Mark under arbete - onormala förhållanden

Här finns lokala regler  för mark under arbete med inriktning onormala förhållanden.

 1. Blåsare/Rullar/Skrapor för tillfälligt vatten på green
 2. Då regn kan förväntas kommer blåsnings/raknings/rullnings-patruller att placeras ut vid känsliga greener för att underlätta fortsatt spel. Om bollen ligger på green och spelaren har störande inverkan av tillfälligt vatten på green kan spelaren antingen:

  (a) ta lättnad i enlighet med Regel 25-1b(iii), eller
  (b) få sin puttlinje blåst/rakad/rullad

  Anmärkning 1: Om vädret försämras kan en medlem av tävlingsledningen, i varje enskild situation, godkänna en kombination av (a) och (b), d v s både tillåta att spelaren tar lättnad enligt Regel 25-1b (iii) och få sin puttlinje blåst/rakad/rullad.
  Anmärkning 2: Blåsning/Rakning/Rullning ska alltid göras tvärs över puttlinjen och bör omfatta ett rimligt avstånd bortom hålet (d v s minst 1 meter).
  Anmärkning 3: Tävlingsledningen tillåter att spelare och caddies, när spelarens boll ligger på green, bistår personal med blåsare/rakor/rullor i samband med blåsning/rakning/rullning eller, när personal med blåsare/rakor/rullor inte finns på plats, att spelare och caddies rakar på eget initiativ om det finns blåsare/rakor/rullor vid greenen.
  Anmärkning 4: I undantagsfall kan en spelare vars boll ligger utanför green, med vatten i spellinjen på green som i avsevärd grad påverkar det avsedda slaget, kan få det tillfälliga vattnet i spellinjen på green borttaget. En spelare måste i varje enskild situation få tillstånd till detta av en medlem av tävlingsledningen innan blåsning/rakning/rullning sker.

 3. Blåsare/Rullar/Skrapor för tillfälligt vatten på green - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  Från Decision 33/1: "Om tillfälligt vatten finns på en green kan tävlingsledningen göra vad som är nödvändigt för att eliminera problemet till exempel använda rakor, skrapor, rullar eller lövblåsare. Det är inte nödvändigt att tävlingsledningen avbryter spelet för att genomföra dessa åtgärder. Om det är nödvändigt kan tävlingsledningen ta hjälp av spelare för att eliminera problemet. Notera dock att en spelare skulle bryta mot Regel 13-2 om han tog bort tillfälligt vatten i sin spellinje eller sin puttlinje utan tävlingsledningens tillstånd."

  Blowers/Rollers/Squeegees for Casual Water on Putting Green
  Rain is expected and blower-/roller-/squeegee operators will be posted at vulnerable greens to assist continuous play. If the ball lies on a green and the player has interference by casual water on the green the player may either:

  (a) take relief, without penalty, under Rule 25-1b(iii) or
  (b) have the line of putt blown/rolled/squeegeed

  Note 1: If the weather conditions deteriorate a member of the Committee may, in every particular situation, authorise a combination of (a) and (b) i.e. allow the player to take relief under Rule 25-1b(iii) and have his line of putt blown/rolled/squeegeed.
  Note 2: Such blowing/rolling/squeeging should be done across the line of putt and should extend a reasonable distance beyond the hole (i.e. at least a yard).
  Note 3: When a players ball lies on the green the Committee may enlist the help players and their caddies in any blowing-/rolling-/squeegeeing- operation or if blower/roller/squeegee-operators are not available the players and their caddies may on their own initiative blow/roll/squeegee their lines of putt if their are blowers/rollers/squeegees at the green.
  Note 4: In exceptional cases a player whose ball lies off the green and has casual water on the green on his line of play which materially affects his intended stroke, may have the casual water cleared. A member of the Committee must, in every particular situation, authorise this before any blowing/rolling/squeeging takes place.

  Referenser: GoRaC 6.8 och Decision 33/1.

