En grupp män sitter på huk på en golfgreen och analyserar ett gräsprov de just tagit upp ur marken.

Ledigt jobb: bankonsulent till södra Sverige

Sök tjänsten som rådgivare inom banskötsel i Skåne och Blekinge. Relevant utbildning och flera års erfarenhet inom golf- och grönytebranschen är ett krav.

En viktig uppgift inom Svenska Golfförbundet är den rådgivning och service som ges till landets golfklubbar inom området banskötsel. En av våra sju bankonsulenter går i pension vid halvårsskiftet 2019 och vi söker nu en efterträdare på heltid till arbetsområdet som omfattar cirka 70 golfanläggningar i Skåne och Blekinge. Välkommen att söka ett intressant och omväxlande arbete i idrottsmiljö! 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge råd och service till golfanläggningar i frågor om skötsel och anläggande av golfbanor samt kring miljöarbete och lokal och regional samverkan. Bankonsulenterna medverkar också som utbildare i SGF:s banskötselutbildningar på alla nivåer och vid sammankomster i distrikten.

Andra arbetsuppgifter är att delta i utredningar eller som sakkunnig i det FoU-arbete som genomförs av vår nordiska forskningsstiftelse Sterf, samt i informationsarbete mot myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet om golfbanor, deras skötsel, miljöpåverkan och potential för bredare samverkan i samhället.

Ansökningskriterier:

– God praktisk och teoretisk bakgrund inom lantmästar-, landskapsingenjörs-, trädgårdsingenjörs- eller agronomprogrammet eller likvärdig utbildning och/eller praktisk erfarenhet
– Sannolikt flera års arbetslivserfarenhet inom golf-, lantbruks- eller trädgårdsnäring
– Intresserad av idrott i allmänhet och det är en fördel om du spelar golf
– Intresserad av golfbanans plats i samhället och förstå potentialen i externa samarbeten
– Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kunna verka som föreläsare/utbildare
– Stor social kompetens och genuint intresserad av att stödja golfklubbarnas utvecklingsarbete

Du bör vara bosatt inom arbetsområdet och ha förståelse för att vissa arbetsuppgifter utförs under obekväm arbetstid

Tjänsten är på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete och arbetar för jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Skicka din ansökan senast 1 december 2018 per post till Svenska Golfförbundet, Att: Håkan Stålbro, Box 110 16, 100 61 Stockholm eller via e-post till hakan.stalbro@golf.se, ange "Ansökan bankonsulent" i ämnesraden.

Frågor om tjänsten kan ställas till:

Håkan Stålbro, chef ban- spel- och tävlingsutveckling
Tel. 08-622 15 75, e-post hakan.stalbro@golf.se

Kim Sintorn, bankonsulent
Tel. 070-636 82 80, e-post kim.sintorn@golf.se

Vid fackliga frågor, kontakta Anneli Engardt
Tel. 08-622 15 02, e-post anneli.engardt@golf.se

Fler nyheter

 1. Nominera till Golfens miljöpris
 2. Banskötsel

  Nominera till Golfens miljöpris

  Var med och påverka valet av 2018 års miljöanläggning genom att nominera en anläggning som gör ett bra miljöarbete.

  Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter ett brett engagemang och en delaktighet från alla parter på olika nivåer inom Golfsverige. Det är syftet med Swedish Greenkeepers Associations och Svenska Golfförbundets Natur & Miljöpris.

  Det ska motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig SGA:s och SGF:s miljövision och erbjuda sina kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för andra.

  Den vinnande golfanläggningen blir Årets miljöanläggning och erhåller ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen. Dessutom uppmärksammas anläggningen i Golfsverige då man framstår som ett "gott miljöexempel" genom publicering i olika tidskrifter. 

  Nominerade förslag bedöms bland annat av SGA:s och SGF:s miljöansvariga efter miljöengagemang och kriterier som:
  - God bebyggd miljö och god hälsa
  - Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  - Ingen övergödning och en giftfri miljö
  - Grundvatten av god kvalitet
  - Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  - Energi, avfallshantering, återvinning
  - Design och konstruktion
  - Utbildning och kommunikation
  - Påbörjad miljöcertifiering ex. GEO On Course

  Om du känner till en golfanläggning som är en bra miljöförebild, nominera den till SGA:s kansli. E-post: kansli@sgariks.se.
  För mer information: Robert Martin 070-369 1174, e-post: robert.martin@telia.se eller SGF:s bankonsulent Peter Edman 070-266 56 86, e-post: peter.edman@golf.se

 3. Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång
 4. Banskötsel

  Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång

  Sverige är det första landet i världen som kommer att få en egen anpassad och översatt variant av det nya OnCourse-programmet.

  Den anpassade och översatta varianten av det nya OnCourse-programmethar inneburit mycket samarbete med GEO Scotland, vilket delvis kan förklara varför den nya lanseringen dröjt. Nu har vi dock fått löfte om att den nya svenska GEO On Course-versionen ska finnas tillgänglig i en första upplaga den 15 november.

  Vi har under året informerat om att programmet är på gång, bland annat under SGF:s verksamhetsseminarier (över 1 500 deltagare), på distriktsmöten, ERFA-träffar och på enskilda klubbar.

