Utrustning

Här hittar du tävlingsregler för utrustning.

 1. En boll-regeln
 2. Under en fastställd rond, måste de bollar spelaren spelar vara av samma märke och modell, redovisad på ett enda ställe i den senaste förteckningen över godkända bollar.
  Anmärkning: Om en boll av ett annat märke och/eller modell droppats eller placerats får den lyftas utan plikt, och spelaren måste sedan fortsätta genom att droppa eller placera en korrekt boll (Regel 20-6).

  Plikt för brott mot tävlingregeln:
  Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 
  Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
  Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

  Tillvägagångssätt när regelbrott upptäcks
  När en spelare upptäcker att han har spelat en boll i strid mot denna bestämmelse, måste han sluta att använda denna boll innan han slår ut från nästa tee och spela färdigt ronden med en korrekt boll, i annat fall är han diskvalificerad. Om upptäckten görs under spelet av ett hål och spelaren väljer att byta till en korrekt boll innan han avslutar hålet, måste spelaren placera en korrekt boll på den punkt där den otillåtna bollen låg.

 3. En boll regeln - fördjupning
 4. Tävlingsregel

  Ur Regel 5-1 Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) föreskriva att den boll spelaren använder måste finnas med i senaste förteckningen över godkända bollar (List of Conforming Golf Balls) utgiven av R&A."
  Ur Bilaga I Del B 1c: "Begränsning av bollar använt under ronden: (Anmärkning till Regel 5-1) En-boll-regeln (”One Ball" Condition)
  Om det är önskvärt att förbjuda byte av bollmärke och modell under en fastställd rond, rekommenderas nedanstående bestämmelse."
  Notera att denna tävlingsregel endast bör används i elittävlingar.

  One Ball Condition
  During a stipulated round, the balls a player plays must be of the same brand and model as detailed by a single entry on the current List of Conforming Golf Balls.
  Note: If a ball of a different brand and/or model is dropped or placed it may be lifted, without penalty, and the player must then proceed by dropping or placing a proper ball (Rule 20-6).

  Penalty for breach of condition:
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes. 
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred). 
  Bogey and Par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a. 
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b. 

  Procedure When Breach Discovered
  When a player discovers that he has played a ball in breach of this condition, he must abandon that ball before playing from the next teeing ground and complete the round with a proper ball; otherwise, the player is disqualified.
  If discovery is made during play of a hole and the player elects to substitute a proper ball before completing that hole, the player must place a proper ball on the spot where the ball played in breach of the condition lay.

  Referenser: RfG Regel 5-1 Anm., Bilaga I Del B 1c och Decison 5-1/5. 

 5. Förteckning över godkända bollar
 6. Den boll spelaren spelar måste finnas med på den senaste förteckningen över godkända bollar utgiven av R&A.

  Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

 7. Förteckning över godkända bollar - fördjupning
 8. Tävlingsregel

  Ur Bilaga I Del B 1b: "Med jämna mellanrum publicerar R&A på sin hemsida (www.randa.org) en förteckning över godkända golfbollar (List of Conforming Golf Balls), som räknar upp bollar som har testats och funnits överensstämma med Regler för golfspel.
  Om tävlingsledningen vill kräva att spelarna spelar en boll som finns med på förteckningen, bör förteckningen hållas tillgänglig och nedanstående tävlingsregel användas."
  Notera: Denna regel bör endast användas vid elittävlingar.

  Conforming Golf Balls
  The ball the player plays must be named on the current List of Conforming Golf Balls issued by the R&A. 

  Penalty for Breach of Condition: Disqualification.

  Referenser: RfG Regel 5-1 Anmärkning, Bilaga I Del B 1b; Decision 5-1/1.5. och Decision 5-1/2. 

 9. Förteckning över godkända klubbhuvuden för drivers
 10. En driver som medförs av en spelare måste ha ett klubbhuvud, identifierat med modell och loft, vilket finns med i den senaste företeckningen över godkända klubbhuvuden för drivers (”List of Conforming Driver Heads”) utgiven av R&A. 

  Undantag: En driver med ett klubbhuvud tillverkat före 1999 behöver inte uppfylla detta krav.

