Tre steg mot ”miljökoll” på din golfanläggning

Allt arbete på en golfanläggning ska ske så att människor och miljö påverkas negativt i så liten grad som möjligt. När det gäller vatten och dammar kan dessa fungera som fälla för rening av kväve och fosfor och därmed tjäna som reningsverk.

I största möjliga utsträckning ska arbetet bedrivas förebyggande (IPM) – inte åtgärdande i efterhand. För att förebygga svampangrepp kan man till exempel se till att greenerna ges bästa möjliga förutsättningar med rätt greenuppbyggnad, härdiga grässorter, väldränerat, maximalt solbelyst, optimal gödsling och bevattning samt klippning med vassa redskap.

Länkar:
Miljöarbete
Golfens miljöpåverkan – positiv, men kan bli ännu bättre!
Svenska golfanläggningars påverkan på omgivande miljö

Steg 1 Säkra att anläggningen uppfyller lagens krav

Det är viktigt och förtroendeskapande att kunna visa för medlemmar och myndigheter att verksamheten är medveten om de krav som ställs och hur man arbetar för att säkerställa detta.

Svenska Golfförbundet (SGF) arbetar på olika sätt, bland annat genom bankonsulenterna och distrikten, för att ge klubbarna stöd att nå miljömålen som beslutas av Sveriges Riksdag och konkretiserats av SGF. Syftet med detta material är att ge klubbarna hjälp med att, på ett enkelt sätt, säkra att skötseln av grönytorna bedrivs så att man uppfyller de krav som lagar och regler ställer.

SGF har analyserat och brutit ner kraven i ett antal checklistor. Ni fyller i hur ni gör på er anläggning i dag och kan då direkt se om ni uppfyller kraven. Med hjälp av åtgärdsplaner kan ni dokumentera eventuella brister och beskriva vad ni avser göra för att uppfylla kraven. I checklistorna finns också referenser till olika källor där ni kan ta del av de formella dokumenten.

Länkar:
Checklista - så uppfyller du miljölagstiftningen på golfbanan
Kemisk bekämpning
Kemisk bekämpning och tillväxtreglering på golfbanan
Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Banskötsel utan användning av bekämpningsmedel pesticider (IPM)
Miljöoptimerad banskötsel - finns det en framtid utan bekämpningsmedel?

Steg 2 Miljö- och naturvårdsåtgärder

På de flesta klubbarna bedriver man olika former miljö- och naturvård. Dammarna sköts så att de tjänar både som fröjd för ögat och livsmiljö för många djur och växter. De omgivande markerna sköts på ett sådant sätt att det gynnar växter och djur. Man sätter upp fågelholkar i olika storlekar. Man samarbetar med lokala naturvårdsintressen och myndigheter.

Det är viktigt att dokumentera också detta arbete. Det ger ett mervärde till klubben att kunna informera om detta.

Länkar:
Dammar och småvatten – kanske golfanläggningens viktigaste biotop?
Biologisk mångfald på golfanläggningen - en bortglömd resurs

Steg 3 Certifiering

SGF har sedan många år ett Miljödiplom, som klubben kan få om man visar på att man kommit igång med miljöarbetet. En översyn är på gång när det gäller miljödiplom och nationell miljöcertifiering inför 2017. Nu finns också Golf Environment Organisation, GEO, som har sitt säte i Skottland. GEO har i samarbete med representanter för klubbar från hela världen utvecklat ett internationellt miljöcertifikat. Man använder sig av ett webbaserat verktyg som finns på även på svenska. I dagsläget (februari 2016) har enligt uppgifter på GEOs hemsida 10 klubbar i Sverige certifierat sig och ytterligare ca 30 klubbar har registrerat sig och påbörjat arbetet.

SGF har som mål att minst 100 klubbar ska ha erhållit GEO-certifiering år 2020. Klubbarna kan genom SGFs bankonsulenter och miljöansvariga i distrikten få hjälp att komma igång med registrering och att komma igång med arbetet.

Länkar:
Golf Environment Organisation

/Peter Edman och Bo Thyselius

Skribent

Porträttbild på Peter

Fler nyheter

 1. Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång
 2. Banskötsel

  Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång

  Sverige är det första landet i världen som kommer att få en egen anpassad och översatt variant av det nya OnCourse-programmet.

