Mark under arbete - skador

Här finns lokala regler  för mark under arbete med inriktning skador.

 1. Dräneringar
 2. Dräneringar täckta av ... på hål/på spelfältet/på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 3. Dräneringar - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  Tillfälliga diken som grävts för att dränera ett område kan fyllas med sand, singel, grovt grus eller småsten (French Drains). Ofta tar det lång tid innan dessa dräneringar växer igen. Tävlingsledningen kan, enligt Definitioner; Mark under arbete, förklara sådana diken för mark under arbete. Spelaren får då ta lättnad när bollen är i eller vidrör diket eller när det inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving.
  Singel och grovt grus är, enligt Definitioner och Decision 23/14, lösa naturföremål.
  Avloppsbrunnar eller lock över avlopp i en dränering är hindrande föremål.

  Notera att om dräneringarna är täckta av finkornig sand kan lättnaden begränsas till att enbart gälla på den finklippta delen av spelfältet (Fairway se Regel 25-2). Tävlingsledningen kan också, exempelvis när dräneringsskadorna håller på att växa igen, bestämma att inverkan på spelarens stans inte är störande inverkan enligt denna regel.

  Drains
  Drains covered by ... on hole/through the green/on a closely mown area through the green is ground under repair. Rule 25-1 applies. Interference by the drains with a players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1.

 5. Hjulspår
 6. Djupa hjulspår, men inte grunda fördjupningar eller nedpressat gräs, på hål ... är mark under arbete. Om spelarens boll är i eller vidrör ett djupt hjulspår, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

 7. Hjulspår - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 25/16: "Hjulspår av traktorer och andra fordon kan ha gjort djupa avtryck i marken men de är inte hål gjorda av banpersonalen. Tävlingsledningen har rätt att förklara djupa hjulspår för mark under arbete (MUA) men inte grunda fördjupningar eller enbart nedtryckt gräs orsakade av arbetsfordon." 

  Notera att med denna lokala regel har spelaren rätt till lättnad för hjulspår på en väg som förklarats vara en organisk del av banan. Är däremot vägen ett oflyttbart hindrande föremål är hjulspår på vägen inte ett onormalt markförhållande.

  Rut Made by Vehicle
  Deep ruts made by a vehicle, but not shallow indentions or compressed grass, on hole ... are ground under repair. If a players ball is in or touches a deep rut or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may, without penalty, take relief under Rule 25-1.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete; Decision 25/16.

 9. Omfattande markskador på grund av regn och trafik
 10. Mark under arbete kan innefatta områden med ovanliga skador, inklusive områden där publik eller annan trafik i kombination med regn har skadat markytan, men bara genom ett beslut av en medlem av tävlingsledningen/domare.

 11. Omfattande markskador på grund av regn och trafik - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 33-2a/3: "När kraftigt regn har gjort att många områden på banan har fått onormala skador (som djupa hjulspår eller fotspår efter åskådare) och det inte är möjligt att definiera dessa områden med pinnar eller spraylinjer kan nedanstående lokala regel användas.
  Även utan en sådan lokal regel har en medlem av tävlingskommittén, om han getts denna rätt, rätt att förklara onormala markskador som mark under arbete. En lokal regel har emellertid fördelen att den upplyser alla tävlande om att lättnad från onormala markskador kan komma att ges."

  Extensive Damage Due to Heavy Rain and Traffic
  Ground under repair may include areas of unusual damage, including areas where spectators or other traffic have combined with wet conditions to affect materially the ground surface, but only when so declared by a Committee-member/Rules official.

  References: RfG, Regel 33-2; Decision 33-2a/3.

 1. Skador orsakade av djurhovar
 2. Överallt utom på greenen är skador som är tydligt igenkännbara som att ha orsakats av djurhovar mark under arbete (Regel 25-1 gäller). På greenen får sådana skador repareras (Regel 25-1 gäller inte).

 3. Skador orsakade av djurhovar - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur Decision 33-8/32: "En tävlingsledning kan, i en lokal regel, förklara skador som är tydligt igenkännbara som skador av djurhovar för mark under arbete. Men om det finns stor risk att djur kan åstadkomma hovskador på greener av sådan omfattning att det kan bli opraktiskt att ta lättnad enligt Regel 25-1b (iii) kan tävlingsledningen införa en lokal regel som tillåter lagning av sådana skador på greenen."
  Djur med hovar är bland andra hjortar, hästar, kor, rådjur, vildsvin och älgar.
  Notera att tävlingsledningen också har möjlighet att införa en lokal regel om skador orsakade av djur som inte är bogrävande.

  Damage Caused by Animal Hoofs.
  Other than on the putting green, damage that is clearly identifiable as having been caused by animal hoofs is ground under repair (Rule 25-1 applies). Such damage on the putting green may be repaired (Rule 25-1 does not apply).

  Referenser: RfG Regel 25-1, Decision 33-8/32 och 33-8/32.5.