 5. Blåsare/Borstar/Skrapor för lösa naturföremål på green
 6. Då det finns barr/ekollon/löv/sand ... på vissa greener kommer blåsnings/borstnings/skrapnings-patruller placeras ut vid känsliga greener för att underlätta fortsatt spel. Om bollen ligger på green och spelaren har störande inverkan av lösa naturföremål på green kan spelaren antingen:

  (a) ta lättnad i enlighet med Regel 23-1 eller
  (b) få sin puttlinje blåst/borstad/skrapad.

  Anm. 1: Blåsning/Borstning/Skrapning ska alltid göras tvärs över puttlinjen och bör omfatta ett rimligt avstånd bortom hålet (d.v.s. minst 1 meter).
  Anm. 2: Tävlingsledningen tillåter att spelare och caddies, när spelarens boll ligger på green, bistår personal med blåsare/borstar/skrapor i samband med blåsning/borstning/skrapning eller, när personal med blåsare/borstar/skrapor inte finns på plats, att spelare och caddies blåser/borstar/skrapar på eget initiativ om det finns blåsare/borstar/skrapor vid greenen.

 7. Blåsare/Borstar/Skrapor för lösa naturföremål på green - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  Från Decision 33/1: "Om lösa naturföremål som barr, ekollon, löv eller sand finns på en green kan tävlingsledningen göra vad som är nödvändigt för att eliminera problemet utan att avbryta spelet. Till exempel genom att använda borstar, krattor, lövblåsare, räfsor eller skrapor. I så fall kan tävlingsledningen, om det är nödvändigt, ta hjälp av spelare för att eliminera problemet. Notera att en spelare skulle bryta mot Regel 13-2 om spelaren, utan tillstånd från tävlingsledningen, använde borstar etc. för att ta bort barr etc. i sin puttlinje eller spellinje." 

  Blowers/Brushes/Squeegees for Loose Impediments on Putting Green
  There are acorns/leaves/sand ... on the puttning greens and blower/brush/squeegee-operators will be posted at vulnerable greens to assist continuous play. If the ball lies on a green and the player has interference by loose impediments on the putting green the player may either:

  (a) take relief, without penalty, under Rule 23-1 or
  (b) have the line of putt blown/brushed/squeegeed

  Note 1: Such blowing/brushing/squeegeeing should be done across the line of putt and should extend a reasonable distance beyond the hole (i.e. at least a yard).
  Note 2: When a players ball lies on the green the Committee may enlist the help players and their caddies in any blower/brushing/squeegeeing operation or if blower/brusher/squeegee-operators are not available the players and their caddies may on their own initiative blow/brush/squeegee their lines of putt if their are blowers/brushes/squeegees at the green.

  Referenser: GoRaC 6.8 och Decision 33/1.

 1. Bunker fylld av tillfälligt vatten lättnad utan plikt
 2. Den översvämmade bunkern på hål ... identifierad av ... är mark under arbete. Om bollen är i eller någon del av den vidrör bunkern eller om bunkern inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda svingen och spelaren önskar ta lättnad, kan spelaren ta lättnad utanför bunkern utan plikt enligt Regel 25-1b(i). Alla andra bunkrar på banan, oavsett om de innehåller vatten eller inte, bibehåller sin status som hinder och reglerna gäller i enlighet därmed.

 3. Bunker fylld av tillfälligt vatten lättnad utan plikt - fördjupning
 4. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Ur Decision 33-8/27: "Tävlingsledningen får inte införa en lokal regel som generellt förklarar alla vattenfyllda bunkrar för mark under arbete och som en del av spelfältet eftersom en sådan lokal regel upphäver en plikt enligt Regler för golfspel i strid med Regel 33-8a.
  Tävlingsledningen kan emellertid, under exceptionella omständigheter, när några enskilda bunkrar är fullständigt översvämmade och det inte är troligt att de kommer att torka upp under ronden, införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt för enskilda bunkrar. Innan tävlingsledningen inför en sådan lokal regel måste den vara övertygad om att sådana extrema väderförhållanden råder och att det är lämpligare att ge lättnad utan plikt från bunkrarna än att helt enkelt tillämpa regel 25-1b(ii).
  Vid tävlingar som spelas över mer än en rond kan en sådan lokal regel införas eller tas bort mellan ronderna."

