Out of bounds

Här finns lokala regler för out of bounds.

 1. Dike definierar out of bounds
 2. Gränsen för out of bounds på hål … definieras av diket. En boll är out of bounds när hela bollen ligger i eller bortom diket.

 3. Dike definierar out of bounds - fördjupning
 4. Gränsen för out of bounds kan definieras av ett dike. Ett sådant dike bör ha en mycket skarp, gärna cementerad, stensatt eller träklädd kant. En boll är utanför banans gräns när hela bollen ligger i eller bortom diket.

  Ditch Defines Out of Bounds
  The limit of out of bounds on hole ... is defined by the ditch. A ball is out of bounds when all of it lies in or beyond the ditch.

  Referenser: GoRaC 4.2; RfG, Definitioner, Out of bounds. Lokal regel.

 5. Gemensam intern out of bounds
 6. Intern out of bounds, definierad av vita pinnar mellan hål ... och hål ..., gäller vid spel av båda/alla dessa hål. Out of bounds-pinnarna är fasta och spelaren måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).

 7. Gemensam intern out of bounds - fördjupning
 8. Ett eller flera hål som löper parallellt med andra hål kan, till exempel av säkerhetsskäl, ha en gemensam intern out of bounds-gräns som gäller vid spel av alla hål med out of bounds-markeringar (till skillnad mot när en intern out of bounds bara gäller vid spel av det ena av två hål som gränsar till varandra).
  Pinnarna (helt vita) som definierar gränsen för en sådan out of bounds är enligt "Definitioner" fasta. Detta innebär att pinnarna får inte tas bort och om en pinne stör bollens läge, spelarens stans eller området för den avsedda svingen, får spelaren ingen lättnad utan bollen måste spelas som den ligger eller kan spelaren ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).

  Shared Internal Out of Bounds
  The internal out of bounds, defined by white stakes between hole ... and hole ... , applies during play of both/all these holes.
  The out of bounds stakes are deemed to be fixed and the player must play the ball as it lies or take relief, with a one stroke penalty, under Rule 28 (Ball Unplayable).

  Referenser:  RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 24/5. Lokal regel.

 9. Intern out of bounds
 10. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål A och hål B gäller endast vid spel av hål A. Vid spel av hål B är pinnarna oflyttbara hindrande föremål. 

 11. Intern out of bounds - fördjupning
 12. Interna out of bounds (vit-svarta pinnar) används av säkerhetsskäl eller för att förhindra ej avsedda spelriktningar. Out of bounds-pinnarna hindrar inte ett misslyckat slag, men de kan förhindra att spelare avsiktligt väljer en farlig eller ej avsedd spelriktning.

  Pinnarna är fasta och ska ha en vit sida som ska vara vänd mot det hål där pinnarna definierar gränsen för out of bounds och en svart sida mot andra sidan. Detta innebär att pinnarna får inte tas bort. Om en pinne stör bollens läge, spelarens stans eller området för hans avsedda sving, får spelaren ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). Vid spel av det hål där out of bounds inte gäller (svarta sidor/sida vänd mot detta hål) är pinnarna oflyttbara hindrande föremål.

  Markeringen av out of bounds-gränsen ska göras så att området som är out of bounds är en tydligt definierad yta.

  Internal Out of Bounds
  Internal out of bounds, defined by white-black stakes between hole A and hole B applies only during play of hole A. During play of hole B the stakes are immovable obstructions.

  Referenser: RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 24/5. Lokal regel.

 1. Staketstolpar definierar out of bounds
 2. Gränsen för out of bounds på hål ... definieras av de vitmarkerade staketstolparna.

 3. Staketstolpar definierar out of bounds - fördjupning
 4. Ur Definitioner, Out of bounds: "När out of bounds definieras med staket eller stolpar går gränsen vid den del av staketstolparna, dock inte sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan."
  Detta innebär att alla staketets stolpar ingår i gränsmarkeringen. Om tävlingsledningen väljer att med vit färg markera sådana stolpar bör alla stolpar målas för att undvika missförstånd.

