tid innan tävlingen startar.

  Lokala regler Skol-SM
  Se SGF:s Regelkort på golf.se.

  Tävlingsregler Skol-SM
  Se SGF:s Regelkort på golf.se. Dessutom gäller följande tävlingsregler:

  Caddie (Anmärkning till Regel 6–4)
  Begränsning av vem som får vara caddie
  En spelare får inte ha lagkapten som framför transportmedel som sin caddie under den fastställda ronden.

  Råd i lagtävlingar (Anmärkning till Regel 8)
  Varje skollag får, i enlighet med anmärkningen till Regel 8, utse en person (utöver de personer man kan be om råd enligt den regeln) som får ge råd till lagmedlemmarna. En sådan person måste anges för tävlingsledningen innan hon/han ger råd.

  Transportmedel
  Se även SGF:s Regelkort. Transportmedel får inte användas av icke-spelande lagmedlemmar eller kapten för att följa spelet under fastställd rond.

  Undantag: En person som, i sin roll som spelare, har tillstånd av SGF:s förbundsläkare att framföra transportmedel får även, under fastställd rond, framföra transportmedel som kapten under förutsättning att transportmedlets maximala hastighet är normal promenadhastighet.

  Plikt för brott mot tävlingsregeln:
  Vid första förseelsen - varning. Vid andra förseelsen – diskvalifikation av laget

 11. Skandia Grand Opening
 12. Skandia Grand Opening 

  I april arrangeras för sjunde gången Skandia Grand Opening, en partävling för elitjuniorer som en start på tävlingssäsongen. En pojkklass och en flickklass spelar 18 hål fyrboll och 18 hål foursome under två dagar.

  Tävlingsbestämmelser Skandia Grand Opening

  Deltagare

  Spelarna i paret behöver inte ha samma hemmaklubb eller samma representationsklubb. 

  Sara Kjellker får sitt hår flätat av en kompis samtidigt som hon "high fivear" sin spelpartner Sofia Lundell i ett stort skratt. Sofia står med ryggen vänd mot kameran. Tjejerna har på sig matchande vita pikétröjor och vita långärmade t-shirts.

  Se även under deltagare i Gemensamma tävlingsbestämmelser

  Omfattning och spelform

  Spelformen är par slagtävling scratch med en klass för flickor och en klass för pojkar Tävlingen spelas över två dagar med 18 hål fyrboll rond 1 och 18 hål foursome rond 2. Startfältet är maximerat till 20 flickpar och 32 pojkpar. Flickorna ska spela från en tee där banans totala längd är 4 600 – 5 200 meter och pojkarna från en tee där banans totala längd är 5 800 – 6 400 meter vid par 72. Vid annat par anpassas banans längd.

  Avgörande vid lika resultat

  Avgörande vid lika resultat för seger sker genom särspel hål för hål foursome. För övriga placeringar gäller den matematiska metoden.

  Anmälan, reserver, återbud

  Anmälan

  Sker genom att paret anmäler sig via länk på hemsida.

  Touravgift

  För att kunna anmäla sig måste båda spelarna i paret ha betalat touravgiften till Skandia Tour på 350 kr, se Touravgift under Tävlingsbestämmelser för Skandia Tour.

  Anmälningsavgift

  500 kr/par. Betalas kontant före start.

  Avanmälan

  Avanmälningar görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas.

  Överanmälan

  Vid överanmälan tillämpas lägst sammanlagd handicap som urvalsgrund för deltagande.

  Maximalt 20 flickpar och 32 pojkpar får delta.

  Efteranmälan

  Efteranmälan kan tillåtas om startfältet inte är fullt.

  Återbud

  Återbud ska lämnas till TD för tävlingen. Spelare som lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl finns, se Spel- och tävlingshandboken 8.1.2.5.

  Lokala regler Skandia Grand Opening

  Se SGF:s Regelkort.

  Tävlingsregler Skandia Grand Opening

  Se SGF:s Regelkort. Dessutom gäller följande tävlingsregel:

  Caddie (Anmärkning till Regel 6-4)

  En spelare får inte använda sig av caddie under fastställd rond.

  Plikt för brott mot tävlingsregeln

  Se Regler för golfspel, bilaga 1 del B punkt 2.

 1. Allmän information till arrangörer
 2. Allmän information till arrangörer

  Ansvarsfördelning och organisation

  SGF Juniortävlingar är av olika omfattning och det finns olika behov av organisation beroende på vilken nivå tävlingen tillhör. Förslag till organisation och organisationsplan, se Bilaga 1 och 2. Organisationens storlek och funktionärsbehov styrs av den tävling som ska arrangeras. Allt är möjligt från Skandia Tour Distrikt med en TL och någon enstaka funktionär till en deltävling på Skandia Tour Elit med över trettio funktionärer. Checklista för Skandia Tour-tävlingar och presentation för TD att visa vid förmöte vid Skandia Tour-tävlingar finns i bilaga 2a och 2b. Arrangörsklubben på Skandia Tour utser tävlingsorganisation efter behoven för varje tävling. Se Bilagor 28a-i, Riktlinjer arrangörer.

  Tournament Director

  Två domare står och läser i en pärm och ser fundersamma ut.

  Svenska Golfförbundet tillsätter och ersätter en TD för genomförande av vissa av SGF Juniortävlingar som i samråd med arrangörsklubbens tävlingsledare ska leda tävlingen. TD har ett övergripande operativt ansvar för att tävlingen genomförs på ett idrottsligt riktigt sätt inom ramen för Spelets regler. TD är väl insatt i tävlingens särskilda regelverk och har domares befogenhet och ingår i tävlingsledningen. För information om TD:s arbetsuppgifter, Se Bilaga 3, Arbetsuppgifter för TD och Bilaga 3a, TD-uppdraget.

