När du lär dig mer om regler blir du också hjälpt i spelet på banan. Kunskap om utrustning, handicap, golfvett och en dos sunt förnuft är bra att ha. Se våra regelfilmer där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna.

Om du vill använda någon av filmerna för marknadsföring, starta filmen, klicka på delafunktionen till höger i bilden och sedan länken till filmen på Vimeo. Där kan du sen välja att ladda ner klippet till din dator.

Regler för golfspel

Regler för Golfspel är det regelverk som kallas "golfreglerna", alltså de regler som styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel och syftar till att, i varje fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.  

Regler för golfspel revideras vart fjärde år. Till hjälp i samband med tolkningen och tillämpningen av Regler för golfspel publicerar Royal & Ancient (R&A), det organ som tillsammans med United States Golf Association (USGA) beslutar om lydelsen av och definitivt tolkar golfreglerna, ett slags "fallsamling" med avgöranden och tolkningar baserade på praktiska fall i tillämpningen av golfreglerna som verkligen inträffat.

En del skulle nog kalla det för prejudikatsamling eftersom man genom att samla tolkningen av golfreglerna på det här sättet lägger grunden för hur det är tänkt att grundreglerna ska tolkas och tillämpas.

Samlingen har titeln "Decisions on the Rules of Golf". Den publiceras vartannat år och utgör alltså ett helt avgörande komplement till publikationen Regler för golfspel.

Regelapp

Nu finns boken "Regler för golfspel" som en app till mobilen för att göra det enklare för dig att snabbt hitta svar på regelfrågor på banan.

Regelappen för iPhone

Regelappen för Android

Dokument på svenska

Regler för golfspel 2016 

En snabb vägledning i Regler för golfspel 2016

Spel- och tävlingshandboken 2016 (bläddringsbar)

Spel- och tävlingshandboken 2016 (pdf)

SGF:s Regelkort - A4 – lokala regler och tävlingsregler som gäller vid tävlingar godkända av SGF

SGF:s Regelkort - A5

A5 varianterna av SGF:s Regelkort skrivs ut dubbelsidigt (blir då en A4) och delas lämpligen delas ut till deltagarna vid tävling.

På engelska

Rules of  Golf (det finns också aktuella Decisions för varje regel)

SGF:s Regelkort - engelska A4 – lokala regler och tävlingsregler som gäller vid tävlingar godkända av SGF

SGF:s Regelkort - engelska A5

 

Böckerna finns att köpa i Golfbokhandeln hos SISU Idrottsböcker. 

Golf för personer med funktionsnedsättning

Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar. Ur ett regelperspektiv kan vissa förtydliganden dock behövas. R&A och USGA ger tillsammans ut en publikation som innehåller modifieringar av Regler för golfspel (A modification of the Rules of Golf for golfers with disabilities) för att anpassa regelverket till personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med modifieringarna/anpassningarna är att möjliggöra för personer med och utan funktionsnedsättning att kunna spela på lika villkor. Det är viktigt att komma ihåg att modiferingar/anpassningar endast gäller i de fall som de införlivats i tävlingsbestämmelserna av tävlingsledningen (Regel 33-1). 

För att golf ska kunna spelas på så lika villkor som möjligt kan vissa personer också vara i behov av utrustning som inte överensstämmer med reglerna (som Regel 4 - klubbor). Från fall till fall kan en person som behöver använda sådan utrustning ansöka om dispens från reglerna för klubbors utformning. En sådan dispens meddelas endast av R&A, men Svenska Golfförbundet hjälper dig gärna att förmedla kontakten. 

Relaterade länkar

Handigolf Tour

Se R&A Rules Explorer för Rules of Golf for golfers with disabilities

Förenklade golfregler från och med 2019

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har presenterat resultatet av fem års arbete med målet att förenkla golfens regelverk. Förslaget att modernisera golfreglerna och göra dem färre, enklare och skrivna på ett lättare språk är bra för spelet både idag och i framtiden.

Mer information och senaste nytt om golfreglerna 2019

Frågor och svar

 1. Vad innebär golfvett och sunt förnuft på golfbanan?
 2. Skrivna golfregler är en sak, men det finns också oskrivna regler, eller golfvett om du så vill. Ganska självklara saker men ändå värda att påpeka. Inte som pekpinnar, utan bara för att det blir så mycket roligare att spela för alla om bara lite sunt förnuft används ofta. 

  Alla som spelar ska kunna njuta av spelet och få ut maximalt av sin golfrond utifrån sina förutsättningar och mål. Den övergripande principen är att man i alla lägen ska visa hänsyn mot sina medtävlare och andra personer på golfbanan.

  Golf spelas ju oftast utan överinseende av domare. Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla spelare bör alltid visa artighet och sportsmannaskap. Det är detta som är golfspelets anda.

  Innan du slår ett slag eller gör en provsving bör du försäkra dig om att ingen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, gruskorn, kvistar eller liknande. Du bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan du slår ett slag som kan innebära fara. Om du slår en boll i en riktning med risk att träffa någon bör du omedelbart ropa en varning. Vanligtvis brukar man i sådana situationer ropa "fore". 