  Fence Posts Define Out of Bounds
  The limits of out of bounds on hole ... is defined by the white marked fence posts.

  Referenser: RfG, Definitioner, Out of bounds; GoRaC 3.2 och GoRaC 4.2. Lokal regel.

 5. Staketstolpar med cementerad bas definierar out of bounds
 6. Gränsen för out of bounds på hål ... definieras av staketstolparna. Där staketstolpars cementerade bas är ovan markplanet bestäms out of bounds-linjen av de närmaste cementbasernas inre punkter i markplanet.

 7. Staketstolpar med cementerad bas definierar out of bounds - fördjupning
 8. Staketstolpar som definierar out of bounds har ibland en synlig, cementerad del, som omger stolpen. Den cementerade delen tillhör staketet och staketet i sig är enligt "Definitioner, Out of bounds" inte ett hindrande föremål utan är fasta. Out of bounds-linjen bestäms av den del av staketstolparna, dock ej sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan.
  Om någon cementerad bas höjer sig över markplanet måste tävlingsledningen, i en lokal regel, klargöra var gränsen ska gå (se den lokala regeln nedan) eller sätta upp out of bounds-pinnar innanför staketet och då behövs ingen lokal regel.

  Fence Posts with Concrete Bases Define Out of Bounds
  The limits of out of bounds on hole ... is defined by the fence posts. Where concrete-bases of fence posts are above the ground level the out of bounds line is determined by the nearest, most inside points at ground level of the of the concrete-bases.

  Referenser: RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 24/3 och GoRaC 4.2. Lokal regel.

 9. Stenmur definierar out of bounds
 10. Gränsen för out of bounds på hål  ... definieras av stenmuren vid ....

 11. Stenmur definierar out of bounds - fördjupning
 12. Lokal regel

  En stenmur kan användas för att definiera gränsen för out of bounds. Gränslinjen bestäms av stenarnas närmaste, innersta punkter i markplanet. Vid öppningar i muren går linjen mellan de närmaste, innersta punkterna på de två närmaste, innersta stenarna på var sin sida om öppningen.  Notera att för att undvika tveksamheter är det viktigt att stenmuren är regelbunden, att det inte ligger stenar som fallit ner längs muren och att buskar, sly och högt gräs längs muren är borttaget så att gränsen för out of bounds går att bestämma.

  Stone Wall Defines Out of Bounds
  The limit of out of bounds on hole ... is defined by the stone wall at ....

  Referenser: RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 33-2a/16. 

 1. Väg definierar out of bounds
 2. Gränsen för out of bounds på hål ... definieras av den belagda vägen. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

 3. Väg definierar out of bounds - fördjupning
 4. Gränsen för out of bounds kan definieras av en belagd väg. En sådan väg bör vara tydligt avgränsad och belagd med till exempel asfalt, grus, cement, makadam, oljegrus eller sten.
  En boll är utanför banans gräns när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

  Road Defines Out of Bounds
  The limit of out of bounds on hole ... is defined by the artificially surfaced road. A ball is out of bounds when all of it lies on or beyond the road.

  Referenser: RfG Definitioner, Out of bounds; GoRaC 4.2. Lokal regel.

 5. Väg definierar och vita pinnar identifierar out of bounds
 6. Gränsen för out of bounds på hål ... definieras av den belagda vägen medan de vita pinnarna, som är flyttbara/oflyttbara hindrande föremål, identifierar out of bounds. Out of bounds-linjen bestäms av vägens begränsning mot banan. En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.

 7. Väg definierar och vita pinnar identifierar out of bounds - fördjupning
 8. När en belagd väg används som gräns mot banan går gränslinjen längs vägens innersida (mot banan). En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.
  Om tävlingsledningen vill undvika att spelarna inte observerar att vägen definierar out of bounds, kan man identifiera out of bounds med vita pinnar längs vägen och förklara pinnarna, som identifierar out of bounds men inte definierar gränslinjen, för flyttbara eller oflyttbara hindrande föremål. 
  Notera, att för att undvika tveksamheter är det viktigt att gränsen för den belagda vägen är tydlig.

