Droppzoner/dropprutor

Här finns lokala regler för droppzoner/dropprutor.

 1. Ospelbar boll med droppzon/zoner
 2. Om en boll ligger i eller vidrör området på hål … vars gräns definieras med .../ligger nära ... på hål ... och spelaren förklarar sin boll ospelbar får/måste spelaren fortsätta enligt Regel 28 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 3. Ospelbar boll med droppzon/zoner - fördjupning
 4. Lokal regel

  När tävlingsledningen bedömer att området där bollen ska droppas inte är spelbart eller när det, exempelvis av säkerhetsskäl, är olämpligt att spelaren går tillbaka till platsen där föregående slag slogs eller när det finns murar, skyddsnät eller stängsel eller fasta föremål som förklarats vara en organisk del av banan utformade så att de omsluter en green kan en eller flera droppzoner användas. En spelare som tar lättnad enligt Regel 28 kan då, som ytterligare ett alternativ, droppa en boll i droppzonen. 

  Notera: När tävlingsledningen använder denna lokala regel måste området från vilket det är tillåtet att droppa i en droppzon vara tydligt avgränsat (exempelvis med stängsel eller belagda vägar) eller måste föremålet för vilket spelaren tar lättnad enligt Regel 28 beskrivas som till exempel "elstängslet/stenmuren/out of boundsstaket/skyddsnätet vid ... på hål ...".

  Unplayable Ball with Dropping Zone
  If a ball lies in or touches the area on hole ... which margin is defined by .../lies near ... on hole ... and the player deems his ball unplayable, the player may/mus either proceed under Rule 28 or as an additional option drop a ball in the dropping zone/the dropping zone nearest to where the ball originally lay even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.

  Referenser: Rfg Regel 28; Bilaga I Del A 6.

 5. Sidovattenhinder/vattenhinder med droppzon/zoner
 6. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret på hål ... specifiera var vid vattenhindret får/måste spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret.
  Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 7. Sidovattenhinder/vattenhinder med droppzon/zoner - fördjupning
 8. Lokal regel

  Ur RfG Bilaga I Del A 6: Tävlingsledningen får inrätta droppzoner där bollar får eller måste droppas när tävlingsledningen anser att det inte är möjligt eller praktiskt att fortsätta exakt i enlighet med Regel 26. Allmänt sett bör sådana droppzoner inrättas som ett extra lättnadsalternativ utöver de som ges i Regel 26, i stället för att vara tvingande.

  Lateral Water Hazard/Water Hazard with Dropping Zone
  If a ball lies in or touches or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the water hazard/lateral water hazard on hole ... the player may/must proceed under Rule 26, or as an additional option, drop a ball, under penalty of one stroke, in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball last crossed the margin of the water hazard/lateral water hazard.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.

  Referenser: GoRaC 3.13; RfG Regel 26; Bilaga I Del A 6.

 9. Sidovattenhinder vid green med droppzon
 10. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål ... och senast skar gränsen för hindret där denna definieras med ... får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 11. Sidovattenhinder vid green med droppzon - fördjupning
 12. Lokal regel

  Ur Decision 33-2a/9: "Om någon del av ett sidovattenhinder vid en green är utformad så att det kan vara  omöjligt att droppa inom två klubblängder från där bollen senast skar hindrets gräns, utan att då droppa närmre hålet kan den delen av hindret markeras på ett tydligt sätt. Om en boll senast skar hindrets gräns i det markerade området får spelaren, med ett slags plikt, droppa en boll i en droppzon. Behövs flera droppzoner får spelaren droppa i närmaste droppzon även om denna ligger närmre hål än bollens sista skärningspunkt med hindret."

  Lateral Water Hazard Adjacent to Putting Green with Dropping Zone
  If a ball lies in or touches or it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the lateral water hazard adjacent to the putting green on hole ... and last crossed the margin of the lateral water hazard where it is defined by ... the player may proceed under Rule 26, or as an additional option, under penalty of one stroke, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball last crossed the outermost limits of the lateral water hazard.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.

  Referenser: RfG, Bilaga I Del A 6; Decision 33-2a/9.

