Hindrande föremål

Här finns lokala regler för hindrande föremål.

 1. Oflyttbara hindrande föremål
 2. a. Objekt identifierade med orange markering.
  b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter til områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

 3. Oflyttbara hindrande föremål - fördjupning
 4. Lokal regel (rekommenderas alltid finnas med)

  Ny text behövs.

 5. Hindrande föremål förklarade vara oflyttbara
 6. … på hål… är oflyttbara hindrande föremål.

 7. Hindrande föremål förklarade vara oflyttbara - fördjupning
 8. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Tävlingsledningen kan förklara hindrande föremål som är lätta att flytta på ( t.ex. avspärrningar, bänkar, skyltar, slangar, rep eller kedjor och deras stolpar och pinnar som markerar banans hinder) för oflyttbara hindrande föremål.

  Out of bounds-pinnar som identifierar men inte definierar out of bounds kan förklaras vara oflyttbara hindrande föremål. Notera dock att när out of bounds-markeringarna definierar gränsen för out of bounds anses de vara fasta enligt "Definitioner, Out of bounds" och då får spelaren inte lättnad utan plikt för en sådan pinne och får inte heller ta bort den.

  Notera särskilt: Då risken är stor för att spelare oavsiktligt bryter mot denna regel bör den bara användas i undantagsfall.

  Obstructions Declared to be Immovable
  The ... on hole ... are immovable obstructions.

  Referenser: RfG Definitioner; Hindrande föremål, Anmärkning och Out of Bounds samt Regel 24-2 och 24-3.

 9. Pinnar som identifierar men inte definierar out of bounds
 10. Vita pinnar som identifierar men inte definierar gränsen för out of bounds på hål... är flyttbara/oflyttbara hindrande föremål.

 11. Pinnar som identifierar men inte definierar out of bounds - fördjupning
 12. Lokal regel

  Ur Definitioner; Out of bounds Anmärkning 2. : "En tävlingsledning får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar out of bounds, men inte definierar gränsen för out of bounds, som hindrande föremål."
  Tävlingsledningen kan antingen förklara sådana out of boundsmarkeringar för flyttbara hindrande föremål som spelaren får ta bort enligt regel 24-1 eller för oflyttbara hindrande föremål som spelaren får ta lättnad för utan plikt enligt regel 24-2.

  Stakes Identifying but not Defining Out of Bounds
  White stakes identifying but not defining of out of bounds on hole ... are movable/immovable obstructions.

  Referenser:  RfG; Definitioner, Out of bounds Anm. 2.

 1. Avlopp i bunker täckt av lock/sten
 2. Stenen/trälocket/cementlocket som har placerats vid mynningen till avloppet i bunkern på hål ... är ett oflyttbart hindrande föremål. Spelaren får antingen ta lättnad utan plikt i bunkern enligt Regel 24-2b(ii)(a) eller med ett slags plikt utanför bunkern enligt Regel 24-2b(ii) (b).

 3. Avlopp i bunker täckt av lock/sten - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur Decision 24/7: "En stor, flyttbar sten har placerats vid mynningen på ett avlopp i en bunker för att förhindra att sand spolas in i avloppet. ... En sten/lock/galler som används på detta sätt är ett hindrande föremål. Om det går lätt att flytta på den är den ett flyttbart hindrande föremål om inte tävlingsledningen förklarar den vara oflyttbar."
  Notera att ett tillverkat avlopp i en bunker är ett oflyttbart hindrande föremål (Definitioner; Hindrande föremål).

  Drain in Bunker Covered by Lid/Stone
  The stone/wooden lid/concrete lid which has been placed at the entrance to the drain in the bunker on hole ... is an immovable obstruction. The player may either take relief without penalty in the bunker under Rule 24-2b(ii) (a) or with one stroke penalty outside the bunker under Rule 24-2b(ii)(b).

