Organisk del av banan

Här finns lokala regler som definierar saker som organisk del av banan.

 1. Hindrande föremål är en organisk del av banan
 2. ... på hål ... är en organisk del av banan. Lösa delar av ... får inte tas bort. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.

 3. Hindrande föremål är en organisk del av banan - fördjupning
 4. Fornminnen, gamla husgrunder, odlingsrösen, stengärdesgårdar, stenmurar, sidor på en tee eller vägar med kanter som förstärkts med cement, stockar eller stenar och trä eller stenbelagda trappsteg som leder ner i en bunker är exempel på tillverkade föremål som tävlingsledningen, i en lokal regel, kan förklara som en organisk del av banan. Om spelaren vill ta lättnad måste det i så fall ske med ett slags plikt enligt Regel 28 (Ospelbar boll) om ingen annan regel är tillämplig.

  Obstruction Is an Integral Part of the Course
  The ... on hole ... is an integral part of the course. Lose parts of the ... may not be removed. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.

  Referenser: RfG, Definitioner, Hindrande föremål. Anmärkning; Decision 13-2/32 och 24/12.

 5. Skydd på träd organisk del av banan
 6. Tätt sittande nät/band/metalltrådsnät/vävnät på träd på hål ... är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28. 

 7. Skydd på träd organisk del av banan - fördjupning
 8. Ur Definitioner, Hindrande föremål: "Hindrande föremål är alla tillverkade föremål ...". och Undantag punkt c: "Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan."
  Ett träd kan skyddas, både från skadedjur och golfspelare, genom att man virar plast, plastband, metalltrådsnät, väv eller liknande (vilka är hindrande föremål enligt Definitioner) runt trädstammen. Eftersom skyddet knappast stör spelaren mer än vad själva stammen skulle gjort kan tävlingsledningen bestämma att spelaren inte ska få ta lättnad för skyddet utan plikt enligt Regel 24-2.

  Protective-Covering on Trees Integral Part of the Course
  Closely attached nets/bands/wire-mesh/fabric-nets on trees on hole ... are an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.

  Referenser: RfG; Definitioner, Hindrande föremål punkt c.

 9. Trappa över out of bounds-staket/mur organisk del av banan
 10. Trappan på hål ...  över ... som definierar out of bounds, är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28. 

 11. Trappa över out of bounds-staket/mur organisk del av banan - fördjupning
 12. Ur Definitioner Hindrande föremål: "Hindrande föremål är alla tillverkade föremål ...". och Undantag punkt c: "Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan."
  En stenmur eller ett staket som definierar out of bounds är enligt "RfG, Definitioner" utanför banan. Den del av en stätta (övergång) eller trappa på ett sådant staket eller en mur som är på banan är enligt "Definitioner" ett oflyttbart hindrande föremål från vilket spelaren har rätt till lättnad utan plikt enligt Regel 24-2. Tävlingsledningen kan förklara stättan/trappan som en organisk del av banan.

  Stile/Set of Steps over Boundary-Wall Integral Part of the Course
  The stile/set of steps on hole ... over the ... that defines out of bounds is an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.

  Referenser: RfG, Definitioner, Hindrande föremål och Decision 24/1.

 13. Vägars och stigars belagda ytor organisk del av banan
 14. Alla vägars och stigars belagda ytor och sidor är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28. 

 15. Vägars och stigars belagda ytor organisk del av banan - fördjupning
 16. Ur Definitioner, Hindrande föremål: "Hindrande föremål är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar ...". och Undantag punkt c: "Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan."
  Det är främst av säkerhetsskäl som vägars och stigars belagda ytor och sidor, enligt Definitioner, är oflyttbara hindrande föremål.
  I undantagsfall, när lättnad utan plikt från en viss väg (enligt Regel 24-2) skulle förstöra ett håls karaktär, kan tävlingsledningen förklara att en sådan väg är en organisk del av banan (då specificeras vilken väg det gäller).

  Roads and Paths with artificial Surfaces Integral Parts of the Course
  All artificial surfaces and sides of roads and paths are an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.

  Referenser: GoRaC 3.3; RfG, Definitioner, Hindrande föremål. 

 1. Bunkerunderlag och bunkerkanter är en organisk del av banan
 2. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.

 3. Bunkerunderlag och bunkerkanter är en organisk del av banan - fördjupning
 4. Bunkerunderlag och bunkerkanter är en organisk del av banan - fördjupning:
  För att förbättra dränering av bunkrar kan en vattengenomsläpplig väv, plastmatta eller porös betong läggas i bunkerns botten och sedan täckas med några decimeter sand. Underlaget är ett hindrande föremål enligt regel 24-2. Tävlingsledningen kan i en lokal regel bestämma att ett sådant underlag är en organisk del av banan. En spelare har då inte rätt till lättnad för hindrande föremål om underlaget stör spelaren.

  Bunker bedding and bunker liners are an Integral Part of the Course
  Bunker beddings and bunker liners which consists of artificial material are an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.
  Referenser: RfG, Definitioner, Hindrande föremål och RK Protokoll 2017:3 § 6b.