Onormala markförhållanden, mark under arbete, och pluggad boll - allmänt

Här finns lokala regler om onormala markförhållanden, pluggad boll, mark under arbete av mera allmän karaktär.

 1. Berg i dagen och jordfast sten
 2. Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet på hål ...  är mark under arbete (MUA).

 3. Berg i dagen och jordfast sten - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  Ur RfG; Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna."
  Tävlingsledning kan förklara enstaka berg i dagen eller en jordfast sten på en finklippt del av spelfältet (Se Regel 25-2 Anm 2) för mark under arbete. Gräset runt ett berg i dagen eller en sten måste vara nedklippta till fairwayhöjd eller lägre annars är de inte på en finklippt del av spelfältet. När det är svårt att hålla området nedklippt kan gränsen för en sten eller ett berg i dagen antingen definieras med blå pinnar/plattor eller en vit, sluten spraylinje.

  Exposed Rock and Embedded Stone.
  Exposed rock and embeddes stoned on a closely mown area through the green on hole ... are ground under repair (GUR).

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete, och Bilaga I Del A 3d; Decision 25/15

 5. Bogrävande djur. Ingen lättnad för stansen
 6. Lättnad kommer att nekas när hål, hög eller gång gjord av bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel, enbart har störande inverkan på spelarens stans.

 7. Bogrävande djur. Ingen lättnad för stansen - fördjupning
 8. RfG, Definitioner, Onormala markförhållanden: "Ett onormalt markförhållande är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel."
  RfG, Definitioner, Bogrävande djur: "Ett bogrävande djur är ett djur (dock inte en mask, insekt eller liknande) som gör hål för att bo eller ta skydd i, som till exempel en kanin, mullvad, murmeldjur, jordekorre eller salamander.
  Anmärkning: Ett hål som gjorts av ett icke bogrävande djur, som till exempel en hund, är inte onormalt markförhållande om det inte har markerats eller förklarats som mark under arbete."
  RfG, Regel 25-1a Anmärkning: "Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som säger att inverkan av ett onormalt markförhållande på en spelares stans inte, i sig, anses utgöra störande inverkan enligt denna regel."
  När det finns ett större område med hål, högar eller gångar som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel kan det hända att en spelare som tar lättnad enligt Regel 25-1b eller c får störande inverkan från något annat hål eller någon annan hög eller gång. För att undvika en del sådana situationer kan tävlingsledningen, enligt Regel 25-1a Anmärkning, i en lokal regel neka spelaren lättnad för störande inverkan av hål, hög eller gång som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel på spelares stans. 
  Notera att enligt Regel 25-1b gäller denna lokala regel på spelfältet, i en bunker, på en green och på en tee men inte när bollen ligger i eller vidrör ett vatten-/sidovattenhinder.

  Burrowing animal. No relief for stance
  Relief will be denied when hole, cast or runway made by a burrowing animal, a reptile or a bird only interferes with the stance.

  Referenser: RfG, Definitioner Onormala markförhållanden och Bogrävande djur samt Regel 25-1a Anmärkning. Decision 20-2c/7 och 23/11. 

 9. Luftningshål
 10. På spelfältet får en boll, som stannat i eller på ett luftningshål, lyftas utan plikt, rengöras och droppas så nära som möjligt den punkt där den låg men inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
  På green får en boll som stannat i eller på ett luftningshål placeras på den närmaste punkt som är fri från luftningshål och som inte är närmare hålet.

 11. Luftningshål - fördjupning
 12. Enligt Decision 25/15 är ett luftningshål inte ett hål som gjorts av banarbetare enligt Definitioner, Mark under arbete.
  Enligt Bilaga 1 Del A 3d får tävlingsledningen införa en lokal regel som ger lättnad, utan plikt, för luftningshål.

  Aeration Holes
  Through the green, a ball which comes to rest in or on an aeration hole may be lifted, without penalty, cleaned and dropped, as near as possible to the spot where it lay but not nearer the hole. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green.
  On the putting green, a ball that comes to rest in or on an aeration hole may be placed at the nearest spot not nearer the hole that avoids the situation.

  Referenser: RfG, Definitioner Mark under arbete och Bilaga I Del A 4d; Decision 25/15.