  Referenser: RfG, Definitioner, Hindrande föremål, Regel 24-2b(ii) (a) och (b); Decision 24/7.

 5. Avrinningsdike som gränsar till belagd väg
 6. Avrinningsdiken uppbyggda av tillverkade föremål/cementrännor/U-formade rör som löper i anslutning till och parallellt med vägen på hål ... är en del av vägen (d.v.s. de ska behandlas som ett enda oflyttbart hindrande föremål) och Regel 24-2b(i) och 24-3 b(i) gäller.

 7. Avrinningsdike som gränsar till belagd väg - fördjupning
 8. Lokal regel

  Ur Decision 33-8/36.5: "På banor där översvämningar är vanliga är det ofta nödvändigt att anlägga smala avrinningsdiken av cement. Enligt Definitioner är sådana avrinningsdiken vattenhinder men de löper ofta i anslutning till och parallellt med vägar och liknar mer oflyttbara hindrande föremål än vattenhinder. Tävlingsledning kan välja att behandla sådana avrinningsdiken som hindrande föremål och införa följande lokala regel: “Avrinningsdiken bestående av tillverkade föremål som löper i anslutning till och parallellt med vägen är en del av vägen (d.v.s. de ska behandlas som ett enda oflyttbart hindrande föremål) och Regel 24-2b(i) gäller.”

  Notera att ett smalt avrinningsdike kan vara gjort av tillverkade föremål som t.ex betong, cement, u-formade rör (av metall eller keramik) och att ett avlopp i ett sådant dike täckt av ett galler eller liknande är en del av diket.

  Drainage Channel Adjacent to Artificially-Surfaced Road
  Drainage channels constructed with artificial materials/concrete/U-shaped tubes and which runs adjacent and parallel to cart paths on hole ... are deemed to be part of the cart path (i.e. they are treated as one immovable obstruction) and Rule 24-2b(i) or 24-3b(i) applies.

  Referenser:  RfG Regel 24; Decision 33-8/36.5 och GoRaC, Chapter 3, Local Rules 10, Roads and Paths.

 9. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål
 10. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål.

 11. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål - fördjupning
 12. Lokal regel

  Ur GoRaC Chapter 3 Section 2: "Det är inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad för ett out of boundsstaket även om tävlingsledningens skäl för att göra detta är att skydda staketet från att skadas. Men när out of boundsstaketet är ett elstängsel är det tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad för en boll som ligger inom ett visst avstånd (till exempel två klubblängder) från staketet. Av säkerhetsskäl kan en spelare i så fall mäta två klubblängder från staketet och ytterligare en klubblängd inom vilken spelaren kan droppa bollen, dock inte närmare hålet."

  Alternativt kan tävlingsledningen, i en lokal regel,​ förklara området bortom elstängslet som out of bounds, definiera gränsen för out of bounds med pinnar satta bortom elstängslet och förklara att elstängslet är ett oflyttbart hindrande föremål. En spelare, vars boll är på banan kan då ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängslet.


  Electrified Fences are immovable obstructions
  Electrified fences are immovable obstructions.

  Referenser: GoRaC 3.2; Decision 33-2a/15 och 33-2a/16.

 1. Flera hindrande föremål utgör ett enda hindrande föremål
 2. Flera hindrande föremål utgör ett enda hindrande föremål ... och ... på hål … utgör ett enda oflyttbart hindrande föremål och gränsen definieras av ... .

 3. Flera hindrande föremål utgör ett enda hindrande föremål - fördjupning
 4. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Ur Definitioner; Hindrande föremål: " Hindrande föremål" är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is med undantag för ...".
  Ibland utgörs ett oflyttbart hindrande föremål av flera olika tillverkade föremål. Till exempel kan en stolpe eller ett nät runt drivingrangen vara stagad med vajrar; ett materialupplag kan omges av en väg; ett klubbhus kan vara omgivet av rabatter, terrasser eller vägar; en kiosk kan ha en belagd uppställningsplats för bagvagnar; en plantering kan omges av stenmurar, staket eller vägar, en väg kan omges av vägräcken och en grusgång kan ha kanter förstärkta med träsliprar.
  Tävlingsledningen kan förklara sådana föremål som ett enda oflyttbart hindrande föremål och gränsen kan definieras med orangea markeringar eller vita spraylinjer.

