Vattenhinder

Här hittar du lokala regler för vattenhinder.

 1. Omarkerade diken/dammar är vattenhinder
 2. Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.

 3. Omarkerade diken/dammar är vattenhinder - fördjupning
 4. Omarkerade diken och dammar är enligt "Definitioner" vattenhinder. På många banor finns det bäckar, dammar, diken, dräneringsdiken, gölar, vattendrag och åar långt från den finklippta delen av spelfältet, ofta omgivna av hög ruff och buskar, som sällan är i spel. För att förenkla underhållet av banmarkeringarna, minska risken för att spelarna spelar från fel plats efter droppning och för att påskynda spelet kan tävlingsledningen förklara alla sådana, helt eller delvis, omarkerade dammar och diken för sidovattenhinder.

  Unmarked Ditches/Ponds are Lateral Water Hazards
  Unmarked ditches/ponds are lateral water hazards. The margin of such a hazard is defined by where the ground breaks towards the hazard.

  Referenser: RfG; Definitioner; Vattenhinder och Sidovattenhinder; Decision 26/3 och Decision 33-2a/4 samt GoRaC 4.3. Lokal regel.

 5. Oändligt vattenhinder/sidovattenhinder
 6. Vatten-/sidovattenhindret på hål ... är oändligt.

 7. Oändligt vattenhinder/sidovattenhinder - fördjupning
 8. Ur Decision 33-2a/11: Tävlingsledningen kan definiera en vattensamling som vattenhinder, eller sidovattenhinder, även om den ligger utanför klubbens ägor. Uttrycket "på banan" i definitionen av vattenhinder avser inte mark som ägs av klubben utan den hänvisar till alla områden som tävlingsledningen inte definierat som out of bounds.
  När en boll kan hamna på andra sidan av en vattensamling men det är svårt för tävlingsledningen att definiera hindrets bortre gräns, kan tävlingsledningen anta en lokal regel som säger att när ett vattenhinder bara är markerat på en sida är det oändligt. Detta innebär att all mark och allt vatten bortom markeringarna som definierar hindrets gräns är i hindret.
  Om det är omöjligt för en boll att hamna på andra sidan av vattnet (exempelvis en bred flod, en större sjö m.m.) behövs inte någon lokal regel.
  Tävlingsledningen kan, av säkerhetsskäl, besluta att definiera en sådan vattensamling som out of bounds (t.ex. för att förhindra spelare från att spela från instabil strandbrink eller klippa) eller för att bibehålla ett håls utformning (t.ex. för att inte ge spelarna möjlighet att spela från stranden).

  Lateral Water Hazard/Water Hazard Extends to Infinity
  The lateral water hazard/water hazard on hole ... extends to infinity.

  Referenser: Decision 33-2a/11. Lokal regel.

 1. Vattenhinder, boll spelad provisorisk under Regel 26-1
 2. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret (ange hindrets placering) får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
  Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
  Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

 3. Vattenhinder, boll spelad provisorisk under Regel 26-1 - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur RfG Bilaga I Del A 5: Om ett vattenhinder (även sidovattenhinder) är av sådan storlek och form och/eller så placerat att:
  (i) det skulle vara opraktiskt att avgöra huruvida bollen är i hindret eller att detta skulle onödigt fördröja spelet, och
  (ii) det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen är i vattenhindret, om den inte hittas, får tävlingsledningen införa en lokal regel som tillåter att man spelar en boll provisoriskt under Regel 26-1. Bollen spelas provisoriskt under något av de alternativ som gäller i Regel 26-1 eller någon gällande lokal regel.
  Om en boll spelas provisoriskt i ett sådant fall och den ursprungliga bollen är i ett vattenhinder, får spelaren spela den ursprungliga bollen som den ligger, eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt, men han får inte fortsätta enligt Regel 26-1 med avseende på den ursprungliga bollen.
  I så fall rekommenderas följande Lokala regel.