 1. Mark under arbete
 2. a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

 3. Mark under arbete - fördjupning
 4. Lokal regel (rekommenderas alltid vara med)

  Ur RfG; Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna." 
  Tävlingsledning kan förklara områden som är nysådda, nytorvade, skadade av hästhovar, sönderkörda, uppgrävda, uppbökade av vildsvin, vattenskadade m m för mark under arbete. Gränsen för ett sådant område kan antingen definieras med blå (eller blå/vitavid spel förbjudet) pinnar eller med en vit, sluten spraylinje. Om både pinnar och linjer används identifierar pinnarna mark under arbete och linjerna definierar gränsen.
  Notera att det är viktigt att markeringarna runt området sätts så att närmaste punkt för lättnad blir i spelbart läge. Om detta inte är möjligt bör en eller flera droppzoner införas.

  Ground under repair (GUR)
  a. All areas identified by blue stakes or otherwise designated as GUR.
  b. GUR areas with play prohibited are identified by blue/white stakes.
  c. Areas encircled by white lines.

  Referenser: GoRaC 3.3RfG, Definitioner, Mark under arbete.

 5. Mark under arbete, spel förbjudet
 6. Området/områdena på hål ... vars gräns definieras av blå-vita pinnar/en vit spraylinje runt om orådet och identifierat av blå-vita pinnar är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i eller vidrör området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c annars måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.

 7. Mark under arbete, spel förbjudet - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  Tävlingsledning kan förklara att nysådda, nytorvade, uppgrävda, vattensjuka områden eller områden som spelarna av säkerhetsskäl inte bör gå in i (till exempel där det finns jordgetingar, fågelbon eller ormar) är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för ett sådant område kan antingen definieras av blå-vita pinnar eller också definieras av en vit spraylinje och identifieras med blå-vita pinnar inne i området.
  Eftersom en spelare måste ta lättnad för ett sådant område är det viktigt att markeringarna runt området sätts så att närmaste punkt för lättnad blir i spelbart läge. Om detta inte är möjligt bör en eller flera droppzoner införas (se förslag i avsnittet Droppzoner). Spelaren kan också välja att, med ett slags plikt, ta lättnad enligt Regel 26 eller 28 om de gäller.
  Notera att om det är riskfyllt eller direkt farligt att gå in i det markerade området bör man sätta upp tydliga varningsskyltar med den lokala regeln vid området.

  Ground under Repair. Play Prohibited.
  The area/areas on hole ... which limit is defined by blue-white stakes/a white spray line around the area and identified by blue-white stakes is ground under repair (GUR) from which play is prohibited. If a players ball lies in or touches the area, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player must, without penalty, take relief under Rule 25-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i) otherwise the player must proceed under Rule 27-1.

  Referenser: RfG; Regel 25; Bilaga I Del A 2a; Decision 1-4/9 och 1-4/10.

 9. Mark under arbete som omfattar både del av spelfältet och green
 10. Området invid green på hål ... vars gräns definieras av en vit, sluten linje är mark under arbete (MUA) och del av spelfältet.

 11. Mark under arbete som omfattar både del av spelfältet och green - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ur RfG; Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna." 
  När mark under arbete (mua) på foregreen eller mycket nära green också når ända in på greenen gäller Regel 25-1b(i) om bollen ligger på spelfältet och Regel 25-1b(iv) om bollen ligger på green. Eftersom detta kan leda till misstag är det lämpligt att förklara ett sådant mua för del av spelfältet. Gränsen för mua kan definieras med en vit, sluten linje vilket innebär att mua och hela linjen är utanför green.

  Ground under Repair Which Includes Both Part of Through the Green and the Putting Green.
  The area at the putting green on hole ... which limit is defined by a white, continuous line is ground under repair (GUR) and part of through the green.

  Referenser: RfG, Definitioner, Green, Mark under arbete och Spelfältet samt Regel 25-1b (i) och (iv); RK, Protokoll 2:2015.

 1. Myrstackar
 2. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren får/måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Störande inverkan av en myrstack på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 3. Myrstackar - fördjupning
 4. Ur RfG, Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna."
  Ur Decision 23/5: "En myrstack är en jordhög eller stack gjord av en insekt. Spelaren har rätt att ta bort en myrstack i enlighet med Regel 23-1."
  En myrstack är en ansamling av lösa naturföremål (t.ex. löv, barr och kvistar). Spelaren har rätt att ta bort lösa naturföremål i enlighet med Regel 23-1. 
  Myror är insekter och gångar och hål runt en myrstack är därför inte hål gjorda av bogrävande djur.
  Tävlingsledningen får, i enlighet med Regel 33-2a(iii), förklara myrstackar för mark under arbete och kan också, av miljöskäl, förbjuda spel från området. Tävlingsledningen kan begränsa rätten till lättnad att bara gälla för bollens läge och området för den tänkta svingen.

