Information för dig som arbetar med klubbverksamhet och vill få svar på frågor som rör medlemskapet eller associeringen till Svenska Golfförbundet.

Golfklubben är medlem i SGF och i det golfdistriktsförbund (GDF) som klubben rent geografiskt tillhör. Golfbolaget är ansluten till SGF genom ett associationsavtal och till det GDF som klubben rent geografiskt tillhör. Golfbolaget är alltså inte medlem i varken SGF, GDF eller Riksidrottsförbundet (RF) eftersom endast ideella föreningar kan vara det. Det innebär bland annat att golfbolaget inte kan ta emot RF:s aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet och att spelare som tillhör golfbolaget inte kan ta emot RF:s mästerskapstecken.

Här hittar du listor på Sveriges golfklubbar och golfbolag, med uppgift om klubbförkortning, SGF-nummer, distriktstillhörighet. Listan är sorterad i bokstavsordning, på distrikt och på invalsår.

Golfklubbar och golfbolag i Sverige i bokstavsordning (januari 2018)

Golfklubbar och golfbolag i Sverige i distriktsordning (januari 2018)

Golfklubbar och golfbolag i Sverige efter invalsår (januari 2018)

Grunder för att driva golfverksamhet

 1. Medlemskap eller associering
 2. Endast medlemskap omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) och SGF:s fullständiga idrottsliga regelverk. Golfbolaget är dock lika bundet att i sin idrottsliga verksamhet följa idrottsrörelsens och SGF:s verksamhetsidéer.

  För medlemskap eller associering krävs att golfklubben eller golfbolaget kan erbjuda sina medlemmar eller golfspelare rätt att spela på en egen eller anvisad golfbana. Golfbanan behöver inte ägas av golfklubben eller bolaget, men den måste uppfylla krav för banvärdering enligt det internationella banvärderingssystemet slope. Alla golfklubbar och golfbolag ska alltså ha en fast ”hemmaplan” som de kan disponera för sina medlemmars golfverksamhet och tävlingsarrangemang.

  Idrottens grundläggande verksamhetsidé återfinns i RF:s stadgar. Alla idrottsförbund (som SGF) och idrottsföreningar måste följa dessa:

  Idrott är

  fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Idrott består av

  träning och lek, tävling och uppvisning.

  Idrotten ger

  fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

  Vi organiserar vår idrott

  i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

  Vi delar in vår idrott

  efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

  I barnidrotten leker vi

  och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

  I ungdomsidrotten och vuxenidrotten

  skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

  I den elitinriktade idrotten

  är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

  Vi är en samlad idrottsrörelse

  som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.

  Idrotten följer

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  Idrottens vision

  Svensk idrott - världens bästa
  Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

  Idrottens värdegrund
   

  Glädje och gemenskap

  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Demokrati och delaktighet

  Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

  Allas rätt att vara med

  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

  Rent spel

  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

   

 3. Nybilda en golfklubb (medlemskap)
 4. En golfklubb är en traditionell ideell förening. Det krävs minst tre medlemmar för att bilda föreningen, anta klubbens stadgar, bestämma namnet samt utse en styrelse. Men, för inval i SGF krävs att klubben har minst 50 registrerade medlemmar och valt att följa SGF:s Mallstadgar för golfklubb. Det finns också bestämmelser för föreningens namn.

  När golfklubben är bildad enligt ovan kan klubben välja att dels söka inträde i Riksidrottsförbundet (där namnet kontrolleras och godkänns mot andra idrottsföreningar), dels i Svenska Golfförbundet (där en mer grundläggande invalsprocedur tar vid).

  Så bildas en golfklubb

  Mallstadgar för golfklubb

  Namnregler för golfklubb

  Lästips

  ”Idrottens Föreningsrätt”, av Krister Malmsten. Boken tillsammans med en hel del annat utbildningsmaterial finns på golfbokhandeln.se.

