Lägesförbättring

Här finns lokala regler för lägesförbättring och rengöring av boll.

 1. Lägesförbättring
 2. En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på hål ... får lyftas utan plikt och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett scorekort/en klubblängd/... från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.
  Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

 3. Lägesförbättring - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  Tävlingsledningen måste bestämma på vilka hål lägesförbättringen ("vinterregler") ska gälla. När flera (oftast fler än tre) av banans hål är i dålig kondition bör regeln gälla på alla banans hål för att undvika spelarmisstag. Om tävlingsledningen infört lägesförbättring bör den helst gälla för alla kvarvarande ronder av en tävling.
  Området inom vilket spelaren får placera sin boll måste anges t.ex. inom ett eller två scorekort, 15 centimeter, en eller flera klubblängder. Det finns inget krav på att spelaren måste markera området inom vilket lägesförbättringen får ske.
  Om spelaren inte markerar bollens läge eller flyttar bollen på något annat sätt, t.ex. genom att rulla den med klubban, får spelaren ett slags plikt.

  Notera att denna regel ger bara lättnad för bollar som är på den finklippta delen av spelfältet ("fairway") aldrig i ruff. "Finklippt del av spelfältet" är varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippt tilll samma höjd som fairway eller lägre.

  Preferred Lies
  A ball lying on a closely-mown area through the green on hole ... may be lifted, without penalty, and cleaned. Before lifting the ball, the player must mark its position. Having lifted the ball, he must place it on a spot within one scorecard/one club length/... of and not nearer the hole than where it originally lay, that is not in a hazard or on a putting green.
  A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
  If the player fails to mark the position of the ball before lifting it or moves the ball in any other manner, such as rolling it with a club, he incurs a penalty of one stroke.
  Note: "Closely-mown area" means any area of the course, including paths through the rough, cut to fairway height or less.

  Referenser: RfG, Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3b.

 5. Lägesförbättring på fairway och green
 6. En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på hål ... får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett scorekort/en klubblängd/... från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.
  Om spelarens boll ligger på green på hål ... får spelaren utan plikt lyfta bollen enligt Regel 16-1b och placera den på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än den punkt där den låg.
  En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.
  Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

 7. Lägesförbättring på fairway och green - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  Tävlingskommitten bestämmer på vilka hål denna lokala regel ska gälla. Man kan välja att ha lägesförbättring på ett enda hål, på några hål eller på alla hål. När fler än tre av banans hål är i dålig kondition bör regeln utökas till att gälla på alla banans hål för att undvika spelarmisstag.
  Området inom vilket spelaren får placera sin boll måste anges t.ex. inom ett eller två scorekort, 15 centimeter, en eller flera klubblängder. Det finns inget krav på att spelaren behöver markera den tillåtna lägesförbättringens storlek.
  Om spelaren inte markerar bollens läge får spelaren ett slags plikt.

  Notera också att den lokala regeln om lägesförbättring bara får användas för att ge lättnad för bollar som är på den finklippta delen av spelfältet eller på en green aldrig i ruffen.

  Preferred Lies on Closely-mown Areas and Putting Greens
  A ball lying on a closely-mown area through the green on hole ... may be lifted, without penalty, and cleaned. Before lifting the ball, the player must mark its position. Having lifted the ball, he must place it on a spot within one scorecard(one club length/.. of and not nearer the hole than where it originally lay, that is not in a hazard or on a putting green.
  A ball lying on a putting green on hole ... may be lifted under Rule 16-1b and placed on a spot within one scorecard of and not nearer the hole than where it originally lay.
  A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
  If the player fails to mark the position of the ball before lifting it or, on a closely-mown area, moves the ball in any other manner, such as rolling it with a club, he incurs a penalty of one stroke.
  Note: "Closely-mown area" means any area of the course, including paths through the rough, cut to fairway height or less.

  Referenser:  RfG; Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3b.

 9. Lägesförbättring på green
 10. En boll som ligger på green på hål ... får utan plikt lyftas enligt Regel 16-1b och placeras på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än där den låg. När bollen placerats är den i spel enligt Regel 20-4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, såvida inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den eller rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen får han ett slags plikt

 11. Lägesförbättring på green - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Om stora delar av en green är i dålig kondition (dålig gräsväxt, frostskador, isfläckar, oljespill m.m.) kan tävlingsledningen införa lägesförbättring på greenen. Spelaren får då placera sin boll på en plats inom t.ex. ett scorekort eller en klubblängd från och inte närmare hålet än där den låg för att få en så acceptabel puttlinje som möjligt. Om flera greener är i dåligt skick bör lägesförbättringen införas på alla greener för att undvika misstag från spelarna.

  Preferred Lies on Putting Green
  A ball lying on a putting green on hole ... may be lifted under Rule 16-1b and placed on a spot within one scorecard of and not nearer the hole than where it originally lay.
  A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
  If the player fails to mark the position of the ball before lifting it he incurs a penalty of one stroke.

  Referenser: RfG; Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3b.

 13. Rengöring av boll
 14. På spelfältet/på den finklippta delen av spelfältet (fairway) på hål ... får en boll lyftas, rengöras och återplaceras utan plikt.
  Anm: Bollens läge måste markeras innan den lyfts enligt denna lokala regel - se Regel 20-1. 

 15. Rengöring av boll - fördjupning
 16. Tillfällig lokal regel

  Ur RfG Bilaga I Del A 3c: "Förhållanden, som exempelvis att extrem väta medför att en betydande mängd lera fastnar på bollen, kan vara sådana att det är lämpligt att tillåta att bollen lyfts, rengörs och återplaceras."
  Regeln om rengöring av boll kan gälla överallt på hela spelfältet eller bara på den finklippta delen av spelfältet på något, några eller helst alla hål. Innan bollen lyfts måste dess läge markeras enligt Regel 20-1.
  På banor som har problem med spillning (avföring, dynga, skit) från i första hand Kanadagäss men också från andra djur som får, hästar eller kor kan det vara lämpligt att ge spelarna lättnad för spillning som fastnat på bollen.
  För att undvika spelarmisstag vid återplacering av en boll som lyfts enligt denna regel bör man hellre använda den lokala regeln om lägesförbättring som också tillåter rengöring av bollen.

  Cleaning Ball
  Through the green/in any closely mown area through the green (fairway) on hole ... a ball may be lifted, cleaned and replaced without penalty.
  Note: The position of the ball must be marked before it is lifted under this Local Rule - see Rule 20-1.

  Referenser: RfG; Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3c.