  Ant hills
  Ant hills through the green are ground under repair from which play is prohibited. The player may/must take relief, without penalty, under Rule 25-1. Interference by an ant hill with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under Arbete samt Regel 23-1 och 33-2a(iii) och Bilaga I Del A 2a; Decision 1-4/10, 23/5 och 33-8/22.

 5. Spray och mätpunkter
 6. Mätpunkter på marken med sprayfärg/kalk/krita är mark under arbete. Inverkan av markeringarna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 7. Spray och mätpunkter - fördjupning
 8. Ur Decision 24-2b/20: "Fråga: En boll ligger på en linje eller annat märke på marken som består av kalk, krita eller sprayfärg och som gjorts för publikkontroll eller för att ange fasta avståndsmätpunkter. Får spelaren lättnad enligt Regel 24-2b? Svar: Nej. Sådana linjer eller märken är inte hindrande föremål. Tävlingsledningen kan emellertid, i en lokal regel, förklara sådana områden för mark under arbete (MUA)."

  Paint and distance markings
  Distance markings on the ground made with spray-paint/chalk/lime ground under repair. Interference by the markings with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete; Decision 24-2b/20. 

 9. Tillfälligt vatten. Ingen lättnad för stansen
 10. Inverkan av tillfälligt vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 11. Tillfälligt vatten. Ingen lättnad för stansen - fördjupning
 12. RfG, Definitioner, Onormala markförhållanden: "Ett ”onormalt markförhållande” är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel."
  RfG, Definitioner, Tillfälligt vatten:" ”Tillfälligt vatten” är varje tillfällig vattensamling på banan, som inte är i ett vattenhinder, och är synlig före eller efter att spelaren tagit sin stans. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål.
  Konstgjord is är hindrande föremål. Dagg och rimfrost är inte tillfälligt vatten.
  En boll är i tillfälligt vatten när den ligger i eller någon del av den vidrör tillfälligt vatten."
  RfG, Regel 25-1a Anmärkning: "Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som säger att inverkan av ett onormalt markförhållande på en spelares stans inte, i sig, anses utgöra störande inverkan enligt denna regel."
  När det finns områden med många vattenpölar kan det hända att en spelare som tar lättnad för tillfälligt vatten enligt Regel 25-1b eller c får inverkan av en annan vattenpöl. För att undvika en del sådana situationer kan tävlingsledningen, enligt Regel 25-1a Anmärkning, i en lokal regel, neka spelaren lättnad för inverkan av tillfälligt vatten på spelarens stans. Denna lokala regel kan kompletteras med en lokal regel om lägesförbättring.

  Casual Water. No Relief for the Stance
  Interference by casual water with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner Onormala markförhållanden och Tillfälligt vatten samt Regel 25-1a Anmärkning; Decision 20-2c/7.

 1. Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet
 2. På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet. 
  Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).
  Undantag: 
  a. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt. 
  b. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

 3. Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur Bilaga I Del A 3a: "Regel 25-2 ger lättnad utan plikt för en boll som är pluggad i sitt eget nedslagsmärke var som helst på en finklippt del av spelfältet (Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre). På green får en boll lyftas, rengöras och bollens nedslagsmärke får lagas enligt Regel 16-1b och c."
  Ur Decision 25-2/0.5: "En boll är bara pluggad i marken om:
  • bollens nedslag har åstadkommit ett nedslagsmärke i marken,
  • bollen är i sitt eget nedslagsmärke, och
  • någon del av bollen är under markytan.
  Under förutsättning att dessa tre krav uppfylls, behöver en boll inte nödvändigtvis vidröra jorden för att anses pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande ligga mellan bollen och jorden).
  Varje tvivel om att en boll är pluggad ska avgöras till spelarens nackdel."

  När banan är mycket blöt eller när tävlingsledningen väntar sig regn kan lättnad för pluggad boll utökas till att gälla överallt på hela spelfältet. 

  Denna lokala regel kan ofta med fördel användas tillsammans med den lokala regeln om lägesförbättring.

  Relief for Embedded Ball Through the Green
  Through the green, a ball that is embedded may be lifted, cleaned and dropped, without penalty, as near as possible to the spot where it lay but not nearer the hole. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green.
  Note: A ball is "embedded"when it is in its own pitch-mark and part of the ball is below the level of the ground. A ball does not necessarily have to touch the soil to be embedded (e.g. grass, loose impediments and the like may intervene between the ball and the soil).
  Exception:
  1. A player may not take relief under this Local Rule if the ball is embedded in sand in an area that is not closely-mown.
  2. A player may not take relief under this Local Rule if interference by anything other than the condition covered by this Local Rule makes the stroke clearly impracticable

  Referenser: RfG, Bilaga I Del A 3a; Decision 25-2/0.5.