  Notera att helt översvämmade bunkrar kan identifieras exempelvis med en omslutande vit spraylinje och/eller med en eller flera blå pinnar inne i bunkrarna.

  Bunker Filled with Casual Water Relief without Penalty
  The flooded bunker on hole ... identified by ... is ground under repair. If the ball is in the or any part of it touches the bunker or if the bunker interferes with the player’s stance or the area of the players intended swing and the player wishes to take relief, the player may take relief outside the bunker, without penalty, in accordance with Rule 25-1b(i). All other bunkers on the course, regardless of whether they contain water, maintain their status as hazards and the Rules apply accordingly.

  Referenser:  Decision 33-8/27.

 5. Bunker helt under renovering är mark under arbete och del av spelfältet
 6. Bunker/bunkrar under renovering på hål ... identifierad med ... , är mark under arbete och är en del av spelfältet. Om bollen ligger i eller vidrör bunkern eller om bunkern inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren antingen spela bollen som den ligger eller utan plikt ta lättnad enligt Regel 25-1b(i) eller 25-1c(i).

 7. Bunker helt under renovering är mark under arbete och del av spelfältet - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 25/13: "Om en bunker renoveras och tävlingsledningen definierar hela bunkern som mark under arbete förlorar bunkern sin status som hinder och blir automatiskt en del av spelfältet. Om tävlingskommitten inte bestämmer annat gäller således Regel 25-1b(i) inte Regel 25-1b(ii)."

  Om tävlingsledningen definierat en hel bunker som nybyggts, renoveras, dräneras eller vars torvade sidor förnyas som mark under arbete är den en del av spelfältet. En sådan bunker identifieras enklast med en enstaka blå pinne inne i bunkern. En spelare, vars boll ligger i eller vidrör bunkern eller får störande inverkan av bunkern kan antingen spela bollen som den ligger eller utan plikt ta lättnad enligt regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i bunkern får spelaren, utan plikt, fortsätta enligt Regel 25-1c(i).
  Tävlingsledningen kan bestämma att spel från området är förbjudet och då måste spelarna ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i).

  Bunker Totally under Repair Is Ground Under Repair and Part of Through the Green 
  Bunker/bunkers totally under repair on hole ... , identified by ... , is ground under repair and is part of through the green. If the ball lies in or touches the bunker or if the bunker interferes with the players stance or the intended swing the player may either play the ball as it lies or take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i) or 25-1c(i).

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete och Spelfältet, Regel 25-1b(i), Regel 25-1b(ii) och 25-1c (i); Decision 25/13.

 9. Bunker skadad av rinnande vatten
 10. Skador i bunkrar/bunkern på hål ... orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 11. Bunker skadad av rinnande vatten - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel eller lokal regel

  Denna tillfälliga lokala regel ger spelaren möjlighet att antingen ta lättnad, utan plikt i bunkern, enligt Regel 25-1b(ii)(a) eller, med ett slags plikt utanför bunkern, enligt Regel 25-1b(ii)(b) för skador i en bunker av rinnande vatten (regn, en översvämmad bäck, en läckande sprinkler eller bevattningsanläggning) som har blottat stenar eller gjort fåror och gropar i bunkersanden. Tävlingsledningen kan markera en sådan skada som mark under arbete och då behövs inte regeln.
  Tävlingsledningen kan bestämma att inte ge spelarna lättnad för störande inverkan på stansen enligt Regel 25-1a Anmärkning.
  Notera att om det är vanligt med bunkerskador orsakade av rinnande vatten på en bana kan tävlingsledningen använda denna tillfälliga lokala regel, med orden bunkern på hål borttagna, och låta regeln ingå permanent i klubbens lokala regler.

  Bunker Damaged by Running Water
  Damage in bunkers/the bunker on hole ... caused by running water, such as exposed stones, hollows or furrows, is ground under repair. Rule 25-1 applies. Interference by damage caused by running water with the players stance is not, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete, Regel 25-1b(ii)(a), Regel 25-1b(ii)(b) och Regel 25-1c(ii).