  TD tillsätts på följande tävlingar:

  • Skandia Tour Elit, Riks och Regional

  • Skandia Cup Riksfinal och Regionkval

  • Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2, Slutspel och Final

  • Skol-SM

  • Skandia Grand Opening

  • Skandia Stars

  Tournament Coordinator

  SGF tillsätter och ersätter en TC på följande tävlingar:

  • Skandia Tour Elit

  • Skandia Cup Riksfinal

  • Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2, Slutspel och Final

  • Skol-SM

  • Skandia Grand Opening

  • Skandia Stars

  TC ska anlända till arrangörsklubben senast kl. 12.00 två dagar före tävlingen, om inget annat är överenskommet med TD. I TC:s arbetsuppgifter ingår bland annat att transportera tourmaterial med av SGF anvisat fordon, montera och ansvara för driften av ett datornätverk på tävlingen, ansvara för scorekortskontroll, ansvara för resultat- och informationsservice, författa nyhetsartiklar på golf.se, fotografera, uppdatera Facebook och Twitter med mera.

  Domare

  Svenska Golfförbundet ansvarar för att en Förbundsdomare är tillsatt på:

  • Skandia Tour Elit och Riks

  • Skandia Cup Riksfinal

  • Skandia JSM Klubblag Slutspel och Final

  • Skol-SM

  • Skandia Grand Opening

  GDF har i uppgift att tillsätta och ersätta domare med lägst distriktsdomarkompetens på ovanstående tävlingar och dessutom på Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2, Skandia Tour Regional och Skandia Cup Gruppkval och Regionkval.

  Funktionärer

  En tävlingsfunktionär tar emot en spelares scorer.

  Varje arrangörsklubb ansvarar för att tillräckligt många funktionärer finnstillgängligaför att genomföra tävlingen. För ungefärlig uppskattning av antalet funktionärer som behövs se bilagor 28 a-i.

  Anslagstavla

  Varje tävling som ingår i SGF Juniortävlingar ska ha en officiell anslagstavla där all information som tävlingsledningen vill kommunicera till deltagarna ska anslås.

  Arrangörsersättning

  Arrangörsklubbens ersättning för att arrangera en tävling i SGF Juniortävlingar skiljer sig något, se nedan. Arrangörsersättningen tillfaller arrangörsklubben för att täcka kostnader för funktionärer och andra administrativa kostnader. Arrangörsersättning som betalas ut av SGF (10 000 kr per tävlingsdag) enligt nedan betalas ut på hösten till arrangörsklubbarna.

  Skandia Cup

  Tävling Ersättning
  Gruppkval Deltagarna betalar 100 kr i anmälningsavgift vilket tillfaller arrangörsklubben oavkortat
  Regionkval 10 000 kr (betalas ut av SGF)
  Riksfinal 20 000 kr (betalas ut av SGF)

  I Regionkval och Riksfinal betalar deltagarna 100 kr i anmälningsavgift vilken tillfaller SGF.

  Skandia Tour

  På Skandia Tour Elit, Riks och Regional betalar deltagarna anmälningsavgiften till arrangörsklubben och hela eller viss del av anmälningsavgiften blir också arrangörsklubbens ersättning för arrangemanget. Skulle en spelare inte ha godtagbart skäl för sitt återbud äger arrangörsklubben rätt att fakturera spelaren med gällande anmälningsavgift. Arrangörsklubben kan skicka med ett följebrev, bilaga 47, följebrev faktura anmälningsavgift.

  Elit

  • Anmälningsavgifterna (400 kr/spelare) går oavkortat till arrangörsklubben. Vid fullt startfält (24 flickor och 54 pojkar) erhåller arrangörsklubben 31 200 kr (78 x 400 kr).

   På JSM Match är ersättningen 38 400 kr (32 flickor och 64 pojkar = 96 deltagare x 400 kr).

  Riks

  • Av anmälningsavgiften (300 kr/deltagare) erhåller arrangörsklubben 225 kr/deltagare. Vid fullt startfält (24 flickor och 54 pojkar) erhåller arrangörsklubben 17 550 kr (78 spelare x 225 kr). Resterande 75 kr av varje deltagares anmälningsavgift ska användas till inköp av prisbord för tävlingen, se Priser längre ned samt Prisfördelning i nästa flik "Specifik information till arrangörer". 

  Regional

  • Av anmälningsavgiften (200 kr/deltagare) erhåller arrangörsklubben 150 kr/deltagare. Vid fullt startfält (24 flickor och 54 pojkar) erhåller arrangörsklubben 11 700 kr (78 spelare x 150 kr). Resterande 50 kr av varje deltagares anmälningsavgift ska användas till inköp av prisbord för tävlingen, se Priser längre ned samt Prisfördelning i nästa flik "Specifik information till arrangörer". 

  Skandia JSM Klubblag

  Tävling Ersättning
  Kvalomgång 1 Eventuell arrangörsersättning bestäms av deltagande distrikt
  Kvalomgång 2 20 000 kr (betalas ut av SGF)
  Slutspel 30 000 kr (betalas ut av SGF)

  Skol-SM

  Deltagande skollag betalar 700 kr i anmälningsavgift. Av dessa tillfaller 100 kr SGF och 100 kr Skolidrottsförbundet. Arrangörsklubben erhåller 500 kr per startande skollag i arrangörsersättning.

  Skandia Grand Opening

  Vid fullt startfält (52 par) som betalar 400 kr/par i anmälningsavgift erhåller arrangörsklubben 20 800 kr.

  Avbrott i spelet

  Information och tips på hur tävlingsledningen kan hantera omständigheter som kan påverka möjligheten att genomföra tävlingen finns i Bilaga 9, Avbrott i spelet. Om tävlingen måste avkortas regleras i Spel- och tävlingshandboken, kapitel 11.4.4. hur avkortning av rond eller tävling kan ske. Se även under respektive tävling.

  Banförberedelser

  Se även rekommendationerna i Spel- och tävlingshandboken, kapitel 2.8 – 2.9. TD ska i samråd med arrangörsklubbens banpersonal, i god tid före tävlingen, gå igenom banan och tävlingsbestämmelserna och hitta en bra och rimlig nivå på uppsättningen av banan för tävlingen.