  Several Obstructions Constitute a Single Obstruction
  The ... and the ... constitute a single immovable obstruction and the margin is defined by ... .

  Referenser: RfG Definitioner, Hindrande föremål.

 5. Dekorativa planteringar är hindrande föremål
 6. Dekorativa planteringar på hål … omgivna av ... är en del av det hindrande föremålet.

 7. Dekorativa planteringar är hindrande föremål - fördjupning
 8. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Ur Definitioner; Hindrande föremål: " Hindrande föremål" är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is med undantag för ...".
  Ibland omges planteringar, blomsterarrangemang, prydnadsbuskar etc. av murar, staket eller stensatta kanter (hindrande föremål). För att undvika att spelaren ska behöva spela från en sådan plantering kan tävlingsledningen förklara att planteringen är en del av det hindrande föremålet.
  Notera att lösa delar av ett hindrande föremål (stolpar, plankor och stenar) får inte flyttas, böjas eller brytas enligt Regel 13-2.

  Decorative Landscaped Areas are Obstructions
  Decorative landscaped areas on hole ... surrounded by ... are part of the obstruction.

  Referenser:  RfG; Definitioner, Hindrande föremål.

 9. Hindrande föremål förklarade vara oflyttbara
 10. … på hål… är oflyttbara hindrande föremål.

 11. Hindrande föremål förklarade vara oflyttbara - fördjupning
 12. Lokal regel eller tillfällig lokal regel

  Ur Definitioner Hindrande föremål: "Hindrande föremål" är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is, med undantag för: a. Föremål som definierar out of bounds, t.ex. murar, stängsel, staket, pinnar och räcken; b. Varje del av något oflyttbart tillverkat som befinner sig out of bounds, och; c. Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan.
  Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål.
  Anmärkning: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar att ett flyttbart hindrande föremål är ett oflyttbart hindrande föremål."
  Ur Definitioner, Out of bounds, Anmärkning 2: "Tävlingsledningen får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar men inte definierar gränsen för out of bounds som hindrande föremål."

  Tävlingsledningen kan förklara hindrande föremål som är lätta att flytta på ( t.ex. avspärrningar, bänkar, skyltar, slangar, rep eller kedjor och deras stolpar och pinnar som markerar banans hinder) för oflyttbara hindrande föremål.

  Out of boundspinnar som identifierar men inte definierar out of bounds kan förklaras vara oflyttbara hindrande föremål. Notera dock att när out of bounds-markeringarna definierar gränsen för out of bounds anses de vara fasta enligt "Definitioner, Out of bounds" och då får spelaren inte lättnad utan plikt för en sådan pinne och får inte heller ta bort den.

  Notera särskilt: Då risken är stor för att spelare oavsiktligt bryter mot denna regel bör den bara användas i undantagsfall.

  Obstructions Declared to be Immovable
  The ... on hole ... are immovable obstructions.

  Referenser: RfG Definitioner; Hindrande föremål, Anmärkning och Out of Bounds samt Regel 24-2 och 24-3.

 13. Lättnad utan att mäta över, genom eller under ett oflyttbart hindrande föremål
 14. När spelaren tar lättnad enligt Regel 24-2 för ... på hål ... , som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under ... .

