Miljökänsliga områden

Här finns lokala regler för miljökänsliga områden.

 1. Miljökänsligt område; Spel förbjudet; Definierat som mark under arbete
 2. Det miljökänsliga området (MKO) på hål ... vars gräns definieras av blå pinnar med grön topp är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om en boll ligger i eller vidrör området måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b.
  Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i detta MKO får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c.
  Störande inverkan av detta MKO föreligger också när det påverkar en spelares stans eller området för spelarens avsedda sving. Om störande inverkan föreligger måste spelaren ta lättnad enligt följande:
  (a) Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker inverkan av MKO och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
  Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från den fastställda punkten, på en del av banan som uppfyller (a), (b) och (c) ovan.
  Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.
  Undantag: En spelare får inte lättnad under punkt (a), (b) och/eller (c) enligt denna regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett MKO gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett MKO bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
  (b) Om bollen är i ett hinder måste spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:
  (i) Utan plikt, i hindret, så nära som möjligt från där bollen låg, men inte närmare hålet, på en del av banan som ger fullständig lättnad från detta MKO; eller
  (ii) Med ett slags plikt, utanför hindret, och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan begränsning på hur långt bakom hindret bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa gäller för spelarens situation.
  (c) Om bollen ligger på en green måste spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt så nära som möjligt där den låg, så att spelaren får fullständig lättnad från detta MKO, men inte närmare hålet eller i ett hinder.

 3. Miljökänsligt område; Spel förbjudet; Definierat som mark under arbete - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur Decision 33-8/41(a): "Ett litet område med ovanliga växter nära en green har förklarats som MKO. Tävlingskommitten kan förklara området som mark under arbete eller out of bounds, men det får inte definieras som vatten-/sidovattenhinder. Med hänsyn till att området ligger nära en green bör det inte definieras som out of bounds eftersom plikten, slag och distans, skulle bli onödigt sträng. Det skulle vara mer lämpligt att definiera området som mark under arbete."

  Ur Decision 33-8/44.5: "När en boll ligger utanför ett MKO som förklarats som mark under arbete och spelaren får störande inverkan av en överhängande gren från ett träd som växer inne i området men som sträcker sig utanför MKO måste spelaren ta lättnad, utan plikt eftersom hela trädet är en del av mark under arbete (se Definitioner, Mark under arbete). För att undvika sådana situationer rekommenderas att, där det är möjligt, definiera gränserna på ett sådant sätt att överhängande grenar befinner sig inne i MKO."

  Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara mark under arbete måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt punkt (a), (b) och/eller (c) nedan, om han får störande inverkan i området för sin avsedda sving eller stans av någonting i det miljökänsliga området.

  Environmentally-Sensitive Area; Play Prohibited; Defined as Ground Under Repair
  The environmentally-sensitive area (ESA) on hole ... and which margin is defined with blue stakes with a green top is as ground under repair from which play is prohibited. If a ball lies in or touches the area the player must, without penalty, take relief under Rule 25-1b.
  If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the ESA the player may take relief, without penalty, under Rule 25-1c.
  Interference by the ESA also occurs when the ESA interferes with the players stance or the area of his intended swing. If interference exists, the player must take relief as follows:
  (a) If the ball lies through the green, the point on the course nearest to where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids interference by the ESA and (c) is not on in a hazard or on a putting green. The player must lift the ball and drop it, without penalty, within one club-length of the point so determined on a part of the course that fulfils (a), (b) and (c) above.
  The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
  Exception: A player may not take relief under clause (a), (b) and/or (c) of this Rule if (a) interference by anything other than an ESA makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by an ESA would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.
  (b) If the ball is in a hazard, the player must lift the ball and drop it either: (i) Without penalty, in the hazard, as near as possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course that provides complete relief from the ESA; or (ii) Under penalty of one stroke, outside the hazard, keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the hazard the ball may be dropped. Additionally, the player may proceed under Rule 26 or 28 if applicable.
  (c) If the ball lies on the putting green, the player must lift the ball and place it, without penalty, in the nearest position to where it lay that affords complete relief from the ESA, but not nearer the hole or in a hazard.

  Referenser: RfG Bilaga I Del A 2c; Decision 33-8/41(a) och Decision 33-8/44.5.

 5. Miljökänsligt område (MKO), spel förbjudet, definierat som out of bounds
 6. Det miljökänsliga området (MKO) på hål ... vars gränser definieras av vita pinnar med grön topp är out of bounds. Om hela bollen ligger out of bounds måste spelaren, med ett slags plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen sist spelades (Regel 20-5).
  Störande inverkan av detta MKO föreligger också när det påverkar en spelares stans eller området för spelarens avsedda sving. Om störande inverkan föreligger måste spelaren ta lättnad enligt följande:
  (a) Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker inverkan av MKO och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
  Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från den fastställda punkten, på en del av banan som uppfyller (a), (b) och (c) ovan.
  Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad under punkt (a), (b) och/eller (c) enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än MKO eller (b) störande inverkan av MKO bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
  (b) Om bollen är i ett hinder måste spelaren lyfta bollen och droppa den antingen: 
  (i) Utan plikt, i hindret, så nära som möjligt från där bollen låg, men inte närmare hålet, på en del av banan som ger fullständig lättnad från detta MKO; eller 
  (ii) Med ett slags plikt, utanför hindret, och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan begränsning på hur långt bakom hindret bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa är tillämpliga.
  (c) Om bollen ligger på en green måste spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt så nära som möjligt där den låg, så att spelaren får fullständig lättnad från detta MKO, men inte närmare hålet eller i ett hinder.