  Tips

  • Gör inte banan för svår, tänk på att det är juniorer av båda könen som tävlar

  • Låt inte ruffarna bli för höga, kraven är olika för pojkar och flickor

  • Tänk på hålplaceringarna så att det blir en bra balans mellan svåra och lätta, avsluta gärna det sista hålet med en lättare placering

  • Vid tävlingar över flera dagar är det viktigt att betänka var greenytan slits beroende på var flaggorna ställs och var spelarna går på och av greenerna

  • Variera teeplaceringarna mycket lite mellan ronderna såvida inte yttre omständigheter kräver det

  • Fråga bankunniga i klubben om viktiga saker att tänka på med den erfarenhet de har från tidigare större tävlingar

  • Vid tävlingar där banguider produceras är det viktigt att TD bestämmer vilka tee-ytor som ska användas i god tid innan tävlingen ska genomföras

  TD ansvarar för tee- och hålplaceringar. TD bör ha rätt att markera hålens placering på green med sprayfärg. TD bör ha rätt att spraya mätpunkter på banan, T-markering i framkant på green och övriga banmarkeringar som TD anser behöver förstärkas.

  Hjälp för att planera banuppsättning se Bilaga 6, Underlag för banuppsättning och Bilaga 7, Underlag för flaggplaceringar.

  Banguide

  SGF har rätt att sälja banguider för vissa av SGF Juniortävlingar; ANNIKA Invitational Europe, Skandia Tour Elit, Skandia Grand Opening, Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2, Slutspel och Skol-SM. Arrangörsklubben erhåller 20 kr/såld banguide. Om arrangörsklubben har banguide som säljs i vanliga fall får denna säljas men SGF:s banguide är den enda banguide som får säljas med mått från de sprayade mätpunkterna. Arrangörsklubben bör bistå konstruktören av banguiden med följande:

  • Lån av golfbil vid ett överenskommet besök för uppmätning och sprayning

  • Ta betalt för banguiden och skicka pengarna till konstruktören av banguiden

  Care for the course 

  Information kring aktiviteten och hur den kan fördelas finns i Bilaga 40, Care for the course. Bilaga 40 ska sättas upp på tävlingens officiella anslagstavla. Se även Care for the course under fliken "Gemensamma Tävlingsbestämmelser juniortävlingar 2016". 

  Deltagarnas ankomst

  När deltagarna ankommer till arrangörsklubben rekommenderas att de betalar sin anmälningsavgift och får ett deltagarbrev med all nödvändig information avseende tävlingsbestämmelser, lokala regler (om möjligt), eventuellt spelarmöte och övriga praktiska detaljer. All distribuering av information bör göras på tävlingens officiella anslagstavla som också ska vara arrangörsklubbens central för all praktisk information under tävlingens genomförande. Förslag till utformning av deltagarbrev, se Bilaga 11, Förslag deltagarbrev. Förslag till kvittens för betald anmälningsavgift se Bilaga 12, Förslag till kvittens.

  Disciplinärenden

  Om disciplinärenden (exempelvis fusk, brott mot säker golf etc.) uppstår finns instruktioner i bilaga 49a, Instruktioner disciplinärenden och bilaga 50, Råd-regler-bestraffningsärenden. I Bilaga 49b finns anmälningsblankett och incidentrapport.

  Exponering och utrymmen

  På Skandia Tour Elit, Skandia Cup Riksfinal, Skandia Grand Opening och Skandia JSM Klubblag Slutspel ska SGF:s egna greenflaggor och teemarkeringar användas under tävlingen. Arrangörsklubben behöver ha utrymme för roll-ups att ställa upp inomhus och tillåta A-frames och beachsegel att sättas upp utomhus. TD ansvarar för uppsättningen. På dessa tävlingar bör det även finnas utrymme för spelarmöten (100 personer) inomhus.

  Tournament Coordinator ska kunna ha en avskild plats för uppsättning av datorer och skrivare. Utrymme för scoring area och recording ska finnas där deltagare kan närvara.

  Flagga

  Skandias och SGF:s flagga bör hissas på tävlingsdag. Klubb som saknar flagga kan rekvirera en från SGF.

  GIT Tävling och resultatredovisning

  Samtliga tävlingar kommer att genomföras i GIT Tävling. SGF:s Tävlingskansli lägger upp samtliga tävlingar utom Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass och JSM Klubblag Kvalomgång 1 (kan köras i GIT Tävling om tävlingsupplägget stöds). SGF:s Tävlingskansli hämtar resultat- och startlistor från Min Golf. Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass läggs in i GIT Tävling och klassificeras som Juniortävling, följt av vilken juniortävling det är och vilken nivå (Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass). Fullständig beskrivning finns under fliken Skandia tour. Samtliga ronder i tävlingen ska stängas och handicapjustering ska överföras så snart som möjligt efter det att tävlingen är avgjord.

  Hålplaceringar

  Skriftlig uppgift om hålplaceringar ska delas ut till de tävlande i samband med start i aktuell rond. Bilaga 16, Hålplaceringar ska användas.

  Information om tävlingen

  Skandia Tour

  Information om respektive tävling (logiförslag, vägbeskrivning, annan praktisk information etc) på Skandia Tour ska finnas på tävlingen i GIT Tävling (under fliken publicering) senast en månad före första tävlingsdag. TD ansvarar för att sidan är uppdaterad med aktuell information.

  Övriga tävlingar

  Informationsbrev ska skickas till SGF:s Tävlingskansli senast en månad före första tävlingsdag avseende följande tävlingar: Skandia Cup Riksfinal, Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2 och Slutspel, Skandia Grand Opening och Skol-SM. I informationsbrevet ska det finnas information om transporter, boende, viktiga telefonnummer etc. Informationsbrevet skapas i samråd med TD enligt Bilagor 4a-c.

  Logi - förläggning

  Arrangörsklubben ska rekommendera logi (officiell förläggning) med ett så lågt pris som möjligt inom rimligt avstånd från arrangörsklubben. Ju närmare arrangörsklubben, desto bättre. 20 min bör vara maximal restid mellan arrangörsklubben och officiell förläggning. Förhandlingar bör göras med flera förläggningar för att få så lågt pris som möjligt för deltagarna. Deltagarna sköter bokning och betalning direkt med förläggningen själva. Förslag till förfrågan om logi, se Bilaga 5, Förslag logiförfrågan.

