Övriga lokala regler

Här finns diverse lokala regler.

 1. Avståndsmätare
 2. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 3. Avståndsmätare - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur Regel 14-3 Anmärkning: "Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelarna att använda avståndsmätare."
  Ur Decision 14-3/0.5: " Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelarna att använda ett hjälpmedel för att enbart mäta eller bedöma avstånd (se anmärkningen till Regel 14-3) men om en avståndsmätare har ytterligare funktioner som kan mäta eller bedöma andra förhållanden som kan påverka en spelares spel (t.ex höjdskillnader eller vindhastighet) är användandet av en sådan ytterligare funktion ett brott mot Regel 14-3. Om en sådan lokal regel inte finns är användande av en avståndsmätare inte tillåtet enligt Regel 14-3."
  Decision 14-3/18 klargör att det är tillåtet att ta del av en väderrapport som lämnas av en väderstation genom en app. eller webbläsare eftersom det inte innebär att spelaren aktivt mäter eller bedömer dessa förhållanden.

  Distance-Measuring Devices
  A player may obtain distance information by use of a distance-measuring device. If, during a stipulated round, a player uses a distance-measuring device to gauge or measure other conditions that might affect his play (eg elevation changes, wind speed, etc), the player is in breach of Rule 14-3.

  Referenser: RfG Regel 14-3, Anmärkning, Bilaga 1 Del A 7 och Decisions 14-3/0.5 och 14-3/18.

 5. Boll träffar ledningstråd
 6. Om en boll träffar ledningstråd, stolpe, torn eller stag vid spel av hål ... måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5. 

 7. Boll träffar ledningstråd - fördjupning
 8. Lokal regel

  Upphöjda ledningstrådar dvs elledningar, kraftledningar eller telefontrådar, men inte eltrådar i viltstängsel, kan påverka spelet när ledningarna korsar en fairway (gäller alltså inte trådar i ett elstängsel). Tävlingsledningen kan införa en lokal regel som kräver att en spelare vars boll träffar tråden måste spela om sitt slag, utan plikt, i enlighet med förfarandet i Regel 20-5 ("Slå nästa slag från den plats varifrån föregående slag slogs").
  Tävlingsledningen kan utvidga denna lokala regel till att omfatta stolpe, torn eller stag som bär upp ledningen när dessa står så att de ger störande inverkan vid spel av hålet. Tvärgående balk med isolatorer på en ledningsstolpe är en del av stolpen.

  Ball Deflected by Power Line
  If a ball strikes a power line, pole, tower or angled wire during play of hole ... the player must, without counting the stroke and without penalty, play a ball as nearly as possible at the spot from which the original ball was played in accordance with Rule 20-5.

  Referenser: Decision 33-8/13.

 9. Bunkersida delvis gräsklädd är del av bunkern/spelfältet
 10. Delvis gräsklädda bunkersidor är en del av bunkrarna/spelfältet.

 11. Bunkersida delvis gräsklädd är del av bunkern/spelfältet - fördjupning
 12. Lokal regel

  Ur RfG; Definitioner; Bunker."Grästäckt mark gränsande till eller i en bunker, inklusive en torvad sida (vare sig gräs- eller jordtäckt) tillhör inte bunkern. En kant eller sida på bunkern som inte är grästäckt tillhör bunkern."
  Ur Decision 33-8/39.5. "När en banas bunkrar har designats så att de ska ha jordtäckta sidor (består inte av staplad torv) är dessa sidor avsedda att vara en del av bunkern. Ibland blir en del sådana sidor grästäckta och enligt "Definitioner; Bunker" är sådana grästäckta områden en del av spelfältet.
  Tävlingsledningen kan då införa en lokal regel som förklarar "blandade" bunkerväggar för en del av bunkern.
  När en banas bunkerväggar designats så att de ska ha grästäckta sidor, men vissa ytor nötts bara, kan tävlingsledningen bestämma, i en lokal regel, att de "blandade" bunkersidorna är en del av spelfältet och inte en del av bunkern."

  Bunker Wall Partly Grass-Covered is Part of the Bunker/Through the Green
  Partly grass-covered bunker walls are part of the bunkers/through the green.

