Caddie och transportmedel

Här hittar du tävlingsregler för caddie och transportmedel.

 1. Begränsning av vem som får vara caddie
 2. En spelaren får inte ha ... som sin caddie under den fastställda ronden.

  *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
  Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål. 
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. 
  Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 
  Poängbogeytävlingar – se regel 32-1b, Anmärkning 1. 

  *En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse måste, omedelbart efter upptäckten att ett regelbrott skett, se till att han följer bestämmelsen under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

 3. Begränsning av vem som får vara caddie - fördjupning
 4. Tävlingsregel

  Ur Bilaga I Del B 2: "Regel 6-4 tillåter en spelare att använda en caddie under förutsättning av att spelaren inte har mer än en caddie vid något tillfälle. Det kan finnas tillfällen då tävlingsledningen vill förbjuda caddies eller begränsa en spelares val av caddie, t.ex. professionell golfspelare, syskon, förälder, annan spelare i tävlingen etc."

  Restriction on Who May Serve as Caddie
  A player is prohibited from having ... serve as his caddie during the stipulated round.

  *Penalty for Breach of Condition:
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
  Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
  Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.

  *A player having a caddie in breach of this condition must immediately upon discovery that a breach has occurred ensure that he conforms with this condition for the remainder of the stipulated round. Otherwise, the player is disqualified.

  Referenser: RfG Definitioner Caddie, Regel 6-4 och dess Anmärkning och Bilaga I Del B 2.

 5. Caddieförbud
 6. En spelaren får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden.

  *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
  Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
  Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
  Poängbogeytävlingar – se regel 32-1b, Anmärkning 1.
   
  *En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse måste, omedelbart efter upptäckten att ett regelbrott skett, se till att han följer bestämmelsen under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

 7. Caddieförbud - fördjupning
 8. Tävlingsregel

  Ur Regel 6-4: " Spelaren får ha hjälp av en caddie men han får inte ha mer än en caddie åt gången. ...
  Anmärkning: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda användandet av caddies eller begränsa vem en spelare får välja att använda som caddie under den fastställda ronden."

  Use of Caddie Prohibited
  A player is prohibited from using a caddie during the stipulated round.

  *Penalty for Breach of Condition:
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
  Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
  Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.

  *A player having a caddie in breach of this condition must immediately upon discovery that a breach has occurred ensure that he conforms with this condition for the remainder of the stipulated round. Otherwise, the player is disqualified.

  Referenser: RfG Definitioner, Caddie; Regel 6-4 och dess Anmärkning, Bilaga I Del B 2.

 9. Förbud för utomstående att bära spelarens utrustning
 10. En spelaren som har en caddie får inte använda sig av någon utomstående för att bära spelarens utrustning under den fastställda ronden.

  *Plikt för brott mot tävlingsregeln: 
  Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål. 
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. 
  Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 
  Poängbogeytävlingar – se regel 32-1b, Anmärkning 1.
   
  *En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse måste, omedelbart efter upptäckten att ett regelbrott skett, se till att han följer bestämmelsen under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

 11. Förbud för utomstående att bära spelarens utrustning - fördjupning
 12. Tävlingsregel

  Tävlingsledningen kan, i en tävlingsregel, förbjuda en spelare som har en caddie som bär spelarens klubbor att också ha en annan person, som då anses vara någon utomstående, att bära andra saker än klubbor (exempelvis regnkläder, paraply, mat eller dryck) åt spelaren.

  Use of Outside Agency to Carry Players Equipment Prohibited
  A player who has a caddie is prohibited from using an outside agency to carry the players equipment during the stipulated round.

  *Penalty for Breach of Condition: 
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes. 
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred). 
  Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly. 
  Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a. 
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.

  *A player having a caddie in breach of this condition must immediately upon discovery that a breach has occurred ensure that he conforms with this condition for the remainder of the stipulated round. Otherwise, the player is disqualified.

  Referenser: Decision 6-4/5.3.

 13. Transportmedel
 14. Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

  *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
  Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
  Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
  Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

  *Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

 15. Transportmedel - fördjupning
 16. Tävlingsregel

  Ur RfG Bilaga I Del B 8: "Om man vill kräva att spelarna går under tävlingen rekommenderas följande bestämmelse:
  Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen."

  Transportation
  Players must not ride on any form of transportation during a stipulated round unless authorized by the Committee.

  *Penalty for Breach of Condition:
  Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is
  discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
  Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
  Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
  Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
  Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.

  *Use of any unauthorized form of transportation must be discontinued immediately upon discovery that a breach has o ccurred. Otherwise, the player is disqualified.

  Referenser: RfG Bilaga I Del B 8, Decision 33-8/4.