 15. Lättnad utan att mäta över, genom eller under ett oflyttbart hindrande föremål - fördjupning
 16. Lokal regel

  Ur Regel 24-2b; Anmärkning 3: "Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som fastslår att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, igenom eller under det hindrande föremålet."
  När en spelare tar lättnad enligt Regel 24-2 för en boll som ligger intill en mur, ett plank, ett skyddsnät, ett staket eller något annat oflyttbart hindrande föremål kan närmaste punkten för lättnad bli bortom det hindrande föremålet. För att undvika att spelare får ett mer eller mindre ospelbart läge bortom det hindrande föremålet kan tävlingsledningen bestämma att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under det hindrande föremålet. Denna regel kan ingå i en lokal regel om droppzon.
  Notera att tävlingsledningen också kan använda regeln för att hindra spelaren från att ta lättnad på ett annat håls tee eller av säkerhetsskäl förhindra att spelare träffas av andra spelares bollar.

  Relief Without Crossing Over, Through or Under an Obstruction
  When a player takes relief under Rule 24-2 for the ... on hole ... , which is an immovable obstruction, the player must determine the nearest point of relief without crossing over, through or under the ... .

  Referenser: RfG Regel 24-2b. Anm. 3.

 1. Obelagd väg/stig är oflyttbart hindrande föremål
 2. Den obelagda vägen/stigen på hål ... vid ... är ett oflyttbart hindrande föremål.

 3. Obelagd väg/stig är oflyttbart hindrande föremål - fördjupning
 4. Lokal regel

  Ur Definitioner, Hindrande föremål: "Hindrande föremål är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar ...". och dess undantag punkt c: "Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan."

  Områden på banan kan slitas så mycket av trafik eller gående att ytan blir bar. Sådana områden ser ofta ut som belagda vägar eller stigar trots att inget material påförts. För att undvika misstag kan tävlingsledningen införa en lokal regel som klargör att en viss obelagd väg eller stig är en organisk del av banan.

  När tävlingskommitten anser att spelarna, exempelvis av säkerhetsskäl eller när en obelagd väg eller stig skulle kunna påverka spelet på ett orättvist sätt, kan vägen eller stigen förklaras vara ett oflyttbart hindrande föremål och spelarna får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2b.

  Notera att denna lokala regel bara bör användas undantagsvis.

  Unpaved Road/Path Is an Immovable Obstruction
  The unpaved road/path on hole ... at ... is an immovable obstruction.

  Referenser:  RfG; Definitioner, Hindrande föremål; Regel 33-2(iv) och Decision 33-8/20.

 5. Oflyttbara hindrande föremål nära green
 6. Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet på hål ... och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
  Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.
  Bollen får rengöras när den lyfts.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

 7. Oflyttbara hindrande föremål nära green - fördjupning
 8. Lokal regel

  Ur RfG Bilaga 1 A 4a: "Regel 24-2 ger lättnad, utan plikt, från oflyttbara hindrande föremål, men den föreskriver också att, med undantag för på green, är det enligt denna regel inte störande inverkan att föremålet befinner sig i spellinjen. På vissa banor är emellertid området kring green (foregreen) så nedklippt att spelarna kan vilja putta från lägen precis utanför green. I sådana fall kan oflyttbara hindrande föremål (som avrinningsgaller, brunnslock, sprinklerlock eller sprinklers) på foregreen hindra att spelet spelas på ett korrekt sätt.
  Anmärkning: Tävlingsledningen får begränsa denna lokala regel till vissa hål, till bollar som ligger på den finklippta delen av spelfältet, till vissa hindrande föremål eller, för hindrande föremål som inte är på green, till hindrande föremål på finklippta områden om så önskas. ”Finklippta områden” omfattar alla områden på banan, inklusive vägar och stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre."

  Notera att om en bana har någon enstaka sprinkler på eller mycket nära en green kan det vara en god idé att kontrollera att greenen har rätt utsträckning innan denna lokala regel införs.
  På banor med multipla greensprinklers kan denna lokala regel däremot göra att spelet spelas på ett korrekt sätt.