  RF:s dokument ”Att bilda en idrottsförening” 

 5. Nybilda ett golfbolag (associering)
 6. Ett golfbolag är ett aktiebolag (AB) som har till syfte att bedriva golfverksamhet och lyder under aktiebolagslagen. Endast AB kan och får ansöka om associering till SGF. Golfbolaget ska bedriva golfverksamhet men kan också ha annan verksamhet. 

  SGF ställer alltså inte något krav på att den som vill driva golfverksamhet bildar ett särskilt golfbolag för det ändamålet.

  SGF har inga synpunkter på bolagets namn (firma), men förbundsstyrelsen har fastställt regler och en policy för namngivningen av den anläggning som golfverksamheten ska bedrivas på.

  Mer information om regelverket för aktiebolag och tips och råd på hur man bildar ett nytt aktiebolag finns på Bolagsverkets hemsida. 

  Namnregler för association

 7. Medlemskap för golfklubb - regler, avgifter
 8. SGF erbjuder medlemskap i två steg. Första steget är ett provmedlemskap under två år och kallas M2.

  Det är ett medlemskap med tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter. När minst två år har passerat (möjlighet till förlängning finns med ett år i taget) kan golfklubben efter prövning beviljas tillsvidaremedlemskap och kallas M1, icke tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter.

  Enbart golfklubb som uppfyller SGF:s, GDF:s och RF:s demokratiska, etiska, idrottsliga värderingar och stadgar samt utformar verksamheten i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan erhålla medlemskap. Det är GK:s ansvar att noggrant ta del av och följa regler och krav på handlingar som gäller för ansökan om medlemskap i SGF. 

  Rättigheter som följer av medlemskapet

  - deltagande i SGF:s och GDF:s beslutade verksamhet, förslags- och rösträtt vid SGF:s förbundsmöte och vid berört GDF-möte

  - tillgång till Golfens IT-system (GIT) i sin helhet

  - att Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda medlemmar

  - att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  - godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  - deltagande i av SGF, RF och GDF arrangerade utbildningar

  - användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  - deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar

  - media och informationsmaterial, bland annat tidningen Svensk Golf, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  - Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring för idrottsföreningar

  - SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  - användande av SGF:s varumärken

  - deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  - avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  - avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli

   

  Skyldigheter - tvingande bestämmelser - som följer av medlemskapet

  - minst 50 medlemmar

  - bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  - tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystem för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  - tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  - följa Mallstadgar för Golfklubb

  - ansluta till och använda GIT:s medlemsregister samt i GIT registrera klubbens officiella post- och e-postadresser samt befattningshavare och förtroendevalda

  - förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  - medverka i erfarenhetsutbyte i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser angående introduktionskort

  - upplåta egen eller anvisad bana till förbunds- och distriktstävlingar i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser

  - följa obligatoriska bestämmelser avseende innehåll i nyttjanderättsavtal mellan klubb och anläggningsägare som;
  a) specificerad nyttjanderätt till golfbana, byggnader för klubbens idrottsliga verksamhet med mera
  b) bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar
  c) bestämmelser avseende SGF:s introduktionskort
  d) att klubben förfogar över medlemsavgifter för att betala stadgade avgifter beslutade vid SGF:s förbundsmöte respektive GDF:s årsmöte.

  - genomföra handicaprevidering i enlighet med direktiv i Spel- och Tävlingshandboken med handicapregler, kapitel 4 och 5

  - följa bestämmelserna i det fall att SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort används

  - tillhandahålla utbildning av förtroendevalda och spelare i enlighet med SGF:s utbildningsplaner - i egen regi eller genom samarbetsavtal

  - inneha ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer

  - följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra årsmöte.

  Definition av golfbana

  Mallstadgar för golfklubb

  Bestämmelser för personuppgiftsbehandling och tillgång till program och databas i Golfens IT-system

  SGF:s introduktionskort, policy

  Förbundstävlingar arrangemang

  Nyttjanderättsavtal - mall 

  Avtalsmallar finns till stöd för golfklubben i överenskommelsen med mark- eller anläggningsägande part. Mallen innehåller en del tvingande avtalspunkter, men mallen som helhet är förslag och riktlinjer.

