Information, tips och råd till golfklubbar och golfbolag kring personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), GIT-bestämmelserna och Idrottens uppförandekod.

Personuppgiftshantering i golfen

Från och med fredag 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. Syftet med lagen är att skydda individers personuppgifter och integritet. Grundbestämmelserna är i stort sett desamma som i tidigare PUL men individen fått en del nya rättigheter vilket innebär nya skyldigheter för organisationer. Sanktionerna kommer också att bli hårdare framöver mot den som gör fel.

I den svenska golfverksamheten görs dagligen en mycket stor mängd databehandlingar. Här har vi samlat information, tips, råd och rekommendationer för hur golfklubbar och golfbolag ska hantera personuppgifter i enlighet med rådande bestämmelser. Se över klubbens rutiner med hjälp av informationen nedan för att säkerställa att klubben efterlever lagstiftningen och bestämmelserna inom idrotten och golfen.

Läs även om hantering ur spelarens perspektiv i golfens personuppgiftspolicy

Tre styrande regelverk

Det finns tre regelverk som styr databehandling av personuppgifter i Golfsverige. Dessa regler gäller för alla fysiska personer (golfspelare, ledare och anställda inom golfen) samt alla juridiska personer (alla golforganisationer).

Regelverken är:

 1. Dataskyddsförordningen (GDPR) – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Gäller för all personuppgiftshantering i EU, digitalt eller utan IT-stöd. Ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). 

 2. Idrottens Uppförandekod – övergripande regler för behandlingen av personuppgifter i svensk idrott, framtagna av Riksidrottsförbundet. Gäller för all personuppgiftsbehandling i idrottsverksamheten, digitalt eller utan IT-stöd.

 3. GIT-bestämmelserna – detaljerade regler för hur personuppgifterna ska behandlas i golfverksamheten. Gäller för alla databehandlingar som leder till att en personuppgift läses eller skrives till den centrala GIT-databasen.

GIT-bestämmelser beslutade 2018

Golfsverige har traditionellt varit noga med att Golfens IT-system ska följa rådande lagstiftning. Grundstrukturen i vad som varit godkänt i PUL att registrera och ta fram på skärmar och rapporter i GIT följer reglerna även i den nya EU-lagen. En del förändringar har dock varit nödvändiga i övergången till dataskyddsförordningen (GDPR) och vid förbundsmötet den 22 april 2018 fastställde golfklubbarna nya bestämmelser för GIT.

GIT-bestämmelserna

Bestämmelserna är bindande

Alla golforganisationer är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Detta gäller Svenska Golfförbundet, golfdistriktsförbunden, golfklubbar, golfbolag, driftsbolag, övriga bolag som driver golfverksamhet (t ex banägare, bolag och personer som driver träningsverksamhet, golfshop eller golfrestaurang), intresseorganisationer (GAF, PGA, SGA, Golfhistoriska Sällskapet) samt leverantörer av produkter och tjänster som har en koppling till GIT.

Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb/bolag.

På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.

 1. Mer om personuppgiftsansvar/personuppgiftsbiträde
 2. Genom GIT-bestämmelserna regleras att golfklubben/golfbolaget är personuppgiftsansvarig för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen.

  SGF är personuppgiftsansvarig vid exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf.

  Kommer personuppgifter från annat register, exempelvis från ett företag vid en företagsgolf, blir klubben personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna får då inte användas till annat ändamål än de är avsedda för utan personens godkännande.

 3. Mer om hur golfspelaren är bunden av stadgarna
 4. När en person blir medlem i en golfklubb eller köper en spelrätt/årsabonnemang i golfbolag sluter personen ett avtal med golfklubben eller golfbolaget. Golfklubben organiseras genom stadgar, vilket är det avtal personen accepterar och ingår genom att bli medlem. I stadgarna regleras bland annat medlemmarnas rättigheter (t ex rösträtt på årsmötet) och skyldigheter (t ex att betala årsavgiften). I stadgarna ingår också att personen måste följa de beslut som fattas av klubbens organ samt följa Svenska Golfförbundets, Riksidrottsförbundets och Golfdistriktsförbundets stadgar, bestämmelser och beslut.