 13. Sidovattenhinder med angränsande bunker med droppzon/droppzoner
 14. Om en boll ligger i eller vidrör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret med angränsande bunker på hål ... och senast skar gränsen för sidovattenhindret där detta definieras med ... får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon som inte är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 15. Sidovattenhinder med angränsande bunker med droppzon/droppzoner - fördjupning
 16. Lokal regel

  Ur Decision 33-8/37,5: "Ett hinder bör alltid markeras längs sin naturliga gräns (dvs. där marken bryter av ner mot hindret) - se Decision 33-2a/4. När en bunker ligger nära gränsen för ett sidovattenhinder kan en spelare som tar lättnad enligt Regel 26-1c(i) bli tvungen att droppa en boll i bunkern.
  Om tävlingsledningen inte vill kräva att en spelare ska droppa en boll i bunkern när spelaren tar lättnad enligt regeln för sidovattenhinder kan tävlingsledningen införa en droppzon eller en serie droppzoner på fairwaysidan av bunkern och införa en lokal regel som säger att en spelare vars boll är i sidovattenhindret (efter att ha skurit gränsen för hindret mellan fastställda punkter) får droppa en boll, med ett slags plikt, i den närmaste droppzonen som inte är närmare hålet."
  Tävlingsledningen bör ange de punkter på hindret mellan vilka en boll måste ha skurit för att spelaren ska få ta lättnad enligt den lokala regeln.

  Lateral Water Hazard Adjacent to Bunker with Dropping Zone/Dropping Zones
  If a ball lies in or touches or it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the lateral water hazard adjacent to a bunker on hole ... and last crossed the margin of the lateral water hazard where it is defined by ... the player may proceed under Rule 26, or as an additional option, under penalty of one stroke, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone which is not nearer the hole than where the ball last crossed the margin of the lateral water hazard.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.

  Referenser: RfG, Bilaga I Del A 6; Decision 33-8/37,5.

 1. Fel green med droppzon/zoner
 2. Om en boll ligger på fel green vid spel av hål ... måste spelaren, utan plikt, (i) ta lättnad enligt Regel 25-3b eller (ii) som ett ytterligare alternativ droppa bollen, utan plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även om droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 3. Fel green med droppzon/zoner - fördjupning
 4. Lokal regel

  Tävlingsledningen kan använda en eller flera droppzoner när en spelare, vars boll ligger på fel green, av säkerhetsskäl (till exempel när en boll ligger på fel sida av en dubbelgreen) eller för att skydda något område på banan (exempelvis en foregreen) måste ta lättnad enligt Regel 25-3b.

  Wrong Putting Green with Dropping Zone/Zones
  If a ball lies on a wrong putting green during play of hole ... , the player must, without penalty, (i) proceed under Rule 25-3 or (ii) as an additional option drop the ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even though the dropping zone may be nearer the hole than where the ball originally lay.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part B 8 Note.

  Referenser: GoRaC 3.13; RfG, Definitioner, Fel green och Regel 25-3 och Bilaga I Del A 6 samt Decision 25-3/1.

 5. Mark under arbete med droppzon/zoner
 6. Området på hål ... vars gräns definieras av ... är mark under arbete (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 7. Mark under arbete med droppzon/zoner - fördjupning
 8. Tillfällig lokal regel

  När tävlingsledningen förklarar ett område som mark under arbete och definierar dess gränser, antingen med blå pinnar eller en vit sluten spraylinje, behövs oftast ingen lokal regel. Ibland är det emellertid nästan omöjligt, för en spelare som väljer att ta lättnad enligt Regel 25-1, att slå ett slag från närmaste punkt för lättnad. Om så är fallet kan tävlingsledningen införa en eller flera droppzoner.

  Ground Under Repair (GUR) with Dropping Zone/Zones
  The area on hole ... which limit is defined by ... is ground under repair. If a ball lies in the area or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing the player may take relief under Rule 25-1 or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.

  Referenser: RfG Definitioner, Mark under arbete; Regel 25-1; Regel 33-2(iii); Bilaga 1 Del A 6.

 9. Omkullfallet träd (MUA) med droppzon/zoner
 10. Om en boll är i det omkullfallna trädet eller ligger i eller berör området som täcks av trädet på hål ... som är mark under arbete (MUA)och vars gräns definieras med ... eller om detta MUA påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i detta MUA får/måste spelaren, utan plikt, antingen fortsätta enligt Regel 25-1b eller c, eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg eller, om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i MUA, den punkt där bollen sist skar gränsen till MUA.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 11. Omkullfallet träd (MUA) med droppzon/zoner - fördjupning
 12. Tillfällig lokal regel

  Ur Decision 25/9.5(1-4): Under pågående rond faller ett träd omkull på fairway och kan inte enkelt avlägsnas. Tävlingskommittén kan (1) fordra att spelet fortsätter och inte ge någon ytterligare lättnad, (2) avbryta spelet och ta bort trädet, (3) förklara trädet och området som täcks av trädet för mark under arbete (Regel 25-1) och kan som ett ytterligare alternativ införa en eller flera droppzoner eller (4) enligt Regel 1-4, "Fall som inte täcks av reglerna", införa lättnad för det fallna trädet enligt den lokala regeln för "Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål" i RfG Bilaga 1 Del A 4b.