  Handicaprevidering

  Grönt Kort riktlinjer nybörjarutbildning

  Årsavgifter 2018 GK

 9. Ansökan om medlemskap (golfklubb)
 10. Ansökningshandlingar - provmedlemskap M2

  1. Klubben ska göra en digital medlemsansökan hos RF.

  Dessutom ska följande handlingar skickas till SGF:

  2. Protokoll från bildande av föreningen

  3 Beskrivning av klubben

  4. Medlemsförteckning (minst 50 medlemmar)

  5. GK:s verksamhetsplan/verksamhetsinriktning förslag till mall

  6. Frågeformulär vid ansökan om medlemskap

  7. Mallstadgar för golfklubb

  8. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana

  9. Avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i klubbens geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll)

  Handläggning

  1. Digital medlemsansökan skickas till RF.

  2. Ansökningshandlingar skickas till SGF (e-post eller postledes)

  3. Yttrande från GDF 
      - GDF:s roll i processen för medlemskap

  4. SGF fattar beslut om tvåårigt provmedlemskap ska beviljas.

  5. När SGF har beviljat medlemskap godkänns den digitala ansökan och klubben blir också medlem i RF.

  Överklagande av beslut

  Om ansökande GK inte är nöjd med SGF:s beslut beträffande ansökan om inval, kan beslutet överklagas till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd (RIN) som är högsta beslutande idrottsorgan (15 kap RF:s stadgar).

 11. Övergång till fullvärdig medlem (golfklubb)
 12. Efter minst två års provmedlemskap kan en övergång till tillsvidaremedlemskap ske, benämns M1.

  För en övergång krävs tillgång till egen banvärderad bana eller minst ett femårigt nyttjanderättsavtal med annan banvärderad bana samt att kraven i övrigt uppfylls för medlemskap med avseende på bland annat utbildning och idrottslig verksamhet. Om inte tillsvidaremedlemskap beviljas kan förlängning av provmedlemskap ske till det årsskifte som inträffar närmast efter att ytterligare ett år har passerat.

  Följande ansökningshandlingar skickas till SGF (e-post eller postledes):

  1. Beskrivning av hur den idrottsliga verksamheten har bedrivits och utvecklats under perioden för provmedlemskapet samt klubbens medlemsantal och rekryteringsstrategi.

  2. Senaste årsredovisningen

  3. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning

  4. Fastställda utbildningsplaner för anställda och ideella ledare

  5. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana

  6. Minst 5-årigt avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i klubbens geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll) 

  Handläggning

  1. Före utgången av provmedlemskapet ansöker klubben om förlängning

  2. Yttrande från GDF
      - GDF:s roll i prövning av medlemskap

  3. SGF fattar beslut om:

  - provmedlemskap M2 ska förlängas

  - tillsvidaremedlemskap M1 ska beviljas

  - medlemskap ska upphöra

  Överklagande av beslut

  Om ansökande GK inte är nöjd med SGF:s beslut beträffande ansökan om inval, kan beslutet överklagas till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd (RIN) som är högsta beslutande idrottsorgan (15 kap RF:s stadgar).

 1. Associering av golfbolag – regler, avgifter, avtal
 2. SGF upplåter även möjlighet för aktiebolag att ansluta sig för att bedriva idrottslig golfverksamhet. Denna anslutningsform kallas associering (A).

  Associering A1

  Ett aktiebolag som bedriver golf som idrottslig verksamhet i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan ansluta golfbolaget till SGF genom associering. Golfbolaget ska kunna erbjuda anslutna golfspelare möjlighet att spela på egen banvärderad bana eller genom minst femårigt avtal på annan banvärderad bana i klubbens geografiska närhet.

  Golfbanan behöver inte ägas av golfbolaget, men banan måste uppfylla kraven för banvärdering enligt det internationella banvärderingssystemet slope. Alla golfbolag ska alltså ha en fast ”hemmaplan” som de kan disponera för sina spelares golfverksamhet och tävlingsarrangemang.