  Golfbolag som är anslutna till Svenska Golfförbundet genom ett associationsavtal har inga stadgar, men har genom avtalet med SGF accepterat att följa samma bestämmelser, regler och beslut som golfklubbarna, Golfspelare anslutna till golfbolag är därmed bundna av regelverken på motsvarande sätt som medlemmar i en golfklubb.

  Enkelt uttryckt kan man säga att alla som har ett Golf-ID är bundna av idrottens och golfens regelverk och bestämmelser. Utöver Idrottens Uppförandekod och GIT-bestämmelserna är det här några andra exempel på regler och bestämmelser alla golfspelare måste respektera och följa:

  – Golfreglerna
  – Handicapreglerna
  – Spel- och tävlingshandboken
  – Säker golf
  – Reglemente om anti-matchfixning
  – WADA Antidopingkod

Mallar för klubben

Incidentanmälan – formulär

Alla eventuella incidenter som strider mot dataskyddsförordningen, till exempel att en lagledare eller kommittéledamot missbrukat e-postadresser från GIT, måste anmälas till SGF via en incidentrapport för vidare utredning.

Webbformulär för incidentrapport (kommer inom kort)
 

Registerförteckning – mall

Individer har rätt att begära ut ett registerutdrag som ska innehålla information om alla egna personuppgifter som behandlats. Varje organisation är därför skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter. RF och SGF har tagit fram en förifylld mall för registerförteckning. Eftersom den mesta personuppgiftshanteringen inom golfen görs i GIT kan klubbarna ha i stort sett identiska förteckningar.

Mall för registerförteckning för golfklubbar och golfbolag (kommer inom kort)

Medlemmens rättigheter

I de styrande regelverken ingår ett antal rättigheten för individen, vilket i sin tur ger klubben nya skyldigheter. Nedan är information om rättigheterna och rekommendationer hur klubben kan efterleva skyldigheterna gentemot golfspelarna och regelverken.

 1. Anonymitet
 2. I Golfens IT-system ersätter ordet anonym namnet på den person som har valt att vara anonym inom golfen. Personen är anonym i exempelvis starttider på skärmar i klubbhuset och start- och resultatlistor kring tävling som publiceras på webben. Klubben har dock information om vem det är som är inbokad på en starttid eller spelar tävling.

  Anonymitet vid tävling

  Deltagandet regleras i tävlingsbestämmelserna. Det är tillåtet att kräva att personer som deltar i en viss tävling har sina uppgifter publika, vilket exempelvis görs i SGF:s tourtävlingar. Det är dock inget vi förespråkar för alla klubbens tävlingar.

 3. Skyddad identitet
 4. När en person med skyddad identitet kontaktar golfklubben för ett medlemskap, vänd er till GIT-supporten som hjälper till med behandlingen. Personens kontaktuppgifter görs okända för klubben. Golf-ID är inte knutet till födelsedatum och namn och adress är ett alias.

 5. Registerutdrag
 6. Dataskyddsförordningen ger individen rätten att begära ut ett registerutdrag. Vår rekommendation är att klubben i första hand hänvisar golfspelarna till att läsa igenom golfens personuppgiftspolicy samt gå igenom vad som visas i Min Golf. Golfspelaren kan där se det allra mesta som finns behandlat om honom/henne.

  För de som söker mer/annat får klubben ta fram och skicka en registerförteckning över personuppgifter för den specifika individen. RF och SGF har gjort en mall för detta som gäller inom golfen. 

  Mall för registerförteckning för golfklubbar och golfbolag (kommer snart)

 7. Rätten att bli bortglömd/raderad
 8. Golfspelare kan ansöka om att få sina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om berättigade skäl saknas för behandlingen eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Bedömning av skäl till ansökan görs centralt hos SGF och klubben får en rekommendation till svar.

Personuppgiftshantering i golfen

Majoriteten av databehandlingarna i Golfsverige görs i Golfens IT-system, men personuppgifter behandlas och hanteras också utanför GIT. Dels i andra IT-system och program som e-post, kundkonton i shop/restaurang, officeprogram, dels manuellt exempelvis i pärmar, på anslagstavlor och utskrivna listor.

Bläddra mellan flikarna nedan för regler och rekommendationer kring personuppgiftshantering i GIT, i andra IT-system och vid manuell hantering. 

I Golfens IT-system

 • Personuppgiftshantering i Golfens IT-system

  GIT-bestämmelserna innehåller detaljerade regler för hur personuppgifterna ska behandlas i golfverksamheten. Bestämmelserna gäller för alla databehandlingar som leder till att en personuppgift läses eller skrives till den centrala GIT-databasen.

  Alla tillåtna databehandlingar är angivna under avsnitt 5 i GIT-bestämmelserna. I korthet handlar det om olika slags administrativa behandlingar. Med det menas att mata in uppgifter i GIT, söka, filtrera och läsa dessa uppgifter samt skriva ut uppgifterna i pappersrapporter eller i datafiler som ska bearbetas i t ex Excel eller Word. Det är dock viktigt att rutiner för det dagliga användandet följer rådande lagstiftning och regelverk.

  Nedan följer ett antal råd och rekommendationer som rör hantering av personuppgiftsbehandling i GIT.

  1. Tillgång till GIT
  2. Klubben bestämmer vilka personer som ska ha tillgång till Golfens IT-system och i vilken omfattning. Tydlig information måste finnas om att behandling av personuppgifter endast får ske inom ramen för anställning eller förtroendeuppdrag.

  3. Inloggning i GIT
  4. Det är inte tillåtet att dela på inloggningsuppgifter. Vi måste enligt lag logga vem som utfört en registrering eller ändring av personuppgifter i databasen. En sådan loggning finns i GIT även om den inte alla gånger syns i GIT-klinten. Sluta därför använda fingerade personer som "receptionen 1".

   Det är inte heller bra om flera personer jobbar under en kollegas inloggning i GIT eller på den aktuella datorn. Behörigheten till en dator eller ett datorprogram ska styras på individnivå, även om det ställer till bök och strul.

   Det är också mycket viktigt att ni kontinuerligt ser över vilka personer som har tillgång till GIT-klienten, GIT Tävling och sidosystemen (terminalen, kassasystem m m). Vid tveksamhet – stäng av behörigheten.

  5. Lämna ut medlemslistor
  6. Medlemslistor får aldrig lämnas ut till obehöriga.

   Det är tillåtet att exportera och lämna ut en medlemslista för specifika ändamål, men observera att en sådan lista kan innehålla personer som valt anonymitet i GIT. Listan får endast lämnas ut till de för ändamålet ansvariga tränare, ledare och funktionärer och får bara användas för de avsedda arbetsuppgifterna. Ta alltid bort personuppgifter som inte är nödvändiga för ändamålet.

  7. Titta och söka i GIT
  8. Du får bara behandla personuppgifter som klubben har ett lagligt stöd att behandla enligt GIT-bestämmelserna (se nedan exempel samt fullständig förteckning i avsnitt 5 i GIT-bestämmelserna). I flera fall får dessutom bara en begränsad mängd personuppgifter behandlas.

   Den som har ansvar för handicapfrågor på klubben får gå igenom en enskild golfspelares handicapuppgifter förutsatt att golfspelaren är medlem eller ska delta i en tävling på klubben.

   Använd inte GIT som telefonkatalog och lämna inte ut uppgifter i GIT till andra personer.

  9. Exempel på tillåtna databehandlingar – medlemsklubb
  10. För en fullständig förteckning, se avsnitt 5.3 i GIT-bestämmelserna

   5.3a) Medlemsregister
   Ta fram adresslistor över alla juniorer och bjuda in juniorerna till klubbens junioraktiviteter

   5.3b) Ekonomihantering
   Fakturera årsavgifterna

   5.3c) Handicap
   Granska registrerade resultat, revidera din handicap

   5.3d) Boka golftider
   boka, avboka, boka om, checka in och skriva ut aktuella startlistor samt visa startlistan på TV-skärmar* i klubbhuset.