  Visa hänsyn

  Du bör alltid visa hänsyn mot andra spelare på banan och inte störa deras spel genom att röra dig, tala eller väsnas i onödan. Du bör försäkra sig om att exempelvis mobiltelefon som medförs på banan inte distraherar andra spelare. På tee bör du inte pegga din boll förrän det är din tur att spela. Stå inte nära eller rakt bakom bollen eller rakt bakom hålet när spelare slår.

  På green bör du inte stå på en annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, kasta din skugga på dennes puttlinje. Stanna kvar i närheten av green tills alla i gruppen har hålat ut.

  I slagspel bör en spelare som är markör, om så behövs, kontrollera resultatet med den berörde spelaren på väg till nästa tee och anteckna den.

  Du bör spela i rask takt. Tävlingsledningen fastställer riktlinjer för speltempo vilket alla spelare ska följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer för gruppen bakom bör den erbjudas att gå igenom, oavsett antalet spelare. Om en grupp inte tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom kan spela snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom. 

  Var beredd

  Du bör vara klar att spela så snart det är din tur. När du spelar på eller nära green bör du lämna bag eller vagn på en plats så att du snabbt kan förflytta dig från green och mot nästa tee.

   Om du tror att din boll kan vara förlorad, utanför vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör du för att spara tid spela en provisorisk boll. När du letar efter en boll, ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. Du bör inte leta i fem minuter innan du gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör din grupp inte fortsätta spelet förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll. 

  Företräde på banan

  Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en kortare rond. Ordet "grupp" avser även en ensam spelare.

  Innan du lämnar en bunker bör du omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som du själv gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av bunkern bör den användas för detta ändamål. Du bör också reparera hål du gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av dig eller inte). Efter att hålet spelats färdigt av samtliga i gruppen, bör skador på green orsakade av golfskor repareras.

  Undvik att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå klubban i marken. Försäkra dig om att greenen inte skadas när bagar eller flaggstången läggs ned. Använd inte klubbhuvudet för att ta upp en boll ur hålet och undvik att luta dig mot en klubba på green, i synnerhet när du tar upp bollen ur hålet. Innan alla lämnar green ska flaggstången sättas tillbaka i hålet.  

  Plikt om man bryter mot etiketten?

  Om en spelare konsekvent bryter mot riktlinjer under en rond eller en tidsperiod, så det påverkar andra spelare, rekommenderas att tävlingsledningen vidtar lämplig åtgärd. Det kan vara att förbjuda spel en begränsad tid eller förbud att delta i tävlingar. Det anses berättigat för att behålla intresset hos den majoritet golfare som vill spela enligt riktlinjerna.

  I fall av allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7.

 3. Regler för golfbanan
 4. Enligt Regel 33-2 måste tävlingsledningen noggrant fastställa: 
  - banan och out of bounds
  - gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder
  - mark under arbete
  - vad som är hindrande föremål samt vad som är organiska delar av banan

  Mera information om banmarkeringar hittar du i Spel- och tävlingsinfobanken.

 5. Course set-up
 6. Golfbanan ligger välskött, vacker och otroligt inbjudande. Genom att göra en bra course set-up får banan en fin kostym. Det bestäms hur den ska spelas och att banans utmaningar blir välbalanserade och i linje med banarkitektens tankar. Bra slag ska belönas och dåliga slag ska straffas.

  Mera information om course set-up finns i Spel- och tävlingsinfobanken och under banskötsel.

 7. Alkoholpolicy
 8. Svenska Golfförbundet är medvetet om att golfklubben inte utgör någon alkoholfri plats. Detta till trots vill vi som ett av Riksidrottsförbundets (RF) specialidrottsförbund i enlighet med RF:s riktlinjer verka för att idrott och alkohol inte hör ihop. Detta gäller då framförallt i samband med klubbens ungdomsverksamhet och vid samtliga tävlingar.

  Från SGF accepteras inte att en spelare konsumerar alkolholhaltiga drycker under spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområde. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

  Alkolholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser i tävlingar och får heller inte ges reklam för i samband med tävling. Undantag för reklam gäller i utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras.

  Klubben har ansvaret att alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent inte utgör ett dominerande inslag i tävlingssammanhang, exempelvis som reklam för priser, eller delas ut som pris till spelare med ålder lägre än vad lagstiftningen för inköp anger.

  Golftävling där spritprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till förtäring av alkoholhaltiga drycker. Tävlingar där varunamn för vin- eller ölprodukter ingår kan få förekomma efter samråd med SGF.

  Reklam för alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent får förekomma, men får inte utgöra ett dominerande inslag på banan eller i anslutning till klubbhusområde, parkering, övningsområde eller utrymme där barn och ungdomar vistas. Dessa restriktioner gäller även för de tillfällen då golfbanan är upplåten för företagsgolf, branschgolf, etc.

 9. Antidoping
 10. Svenska Golfförbundet bedriver ett aktivt arbete mot doping och har ett omfattande antidopingprogram. Läs mer om antidoping här

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.