  *Plikt för att medföra, men inte slå ett slag med en klubba eller klubbor i strid med bestämmelsen:
  Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
  Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
  Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

  * En eller flera klubbor som medförs i strid med bestämmelsen, måste förklaras vara ur spel av spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel, omedelbart efter att det upptäckts att ett regelbrott har skett. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad.

  Plikt för att slå ett slag med en klubba som strider mot bestämmelsen: Diskvalifikation.

 11. Förteckning över godkända klubbhuvuden för drivers - fördjupning
 12. Tävlingsregel

  Ur Bilaga I Del B 1a: "Med jämna mellanrum publicerar R&A på sin webbsida (www.randa.org) en lista över klubbhuvuden för drivers som har utvärderats och funnits överensstämma med golfreglerna. Om tävlingsledningen vill kräva att spelarna endast använder drivers med ett klubbhuvud, identifierat med modell och loft, vilket finns med på listan, bör listan hållas tillgänglig och nedanstående tävlingsregel användas."

  Notera: Denna bestämmelse bör endast användas vid elittävlingar.

  List of Conforming Driver Heads
  Any driver the player carries must have a clubhead, identified by model and loft, that is named on the current List of Conforming Driver Heads issued by the R&A.
  Exception: A driver with a clubhead that was manufactured prior to 1999 is exempt from this condition.

  Penalty for carrying, but not making stroke with, club or clubs in breach of condition:
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
  Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
  Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.

  *Any club or clubs carried in breach of this condition must be declared out of play by the player to his opponent in match play or his marker or a fellow-competitor in stroke play immediately upon discovery that a breach has occurred. If the player fails to do so, he is disqualified.

  Penalty for making stroke with club in breach of condition: Disqualification.

  Referenser: RfG Bilaga I Del B 1a.

 13. Specifikationer för skåror och stansade märken
 14. Spelarens klubbor måste överensstämma med specifikationerna för skåror och stansade märken i Regler för golfspel som gäller från och med 1 januari 2016.

  *Plikt för att medföra, men inte slå ett slag med en klubba eller klubbor som strider mot tävlingsregeln:
  Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där regelbrottet skett).
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
  Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
  Poängbogeytävlingar– se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

  * En eller flera klubbor som medförs i strid med denna tävlingsregel, måste förklaras vara ur spel av spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel, omedelbart efter att det upptäckts att ett regelbrott har begåtts. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad.

  Plikt för att slå ett slag i strid med tävlingsregeln: Diskvalifikation.

 15. Specifikationer för skåror och stansade märken - fördjupning
 16. Tävlingsregel

  Ur Bilaga II 5c Anmärkning 2: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna kräva att klubbor som medförs av spelaren måste överensstämma med specifikationerna för skåror och stansmärken ovan markerade med en asterisk (*). Denna tävlingsbestämmelse rekommenderas endast för tävlingar som omfattar elitspelare. För ytterligare information hänvisas till Decision 4-1/1 i 'Decisions on the Rules of Golf'."

  Ur Decision 4-1/1: "Alla nya klubbmodeller som är tillverkade på eller efter den 1 januari 2010 måste överensstämma med bestämmelserna för skåror och stansmärken som beskrivs i Bilaga II 5c. En tävlingsledning som vill begränsa spelarna till klubbor tillverkade med skåror och/eller stansade märken som överensstämmer med Regler för golfspel, inklusive de regler som gäller från och med 1 januari 2010, kan anta nedanstående tävlingsregel.
  Även om denna tävlingsregel kan användas vid vilken tävling som helst rekommenderas den bara för tävlingar som berör elitspelare (till exempel professionell golf eller högsta nivån av amatörgolf)."

  Listan på klubbor som överensstämmer med specifikationerna finns på
  www.randa.org.

  Groove and Punch Mark Specifications
  The player’s clubs must conform to the groove and punch mark specifications in the Rules of Golf that are effective from 1 January 2010.

  *Penalty for carrying, but not making stroke, with club or clubs in breach of condition:
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is
  discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
  Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
  Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.

  *Any club or clubs carried in breach of Rule this Competition Rule must be declared out of play by the player to his opponent in match play or his marker or a fellow-competitor in stroke play immediately upon discovery that a breach has occurred. If the player fails to do so, he is disqualified.

  Penalty for making stroke in breach of condition: Disqualification.

  Referenser: RfG Bilaga II 5c Anmärkning 2 och Decision 4-1/1.