   5.3k–l) Kommunikation
   Medlemsklubben får alltid kommunicera med sina medlemmar på valfritt sätt, tex skicka nyhetsbrev (brev eller e-post), automatiska bekräftelser från GIT eller en klubbtidning.

   * Golfspelaren kan NIX:a sig från exponering i startlistor som visas på TV-skärmar

  11. Exempel på tillåtna databehandlingar – gästklubb
  12. För en fullständig förteckning, se avsnitt 5.4 i GIT-bestämmelserna.

   5.4a) Boka golftider
   Administrera bokning av golftider, exponera bokningsläget på skärmar och i fristående terminaler på golfanläggningen.

   5.4d) Kommunikation
   Gästklubben får skicka* bokningsbekräftelser från GIT.

   5.4e) Kommunikation
   Gästklubben får kommunicera* med sina gästspelare (greenfee) genom att via GIT skicka e-post med information om golfanläggningen (tex banans skick eller dagens luncherbjudande) inför spelet samt följa upp besöket med en gästenkät.

   * Golfspelaren kan NIX:a sig från utskick från andra klubbar än medlemsklubben och även sätta stopp för bokningsbekräftelser och andra liknande e-brev från GIT

  13. Exempel på tillåtna databehandlingar – Svenska Golfförbundet
  14. För en fullständig förteckning, se avsnitt 5.5 i GIT-bestämmelserna.

   5.5c) Utbildningar och kurser
   Informera och bjuda* in olika målgrupper, t ex alla som har ledarrollen golfdomare till en utbildning.

   5.5g) Tidningen Svensk Golf
   Ta fram aktuella adresslistor (en person per hushåll/golffamilj) för att distribuera Svensk Golf.

   5.5i) Kommunikation
   Skicka* brev/e-post direkt till dig med information om tex nya handicapregler, erbjudanden från centrala partnerföretag och idrottsliga framgångar och tävlingsarrangemang.

   5.5j) Forskning och undersökningar
   Skicka* brev/e-post till dig med enkäter från undersökningar som Svenska Golfförbundet genomför i samarbete med forskare eller undersökningsföretag.

   * Golfspelaren kan NIX:a sig från utskick från SGF.

  15. Exempel på databehandlingar som inte är tillåtna
  16. För en fullständig förteckning, se avsnitt 6 i GIT-bestämmelserna

   6.1) Värvningskampanj
   En golforganisation får inte använda uppgifter i GIT för värvningskampanjer riktade till golfspelare som inte är medlemmar i organisationen.

   6.2) Direkt marknadsföring
   Golfspelarens personuppgifter i GIT får inte lämnas ut till tredje man för ändamålet att bedriva direkt marknadsföring.

   Följande uppgifter är inte tillåtna att registrera i GIT:

   Uppgifter om hälsotillstånd
   Uppgifter om hälsotillstånd, sjukdom och skada per definition räknas som känsliga uppgifter. Det är förbjudet att registrera det slaget av uppgifter i GIT. Spara inte kopior på sjukintyg för hyra av golfbil. Anteckna bara att golfspelaren har rätt att hyra golfbil enligt intyg.
    

   Golf för skolelever
   Personuppgifter från personer som deltar i aktiviteter anordnade av golfklubben i samarbete med en skola (Golfäventyret i skolan eller liknande) får inte registreras/hanteras i GIT utan personens/målsmans godkännande, om personen inte redan är medlem. Marknadsföring av medlemskap eller annan marknadsföring får inte förekomma. Personuppgifterna får endast hanteras inom ramen för aktiviteten.

I andra IT-system

 • Personuppgiftshantering i övriga IT-system

  GIT-bestämmelserna gäller enbart för behandlingar som görs kopplat till GIT. Bestämmelserna täcker förvisso många sidouppgifter som exempelvis anmälningar som görs på papper för att senare matas in i GIT, men lönesystem, personalens tidrapportering, greenfeeböcker, kundkonton i shop och restaurang, bidragsansökningar med mera faller utanför. I några fall, tex LOK-ansökningar, gäller Idrottens uppförandekod.