  Immovable Obstructions Close to Putting Green 
  Relief from interference by an immovable obstruction (IO) may be taken under Rule 24-2. In addition, if a ball lies through the green on hole... and an IO is within two club-lengths of the putting green and within two club-lengths of the ball intervenes on the line of play between the ball and the hole, the player may take relief as follows: The ball must be lifted and dropped at the nearest point to where the ball lay that (a) is not nearer the hole, (b) avoids intervention and (c) is not in a hazard or on a putting green. 
  If the player’s ball lies on the putting green and an IO within two club-lengths of the putting green intervenes on his line of putt, the player may take relief as follows: The ball must be lifted and placed at the nearest point to where the ball lay that (a) is not nearer the hole, (b) avoids intervention and c) is not in a hazard. 
  The ball may be cleaned when lifted. 
  Exception: A player may not take relief under this Local Rule if interference by anything other than the IO makes the stroke clearly impracticable.

  Referenser: GoRaC 3.1. RfG Bilaga 1 Del A 4a.

 9. Riktstolpar förklarade vara flyttbara hindrande föremål
 10. Riktstolparna på hål … är flyttbara hindrande föremål. Deras förankringar är oflyttbara hindrande föremål/Deras förankringshål är mark under arbete.

 11. Riktstolpar förklarade vara flyttbara hindrande föremål - fördjupning
 12. Lokal regel

  Ur Definitioner Hindrande föremål: "Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål. Anmärkning: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar ett flyttbart hindrande föremål vara ett oflyttbart hindrande föremål."

  Riktstolpar används för att visa spellinjen på ett hål med dold spellinje. Tävlingsledningen kan av säkerhetsskäl förklara sådana stolpar för flyttbara hindrande föremål. Om stolpen är satt i ett cementblock eller ett rör (Definitioner; Hindrande föremål) får spelaren ta lättnad, utan plikt, för förankringen enligt Regel 24-2. Om stolpen är satt i ett hål i marken är detta ett hål gjort av banarbetare (Definitioner; Mark under arbete) och spelaren får lättnad, utan plikt, för hålet enligt Regel 25-1.

  Direction Poles Declared to be Movable Obstructions
  Direction poles poles on hole ... are movable obstructions. Their artificial bases are immovable obstructions/Their anchor holes are ground under repair.

  Referenser:  RfG, Definitioner, Hindrande föremål, Regel 24 och Regel 25-1; Decision 19-1/1. 

 13. Skydd av unga träd
 14. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med ... påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
  Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.
  Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 15. Skydd av unga träd - fördjupning
 16. Tillfällig lokal regel

  Det kan vara önskvärt att förhindra skador på nyplanterade eller unga träd och buskar. Tävlingsledningen kan bestämma att de har status av oflyttbara hindrande föremål och att spelarna måste ta lättnad, enligt regel 24-2. De kan identifieras med orangea band, stödpinnar, skyddsnät eller grävda planteringsgropar (med eller utan bark- eller flisfyllning).
  Om det finns flera unga träd nära varandra kan detta område markeras som mark under arbete varifrån spel är förbjudet (blå-vit MUA). En eller flera droppzoner kan användas.

  Protection of Young Trees
  If a young tree or a bush identified by ... interferes with a players stance or the area of his intended swing, the ball must, without penalty, be lifted and dropped in accordance with the procedure prescribed in Rule 24-2b (Immovable Obstruction).
  If the ball lies in a water hazard, the player must lift and drop the ball in accordance with Rule 24-2b(i), except that the nearest point of relief must be in the water hazard and the ball must be dropped in the water hazard or the player may proceed under Rule 26.
  The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
  Exception: A player may not obtain relief under this Rule if (a) interference by anything other than such a tree makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by such a tree would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.

  Referenser:  RfG Bilaga I Del A 2b.