  Road Defines and White Stakes Identifies Out of Bounds
  The limit of out of bounds on hole ... is defined by the artificially surfaced road while the white stakes, which are movable/immovable obstructions, identifies out of bounds. The out of bounds line is determined by the inside limit of the road. A ball is out of bounds when all of it lies on or beyond the road.

  Referenser: RfG, Definitioner, Out of bounds. Lokal regel. 

 9. Väg, definierad som out of bounds, delar banan. Status för boll som korsar vägen
 10. Vid spel av hål ... eller av hål ... är en boll som passerat vägen, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

 11. Väg, definierad som out of bounds, delar banan. Status för boll som korsar vägen - fördjupning
 12. En väg eller järnväg som går genom banan kan i en lokal regel förklaras vara out of bounds. Eftersom det är orättvist att en boll på vägen är out of bounds medan en boll bortom vägen är på banan kan nedanstående lokala regel användas. Det går också att använda den lokala regeln om att en belagd väg definierar gränsen för out of bounds.

  Road, Defined as Out of Bounds, Divides Course. Status of Ball Crossing Road
  During play of hole ... or hole ... a ball which crosses the road, which is defined as out of bounds, and comes to rest beyond that road is out of bounds, even though it may lie on another part of the course.

  Referenser: RfG, Definitioner, Out of bounds och Decision 27/20. Lokal regel.

 1. Elstängselstolpar som out of bounds
 2. Gränsen för out of bounds på hål ... definieras av de vitmarkerade elstängselstolparna. För att skydda sin säkerhet får spelaren om hans boll ligger på spelfältet inom två klubblängder från out of bounds gränsen (elstängslet) droppa bollen utan plikt genom att: mäta två klubblängder ut från elstängslet och ytterligare en klubblängd inom vilken spelaren får droppa bollen inte närmare hålet än sitt ursprungliga läge.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av något annat gör slaget uppenbart ogörligt. I det fallet får spelaren först ta lättnad enligt tillämplig regel och därefter om bollen fortfarande ligger på spelfältet inom två klubblängder från out of bounds gränsen (elstängslet) förfara på ovan beskrivna sätt.

 3. Elstängselstolpar som out of bounds - fördjupning
 4. Det är inte tillåtet att ha en lokal regel som medger lättnad från ett out of bounds staket även om tävlingsledningens skäl för det skulle vara att skydda stängslet från skador. Men om out of bounds stängslet är ett elstängsel, kan en lokal regel tillåta lättnad för en boll som ligger på spelfältet inom en viss distans från out of bounds stängslet (t ex två klubblängder). Under dessa omständigheter, för att skydda spelaren från skada, kan spelaren tillåtas att mäta två klubblängder ut från staketet och ytterligare en klubblängd i vilken han får droppa bollen inte närmare hål. Om bollen skulle ligga i ett hinder inom två klubblängder från elstängslet kan Decision 1-4/10 tillämpas. Mer information finns i Spel och tävlingsInfobankens "Riktlinjer för placering av elstängsel i anslutning till banmarkeringar för out of boundsområden, pliktområden och spelförbudsområden."

  White marked electric fence Posts Define Out of Bounds
  The limits of out of bounds on hole ... are defined by the white marked electric fence posts. To ensure the safety of the player, if his ball is located Through the Green, within two club-length from the electric fence, drop the ball without penalty by: measuring two club-lengths from the electric fence and an additional club-length in which to drop the ball not nearer the hole than its original location.
  Exception: A player must not take relief under this Local Rule if interference by anything other makes the stroke clearly impracticable. In that case, the player must first take relief according to the applicable rule and then if the ball is still Through the Green, within two club-lengths from the electric fence and proceed as described above.

  Referenser: GoRaC 3-2; RfG, Definitioner, Out of bounds. Lokal regel.