  Associeringen till SGF innebär vissa begränsningar i de rättigheter som golfbolaget har. Golfbolaget är inte medlem i varken SGF eller RF och saknar således rösträtt i båda dessa organisationer. Av det följer också att associationens spelare inte kan ta emot RF:s individuella mästerskapstecken. Golfbolaget kan inte heller ta emot anläggningsbidrag från RF, lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamheten eller motta eventuella andra förmåner som riktar sig till enbart medlemsförening.

  Det ekonomiska bortfall som SGF drabbas av i fördelningen av RF-bidrag, då verksamheten inte drivs i föreningsform, kompenseras med 20 kronor i extra debitering, per ansluten spelare, på den medlemsavgift till SGF som golfklubb betalar per aktiv senior och junior.

  Golfspelaren som tillhör en association är inte medlem, men har medlemsliknande förmåner i form av Min Golf, Golf-ID, tidningen Svensk Golf med mera. Associationens rättigheter och skyldigheter regleras i tvååriga A1-avtal med SGF.

  Rättigheter

  - erhålla inbjudan/kallelse att närvara vid SGF:s och GDF:s beslutande verksamhet (dock utan förslags- och rösträtt)

  - tillgång till Golfens IT-system (GIT) i sin helhet

  - Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda spelare

  - att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  - godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  - deltagande i av SGF, GDF och RF arrangerade utbildningar

  - användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  - deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar, med vissa inskränkningar

  - media och informationsmaterial, bland annat tidningen Svensk Golf, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  - SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  - användande av SGF:s varumärken

  - deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  - avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  - avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från Golfens Hus och berört GDF

   

  Skyldigheter

  - bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  - tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  - förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  - tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  - ansluta till och använda Golfens IT-systems (GIT) medlemsregister

  - förfoga över nyttjanderätt till golfbana, byggnader för idrottslig verksamhet om mark och/eller anläggningsägaren är annan än golfbolaget

  - följa utfärdade bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar

  - följa utfärdade bestämmelser avseende SGF:s introduktionskort

  - följa bestämmelser, för de fall att SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort används

  - genomföra handicaprevidering i enlighet med direktiv i Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler, kapitel 4 och 5 

  - tillhandahålla utbildning i enlighet med SGF:s utbildningsplaner - i egen regi eller genom samarbetsavtal

  - att associationen är ett aktiebolag

  - följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

  Associationsavtal A1

  Bilaga GDF:s roll i processen för associering 

  Bilaga GDF:s roll i prövning av associering

  Bilaga Definition av golfbana

  Bilaga Mästerskapstecken, medaljer och rätt att delta

  Bilaga Riktlinjer för nybörjarutbildning, Grönt Kort

  Bilaga Bestämmelser för personuppgiftsbehandling och tillgång till program och databas i Golfens IT-system

  Bilaga Policy för SGF:s introduktionskort

  Bilaga Arrangemang av förbundstävlingar 

  Bilaga Handicapansvar

  Årsavgifter 2018 A1

   

  Mall för nyttjanderättsavtal

  SGF har tagit fram avtalsmallar för golfbolaget i de fall då golfbolaget inte förfogar över med marken eller anläggning. Mallen ska uppfattas som förslag och riktlinjer på innehåll.

   

  Associering A2

  Ett aktiebolag kan också ansluta till SGF genom en A2-associering. Golfbolaget erbjuder spel på bana utan medlemskap och utan individuella spelrätter kopplade till anläggningen (Pay & Play). Det kan också vara ett golfbolag på en träningsanläggning utan bana.

  Golfbolaget är varken medlem i SGF eller RF och saknar således rösträtt i båda dessa organisationer. Golfbolagets rättigheter och skyldigheter gentemot SGF regleras i tvååriga A2-avtal.