  Skillnaden mot tidigare OnCourse-program är främst:
  - Fler frågor istället för att skriva fritext (enklare).
  - Programmet är översatt till svenska.
  - Anpassat efter exempelvis svenska lagar och regler
  - Ett enda dokument/program för all miljödokumentation

  Redan innan lanseringen kan anläggningen förbereda arbetet med miljöcertifiering genom att:
  - Kontakta SGF för information. Se även nya OnCourse Sverige-foldern
  - Bilda en arbetsgrupp med en kontaktperson för miljöarbetet på klubben (gärna en mix av anställda, styrelsemedlemmar och ideella)

  När nya programmet finns på webben kan anläggningen gå vidare genom att:
  - Registrera anläggningen (Getoncourse.golf)
  - Arbeta igenom sektioner, svara på frågor, beskriva, ange data

  Vi återkommer på hemsidan, i tidningar, nyhetsbrev och på andra sätt med en mer utförlig information och förslag på hur vi kommer att lansera och jobba med GEO OnCourse Sverige.

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
  • Tel: 070-266 56 86
 5. ”Nya” banskötselutbildningarna en succé
 6. Banskötsel

  ”Nya” banskötselutbildningarna en succé

  Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association enades i våras om en ny utbildningstrappa för de olika banskötselutbildningarna för att ytterligare anpassa dem efter golfanläggningarnas behov. Redan nu ses en klar ökning av antalet deltagare.

  Deltagarantalet är mycket glädjande och viktigt då utbildning förmodligen är den enskilt viktigaste faktorn för att ytterligare utveckla våra redan nu mycket fina anläggningar runtom i landet. Utbildningar inom banskötseln förändras ständigt, dels genom synpunkter vid utvärderingar, dels genom ny kunskap från forskning. De två golforganisationerna samarbetar i utbildningsfrågor och startade från och med vintersäsongen en ny utbildningstrappa tillsammans.

  Till samtliga utbildningar finns kursplaner med ämnen, innehåll och tidsåtgång som ska följas på alla utbildningsplatser för att få en enhetlig och likvärdig utbildning oavsett var man går den.

  Första steget i trappan består av introduktionsutbildningar. Det är en endagsutbildning som framförallt riktar sig till säsongspersonal som jobbar kortare period under exempelvis sommaren, samt tvådagarsutbildning för säsongspersonal som arbetar mer än tre månader. Flera sådana utbildningar har genomförts runtom i landet med mycket gott deltagande och med goda omdömen.

  Nästa steg är Grundutbildning för banpersonal (GUB), som förändrades från tre veckor till två veckor. Den utbildningen fokuserar tydligt på praktiska ämnen och genomförs i möjligaste mån regionalt. Svenska Golfförbundet (SGF) tillsammans med regionalt Swedish Greenkeepers Association (SGA) och i förekommande fall golfdistriktsförbund (GDF) bestämmer lämplig tidpunkt för utbildningen utifrån områdets förutsättningar.

  Här genomförs för närvarande en nationell kurs på Barsebäck i Skåne med 25 entusiastiska deltagare. Under våren 2018 planeras ytterligare en kurs i Västsverige.

  I och med att GUB blir kortare förlängs Vidareutbildning för banpersonal (VUB) med en vecka, till totalt fyra veckor. Utbildningen genomförs två veckor åt gången med ett uppehåll på ett antal veckor.

  Under uppehållet genomförs ett eget arbete (exempelvis skötselplan) på liknande sätt som på utbildningen idag. Den första kursen startar i slutet av november 2017 med 17 deltagare och avslutas med två veckor i januari 2018.

  Grafik som visar utbildningstrappan för golfbanepersonal.

  Efter dessa tre trappsteg kommer Högre greenkeeperutbildningen (HGU), som även fortsättningsvis är på sju veckor fördelade under cirka 2 års tid. I nuläget görs inga förändringar gällande ämnena i de olika veckorna, däremot sker en ständig utveckling av själva innehållet i respektive vecka.

  En ny HGU med ledarskap startade under första veckan i november med hela 22 deltagare väl spridda över landet. Här har vi ett gott tillskott av nya banchefer i vardande.

  Vi kommer även att erbjuda de som gått HGU för mer än 8–10 år sedan att få gå enskilda delkurser i nuvarande HGU. Detta då vissa av veckorna har förändrats markant jämfört med vad som togs upp vid utbildningen runt åren 2004–2008 eller tidigare.

  Banchefer som gått HGU har frågat och SGF har funderat på vilken typ av utbildning som ska komma efter HGU. Det är något som vi benämnt som spetsutbildningar i utbildningstrappan. Här kan kortare utbildningar (1–3 dagar) i ett specifikt ämne genomföras, som är på en högre nivå jämfört med det som tas upp på HGU.

  Utbildningen Gräs för golfbanor genomfördes av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för ett antal år sedan, men i nuläget är det svårt att administrera en sådan utbildning på ett liknande sätt. Av det skälet får den utbildningen förbli vilande ytterligare en tid.

  Vi vill även rekommendera Great Lakes School of Turfgrass Science,som är en distansutbildning som genomförs av University of Minnesota. Utbildningen är webbaserad med veckovisa föreläsningar under januari till mars.

  Läs mer om hur årets utbildning var upplagd

  Som komplement till denna utbildning kan SGF erbjuda organiserade träffar där vi diskuterar vad som tagits upp under utbildningen.

  Förutom utbildningstrappans steg kommer det även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar och seminarier där exempelvis forskning från Sterf redovisas eller med utländska föreläsare som tar upp aktuella ämnen. Dessa utbildningar är öppna för alla oavsett vilka utbildningar man gått.

  Porträttbild på Håkan Stålbro