  Den anpassade och översatta varianten av det nya OnCourse-programmethar inneburit mycket samarbete med GEO Scotland, vilket delvis kan förklara varför den nya lanseringen dröjt. Nu har vi dock fått löfte om att den nya svenska GEO On Course-versionen ska finnas tillgänglig i en första upplaga den 15 november.

  Vi har under året informerat om att programmet är på gång, bland annat under SGF:s verksamhetsseminarier (över 1 500 deltagare), på distriktsmöten, ERFA-träffar och på enskilda klubbar.

  Skillnaden mot tidigare OnCourse-program är främst:
  - Fler frågor istället för att skriva fritext (enklare).
  - Programmet är översatt till svenska.
  - Anpassat efter exempelvis svenska lagar och regler
  - Ett enda dokument/program för all miljödokumentation

  Redan innan lanseringen kan anläggningen förbereda arbetet med miljöcertifiering genom att:
  - Kontakta SGF för information. Se även nya OnCourse Sverige-foldern
  - Bilda en arbetsgrupp med en kontaktperson för miljöarbetet på klubben (gärna en mix av anställda, styrelsemedlemmar och ideella)

  När nya programmet finns på webben kan anläggningen gå vidare genom att:
  - Registrera anläggningen (Getoncourse.golf)
  - Arbeta igenom sektioner, svara på frågor, beskriva, ange data

  Vi återkommer på hemsidan, i tidningar, nyhetsbrev och på andra sätt med en mer utförlig information och förslag på hur vi kommer att lansera och jobba med GEO OnCourse Sverige.

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
  • Tel: 070-266 56 86
 3. ”Nya” banskötselutbildningarna en succé
 4. Banskötsel

  ”Nya” banskötselutbildningarna en succé

  Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association enades i våras om en ny utbildningstrappa för de olika banskötselutbildningarna för att ytterligare anpassa dem efter golfanläggningarnas behov. Redan nu ses en klar ökning av antalet deltagare.

  Deltagarantalet är mycket glädjande och viktigt då utbildning förmodligen är den enskilt viktigaste faktorn för att ytterligare utveckla våra redan nu mycket fina anläggningar runtom i landet. Utbildningar inom banskötseln förändras ständigt, dels genom synpunkter vid utvärderingar, dels genom ny kunskap från forskning. De två golforganisationerna samarbetar i utbildningsfrågor och startade från och med vintersäsongen en ny utbildningstrappa tillsammans.

  Till samtliga utbildningar finns kursplaner med ämnen, innehåll och tidsåtgång som ska följas på alla utbildningsplatser för att få en enhetlig och likvärdig utbildning oavsett var man går den.

  Första steget i trappan består av introduktionsutbildningar. Det är en endagsutbildning som framförallt riktar sig till säsongspersonal som jobbar kortare period under exempelvis sommaren, samt tvådagarsutbildning för säsongspersonal som arbetar mer än tre månader. Flera sådana utbildningar har genomförts runtom i landet med mycket gott deltagande och med goda omdömen.

  Nästa steg är Grundutbildning för banpersonal (GUB), som förändrades från tre veckor till två veckor. Den utbildningen fokuserar tydligt på praktiska ämnen och genomförs i möjligaste mån regionalt. Svenska Golfförbundet (SGF) tillsammans med regionalt Swedish Greenkeepers Association (SGA) och i förekommande fall golfdistriktsförbund (GDF) bestämmer lämplig tidpunkt för utbildningen utifrån områdets förutsättningar.

  Här genomförs för närvarande en nationell kurs på Barsebäck i Skåne med 25 entusiastiska deltagare. Under våren 2018 planeras ytterligare en kurs i Västsverige.

  I och med att GUB blir kortare förlängs Vidareutbildning för banpersonal (VUB) med en vecka, till totalt fyra veckor. Utbildningen genomförs två veckor åt gången med ett uppehåll på ett antal veckor.

  Under uppehållet genomförs ett eget arbete (exempelvis skötselplan) på liknande sätt som på utbildningen idag. Den första kursen startar i slutet av november 2017 med 17 deltagare och avslutas med två veckor i januari 2018.