  Även om merparten av personuppgifterna i en golfklubb hanteras i GIT har de flesta klubbar externa IT-system och program. Här är antal råd och rekommendationer till golfklubbar och golfbolag som rör digital hantering av personuppgiftsbehandling utanför GIT.

  1. Hantering av protokoll
  2. Lösenordsskydda alltid era protokoll i händelse av att det kommer på villovägar. Det är en bra rutin eftersom ledamöterna då slipper värdera om protokollet innehåller integritetskänslig information vid varje tillfälle. Grundinställningen vid protokollförande är ändå att hålla integritetskänslig info utanför. Informera om lösenordet antingen verbalt på mötet eller kanske via SMS, inte via e-post.

  3. E-postrutiner
  4. Vi rekommenderar att e-post sparas i högst 24 månader för att därefter raderas. Detta då medlemskap löper över minst 12 månader och det kan finnas äldre mejl om kategoribyten, spelrätter, lån med mera som behöver sparas i upp till 18–24 månader. Sakinformation som klubben vill spara längre än två år ska överföras till annat system, rensat från personuppgifter.

   Radera eller avidentifiera kontinuerligt e-post som innehåller känsliga uppgifter om avsändaren eller andra personer. Tänk på att uppgifter om sjukdom och skada per definition räknas som känsliga uppgifter.

   Se också över vem som har tillgång till e-postprogrammet och klubbens centrala e-postadresser. Begränsa tillgången till att bara ett fåtal anställda eller styrelseledamöter har access till e-postkontona.

  5. Anmälnings- och resultatlistor
  6. I klubbens egna kanaler

   Publicering av personuppgifter, namn och exempelvis resultatlistor från klubbens tävlingar på hemsida, nyhetsbrev, klubbtidning eller i sociala medier är tillåt, men uppgifter om personer som valt att ha anonymitet får inte spridas. Färdiga rapporter som exempelvis start- och resultatlistor från GIT-tävling tar hänsyn till detta och ersätter namn med anonym. Rapportexempel:

    – Min Golf
    – Inbyggt

   Det gemensamma för exemplen ovan är att de hämtar data direkt från GIT. Därmed fungerar kontrollen. Golfspelare som valt att vara anonyma utanför golfanläggningen behöver inte se sina namn på webben eller andra publika kanaler.

   Anmälnings- och resultatlistor i klubbhus

   Manuella anmälningslistor på anslagstavlan är tillåtet. Ta ner anmälningslistan när anmälningstiden är ute. Utskrivna resultatlistor i klubbhuset på en anslagstavla är tillåtet. Listan kan innehålla uppgifter om personer som har valt att vara anonyma, vilket är tillåtet eftersom personen fysiskt funnits på plats och uppgifterna sprids i en mindre personkrets. Se till att ta bort listan efter cirka en vecka.

   Resultatlistor i massmedia

   Tryckfrihetsförordningen gäller för tidningar, radio, TV och annan massmedia med utgivningsbevis, som är tillåtna att publicera uppgifter om personer som har valt anonymitet. Rekommendationen är att klubben innan start informerar om att resultat kommer att publiceras i tidningen X.

  7. Medlemsförteckning på webben
  8. Det är aldrig tillåtet att publicera en medlemsförteckning (matrikel) publikt på webben. Det går dock att lägga en medlemsförteckning bakom inloggning på hemsidan. Se till att listan inte går att exportera och på så sätt kan användas felaktigt. Eftersom personkretsen är begränsad till enbart medlemmar kan listan innehålla uppgifter om de som valt att vara anonyma.

  9. Namn- och bildpublicering
  10. Det finns varken ett generellt tillstånd eller förbud i GDPR och Idrottens uppförandekod mot att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller bilder på pristagare. Tvärtom är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla.

   Utgångspunkten för publicering av bilder och rörligt material på klubbens hemsida och sociala medier sker därför med stöd av en intresseavvägning där klubben behöver ta och publicera bilder för att informera om sin verksamhet. Medlemmar och besökare behöver informeras om detta. Ett tips är att ta upp frågan vid årsmötet samt informera löpande i nyhetsbrev, medlemstidning, hemsida med mera, samt vid specifika aktiviteter som tävlingar eller andra klubbevenemang.