  Referenser: RfG; Definitioner; Bunker. Decision 33-8/39.5. 

 13. Torvade bunkerkanter
 14. Torvade bunkerkanter på hål ... tillhör spelfältet men är inte en finklippt del av spelfältet. Spelaren får inte ta lättnad för en pluggad boll enligt regel 25-2.

 15. Torvade bunkerkanter - fördjupning
 16. Lokal regel

  Ur Definitioner; Bunker: "Grästäckt mark gränsande till eller i en bunker, inklusive en torvad sida (vare sig gräs- eller jordtäckt) tillhör inte bunkern. En kant eller sida på bunkern som inte är grästäckt tillhör bunkern. En bunkers gräns sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt. En boll är i en bunker när den ligger i eller någon del av den vidrör bunkern."
  Ur Decision 33-8/39: "En torvad bunkervägg kan vara grästäckt eller jordtäckt. Tävlingsledningen kan förklara att sådana ytor inte är en del av den "finklippta delen av spelfältet."
  Ur Decision 25-2/5:"Gräskanter eller bunkersidor är inte en finklippt del av spelfältet om de inte har klippts till fairwayhöjd eller lägre. Endast då får en spelare ta lättnad, utan plikt, för pluggad boll enligt regel 25-2."

  Bunker Faces Consisting of Stacked Turf
  Bunker faces consisting of stacked turf on hole ... are through the green but not part of a closely-mown area through the green. The player may not take relief for an embedded ball under Rule 25-2.

  Referenser: RfG, Definitioner, Bunker; Decision 25-2/0.5, 25-2/5 och Decision 33-8/39.

 1. Wasteareas men inga bunkrar på banan
 2. Det finns inga bunkrar på banan och alla sandiga områdena  är del av spelfältet. Spelaren får, med ett slags plikt och utan begränsningen för boll i bunker, förklara sin boll ospelbar enligt Regel 28.

 3. Wasteareas men inga bunkrar på banan - fördjupning
 4. Lokal regel

  På vissa banor kan det vara svårt att avgöra om ett sandigt område är en bunker eller en del av spelfältet. Om det finns många sådana områden och spelarna kan ha svårt att avgöra om en boll är i en bunker eller inte, kan tävlingsledningen, för att undvika onödig plikt, förklara att det inte finns några bunkrar på banan. 

  På dessa sandiga områden får spelarna ta bort lösa naturföremål, grunda klubban lätt mot sanden vid adressering av bollen under förutsättning av att spelaren inte bryter mot Regel 13-2 (förbättrar bollens läge, området för den avsedda svingen eller stansen eller spellinjen) och får vidröra marken i baksvingen.
  En spelare som tar lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar Boll) får droppa bollen utanför det sandiga området eftersom begränsningarna i Regel 28 b och c bara gäller när bollen ligger i en bunker.

  Waste Areas but no Bunkers on the Course
  There are no bunkers on the course and all sandy areas are through the green. The player may, with one stroke penalty and without the restrictions for a ball in a bunker, declare his ball unplayable under Rule 28.

  Referenser: Decision 13-2/9 och 13-2/12.

 5. Wasteareas, sandiga områden på spelfältet
 6. De sandiga områdena på hål ...  är en del av spelfältet. Spelaren får, med ett slags plikt och utan begränsningen för boll i bunker, förklara sin boll ospelbar enligt Regel 28.

 7. Wasteareas, sandiga områden på spelfältet - fördjupning
 8. Lokal regel

  På vissa banor finns det sandiga områden (också kallade wasteland eller wasteareas) som inte är bunker utan en del av spelfältet. På dessa områden får spelarna ta bort lösa naturföremål, grunda klubban lätt mot sanden vid adressering av bollen och vidröra marken i baksvingen. 

  En spelare som tar lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar Boll) får droppa bollen utanför det sandiga området eftersom begränsningarna i Regel 28 b och c bara gäller när bollen ligger i en bunker.

  Waste Areas, Sandy Areas Through the Green
  The sandy areas on hole ... are a part of through the green . The player may, with one stroke penalty and without the restrictions for a ball in a bunker, declare his ball unplayable under Rule 28.

  Referenser: RfG, Regel 25-2; Decision 13-2/9 och 13-2/12.