  Lokala regler/tävlingsbestämmelser

  De gemensamma lokala regler och tävlingsbestämmelser som gäller för SGF Juniortävlingar finns angivna på SGF:S Regelkort. Av dessa ska SGF:s Regelkort samt tävlingsreglerna för caddie och råd i lagtävlingar, vid tillämpliga tävlingar, anslås på tävlingens officiella anslagstavla och, när tävlingsledningen anser det vara befogat, delas ut till deltagarna vid start av rond 1. Eventuella kompletteringar av dessa, eller om tillfälliga tävlingsbestämmelser eller tillfälliga lokala regler måste bestämmas, bör delas ut senast i samband med start av aktuell rond. Information om lokala regler och tävlingsbestämmelser finns i Spel- och tävlingshandboken, Kapitel 8 respektive 9. Mall för lokala regler finns i Bilaga 14 och 15, Lokala regler.

  Lottning

  Se även Spel- och tävlingshandboken, kapitel 10.

  TD och TL ansvarar för att lottning sker enligt de bestämmelser som gäller för SGF Juniortävlingar samt att startlistan publiceras på Min Golf där det är tillämpligt och på arrangörsklubbens hemsida där det är tillämpligt. I slagtävlingar ska spelarna lottas in i 3-bollar med 10 minuters startmellanrum i mesta möjliga mån. Samtliga ronder bör starta från tee 1 och 10 eller åtminstone från två tee. TD kan besluta om annan startordning om särskilda skäl föreligger, t ex om 10:ans tee ligger långt från klubbhuset. Startlista ska publiceras senast 20.00, två dagar före första tävlingsdag. Hänsyn ska tas av ansvarig TD för spelares önskemål om starttid. Mall för lottning, se Bilaga 10, Lottningsmall 2017. Se även Lottning under fliken nedan "Specifik information till arrangörer".

  Oklarheter

  Det är viktigt att tävlingsledningen klarar ut eventuella regelrelaterade oklarheter innan tävlingen avslutas och resultatlista fastställs. Se även Resultat – tävlingen officiellt avslutad, SGF:s Regelkort 2016.

  Press och media

  Kontakta gärna lokal media i god tid före tävlingen, skapa PR för evenemanget. Om det finns någon junior från den egna eller angränsande klubben som ska medverka, be media att göra ett reportage om honom/henne. Försök att få reportrar på plats finaldagen.

  Informera om SGF Juniortävlingars omfattning:

  • Tävlingstrappan, Skandia Tour, Skandia Cup och Skandia JSM Klubblag

  • Antal omgångar

  • Ranking

  • Kommer några högt rankade eller landslagsaktuella spelare att medverka?

  • Skicka länkar till resultatlistor till tidningarna efter varje genomförd speldag

  • Har det hänt något ovanligt som kan vara speciellt intressant att skriva om?

  Skicka gärna bilder och redovisning om något särskilt har hänt till SGF:s Tävlingskansli.

  Priser

  Skandia är sedan lång tid huvudsponsor till SGF Juniortävlingar. Callaway Golf och Golfstore är också stora sponsorer till SGF Juniortävlingar. Dessa företag bidrar frikostigt med medel för att genomförandet av tävlingarna ska hålla hög kvalitet. Funktionärskläder, prisbord, bollar, give-aways och kostnader för organisationen är kostnader som dessa företag bidrar till. Callaway Golf och Golfstore levererar prisbordet till Skandia Tour Elit. Om arrangörsklubben utöver detta önskar förstärka prisbordet med egna medel är detta naturligtvis uppskattat. Om arrangörsklubben vill skaffa en sponsor till prisbord eller annat bidrag till tävlingen är detta tillåtet endast efter godkännande från SGF:s Tävlingskansli. För fördelning av priser se Priser under respektive tävling i fliken "Skandia Tour" högre upp på sidan.

  Riktlinjer för egna sponsorer

  • Arrangörsklubben är fri att kontakta vilka sponsorer de vill, det är ett bra initiativ för att höja tävlingens status och arrangemanget som helhet

  • Grundprincipen är att de företag eller organisationer som ska sponsra tävlingen inte har direkt konkurrerande verksamhet med Skandia eller någon annan av SGF:s affärspartners och strategiska leverantörer

  • Innan arrangörsklubben ingår avtal med en sponsor för en av SGF Juniortävlingar ska en förfrågan ställas till SGF:s Tävlingskansli med:

   En beskrivning av vilken sponsor det handlar om

   Vilken verksamhet sponsorn bedriver

   Vilken typ av sponsring företaget tänkt göra för tävlingen

  En sådan förfrågan behandlas så snabbt som möjligt och beslut meddelas snarast. 

  Restaurang

  TD bör informera arrangörsklubbens restauratör i god tid före tävling om tävlingens omfattning, vilket innebär:

  • Antalet deltagare, ledare, föräldrar och funktionärer

  • Öppethållande, tänk på att även de som startar sent behöver mat

  • Kontrollera att det finns samordning mellan förläggningars och restaurangens frukost- och middagsmöjligheter

  • Diskutera olika menyer

  • Ta hänsyn till om spelarna ska spela 18 eller 36 hål samma dag

  • Tänk på att maten kan påverka bedömningen av arrangemanget mycket

  Förslag till planering av meny, se Bilaga 8, Förslag planering meny.

  ”Scoring area”, scorekortsinlämning

  Se SGF:s Regelkort 2016. Se även Spel- och tävlingshandboken 2016, 11.3.9 och 11.4.1. Tävlingsledningen ska organisera och definiera ett område (Scoring Area) där mottagning av scorekort ska ske. I detta definierade område ska spelarna kunna sätta sig ned, kontrollera sina scorer, klara ut eventuella regelproblem, alternativa bollar eller annat som kan påverka scoren, göra nödvändiga ändringar, samt därefter lämna ifrån sig påskrivet scorekort. Scorekortet anses inlämnat först då spelaren har lämnat detta definierade område. Se vidare i Decision 6-6c/1. Tävlingsledningen har även möjligheten att fastställa senaste tidpunkt för inlämnandet av scorekortet efter avslutat spel. Det är viktigt att noga skylta upp så att spelarna lätt hittar scorekortsinlämningen på väg från 18:e och/eller 9:e green. 