  Rättigheter

  - tillgång till Golfens IT-system (GIT), för registrering av nybörjare (N), notering av så kallad klubbhandicap 54, administration av anläggningens uppgifter till Golfguiden samt tidbokning

  - att för det fall banan uppfyller kraven, låta banan banvärderas enligt det internationella banvärderingssystemet slope samt för golfspelet tillämpa detsamma

  - deltagande i av SGF:s och GDF:s arrangerade utbildningar, med undantag av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet

  - användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  - tillgång till media och informationsmaterial, bland annat erhålla tidningen Svensk Golf samt rätt till att listas i Golfguiden (digital version).

  - kollektivt försäkringsskydd genom SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfall-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  - publikt marknadsföra anläggningen som "associerad golfanläggning till SGF"

  - avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  - avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli och berört golfdistriktsförbund


  Skyldigheter

  - tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda Regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  - tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande Handicap- och banvärderingssystem för det fall anläggningen uppfyller kraven på golfbana

  - följa bestämmelser, för de fall att SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort används

  - i förekommande fall tillhandahålla spel på en banvärderad bana enligt slope samt registrera klubbhandicap 54 när utbildningen är genomförd och spelaren har Grönt kort-status

  - registrera och underhålla förteckning av befattningshavare och nybörjare (N) i Golfens IT-system (GIT), med bland annat adressuppgifter

  - tillhandahålla utbildningar enligt SGF:s och GDF:s regler och riktlinjer - i egen regi eller genom samarbetsavtal

  - att associationen är ett aktiebolag

  - följa SGF:s beslut om informationsplikt, bl.a. genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

   

  Associationsavtal A2

  Bilaga GDF:s roll i processen för associering 

  Bilaga GDF:s roll i prövning av associering

  Bilaga Definition av golfbana

  Bilaga Riktlinjer för nybörjarutbildning, Grönt Kort

  Bilaga Golfens IT-system, behandling av personuppgifter

  Årsavgifter 2018 A2

 3. Ansökan om associering A1 (golfbolag)
 4. Ansökningshandlingar – associering A1

  Följande handlingar skickas till SGF (e-post eller postledes):
  1. Beskrivning av organisationen
  2. Spelrättsförteckning över anslutna spelare
  3. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  4. Svar på frågeformulär vid ansökan om associering
  5. Fastställda utbildningsplaner
  6. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana
  7. Minst 5-årigt avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i golfbolagets geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll)

  Handläggning

  1. Ansökningshandlingar skickas till SGF
  2. Yttrande från GDF
      - GDF:s roll i processen för associering 
      - GDF:s roll i prövning av associering
  3. SGF fattar beslut om associering
  4. Efter beviljad associering översänds A1-avtal för underskrift

 5. Ansökan om associering A2 (golfbolag)
 6. Ansökningshandlingar – associering A2

  Följande handlingar skickas till SGF (e-post eller postledes):
  1. Beskrivning av organisationen
  2. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  3. Lagfartshandlingar/arrendeavtal med markägare 

  Handläggning

  1. Ansökningshandlingar skickas till SGF
  2. Yttrande från GDF
      - GDF:s roll i processen för associering
      - GDF:s roll i prövning av associering
  3. SGF fattar beslut om associering.
  4. Efter beviljad associering översänds A2-avtal för underskrift.

Ny utbildning: Föreningsägda bolag 

Heldagsutbildning arrangerad av Riksidrottsförbundet i samverkan med Skatteverket om förutsättningarna för föreningsägda bolag inom idrotten med fokus på skattefrågor. Riktar sig både till idrottsklubbar som ska inleda en bolagiseringsprocess och till de som redan har ett befintligt bolag. Målsättningen att deltagarna ska kunna:

Göra aktiva val baserade på korrekta underlag
Identifiera kritiska aspekter med avseende på att driva föreningsägda bolag
Vara en aktiv part och en kompetent beställare i samverkan med konsulter vid bolagsbildning. 

Seminariet genomförs på Bosön (Stockholm, Lidingö) den 16 november 2018. Kostnad: 590 kr inklusive fika och lunch. Anmälan senast 17 oktober.

Läs mer och anmäl dig här