  Grafik som visar utbildningstrappan för golfbanepersonal.

  Efter dessa tre trappsteg kommer Högre greenkeeperutbildningen (HGU), som även fortsättningsvis är på sju veckor fördelade under cirka 2 års tid. I nuläget görs inga förändringar gällande ämnena i de olika veckorna, däremot sker en ständig utveckling av själva innehållet i respektive vecka.

  En ny HGU med ledarskap startade under första veckan i november med hela 22 deltagare väl spridda över landet. Här har vi ett gott tillskott av nya banchefer i vardande.

  Vi kommer även att erbjuda de som gått HGU för mer än 8–10 år sedan att få gå enskilda delkurser i nuvarande HGU. Detta då vissa av veckorna har förändrats markant jämfört med vad som togs upp vid utbildningen runt åren 2004–2008 eller tidigare.

  Banchefer som gått HGU har frågat och SGF har funderat på vilken typ av utbildning som ska komma efter HGU. Det är något som vi benämnt som spetsutbildningar i utbildningstrappan. Här kan kortare utbildningar (1–3 dagar) i ett specifikt ämne genomföras, som är på en högre nivå jämfört med det som tas upp på HGU.

  Utbildningen Gräs för golfbanor genomfördes av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för ett antal år sedan, men i nuläget är det svårt att administrera en sådan utbildning på ett liknande sätt. Av det skälet får den utbildningen förbli vilande ytterligare en tid.

  Vi vill även rekommendera Great Lakes School of Turfgrass Science,som är en distansutbildning som genomförs av University of Minnesota. Utbildningen är webbaserad med veckovisa föreläsningar under januari till mars.

  Läs mer om hur årets utbildning var upplagd

  Som komplement till denna utbildning kan SGF erbjuda organiserade träffar där vi diskuterar vad som tagits upp under utbildningen.

  Förutom utbildningstrappans steg kommer det även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar och seminarier där exempelvis forskning från Sterf redovisas eller med utländska föreläsare som tar upp aktuella ämnen. Dessa utbildningar är öppna för alla oavsett vilka utbildningar man gått.

  Porträttbild på Håkan Stålbro
 5. Aktuellt om kemiska bekämpningsmedel på golfbanan
 6. Banskötsel

  Aktuellt om kemiska bekämpningsmedel på golfbanan

  Kemiska bekämpningsmedel har diskuterats mycket, speciellt i år då några medel har fasats ut. Införandet av integrerat växtskydd, IPM, och den kraftiga ökningen av svampsjukdomen Dollar spot i speciellt södra Sverige, är andra faktorer som påverkar läget.

  Integrerat växtskydd, IPM, innebär att man i ökad utsträckning ska använda förebyggande skötselåtgärder där man försöker gynna gräset och minska förutsättningarna för skadegörare. Dessa åtgärder ska dokumenteras, exempelvis i sprutjournalen. Är inte de förebyggande åtgärderna tillräckliga finns fortfarande möjlighet att använda godkända kemiska bekämpningsmedel.

  Förebyggande skötselåtgärder kan vara klippning med vassa knivar, daggning av greener och andra ytor på hösten, torra gräsytor, optimerad gödsling och vattning samt effektiv och optimerad användning av bekämpningsmedel.

  En del av IPM-arbetet är att spruta så lite som möjligt men att de sprutningar som utförs ska vara så effektiva som möjligt. Den miljömässigt sämsta kemiska bekämpningen är den som har liten eller ingen effekt på skadegöraren.

  Vi försöker därför ha kontinuerlig kontakt med myndigheter, forskare och andra intressenter för att försöka få tillgång till de effektivaste och miljömässigt minst dåliga preparaten mot de skadegörare vi har.

  Vi hoppas och tror att tillgång till flera preparat inte nödvändigtvis behöver betyda ökad användning av mängden aktiv substans, utan att varje behandling blir mer specifik och effektiv.

  Vi hoppas och tror att växling mellan preparat med olika verkansprinciper i skadegöraren, minskar risk för eventuell resistens.

  Vi kommer fortlöpande att bevaka och rapportera vad som händer i Sverige och internationellt när det gäller dessa frågor.

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
  • Tel: 070-266 56 86