  Sjukvård

  Omtanken om spelarna ska vara högt prioriterad under en tävling. Tävlingsarrangören ska därför se till att grundläggande sjukvårdsutrustning finns tillgänglig under tävlingarna. Finns möjligheten för arrangören att säkerställa att sjukvårdskunnig personal finns närvarande under tävlingen är detta mycket uppskattat.

  Speltempo – Pace of play

  Se SGF:s Regelkort 2016 och Spel- och tävlingshandboken kapitel 8.2.2.1. Texten finns också i Bilaga 23, Information om speltempo och ska anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Information och rekommendationer om hur man kan/bör arbeta med Pace of play finns i Bilaga 44b, Att arbeta med Pace of Play.

  Starter

  Se Spel- och tävlingshandboken, 7.5.

  Arrangörsklubben ansvarar för att det finns en starter på de teer som start sker från. För starters utrustning och arbetsuppgifter se Bilaga 13, Instruktion starter.

  Särspel

  Se Spel- och tävlingshandboken, 10.4.1 och Avgörande vid lika resultat under respektive tävling. För deltagare som eventuellt är aktuella för särspel (= deltagare som avslutar tävlingen tidigt och eventuellt planerar att lämna tävlingsplatsen) är det viktigt att ange ett klockslag när de ska befinna sig på plats för att delta i särspel, se Bilaga 46, Checklista för särspel.

  Transporter

  Arrangörsklubben har inget ansvar för transporter under tävlingsdagarna eller för transporter till eller från arrangörsklubben.

  Tävling avkortad

  Riktlinjer för hur en tävlingsledning ska hantera en tävling som måste avkortas finns i Spel- och tävlingshandboken, kapitel 11.4.4. Ytterligare information och hjälp finns i Bilaga 9, Avbrott i spelet. Se även under respektive tävling

  Tävling avslutad

  TD och arrangörsklubb kontaktar SGF:s Tävlingskansli om det finns händelser att rapportera. TD fyller i reseräkning och skickar in till SGF:s Tävlingskansli enligt instruktioner i Bilaga 27, Reseräkning TD 2016.

  Vatten

  Genomförs tävlingarna i väldigt varmt väder är det extra viktigt att tävlingsorganisationen ser till att det finns tillräckligt med vatten för spelarna under spelet på banan.

  Åskådare

  Glada spelare och åskådare tittar på varandra, klappar i händerna och skrattar.

  Nedan information finns i Bilaga 20 som bör anslås på varje tävlings officiella anslagstavla. Det är trevligt om så många föräldrar/tränare/ledare och andra åskådare som möjligt följer spelet i SGF Juniortävlingar. Ju fler som följer spelet på banan, desto bättre inramning och stämning. Det finns inga avstånd som åskådare måste befinna sig ifrån spelaren för att följa spelet. I tävlingar där caddieförbud råder får tävlingsledningen ofta frågor om hur åskådare får/bör agera. Följande är bra att känna till:

  Tillåtet

  • Att ge spelaren upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden som var hinder är belägna eller om hålets placering på green

  • Att vid enstaka tillfälle agera med avsikt att påskynda spelet, till exempel att kratta en bunker eller flytta en bag åt spelaren

  • Att prata med en spelare sporadiskt utan att ge spelaren råd

  • Att ge en spelare regnställ, paraply, mat, dryck eller liknande

  • Att hjälpa till att leta efter en spelares boll

  Inte tillåtet

  • Att dra eller bära spelarens vagn/bag eller hantera spelarens klubbor under spelet

  • Att ge spelaren råd. Råd är varje anvisning eller förslag som kan påverka en spelare i hans/hennes spel, till exempel val av klubba eller sätt att slå ett slag

  • Att promenera i direkt anslutning till spelaren. Man bör inte gå på fairway och absolut inte på green. Behöver man korsa fairway går det bra men det bör helst ske efter det att spelarna passerat

  Föräldrar och andra åskådare, som har för avsikt att följa särskilda spelare under flera hål, får gärna presentera sig för TD, tävlingsledare och domare. Tävlingsledningen avgör vilka personer som får framföra golfbil på banan under pågående tävling.

  Återstart rond 2 vid 36 hål på en dag

  På de tävlingar som spelas över 36 hål på en dag gäller följande riktlinjer:

  • TD och domare planerar för ett tidsschema med bilaga 22 som stöd

  • Planera för att rond 2 ska starta 45 minuter efter det att rond 1 är avslutad för varje boll + eventuell transporttid till och från 10:ans tee

  • Rond 2 ska, utom i extraordinära fall, som exempelvis regn och blåst eller tryckande värme, starta på utsatt tid

  • Om deltagarna spelar långsamt utan uppenbar anledning så kan detta medföra att tiden för paus mellan ronderna blir kortare eller helt uteblir

  • Deltagarna ska dock alltid ges tid att få gå in i restaurangen och handla mat att ta med sig ut på banan samt att få fylla på vatten

  Öppettider

  Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, drivingrange och restaurang bör öppna senast en timme före första start.

 3. Specifik information till arrangörer
 4. Specifik information till arrangörer

  Arrangörer av Skandia Cup

  Ekonomi

  I Gruppkvalen ersätts arrangörsklubbarna med deltagarnas anmälningsavgift på 100 kr/deltagare. I Riksfinalen och Regionkvalen erhåller SGF deltagarnas anmälningsavgift på 100 kr/deltagare. SGF ersätter arrangörsklubbar för Regionkvalen med 10 000 kr och för Riksfinalen med 20 000 kr, se även Arrangörsersättning -> Skandia Cup i fliken ovan "Allmän information till arrangörer". 

  Tävling och resultatredovisning

  En Tournament Director och en tävlingsledare står vid en prisutdelning och ser glada ut.

  Klubbkvalet i Skandia Cup läggs upp av respektive klubb i GIT Tävling enligt dessa instruktioner.

  Grupplkval, regionkval och riksfinal läggs upp av SGF i GIT Tävling. Arrangörsklubbar för samtliga tävlingar (gruppkval, regionkval, riksfinal) ska lägga startförbud i GIT. Efter avslutad tävling hämtar SGF resultat från GIT Tävling och kvalificerade spelare läggs in som deltagare i nästa kvalsteg på gruppkval, regionkval och riksfinal. 

  Kontaktperson

  Klubbar som deltar i Skandia Cup ska ange kontaktperson i anmälningsformuläret under Skandia Cup för löpande information.