 7. Miljökänsligt område (MKO), spel förbjudet, definierat som out of bounds - fördjupning
 8. Lokal regel

  Ur RfG Bilaga I Del A 2c: Miljökänsliga områden: "Om en behörig myndighet (t ex ett statligt verk eller motsvarande) av miljöhänsyn förbjuder beträdandet av och/eller spel från ett område på, eller i anslutning till banan, bör tävlingsledningen formulera en lokal regel som klargör hur man skall göra om man skall ta lättnad. Tävlingsledningen har viss valfrihet om området skall förklaras som mark under arbete, vattenhinder eller out of bounds. Tävlingsledningen kan emellertid inte förklara ett sådant område som vattenhinder om det inte överensstämmer med definitionen av ett vattenhinder och den bör anstränga sig att bevara hålets karaktär. Anmärkning: Tävlingsledningen kan inte själv förklara ett område som miljökänsligt."
  Ur Decision 33-8/41(b): "Ett stort område med sanddyner längs sidan av ett hål har förklarats som ett MKO. Tävlingsledningen bör inte förklara området som mark under arbete därför att det skulle vara onödigt generöst att inte ge plikt. Det skulle vara mer lämpligt att förklara det som out of bounds."

  Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara out of bounds måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt punkt (a) (b) och/eller (c) nedan, om han får störande inverkan i området för sin avsedda sving eller stans av någonting i det miljökänsliga området.

  Environmentally-Sensitive-Area (ESA), Play Prohibited, Defined as Out of Bounds
  The environmentally-sensitive area (ESA) on hole ... which limit is defined by white stakes with a green top is out of bounds. If the whole ball is out of bounds the player must play a ball, under penalty of one stroke, as near as possible at the spot from which the original ball was last played (see Rule 20-5).
  Interference by the ESA also occurs when the ESA interferes with the players stance or the area of his intended swing. If interference exists, the player must take relief as follows:
  (a) If the ball lies through the green, the point on the course nearest to where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids interference by the ESA and (c) is not on in a hazard or on a putting green. The player must lift the ball and drop it, without penalty, within one club-length of the point so determined on a part of the course that fulfils (a), (b) and (c) above.
  The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
  Exception: A player may not take relief under clause (a), (b) and/or (c) of this Local Rule if (a) interference by anything other than an ESA makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by an ESA would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.
  (b) If the ball is in a hazard, the player must lift the ball and drop it either: (i) Without penalty, in the hazard, as near as possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course that provides complete relief from the ESA; or (ii) Under penalty of one stroke, outside the hazard, keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the hazard the ball may be dropped. Additionally, the player may proceed under Rule 26 or 28 if applicable.
  (c) If the ball lies on the putting green, the player must lift the ball and place it, without penalty, in the nearest position to where it lay that affords complete relief from the ESA, but not nearer the hole or in a hazard.

  Referenser: RfG Bilaga I Del A 2c; Decision 33-8/41(b).

 9. Miljökänsligt område (MKO); Spel förbjudet; Definierat som vatten-/sidovattenhinder
 10. Det miljökänsliga området (MKO) på hål ... vars gräns definieras av gula/röda pinnar med grön topp är vatten-/sidovattenhinder från vilket spel är förbjudet. Om en boll är i eller vidrör MKO eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i MKO måste spelaren, med ett slags plikt, fortsätta enligt Regel 26-1.
  Om en boll som har droppats enligt Regel 26 rullar till ett läge där MKO påverkar spelarens stans eller området för den avsedda sving eller om bollen ligger utanför MKO men MKO påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad på följande sätt:
  (a) Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker störande inverkan av området och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från denna punkt på en del av banan som uppfyller kraven (a), (b) och (c) ovan. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad under punkt (a), (b) och/eller (c) enligt denna regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett MKO gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett MKO bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
  (b) Om bollen är i ett annat hinder måste spelaren lyfta bollen och droppa den antingen: 
  (i) Utan plikt, i detta andra hinder, så nära som möjligt från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet, som ger fullständig lättnad från MKO; eller 
  (ii) Med ett slags plikt, utanför detta hinder, och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan begränsning på hur långt bakom detta hinder bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa gäller för spelarens situation.
  (c) Om bollen ligger på en green måste spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt så nära som möjligt där den låg, så att spelaren får fullständig lättnad från detta MKO, men inte närmare hålet eller i ett hinder.