 5. Skador orsakade av djur som inte är bogrävande
 6. Områden på banan/på den finklippta delen av spelfältet/på hål .../i bunkrar orsakade av ... är mark under arbete. Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 7. Skador orsakade av djur som inte är bogrävande - fördjupning
 8. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Ibland kan banan ha fått omfattande skador av djur som inte är "bogrävande djur" såsom får, hundar, hästar, rådjur, vildsvin eller älgar.
  Dessa skador är inte onormala markförhållanden enligt Definitioner men tävlingsledningen kan förklara skadorna som mark under arbete. Är skadorna mycket omfattande och lätta att identifiera behöver de inte markeras.
  För att undvika att en spelare måste droppa flera gånger kan tävlingsledningen ange att störande inverkan på spelarens stans inte, i sig, är störande inverkan enligt den lokala regeln.

  Damage Caused by Non-Burrowing Animal
  Areas on the course/on a closely mown area through the green/on hole .../in bunkers caused by ... is ground under repair. Interference by the damage with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: GoRaC 3.3; RfG Definitioner, Mark under arbete och Decision 33-8/32.5.

 9. Skador orsakade av insekter
 10. Skador orsakade av insekter på hål ... är mark under arbete. Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 11. Skador orsakade av insekter - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 33-8/21: "Vissa insekter, såsom fritfluga, harkrank och olika sorters borrar, kan orsaka skador på golfbanan som resulterar i otillfredsställande spelförhållanden. Tävlingsledningen kan förklara sådana skador för mark under arbete. Tävlingsledningen kan besluta att inverkan av skadorna på spelarens stans inte är störande inverkan enligt denna regel - se Anmärkning under Regel 25-1a." 

  Damage Caused by Insects
  Damage caused by insects on hole ... is ground under repair. Interference by the damage with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete och Onormala markförhållanden, Regel 25-1a; Decision 33-8/21.

 1. Skarvar i skuren torv
 2. På spelfältet är skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) mark under arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt Regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt Regel 25-1. Alla skarvar inom området med skuren torv betraktas som en och samma skarv. 

 3. Skarvar i skuren torv - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  Ur RfG Bilaga I, Del A 3e: "Om tävlingsledningen vill ge lättnad för skarvarna i skuren torv men inte för själva den skurna torven kan nedanstående lokala regel användas." 

  Notera att tävlingsledningen kan också förklara ett enstaka, nytorvat område för mark under arbete (MUA), definiera dess gränser med vit sprayfärg eller pinnar och vid behov förbjuda spel från ett sådant område

  Skarvar i skuren torv
  På spelfältet är skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) mark under arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt Regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt Regel 25-1. Alla skarvar inom området med skuren torv betraktas som en och samma skarv.

  Referenser: RfG Bilaga I Del A 3e.

 5. Skåror runt green
 6. Skårorna runt greenernas kanter är mark under arbete. Störande inverkan på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör skåran eller om skåran inverkar på spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

 7. Skåror runt green - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 33-8/24: "Området just utanför greener (foregreen men också utanför denna) kan behöva vertikalskäras för att undvika att krypande gräs (till exempel Bermudagräs) tränger in på greenen. Om bollen ligger i eller på en sådan skåra blir det nästan omöjligt att spela med något krav på precision." 

  Dessa lokala regler för lättnad från skåror, på eller utanför green, behöver inte ange på vilka hål regeln ska gälla eftersom vertikalskärningen oftast berör olika delar av banan och vid något olika tidpunkter.
  Notera att dessa lokala regler ger inte lättnad för inverkan av skårorna på spelarens stans.
  Notera också att tävlingsledningen kan välja att i stället använda de lokala reglerna om lägesförbättring på fairway och på green.

  Edging Grooves around Putting Green
  The grooves around the fringes of the putting greens are ground under repair. However, interference by a groove with the player’s stance is deemed not to be, of itself, interference under Rule 25–1. If the ball lies in or touches the groove or the groove interferes with the area of intended swing, relief is available under Rule 25– 1.

  Referenser: Decision 33-8/24.

 9. Stora områden med unga träd/buskar
 10. Områden/område med nyplanterade träd och buskar, identifierade med ..., är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för området definieras av de närmaste yttersta trädens yttre punkter i markplanet.

 11. Stora områden med unga träd/buskar - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Nyplanterade eller unga träd och buskar kan behöva skyddas. Om stora sammanhängande områden planterats med träd eller buskar, med eller utan planteringsgropar, kan det krävas mycket omfattande markeringar för att definiera områdets gränser. Tävlingsledningen kan antingen välja att använda den lokala regeln om "Skydd av unga träd" eller bestämma att varje sådant område är ett enda sammanhängande mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för områdena definieras av linjen mellan de närmaste, yttersta trädens yttersidor i markplanet. Områdena bör identifieras med blå-vita pinnar inne i områdena.
  En eller flera droppzoner kan användas.

  Large Areas With Young Trees/Bushes
  Areas with young trees and bushes, identified by ..., are ground under repair from which play is prohibited. The margin of the areas are defined by the the outside points of the nearest most outside trees at ground level. 

  Referenser: RfG Decision 33-8/26 och Regel 25-1; Bilaga I Del A 2b.