 13. Fågel-/djurspillning
 14. Fågel-/djurspillning på spelfältet är mark under arbete. är en boll ligger på greenen får spelaren ta bort spillning i sin puttlinje med skrapor/borstar utan plikt enligt Regel 16-1 om något råkar pressas ned vid borttagandet. Störande inverkan av spillning på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 15. Fågel-/djurspillning - fördjupning
 16. Ur RfG, Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna."
  Ur Decision 33-8/32.7: "Fågel- eller djurspillning är lösa naturföremål och om banan drabbas av stora mängder spillning kan tävlingsledningen, i en lokal regel, förklara spillningen som mark under arbete och ge lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b. Dessutom kan tävlingsledningen, när en boll ligger på greenen, tillåta spelarna att använda redskap, som borstar eller skrapor, för att ta bort spillning från puttlinjen utan att det blir plikt enligt Regel 16-1 för att ha råkat pressa ner någonting i samband med borttagandet."

  Tävlingsledningen kan begränsa rätten till lättnad att bara gälla för bollens läge och området för den tänkta svingen.

  Bird/ Animal Dung
  Bird/animal dung through the green is ground under repair. The player may take relief, without penalty, under Rule 25-1. When a ball is on the putting green players may use a switch/whip, to remove the dung from the line of putt without any penalty applying under Rule 16-1a for incidentally pressing something down in the process of the removal. Interference by dung with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser:  RfG, Definitioner, Lösa naturföremål och Mark unde arbete. Regel 16-1, 23 och 25. Decision 33-8/32.7.

 1. Lövhögar i bunkrar
 2. Lövhögar i bunkrar på hål ... är mark under arbete. Inverkan av en lövhög på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 3. Lövhögar i bunkrar - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  På hösten kan vinden driva samman löv i högar i en del bunkrar. Även om dessa lövhögar inte är material hopsamlat för bortforsling, kan tävlingsledningen, enligt Definitioner, Mark under arbete, införa en tillfällig lokal regel som säger att lövansamlingar i bunkrar är mark under arbete (MUA).
  Regeln måste tas bort så snart den inte behövs.

  Notera att löv, enligt RfG, Definitioner, är lösa naturföremål och får vidröras eller flyttas när spelaren letar efter sin boll i ett hinder (se regel 12-1b) men om bollen då rubbas får spelaren plikt enligt regel 18-2.

  Heaps of Leaves in Bunker
  Heaps of leaves in bunkers on hole ... is ground under repair. Interference from a heap of leaves with the players stance is not interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1b(ii); Decision 13-4/33.

 5. Lövhögar på spelfältet
 6. Lövhögar på spelfältet på hål ... är mark under arbete. Om spelarens boll ligger i eller vidrör en sådan lövhög eller om denna påverkar området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i en lövhög får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c(i) i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.
  Inverkan av löv på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 7. Lövhögar på spelfältet - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  På hösten kan vinden driva samman löv i högar på spelfältet. Även om dessa lövhögar inte är material hopsamlat för bortforsling, kan tävlingsledningen, i enligt med Definitioner Mark under arbete, införa en tillfällig lokal regel som anger att lövansamlingar på spelfältet är mark under arbete (MUA).
  Denna tillfälliga lokala regel måste tas bort så snart den inte behövs.

  Notera att löv är lösa naturföremål och att de får tas bort enligt Regel 23, utom när både löven och bollen är i ett hinder.

  Heaps of Leaves Through the Green
  Heaps of leaves through the green on hole ... is ground under repair. If a players ball lies in or touches a heap of leaves or if it interferes with the area of his intended swing, the player may, without penalty, take relief under Rule 25-1b(i). If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in a heap of leaves the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i) otherwise the player must proceed under Rule 27-1.
  Interference from leaves with the players stance is not, in itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG; Definitioner, Mark under arbete och Decision 33-8/31.