 1. Slang förklarad vara oflyttbart hindrande föremål
 2. Hela slangen på hål ... är ett oflyttbart hindrande föremål.

 3. Slang förklarad vara oflyttbart hindrande föremål - fördjupning
 4. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 24-2b/15.3: "Fråga: I ett vattenhinder får en spelare störande inverkan i sin sving av en slang. Ena änden av slangen är fast dvs. förankrad i marken. Den del av slangen som stör spelarens sving kan däremot lätt flyttas. Får spelaren flytta slangen till ett läge där den inte stör spelarens sving? Svar: Ja, eftersom den delen av slangen är utformad för att kunna flyttas."
  Tävlingsledningen kan, exempelvis för att undvika att en slang för bevattning eller dränering lossnar från sin infästning, enligt Definitioner; Hindrande föremål, förklara att hela slangen är ett oflyttbart hindrande föremål.

  Hose Declared to be an Immovable Obstruction
  The whole hose on hole ... is an immovable obstruction.

  Referenser: RfG, Definitioner, Hindrande föremål; Decision 24-2b/15.3. 

 5. Stenar i bunkrar
 6. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 7. Stenar i bunkrar - fördjupning
 8. Lokal regel

  Ur RfG Bilaga I Del A 3f: "Stenar i bunkrar är, enligt RfG Definitioner, lösa naturföremål och när en spelares boll är i ett hinder får en sten som ligger i eller vidrör hindret inte beröras eller flyttas (Regel 13-4). Stenar i bunkrar kan emellertid utgöra en fara för spelare (en spelare skulle kunna skadas av en sten som träffas av spelarens klubba när spelaren försöker spela bollen) och de kan därför hindra att spelet spelas på ett korrekt sätt."

  Stones in bunkers
  Stones in bunkers are movable obstructions.

  Referenser:  RfG Definitioner Lösa naturföremål och Bilaga I Del A 3f.

 9. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH)
 10. .... och ... är tillfälligt/a oflyttbart/a hindrande föremål (TOH) eller om spelaren så önskar oflyttbart hindrande föremål enligt Regel 24-2.

 11. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH) - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ur Bilaga 1 Del A 4b: "När tillfälliga hindrande föremål (TOH) har uppförts på eller i anslutning till banan, bör tävlingsledningen definiera sådana hindrande föremåls status som antingen flyttbara, oflyttbara eller tillfälliga oflyttbara hindrande föremål.
  1. Definition
  Ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål (TOH) är ett icke-permanent tillverkat föremål, av den typ som ofta uppförs i samband med golftävlingar och som är fast eller inte enkelt flyttbart. Exempel på TOH är bland annat tält, resultattavlor, läktare, TV-torn och toaletter. Stödvajrar tillhör TOH om inte tävlingsledningen bestämmer att de skall behandlas som upphöjda ledningar eller kablar".
  2. Störande inverkan
  Störande inverkan av ett TOH föreligger om (a) bollen ligger framför och så nära detta TOH att detta stör spelarens stans eller området för hans avsedda sving, eller (b) bollen ligger i, på, under eller bakom ett TOH på ett sådant sätt att någon del av ett TOH befinner sig rakt mellan spelarens boll och hålet och är i hans spellinje. Störande inverkan föreligger också om bollen ligger inom en klubblängd från en punkt, på samma avstånd från hålet, där störande inverkan enligt (b) skulle föreligga.
  Anmärkning: En boll ligger under ett TOH om den ligger under de yttersta kanterna på detta TOH även om dessa kanter inte sträcker sig ner till marken."

  Notera att tävlingsledningen kan ge spelarna möjlighet att välja mellan att behandla ett sådant tillfälligt oflyttbart hindrande föremål som ett oflyttbart hindrande föremål (och då gäller Regel 24-2) eller behandla det som ett TOH (och då gäller den lokala regeln om TOH enligt den fullständiga texten i Regler för Golfspel Bilaga 1 Del A 4b).

  Temporary Immovable Obstructions (TIO)
  .... and ... are temporary immovable obstructions (TIO)  or at the players option immovable obstructions in which case Rule 24-2 applies.

  Referenser: RfG Bilaga 1 Del A 4b och Decision 33-8/45.