  Priser

  Se även Priser under föregående flik "Allmän information till arrangörer". SGF tillhandahåller prisbord i form av plaketter och presentkort till Gruppkval, Regionkval och Riksfinal. De deltagare som kvalificerat sig till nästa steg samt reserver bör informeras om datum och spelplats för nästa kvalsteg vid prisutdelningen. Diplom för dem som kvalificerat sig till nästa kvalsteg finns att hämta från Skandia Cups hemsida.

  Skandia Campläger

  Det går att söka bidrag för läger i samband med Skandia Cup. Bidraget är på 250 kr per deltagare (max 10 000 kr/klubb). Kriterier och ansökningsblankett hittar du här.

  Startkit och marknadsföringsmaterial

  Startkit och marknadsföringskit (diplom samt affisch) levereras till Klubbkvalet till alla klubbar som anmält sig till Skandia Cup och som angivit kontaktperson.

  Arrangörer av Skandia Tour

  Administration (anmälan, uttagning, registrering, lottning, reserver, återbud)

  SGF:s Tävlingskansli administrerar anmälan, uttagning och publicering av deltagarlistor för Skandia Tour Elit, Riks, Regional och Distrikt uppflyttningsklass. I samband med att deltagarlistorna publiceras på Min Golf, flyttar SGF:s Tävlingskansli deltagarna till respektive tävling i Skandia Tour Klubben i GIT Tävling. 

  Registrering

  För att en uttagen spelare ska få starta på Skandia Tour Elit, Riks och Regional krävs även att han/hon har registrerat Ja i registreringen. Det krävs ingen registrering på Skandia Tour Distrikt såvida inte distriktet kräver detta. Registreringen öppnar då deltagarlistorna publiceras. Registreringstidens utgång är klockan 12.00 tre dagar före första tävlingsdag. Registrering kan endast göras via Min Golf.

  Reserver

  Det finns reservlistor för Skandia Tour-tävlingarna. Spelare kan i och med det lämna definitiva återbud under registreringsperioden och reserver kommer då att tillfrågas. Detta kommer att göras av spelarna själva via Min Golf. När registreringstiden gått ut kan det finnas återbud som inte är ersatta av reserver. Det blir då TD:s uppgift att administrera det och det sker genom att TD för Elit fyller den tävlingen först, sedan går turen över till Riks och sist fylls startfälten i Regional med reserver.

  Lottning

  Lottning ska ske efter det att samtliga tävlingar på Elit, Riks och Regional har fyllts med reserver och startlistan ska publiceras på Min Golf klockan 20.00 två dagar före första tävlingsdag. TD och TL ansvarar för att lottning sker enligt de bestämmelser som gäller för Skandia Tour samt att startlistan publiceras på Min Golf. TD och TL ansvarar för kontroll av deltagarlistan innan lottning genomförs.

  Seedning och startgrupper 

  På Skandia Tour Elit (JSM Match) seedas de åtta bästa flickorna och de 16 bästa pojkarna. I övriga tävlingar seedas inga spelare. På Skandia Tour Regional ska deltagarna i pojk- respektive flickklassen delas in i två startgrupper baserat på ålder. Spelare födda 2000–2003 ska spela tillsammans och spelare födda 1995–1999 tillsammans. Denna skillnad görs endast i startlistan. I resultatlistan finns enbart en flickklass och en pojkklass men den bästa spelaren född 2000 eller senare, pojkar och flickor, får ett ungdomspris vid prisutdelningen.

  Priser

  Se även information under föregående flik, allmän information 

  Prisutdelning

  En kille i 18-årsåldern tar emot en buckla och skakar hand med prisutdelaren.

  Prisutdelning vid samtliga tävlingar bör vara gemensam för pojkar och flickor. Vid lika resultat avseende fördelning av priser gäller den matematiska metoden. Om en spelare inte närvarar vid prisutdelningen ska spelaren ha utsett ett ombud som kan ta emot priset i dennes ställe. I annat fall tillfaller priset nästa närvarande person i resultatlistan. Bortsett från pokaler bör priserna, som är en blandning av presentkort från Golfstore (och Callaway på Elit) och sponsrade/inköpta priser, vara fria för spelarna att välja bland på samtliga tävlingar.

  Pokaler

  SGF tillhandahåller vinnarpokaler på Skandia Tour Elit, Riks, Regional och Distrikt Uppflyttningsklass.

  Prisfördelning

  Priserna i respektive tävling består av, förutom vinnarpokalerna, sex priser till pojkklassen (förutom omgång Skandia Tour Elit omgång 4, pojkar och Skandia Tour Riks omgång 3, pojkar som består av fyra priser) och fyra priser till flickklassen vid fullt startfält. Priserna på Skandia Tour Elit består av presentkort från Callaway och Golfstore och på Skandia Tour Riks och Regional av presentkort från Golfstore och priser som är inköpta av en del av anmälningsavgifterna. Se bilaga 24, Priser och presentkort 2016.

  Skandia Tour Elit omgång 4 (JSM Match)

  Skandia Tour Elit omgång 4 (JSM Match) är en matchtävling med rak matchstege där de deltagare som förlorar en match är utslagna. Inga placeringsmatcher genomförs förutom match om 3:e pris. Endast fyra pojkar och fyra flickor spelar sista tävlingsdagen (dag 3) och de är de enda som får priser i tävlingen vid prisutdelningen efter avslutat spel dag 3.

  Skandia Tour Riks och Regional

  På Skandia Tour Riks och Regional ska arrangörsklubben använda 75 kr (Riks) respektive 50 kr (Regional) av varje deltagares anmälningsavgift till inköp av prisbord.

  Exempel

  Om ett startfält är fullt på Skandia Tour Riks startar 24 flickor och 54 pojkar. Den del av anmälningsavgifterna som ska gå till priser blir då 1 800 kr för flickor (24 x 75 kr) och 4 050 kr för pojkar (54 x 75 kr). Vid exempelvis 20 flickor och 48 pojkar blir motsvarande summa 1 500 kr för flickor (20 x 75 kr) och 3 600 kr för pojkar (48 x 75 kr). 