 9. Omkullfallet träd är mark under arbete
 10. Området vid det/de omkullfallna trädet/träden med rotvälta på hål ... vars gräns definieras av ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

 11. Omkullfallet träd är mark under arbete - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ett omkullfallet träd med sin "rotvälta" utgör alltid en allvarlig säkerhetsrisk. Även om det fallna trädet inte har skiljts från marken (och därför enligt Decision 25/9 inte är mark under arbete) kan tävlingsledningen förklara trädet och marken under det som mark under arbete. Om tävlingsledningen bedömer att säkerhetsrisken är stor även i området för närmaste punkt för lättnad, kan man förklara ett större område runt trädet som mark under arbete (MUA) och förbjuda spel från området. Ibland kan det vara nödvändigt med en eller flera droppzoner.

  Fallen Tree Is Ground under Repair
  The area at the fallen tree/trees and its hollow on hole ... which limit is defined by ... is ground under repair from which play is prohibited. The player must take relief, without penalty, under Rule 25-1.

  Referenser: RK Protokoll 2/2005 § 3; RfG, Definitioner, Mark under arbete och Bilaga I Del A 2a samt Decision 25/9.

 1. Sprickor i marken
 2. Sprickor i marken på en green, på spelfältet eller på en tee på hål ... är mark under arbete. Störande inverkan av sprickorna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel.

 3. Sprickor i marken - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  När vädret är varmt och torrt under en längre tid kan det bildas sprickor i marken. Tävlingsledningen kan förklara sådana sprickor på spelfälet, på tee eller på green men inte i hinder för mark under arbete.
  Notera: Endast i undantagsfall bör lättnad ges för störande inverkan på spelarens stans.

  Cracks in Earth
  Cracks in earth on a putting green, on a tee or through the green on hole ... are ground under repair. Interference by the cracks with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1; Decision 25/12.

 5. Svampar på green
 6. Svampar på green på hål ... är mark under arbete. Störande inverkan av svamparna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel.

 7. Svampar på green - fördjupning
 8. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Svampar på en green, oftast champinjoner eller röksvampar, växer så snabbt att de på några timmar kan bli flera millimeter höga. Tävlingsledningen kan förklara svamparna för mark under arbete (MUA) och spelarna får då, om bollen ligger på green, ta lättnad enligt Regel 25-1b (iii) när bollen vidrör någon svamp, när svamparna inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda svingen eller när svamparna befinner sig i puttlinjen.
  Notera: Tävlingsledningen kan bestämma att störande inverkan av svamparna på spelarens stans inte, i sig, är störande inverkan enligt denna regel.

  Mushrooms on Putting Green
  Mushrooms on the green on hole ... are ground under repair. Interference by mushrooms with a players stance is deemed not to be, of itself, interference under this rule.

  Referenser: RfG Regel 25-1b(iii); Decision 16-1a/15.

   

 9. Synliga trädrötter
 10. Synliga trädrötter på en finklippt del av spelfältet på hål ... är mark under arbete. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 11. Synliga trädrötter - fördjupning
 12. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Ur RfG, Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete” är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna."
  Ur Regel 25-2: "Med ”finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippt till samma höjd som fairway eller lägre."
  Ur Decision 33-8/8, Lokal regel som ger lättnad för trädrötter: " ... om det finns trädrötter i dagen på fairway får tävlingsledningen göra en lokal regel som ger lättnad enligt Regel 25-1 för störande inverkan när en boll ligger på ett finklippt område."

  När det finns trädrötter i dagen på någon ”finklippt del” av banan (se Regel 25-2) kan tävlingsledningen, av säkerhetsskäl, förklara dessa för mark under arbete. När en trädrot i dagen helt omges av gräs som inte är nedklippt till samma höjd som fairway får spelaren ingen lättnad enligt denna regel. Tävlingsledningen kan bestämma att inte ge spelarna lättnad för störande inverkan på stansen enligt Regel 25-1a Anmärkning.

  Anmärkning: Tävlingsledningen kan istället, under den tid det tar innan problemet med trädrötterna löses, antingen markera området som mark under arbete eller införa lägesförbättring på de aktuella hålen

  Exposed Tree Roots
  Exposed tree roots in any closely-mown area through the green on hole ... are ground under repair.  Interference with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.

  Referenser: RfG, Definitioner, Mark under arbete; Regel 25-2 och Decision 33-8/8.