  Water Hazard. Ball Played Provisionally under Rule 26-1
  If there is doubt whether a ball is in or is lost in the water hazard (specify location), the player may play another ball provisionally under any of the applicable options in Rule 26-1.
  If the original ball is found outside the water hazard, the player must continue play with it.
  If the original ball is found in the water hazard, the player may either play the original ball as it lies or continue with the ball played provisionally under Rule 26-1.
  If the original ball is not found or identified within the five-minute search period, the player must continue with the ball played provisionally.

  Referenser: RfG; Bilaga I Del A 5. Lokal regel.

 5. Vattenhinder är sidovattenhinder från främre tee
 6. Vid spel av hål ... från ... tee är vattenhindret ett sidovattenhinder.

 7. Vattenhinder är sidovattenhinder från främre tee - fördjupning
 8. Ur Decision 33-2a/6: "På ett par 3 hål kan ett vattendrag eller en damm uppfylla definitionen för ett sidovattenhinder från en främre tee men inte från en bakre tee. ... Hindret bör definieras som vattenhinder med gula pinnar eller en gul linje och en lokal regel införs som anger att hindret är ett sidovattenhinder vid spel från främre tees."
  Notera: För att undvika missförstånd kan man, när hålets design inte kräver annat, definiera hela hindret som sidovattenhinder och då behövs inte denna lokala regel.

  Water Hazard is Lateral Water Hazard from Forward Tee
  During play of hole ... from ... tee the water hazard is a lateral water hazard.

  Referenser: Decision 33-2a/6 och 33-2a/7. Lokal regel.

 9. Vattenhinder under renovering, spel förbjudet
 10. Vattenhindret under renovering/under byggnad på hål ... definierat med ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet och tillhör spelfältet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i) eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i området enligt Regel 25-1c(i).

 11. Vattenhinder under renovering, spel förbjudet - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ett vattenhinder förlorar inte sin status som hinder bara för att det renoveras. När ett vattenhinder byggs eller när ett äldre helrenoveras kan det vara lämpligt, både av säkerhets- och av anläggningsskäl, att förbjuda spel från hela det berörda området tills arbetena har slutförts.
  Tävlingsledningen kan förklara området som mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet (blå-vita markeringar) och genom att också förklara det som en del av spelfältet måste spelarna ta lättnad från området, utan plikt, antingen enligt Regel 25-1(i) eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är försvunnen i området enligt Regel 25-1c(i).

  Water Hazard Under Repair. Play Prohibited
  The water hazard under repair/which is under construction on hole ... defined by ... is ground under repair from which play is prohibited and classified as through the green. The player must take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i) or if it is known or virtually certain that a ball which is not found is in the area under Rule 25-1c(i).

  Referenser: RfG Definition, Mark under arbete; Regel 25-1b Anmärkning 1 och 25-1c(iii).

 13. Öar i vattenhinder
 14. Ön i vattenhindret på hål ... är en del av vattenhindret.

 15. Öar i vattenhinder - fördjupning
 16. Ibland finns det ö/öar i ett vattenhinder och tävlingsledningen måste bestämma om de är en del av hindret eller en del av spelfältet.
  Om det är svårt att komma ut till ön bör tävlingsledningen bestämma att ön är en del av vattenhindret och införa en lokal regel (se nedan). En spelare vars boll ligger på ön är i hindret och kan välja mellan att spela bollen som den ligger i hindret eller, med ett slags plikt, fortsätta enligt Regel 26-1.
  Om det är lätt att komma ut till ön kan tävlingsledningen bestämma att ön är en del av spelfältet. Öns gränser mot vattenhindret måste definieras och då behövs ingen lokal regel. En spelare vars boll ligger på ön kan välja mellan att spela bollen som den ligger eller med ett slags plikt förklara bollen ospelbar enligt Regel 28.


  Island in Water Hazard
  The island in the water hazard on hole ... is a part of the the water hazard.

  Referenser:  RfG Definitioner, Vattenhinder och Regel 33-2a. Lokal regel.