  Fallen Tree (GUR) with Dropping Zone/Zones
  If a ball is in the fallen tree or lies in or touches the area covered by the tree on hole ... which is ground under repair (GUR) and whose margin is defined by ... or if this GUR interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this GUR the player may/must, without penalty, either proceed under Rule 25-1b or c, or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay or, if it is known or virtually certain that a boll that has not been found is in the GUR, the spot where the ball last crossed the outermost limits of the GUR.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note

  Referenser: RfG Decision 25/9.5(1-4); Bilaga I Del A 4b och 6.

 1. Oflyttbart hindrande föremål med droppzon/zoner
 2. Oflyttbart hindrande föremål (OHF) med droppzon/droppzoner. Om en boll ligger i/på ... , som är ett oflyttbart hindrande föremålet (OHF), på hål ... och vars gräns definieras av ... eller om detta OHF påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i detta OHF får spelaren, utan plikt, antingen fortsätta enligt Regel 24-2 eller 24-3 eller droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg eller, om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i OHF, den punkt där bollen sist skar gränsen till OHF. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 3. Oflyttbart hindrande föremål med droppzon/zoner - fördjupning
 4. Lokal regel

  En spelare får enligt Regel 24-2 ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan för ett oflyttbart hindrande föremål (till exempel vägar och stigars eller parkeringsplatsers belagda ytor och sidor, byggnader såsom lador, kiosker, klubbhus eller garage, husrester eller fornlämningar, el-/telefonstolpar med stag eller vajrar). Om gränsen för ett oflyttbart hindrande föremåls utsträckning behöver definieras används orangea pinnar/plattor eller, tillfälligt, en öppen, vit spraylinje.
  En spelare som tar lättnad enligt regel 24-2 eller 24-3 måste droppa en boll inom en klubblängd från närmaste punkten för lättnad. Om tävlingsledningen finner att denna punkt kan vara i ett ospelbart läge kan tävlingsledningen införa en eller flera droppzoner där spelaren får eller måste ta lättnad. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
  Notera att decision 33-8/19 säger att det inte är lämpligt att införa droppzoner på fairwaysidan av en belagd stig bara för att det är tjock ruff eller en skarp sluttning på den andra sidan.

  Immovable Obstruction (IO) with Dropping Zone/Zones
  If a ball is in/on ... , which is an immovable obstruction (IO), on hole ... and whose margin is defined by ... or if this IO interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this IO the player may, without penalty, either proceed under Rule 24-2 or 24-3 or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay or, if it is known or virtually certain that a boll that has not been found is in the IO, the spot where the ball last crossed the outermost limits of the IO.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.

  Referenser: GoRaC 3.13; RfG Definitioner Hindrande föremål, Regel 24-2 och 24-3 samt Bilaga I Del A 6; Decision 33-8/19. 

 5. Skyddsnät med droppzon för spellinjen
 6. Om skyddsnätet på hål ... ger störande inverkan på spelarens spellinje får spelaren, utan plikt, droppa bollen i droppzonen.
  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.
  Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna regel om (a) störande inverkan av någonting annat än att nätet gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av nätet bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning eller (c) om det är uppenbart orimligt att spelaren skall kunna slå bollen tillräckligt långt mot hålet för att nå fram till skyddsnätet.

 7. Skyddsnät med droppzon för spellinjen - fördjupning
 8. Lokal regel

  Ur Decision 33-8/18: Om ett nät (stängsel, plank eller staket) satts upp på banan för att skydda spelare på en tee från slag som går snett på ett annat hål och nätet är nära spellinjen på det andra hålet, kan man införa en lokal regel som tillåter en spelare vars boll ligger i ett läge där nätet ger störande inverkan på hans spellinje att, utan plikt, få droppa bollen i en droppzon (som inte får vara närmare hålet).

  Protective Fence with Dropping Zone providing Line-of-Sight Relief
  If the protective fence on hole ... intervenes on the players line of play the player may, without penalty, drop the ball in the dropping zone.
  When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.
  Exceptions: A player may not take relief under this Rule if (a) interference by anything other than the protective fence makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by the fence would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play or (c) it is clearly unreasonable to expect the player to be able to strike the ball far enough towards the hole to reach the protective fence.

  Referenser: RfG Bilaga I Del A 6; Decision 33-8/18.