Speltempo och avbrott i spelet

Här finns tävlingsregler för speltempo och avbrott i spelet.

 1. Speltempo (Regel 6-7 Anm. 2)
 2. Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll/match bli utsatt för tidtagning om den:

  * ligger över det officiella tidsschemat
  * ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll (när det gäller den andra eller efterföljande bollar). 

  Om någon spelare/sida överskrider 40 sekunder för att slå ett slag från det att tidtagning påbörjats anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.
  Undantag: En spelare/sida har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren/sidan är först att slå: a) ett slag mot en green, inkluderat utslag på par 3-hål, b) en chip, c) en putt.

  För brott mot tävlingsregeln gäller:
  Första överträdelsen Varning
  Andra överträdelsen Matchspel - förlust av hål; Slagspel - ett slag
  Tredje överträdelsen Matchspel - förlust av hål; Slagspel - två slag
  För ytterligare överträdelser Diskvalifikation

  En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag, bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll/match återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

  Anm 1 Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
  Anm 2 Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
  Anm 3 Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.
  Anm 4 Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare i en boll för tidtagning istället för hela bollen.

 3. Speltempo (Regel 6-7 Anm. 2) - fördjupning
 4. Tävlingsregel

  Enligt Regel 6-7 Anm. 2: För att förebygga långsamt spel får tävlingsledningen i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1), fastställa riktlinjer för speltempo som kan innehålla maximalt tillåtna tider för att spela en fastställd rond, ett hål eller ett slag.

  Pace of play (Note 2 to Rule 6-7)
  In the absence of mitigating circumstances, players in a group/match are liable to be timed if:

  * it is in excess of the time allowed under the official pace-of-play guideline
  * and in the case of second or subsequent groups, is out of position.

  If any player/side, from the commencement of timing, exceeds 50 seconds on a "first to play" approach shot (including Par 3 tee shot), chip or putt, or 40 seconds if it is a tee shot or 'second, third, or fourth' to  play shot, the player/side is deemed to have broken the condition. 

  Penalty for Breach of Condition:
  First breach  Warning
  Second breach Match play - Loss of hole; Stroke play - One stroke
  Third breach Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes
  Subsequent breach Disqualification

  A player/side who/which has been timed and has broken the condition and received a warning/penalty will carry the breach during the round even if the group is back in position.

  Note 1 Timings may take place without informing the players.
  Note 2 Timings will be taken from the moment it is deemed by the Referee/Committee that it is the player’s turn to play.
  Note 3 The player/side ought to be informed as soon as possible about a warning or a penalty.
  Note 4 The Committee has the right to time one or several players/side instead of the whole group.

  Referenser:  RfG Regel 6-7 Anm. 2. SGF:s Regelkort.

   

 5. Avbrott i spelet (Regel 6-8b Anm)
 6. Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén.
  Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
  Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  

  Plikt: Diskvalifikation.

 7. Avbrott i spelet (Regel 6-8b Anm) - fördjupning
 8. Tävlingsregel

  När tävlingsledningen avbryter spelet t.ex. på grund av dimma, mörker, regn, stormvindar, hagel eller snöfall sker detta enligt Regel 6-8b. När spelet avbryts av tävlingsledningen och spelarna i en match eller grupp ("boll") befinner sig mellan spelet av två hål får de inte återuppta spelet innan tävlingsledningen beordrat detta. Om de har påbörjat spelet av ett hål får de avbryta spelet omedelbart eller fortsätta spelet av hålet, förutsatt att de gör detta utan dröjsmål. Om spelarna väljer att fortsätta spelet av hålet får de avbryta spelet innan hålet är avslutat. I varje fall skall spelet avbrytas efter att hålet är avslutat.

  Suspension of play (Note to Rule 6-8b)

  Discontinue Play Immediately: One prolonged note of siren
  Discontinue Play: Three consecutive notes of siren, repeated
  Resume Play : Two short notes of siren, repeated

  Penalty: Disqualification

  Referenser: RfG, Regel 6-8b och dess Anmärkning, Regel 30-3e(ii), Regel 31-7b(i) och Bilaga I Del B 4; Decision 6-8b/7 och Decision 30-3e/1.

 9. Paus
 10. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål ... vid ... , rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst ... minuter för att inta förfriskningar.

 11. Paus - fördjupning
 12. Tävlingsregel

  Ur Decision 6-8a/2.5: "Tävlingsledningen får inte tillåta spelarna att avbryta spelet under en längre tid för att inta förfriskningar under en fastställd rond. Ett sådant tillstånd skulle innebära en modifikation av Regel 6-8a. Tävlingsledningen kan emellertid, i tävlingsreglerna, tillåta spelarna att avbryta spelet en kort stund (t.ex. upp till fem minuter) om den anser att det finns goda skäl till detta (t.ex. att det föreligger risk för uttorkning eller värmeslag vid varmt väder eller behov av uppvärmning när det är kallt). Eftersom reglerna särskilt anger att spelarna ska spela utan otillbörligt dröjsmål (Regel 6-7) och utan avbrott i spelet (Regel 6-8) rekommenderas inte en sådan tävlingsregel."

  Pause
  During a stipulated round the player may, after hole ... at ... , discontinue play under Rule 6-8a and take a pause for no more then ... minutes for refreshment.

  Referenser: Decision 6-8a/2.5.