  Vid fullt startfält på Skandia Tour Riks ska priser för 5 850 kr inhandlas (78 spelare x 75 kr). Vid fullt startfält på Skandia Tour Regional ska priser för 3 900 kr inhandlas (78 spelare x 50 kr). Se Bilaga 24, Priser och presentkort 2015.

  TD och TL ska fördela inköp av priser på Skandia Tour Riks respektive Regional mellan pojkar och flickor procentuellt beroende på hur många pojkar respektive flickor som startar. Blir antalet startande avsevärt lägre än normalt får antalet priser minskas. För fördelning se Spel- och tävlingshandboken 6.6.2.

  Skandia Tour Riks omgång 3

  Skandia Tour Riks omgång 3 spelas över tre dagar med 36 håls slagtävling dag 1 där de 16 bästa pojkarna och de 16 bästa flickorna kvalificerar sig till matchtävling med rak matchstege. Inga placeringsmatcher genomförs förutom match om 3:e pris. Endast fyra pojkar och fyra flickor spelar sista tävlingsdagen (dag 3). Dessa deltagare, som är de enda som får priser i tävlingen, får sina priser vid prisutdelningen efter avslutat spel dag 3.

  Skandia Tour Regional ungdomspriser

  Den bästa flickan respektive pojken född 2000 eller senare i alla Skandia Tour Regional får ett ungdomspris.

  Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass

  På Skandia Tour Distrikt ansvarar distrikten själva för prisborden. SGF tillhandahåller vinnarpokaler.

  Spelarmöte

  På Skandia Tour Elit ska spelarmöte genomföras klockan 19.00, eller annan tid som TD bestämmer, dag före första tävlingsdag. På Skandia Tour Riks och Regional behöver inte spelarmöte genomföras. Vid spelarmötet ska TL, TD och domare närvara samt eventuellt andra nyckelpersoner för tävlingen. Spelarmötet är inte obligatoriskt för spelarna. På Skandia Tour Elit erbjuds de spelare som medverkar på spelarmötet ett halvt dussin bollar från Callaway. Spelare som inte medverkar på spelarmötet erbjuds inga bollar. Överblivna bollar tillfaller arrangörsklubbens juniorverksamhet.

  Spelarmötets innehåll

  • Att presentera funktionärerna för spelarna och vilken roll de har under tävlingsdagarna

  • Om behov finns förklara lokala regler som upprättats för tävlingen

  • Om behov finns förklara onaturliga väderförhållanden, mark under arbete m.m.

  • Restauratören får möjlighet att presentera menyer och andra faciliteter under tävlingsdagarna

  • Praktisk information 

  • Frågestund från spelarna

  • Eventuell underhållning, uppträdande eller talare

  • Någon form av lättare förtäring om arrangörsklubben vill bjuda på det

  Skandia Tour Distrikt

  Bestämmelserna i denna manual omfattar även Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass. Om GDF genomför Skandia Tour Distrikt i fler klasser än Uppflyttningsklassen bestämmer de själva villkor och tävlingsbestämmelser för dessa klasser.

  Touravgift och anmälningar

  För att få delta i Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass måste spelare ha betalt touravgift till Skandia Tour. Det innebär också att tävlingarna är öppna för alla spelare som har betalt touravgift. SGF:s Tävlingskansli administrerar anmälningarna till Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass. För övriga klasser görs anmälan på det sätt som respektive distrikt bestämmer. Spelare som inte tagit en plats i Skandia Tour Elit, Riks eller Regional och som anmält sig till Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass blir inplacerade där.

  Skandia Tour Distrikt Uppflyttningsklass i GIT Tävling

  När tävlingen skapas ska rutan medlemskap/klubbgrupp, i spelarinställningarna för klasser, kryssas i. Välj sedan Skandia Tour i rullgardinslistan under medlemskap/klubbgrupp. Detta ska göras för både flick- och pojkklassen.

  Uppflyttningsplatser

  Distriktstouransvarig är ansvarig för att spelare som kvalificerat sig för uppflyttningsplatser från Skandia Tour Distrikt till Skandia Tour Regional ska få instruktion om hur de ska gå tillväga för att utnyttja sin plats. Bilaga 31, Instruktion uppflyttningsplats ska skrivas ut och ges till dessa spelare. Distriktstouransvarig behöver inte meddela uppflyttningsplatser till SGF:s Tävlingskansli.

  Arrangörer av Skandia JSM Klubblag

  Anmälan av laguppställning till omgång

  Bilaga 34 JSM Klubblag Laguppställning till omgång bör användas när respektive klubblags lagmedlemmar ska namnges.

  Anmälan av laguppställning till lagmatch/rond

  Bilaga 35 JSM Klubblag Laguppställning till lagmatch bör användas när respektive klubblags lagmedlemmar ska namnges.

  Banförberedelser 

  Se även Banförberedelser under fliken ovan "Allmän information till arrangörer". Eftersom tävlingens upplägg kan medföra att pojkar får möta flickor behöver arrangören planera banuppsättningen omsorgsfullt. SGF:s rekommendation är att flickornas bana i matchspel är 75–80 % av pojkarnas längd. De ronder där spelformen är slagspel bör banan sättas upp på vanligt sätt avseende banans längd.

  GIT Tävling och resultatredovisning

  Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2 ska läggas in och genomföras i arrangörsklubbens GIT Tävling. Vid Slutspelet levererar SGF Tävlingskansli tillsammans med arrangörsklubben livescoring. 

  Kaptensmöte

  Dag före första tävlingsdag Kvalomgång 2, Slutspel och Final ska tävlingsledningen kalla till kaptensmöte, där bland annat tävlingsbestämmelser, lokala regler och praktiska detaljer ska genomgås. Tävlingsledningen delar ut en kaptensbricka till klubbarnas kaptener som SGF:s Tävlingskansli tillhandahåller. Innan kaptensmötet är avslutat ska deltagande klubblag anmäla Laguppställning till omgång och till rond 1 och lottning för rond 1 ska genomföras. Tidpunkt för kaptensmöte anges i arrangörsklubbens informationsbrev till deltagande klubbar. Se Bilaga 37, JSM Klubblag Kaptensmöte.