 11. Miljökänsligt område (MKO); Spel förbjudet; Definierat som vatten-/sidovattenhinder - fördjupning
 12. Lokal regel

  Ur RfG Bilaga I Del A 2c: Miljökänsliga områden: Definition: "Ett miljökänsligt område (MKO) är ett område som förklarats vara detta av en behörig myndighet. Av miljöhänsyn får man inte beträda eller spela från området.
  Dessa områden får förklaras som mark under arbete, vattenhinder, sidovattenhinder eller som out of bounds efter tävlingsledningens val. För att ett MKO ska få förklaras som vattenhinder eller som sidovattenhinder krävs dock att området enligt definitionen verkligen är ett vattenhinder.
  Anmärkning: Tävlingsledningen kan inte själv förklara ett område som miljökänsligt."
  Ur Decision 33-8/41(c): "Ett stort område med sankmark längs sidan av ett hål har förklarats som ett MKO. Tävlingsledningen kan förklara området som out of bounds men det är lämpligare att förklara området som ett sidovattenhinder."

  Notera att tävlingsledningen kan förklara att vattenhinder/sidovattenhinder är oändliga.

  Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara vatten-/sidovattenhinder måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt punkt (a), (b) och/eller (c) nedan, om han får störande inverkan i området för sin avsedda sving eller stans av någonting i det miljökänsliga området.

  Environmentally-Sensitive-Area (ESA); Play Prohibited; Defined as Water-/Lateral Water Hazard
  The environmentally-sensitive area (ESA) on hole ... which margin is defined by yellow/red stakes with a green top is a water-/lateral water hazard from which play is prohibited. If a ball lies in or touches the ESA or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the ESA the player must, under penalty of one stroke, proceed under Rule 26-1.
  If a ball, dropped in accordance with Rule 26 rolls into a position where the ESA interferes with the players stance or the area of the intended swing or if the ball lies outside the ESA but the ESA interferes with the players stance or the area of the intended swing the player must take relief as follows:
  (a) If the ball lies through the green, the point on the course nearest to where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids interference by the ESA and (c) is not on in a hazard or on a putting green. The player must lift the ball and drop it, without penalty, within one club-length of the point so determined on a part of the course that fulfils (a), (b) and (c) above.
  The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
  Exception: A player may not take relief under clause (a), (b) and/or (c) of this Rule if (a) interference by anything other than an ESA makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by an ESA would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.
  (b) If the ball is in another hazard, the player must lift the ball and drop it either: (i) Without penalty, in the hazard, as near as possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course that provides complete relief from the ESA; or (ii) Under penalty of one stroke, outside that hazard, keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind that hazard the ball may be dropped. Additionally, the player may proceed under Rule 26 or 28 if applicable.
  (c) If the ball lies on the putting green, the player must lift the ball and place it, without penalty, in the nearest position to where it lay that affords complete relief from the ESA, but not nearer the hole or in a hazard.

  Referenser: RfG Bilaga I Del A 2c; Decision 33-2a/11 och 33-8/41(c). 

 13. Skydd av fridlyst, blommande ört. Mark under arbete (MUA), Spel förbjudet.
 14. a. Området inom en klubblängd från en enstaka blommande ... på hål ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. 
  b. Område identifierade med blå-vita pinnar med många blommande ... på hål ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Hela området är ett mark under arbete område och fullständig lättnad för alla blommande ... måste tas.

 15. Skydd av fridlyst, blommande ört. Mark under arbete (MUA), Spel förbjudet - fördjupning
 16. Tillfällig lokal regel

  Länsstyrelsen, eller annan behörig myndighet, har fridlyst ett stort antal örter. Den fullständiga förteckningen finns på linnaeus.nrm.se/flora/fridlys.html. Om det finns exempelvis gullvivor eller Sankt Pers nycklar på banan måste klubben försöka att skydda dessa under blomningstiden. Tävlingsledningen kan förklara en sådan ört och området runt den som mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om större områden täcks av blommande örter kan dessa områden förklaras vara mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för ett sådant område kan antingen definieras av en vit spraylinje eller, när det finns många områden, av linjen mellan de närmaste, yttersta blommornas yttersidor i markplanet. Områdena identifieras i båda fallen med blå-vita pinnar inne i områdena.
  Denna tillfälliga lokala regel bör kompletteras med bild på örten och gärna bild vid tee på de berörda hålen.
  När örterna har blommat över bör den lokala regeln tas bort.

  Protection of Inviolable Flowering Plant. Ground under Repair (GUR), Play Prohibited.
  a. The area within one clublength from a single flowering ... on hole ... is ground under repair from which play is prohibited.
  b. Area identified by blue-white stakes with many flowering ... on hole ... is ground under repair from which play is prohibited. The entire area is one ground under repair area and complete relief for all flowering ... must be taken.

  Referenser: RfG Bilaga I Del A 2c.