Green och fel green

Här finns lokala regler för green och fel green.

 1. Dubbelgreen
 2. Dubbelgreenen på hål ... och hål ... delas av den ... linjen/linjen mellan de ... markeringarna. En boll som vidrör greenytan bortom linjen/linjen mellan markeringarna på det hål som spelas är på fel green och spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-3.

 3. Dubbelgreen - fördjupning
 4. Med "dubbelgreen" avses en green där en del av en green utgör greenen på ett hål och en annan del av greenen utger greenen på ett annat hål. En spelares boll kan ligga mycket långt ifrån flaggan på ett sådant hål. Är en sådan green dessutom U-formad kan spelaren behöva slå t.ex. ett pitchslag från green för att komma till rätt flagga. För att undvika detta kan tävlingsledningen dela greenen med pinnar/plattor eller en linje över greenen och enligt Regel 25-3 och Definitioner; Fel green, införa en lokal regel som förklarar en del av green för det ena hålets green och den andra delen av greenen för det andra hålets green. Själva linjen anses tillhöra greenen på det spelade hålet.

  Double Putting Green
  The double putting green on hole ... and hole ... is divided by the ... line/the line between the ... stakes/plates. A ball which touches the putting green beyond the line/the line between the markings of the hole being played is on a wrong putting green and the player must proceed, without penalty, under Rule 25-3.

  Referenser: RfG Definitioner Green och Fel green samt Regel 25-3; Decision 25-3/1.

 5. Provisorisk green
 6. På hål/hålen ... ersätts den ordinarie greenen av en provisorisk green vars gräns definieras av en vit spraylinje. Den ordinarie greenen är fel green enligt Regel 25-3. 

 7. Provisorisk green - fördjupning
 8. Ur Sot Provisorisk green: "Green som tillfälligt ersätter ordinarie green."
  Om tävlingsledningen anser att en eller flera greener är i dåligt skick, till exempel på grund av dålig gräsväxt, kraftigt regn, skadegörelse, har byggts om eller behöver skyddas inför vintern ("Vintergreener") kan man tillfälligt ersätta de ordinarie greenerna med provisoriska greener.
  En boll är på en provisorisk green när någon del av bollen berör den provisoriska greenen eller, om det är svårt att se gränsen för en provisorisk green, den vita spraylinje som definierar den provisoriska greenens gräns.
  Ett hål med hålkopp utan flagga på banan är enligt Definitioner mark under arbete eftersom det gjorts av banpersonalen.

  Provisional Putting Green
  On hole/holes ... the permanent putting green is replaced by a provisional putting green ​which limit is defined by a white spray line. The permanent putting green is a wrong putting green under Rule 25-3.

  Referenser: RfG, Definitioner, Green och Fel green, Regel 25-3; S.o.T, Definitioner, Provisorisk green. 

 9. Två hål på varje green
 10. Vid spel av de första nio hålen (hålen 1-9) ska hålen med ... flagga  användas och vid spel av de andra nio hålen (hålen 10-18) ska hålen med ... flagga användas. Ett hål som inte används är mark under arbete. Om spelarens boll ligger i eller berör ett hål som inte används eller när det inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det befinner sig i spelarens puttlinje får spelaren, utan plikt, placera den på närmaste punkt för lättnad enligt regel 25-1b (iii). Närmaste punkt för lättnad kan vara utanför green.

 11. Två hål på varje green - fördjupning
 12. Ur Decision 16/7: Det är tillåtet för tävlingsledningen att ha två hål på varje green på en niohålsbana, det ena för att användas vid spel av de första nio hålen (hål 1-9) och det andra för att användas vid spel av de andra nio hålen (hål 10-18). Det hål som inte används är ett hål gjort av banarbetare enligt Definitioner; Mark under arbete och regel 25-1 gäller.
  Detta innebär att när bollen ligger på green får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b (iii) för störande inverkan av det hål som inte används när bollen ligger i eller vidrör hålet eller när hålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller när hålet är i spelarens puttlinje.

  Two Holes on Each Putting Green
  During play of the first nine holes (holes 1-9) the holes with ... flags are to used and during play of the second nine holes (holes 10-18) the holes with ... flags are to be used. A hole not in use is ground under repair. If a players ball lies in or touches a hole not in use or when it interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it intervenes on his line of putt the player may, without penalty, place it on the nearest point of relief under Rule 25-1b (iii). The nearest point of relief may be off the green.

  Referenser: RfG, Regel 25-3b(iii); Decision 16/7. 

 13. Fel green, förbjudet att droppa på foregreen
 14. När spelaren tar lättnad enligt Regel 25-3 (Fel green) innefattar greenen på hål ... också foregreen.

 15. Fel green, förbjudet att droppa på foregreen - fördjupning
 16. När en spelares boll ligger på eller vidrör fel green måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-3. Eftersom spelaren inte får ta lättnad för störande inverkan av "fel green" på sin stans eller området för sin avsedda sving kan närmaste punkten för lättnad bli mycket nära greenen. För att skydda den finklippta kanten runt greenen (foregreen) kan tävlingsledningen införa en lokal regel som kräver att när spelarens boll är på fel green måste bollen droppas så att den inte bara kommer utanför green utan också utanför foregreen. 

  Wrong Putting Green Prohibited to Drop on the Apron
  For the purpose of Rule 25-3 (Wrong putting green), the putting green of the ... hole includes the apron surrounding the putting green.

  Referenser: RfG, Definitioner Green och Fel green samt Regel 25-3; Decision 33-8/33.