   Klubben måste inte samla in namn på alla som är med på bilderna, men om någon motsäger sig att vara med på bild måste klubben respektera detta, innan publicering eller om golfspelaren ångrar sig och vill att texten/bilden ska tas bort i efterhand. Klubben måste också informera om att det finns möjlighet att invända mot bildpublicering, samt vem de då ska kontakta.

   Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. När det gäller publicering av barns personuppgifter inklusive bilder på hemsida eller sociala medier kan det vara lämpligt att inhämta samtycke från vårdnadshavare.

   Läs mer hos Riksidrottsförbundet

  11. Klubbens och idrottens historia
  12. Det är tillåtet att spara personuppgifter i protokoll, resultatlistor, rapporter, texter, register etc i syfte att bevara och skydda historien, om det görs inom ramen för de lagliga grunderna (fullföljande av avtal, berättigat intresse, allmänt intresse) men med beaktande av att innan dess gallra för integritetskänslig information.

Manuell hantering

 • Manuell personuppgiftshantering

  Dataskyddsförordningen gäller även för behandlingar som görs utan IT-stöd. Nedan följer ett antal exempel där personuppgifter hanteras manuellt, med rekommendationer för hur detta ska hanteras.

  1. Greenfeebok
  2. Den manuella greenfeeboken innehåller ostrukturerade och oskyddade personuppgifter och uppfyller inte lagkraven i dataskyddsförordningen. Greenfeeboken måste fasas ut den här säsongen och ersättas av tidbokningen i GIT eller på plats i receptionen. För gästspel som sker när receptionen är stängd rekommenderar vi bokning och betalning via Min Golf, alternativt att gästen lägger en ifylld lapp med Golf-ID, namn och erlagt belopp (kontant eller digitalt) i en låst brevlåda.

  3. Utskrivna listor och dokument
  4. Skapa rutiner på kansliet, receptionen, shopen etc för hur utskrivna listor med personuppgifter – exempelvis telefonlistor, listor över kursdeltagare, kölista för medlemskap – exempelvis generellt hanteras i det dagliga arbetet. Ni har rätt att hantera informationen men listorna får inte hamna i händerna på obehöriga. Listorna kan innehålla uppgifter om personer som har valt att vara anonyma.

  5. Pappersarkiv
  6. Sidan kommer att uppdateras med mer information om frågor kring information och dokument som innehåller personuppgifter och som sparas i arkiv – exempelvis protokoll, medlemsregister i pappersformat, excelfiler du sparat undan med mera. Redan nu är det allmänna tipset att städa och radera allt efterhand.

  7. Utskrivna anmälnings- och resultatlistor
  8. Manuella anmälningslistor på anslagstavlan är tillåtet. Ta ner anmälningslistan när anmälningstiden är ute.

   Utskrivna resultatlistor i klubbhuset på en anslagstavla är tillåtet. Listan kan innehålla uppgifter om personer som har valt att vara anonyma, vilket är tillåtet eftersom personen fysiskt funnits på plats och uppgifterna sprids i en mindre personkrets. Se till att ta bort listan efter cirka en vecka.

  9. Medlemsförteckning i tryck
  10. En tryckt medlemsförteckning lyder under tryckfrihetsförordningen och får innehålla uppgifter om personer som har valt att vara anonyma. Vår rekommendation är dock att rensa bort personer som har valt att vara anonyma innan medlemsförteckningen (matrikel) går i tryck. Inled gärna matrikeln med en information om att personer som valt att vara anonyma saknas i listan. 

   Dessutom rekommenderar vi att matrikeln innehåller namn, adress och telefonnummer, men inte e-postadress och handicapuppgifter. 

Mer information

SGF kommer att uppdatera denna sida med mer information löpande. Har ni frågor eller saknar information, vänligen kontakta SGF enligt nedan så sammanställer vi svar och publicerar här.

Generell information om personuppgiftshantering inom idrotten finns samlat hos Riksidrottsförbundet

För mer information, vänligen kontakta

Thomas.
 • Thomas Bergman
 • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
 • Tel: 08-622 15 12