  Kontaktperson distrikt/region - uppgifter

  Respektive distrikt/region ska utse kontaktperson för Kvalomgång 1. Kontaktpersonen ansvarar för att alla klubbar i distriktet/regionen inbjuds att delta med information om datum, spelplats, tävlingens upplägg, anmälningstidens utgång med mera samt hur anmälan ska göras. Frågor hänvisas till SGF:s Tävlingskansli.

  Lagkommunikation och mobiltelefoner

  Decision 14-3/16, 14-3/17 och 14-3/18 reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet beträffande användandet av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på banan under fastställd rond.

  Matchprotokoll

  Vinnare i delmatch fyller i och lämnar matchprotokoll till tävlingsledningen snarast efter det att delmatchen är avslutad.

  Priser

  Se även Priser under fliken ovan "Allmän information till arrangörer". Inga individuella priser delas ut i respektive steg. Eftersom tävlingen har SM-status utdelas RF:s mästerskapstecken till segrande klubblag, Dessutom utdelas SGF:s medaljer i guld, silver och brons till klubblagen på 1:a, 2:a och 3:e plats.

  Råd

  Tävlingsregeln Råd i lagtävlingar, se Råd i lagtävlingar (Anmärkning till regel 8) under fliken JSM Klubblag högre upp på sidan, gäller i Skandia JSM Klubblag. Regler för golfspel reglerar vad som gäller för råd men nedan information kan vara bra att känna till för tävlingsledningen om frågor uppstår. 

  Lagkapten

  En lagkapten står med armarna i kors och ser allvarlig ut. Han har på sig en vit pikétröja, mörka solglasögon och en mörkblå keps.

  Den lagkapten som namngivits till tävlingsledningen före respektive klubblags första start i en rond får ge råd enligt anmärkningen till Regel 8. Klubblagen får utse ny lagkapten för varje rond. Lagkaptenen bär kaptensbrickan väl synlig under fastställd rond. Icke spelande lagkapten, eller lagkapten som inte agerar caddie tillhör inte klubblagets sida när det gäller Regel 18-2, 19-2 (slagspel) 18-3 och 19-3 (matchspel) och 27-1c.

  Lagkapten som agerar caddie

  En lagkapten som agerar caddie får inte ge råd till någon annan än lagmedlemmen som lagkaptenen är caddie till eller till dennes partner i parspel. Se även Decision 8-1/26.

  Spelande lagkapten

  En spelande lagkapten får inte ge råd till annan lagmedlem:

  • än sin partner i parspel, se Decision 8/2

  • förrän delmatchen lagkaptenen deltar i är avslutad såvida inte Regel 2-5 är tillämplig (matchspel)

  • förrän scorekortshanteringen för lagkaptenen är avslutad för den aktuella ronden (individuellt slagspel)

  • förrän paret avslutat ronden (par slagspel), se Decision 29/6

  Lagmedlemmar

  Det är inte tillåtet för en lagmedlem att be om eller ge en annan lagmedlem (såvida de inte tillsammans bildar ett par i foursome) råd under fastställd rond, se Decision 8-1/21.

  Transportmedel

  Notera tävlingsregeln om transportmedel för icke-spelande kapten och lagmedlemmar. Läs mer under Transportmedel under fliken "Skandia JSM Klubblag" högre upp på sidan. 

  Arrangör av Skol-SM 

  Anmälan av laguppställning till omgång

  Bilaga 38a, Skol-SM Laguppställning till omgång bör användas när respektive skollags lagmedlemmar ska namnges.

  Anmälan av laguppställning till rond

  Bilaga 38b, Skol-SM Laguppställning till rond bör användas när respektive skollags lagmedlemmar ska namnges.

  Kaptensmöte

  Dag före första tävlingsdag ska tävlingsledningen kalla till kaptensmöte, där bland annat tävlingsbestämmelser, lokala regler och praktiska detaljer ska genomgås. Tidpunkt för kaptensmöte bör tävlingsledningen publicera på tävlingens officiella anslagstavla. Se Bilaga 38, Skol-SM agenda kaptensmöte.

  Lagkommunikation och mobiltelefoner

  Se information under Lagkommunikation och mobiltelefoner högre upp i denna flik. Samma information är användbar för Skol-SM.

  Lottning och startintervall

  Om startfältet är fullt eller nästan fullt rekommenderas kanonstart i samtliga ronder. Rond 1 och 2 sker gemensam start med de deltagande paren så jämnt fördelade över hålen som möjligt. Observera att endast en kortare paus för signerande av scorekort, eventuellt byte av lagmedlemmar i foursomeparen och utdelning av matpaket görs på banan mellan rond 1 och rond 2. Rond 3 ska spelet genomföras i fyrbollar vid fullt startfält. Lagmedlemmar i respektive skollag spelar i bollarna efter varandra där de bäst placerade skollagen efter rond 2 startar från de hål med lägst nummer.

  GIT Tävling och resultatredovisning

  Skol-SM kommer att genomföras i GIT Tävling. SGF Tävlingskansli kommer tillsammans med arrangörsklubben att leverera livescoring från tävlingen. Skol-SM ska inte läggas in i GIT annat än för att skapa startförbud.

  Priser

  Se även Priser under fliken ovan "Allmän information till arrangörer". De tre högst placerade skollagen erhåller Svenska Skolidrottsförbundets medaljer samt presentkort från Golfstore.

  Råd

  Tävlingsregeln Råd i lagtävlingar, läs mer under Råd i lagtävlingar (Anmärkning till regel 8) som finns under fliken "Skandia JSM Klubblag" högre upp på sidan, gäller i Skol-SM. Om frågor uppstår se information under Råd som står högre upp i denna flik. Samma information är användbar för Skol-SM.

  Transportmedel

  Notera tävlingsregeln om transportmedel för icke-spelande kapten och lagmedlemmar, läs mer under 

 5. Vill din klubb arrangera en tävling på Skandia Tour?
 6. En klubb som vill arrangera en tävling på Skandia Tour kan anmäla det genom att ta kontakt och meddela sitt golfdistriktsförbund, som har ansvaret för att fördela ut tävlingarna.  

Har du frågor?

Det finns ingen tillgänglig bild.
Porträttbild på Daniel Rosendahl.