Vildsvinsskador på golfbanan

Skador efter vildsvin är ett kostsamt, tidsödande och ökande problem på svenska golfbanor. Läs om hur golfanläggningar kan skydda sig med vildsvinsstängsel – kostnad, skötselkrav och tips för uppsättning.

Tips: Avtalspriser hos Granngården

Granngården har tagit fram ett paket med förmånliga avtalspriser för Golfsverige just på viltstängsel. För att ta del av rabatterna som gäller för , fyll i ansökan om företagsavtal som du kan ladda ner här.

Skador på turfen. Skadorna kan bli betydligt mer omfattande än detta. Vildsvin äter både animalisk och vegetarisk föda – frodiga rötter och underjordiska utlöpare typ kvickrot attraktivt. Foto: Mikael Frisk

Broschyr om vildsvinsskador

Information om vildsvinsskador och hur golfanläggningar kan skydda sig finns att läsa nedan eller som PDF. 

Ladda ned broschyren här

Vildsvinsstammen ökar

Under de senaste 5–6 åren har allt fler banor i Syd- och Mellansverige fått enstaka eller mer regelbundna besök av vildsvin. Stammen har ökat kraftigt och är relativt väletablerad söder om Dalälven. Även Gävleborg, södra Norrlandskusten, södra Dalarna och Värmland har vildsvin, om än i mindre utsträckning. Det är dock viktigt att notera att det finns mycket stora lokala skillnader när det gäller beståndstäthet.

Det senaste året verkar ett högre jakttryck och ökad kunskap om vildsvinens beteende ha dämpat ökningen i många etablerade områden där grisarna tidigare haft sina starkaste fästen. Detta bekräftas av statistik på avskjutnings och trafikolyckor. Vildsvinen har dock kommit för att stanna och gynnsamma väderleksförhållanden kan ge stammen möjlighet att växa, så fortsatt vaksamhet behövs.

Skador

Ingen bana i grisarnas område går säker, förr eller senare finns risken för besök. Besöken märks i bästa fall i form av utspridda, uppvända torvor där grisarna "testar" om det finns något ätbart i och under turfen. Grisarna äter både animalisk och vegetarisk föda. Ofta är frodiga rötter och underjordiska utlöpare typ kvickrot attraktivt.

I värsta fall kan det första besöket leda till att relativt stora områden – över 100 m2 – blir helt uppbökande, det vill säga svartjord där all torv är nervänd.

Mest attraktivt verkar gräsytor i semiruff och slänter mot tee vara, men även fairway och teeytor kan bökas upp. Greenernas relativt magra miljö verkar som tur är inte vara den mest tilldragande ytan för grisarna och stora greenskador är relativt ovanliga.

Stängsel enda riktiga skyddet

Många banor har redan vidtagit åtgärder för att minska risken för vildsvinens intrång och skador på banan. Den enda åtgärd som fungerar är ett stabilt, tretrådigt elstängsel.
Att skjuta av stammen vid golfbanan kan minska beståndet lokalt, men är ingen säker lösning eller garanti från att slippa besök på banan.

Skötsel

Regelbunden kontroll av staketet och trimning eller annan skötsel för att hålla gräset borta från tråden bör göras ett antal gånger under säsongen. Ett nätanslutet aggregat klarar lite gräs på trådarna, men verkar bäst då man håller det fritt från påliggande gräs och grenar.

Kostnader

Om man väljer att sätta upp stängsel med impregnerade trästolpar med 5–7 meters mellanrum och tre trådar av slät, kraftig typ är materialkostnaden för banor som upprättat stängsel mellan ca 30 000–50 000 kronor. Skillnaden beror på terrängen och hur tätt stolpar måste placeras.

Satsa på kraftiga, stagade stolpar i hörn och där stängslet ändrar riktning för att garantera välspända trådar. Uppsättning på slät gräsbevuxen mark är relativt smidig medan uppsättning i kuperad skog med mycket berg är besvärligare. Stängsellängden runt en golfanläggning brukar vara ca 4–6 kilometer.

För att få bra effekt bör man ha ett nätanslutet elaggregat och en bra jordning. Flera jordspett nerslagna i mark, gärna fuktig, brukar fungera bra.

Sammanfattning – så här kan golfanläggningar skydda sig mot vildsvinsskador:

  • Hägna in hela området. Lämna inga luckor – förr eller senare hittar de in.

  • Fråga kommunen om investeringsbidrag för uppsättning av stängsel.

  • Kolla upp hur försäkringsbolaget ställer sig till skador orsakade av vildsvin.

  • Ett stabilt elstängsel med tre trådar är mest effektivt. Det är större chans att de kryper än att de hoppar över. Sätt trådarna på cirka 20, 45 och 75 centimeters höjd.

Golfreglers påverkan vid uppsättande av vildsvinsstängsel

Från och med 1 januari 2019 ger sektion E-7 i Regler för Golfspel – Committee procedures tillåtelse att genom en lokal regel ge lättnad för elstängsel som används som Out of Bounds.

Läs mer: Committee Procedures E7 Relief from Electric Boundary Fence

 

Till och med 31 dec 2018 gäller följande:

– ett utdrag ur RK-protokoll 1/18

Fråga har inkommit om möjligheten att genom en lokal regel ge lättnad för elstängsel som samtidigt definierar out of bounds.

 Av decision 24/4 framgår att ett stängsel som definierar out of bounds inte är ett hindrande föremål, även om en del av stängslet är innanför gränsen för out of bounds såsom den bestämts genom stängselmarkeringarna. Detta har ytterligare fastslagits av R&A i deras Guidance on Running a Competition (GoRaC) i Kapitel 3-2. Därav framgår att det inte är tillåtet att fastställa en lokal regel som medger lättnad från ett out of boundsstaket, även om tävlingsledningens beslut om en sådan lokal regel grundas på att skydda stängslet från varje skada. Emellertid anför R&A vidare i GoRaC, för det fall att gränsstängslet utgörs av ett elstängsel, att det är tillåtet att införa en lokal regel som medger lättnad för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstängslet. Under angivna förhållanden och för spelarens säkerhets skull kan, enligt R&A, spelaren mäta ut de två klubblängderna från stängslet och en ytterligare klubblängd inom vilken spelaren får droppa bollen, dock inte närmare hålet.

Med hänsyn till vad sålunda anförts finner RK att det i sådant särskilt fall som det ovan beskrivna är tillåtet att en införa en lokal regel som medger lättnad för elstängsel. SGF rekommenderar i första hand att elstängsel placeras utanför eller precis innanför banans gräns. Se vidare Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida.