Förändringar gällande godkända växtskyddsmedel

Vid årsskiftet 2015/2016 upphörde produktgodkännandet för tre av golfens växtskyddsmedel.

Det innebär att Sportak, Starane och Tomahawk ”får överlåtas av innehavare och andra än den som är innehavare” till och med 30 juni 2016. Produkterna ”får lagras, bortskaffas och användas” till och med 30 juni 2017.

Fram till halvårsskiftet 2016 kan produkterna köpas och därefter kan de användas ytterligare ett år.

Som det ser ut i dagsläget kommer det, efter 30 juni 2017, finnas tre godkända svampbekämpningsmedel och ingen godkänd kemisk produkt för ogräsbekämpning. Uppdaterad lista gällande godkända produkter finns här samt i Greenbladet. Besluten gällande upphörandet av produkterna går att söka på Kemikalieinspektionen.

Hur ser då framtiden ut gällande växtskyddsmedel inom golfen? Inom Scandinavian Turfgrass and Environmental Research Foundation (Sterf) pågår flera projekt. Som en del i ett projekt genomförs försök som underlag för en eventuellt kommande registrering av en produkt som påverkar gräset att  ”utveckla ett försvar” (så kallad inducerad resistens) mot snömögel. Mer om detta försök går att läsa på inducerad resistens.

Gällande kemiska växtskyddsmedel utförs försök i Sterf:s regi i samarbete med växtskyddsföretag. Ett exempel på ett sådant försök hittar du här fungicidutvärdering

Förutom nämnda försök arbetar Svenska Golfförbundet (SGF) med att upprätthålla kontakten med företag som tillhandahåller kemiska växtskyddsmedel och de som har biologiska produkter. Gällande kemiska produkter är det bästa för användaren att produkten registreras för grönyta/golf. Ett annat alternativ är att exempelvis SGF söker ett så kallat ”utvidgat produktgodkännande” (tidigare ”off label”) för en lämplig produkt, som redan finns registrerad för andra grödor i Sverige. I nuläget finns produkter ”på gång”, som företag avser att registrera, dock går det inte att säga när dessa kan vara tillgängliga på marknaden. Avseende biologiska produkter eller produkter som benämns som ”plantstärkande” eller liknande, framhåller bankonsulenterna på SGF behovet av att låta dessa produkter testas av oberoende aktör för att verifiera effekten av produkten i fråga.

I Danmark har försök med kemiska ogräsmedel genomförts under 2015. Resultaten från dessa försök kommer att påverka vilka produkter SGF kommer att arbeta för att få tillgång till.

Avslutningsvis vill bankonsulenterna påtala något som förhoppningsvis är en självklarhet. Även om en del av er upplever att vi har ”få” växtskyddsprodukter, är det oerhört viktigt att inte använda någon annan produkt än de som är godkända för golfen. Förutom risken att själva drabbas ekonomiskt, kan det innebära att ämnen som inte har effekt på våra skadegörare sprids på golfbanorna. Och ETT rapporterat fall av missbruk av icke lagliga produkter kan mycket väl leda till negativ publicitet av  golfsporten – och det är något vi inte vill ha! 

Skribent

Boel Sandström har mörkt hår uppsatt i tofs, lugg och är glad. Hon har en blå piké.

Fler nyheter

 1. Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång
 2. Banskötsel

  Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång

  Sverige är det första landet i världen som kommer att få en egen anpassad och översatt variant av det nya OnCourse-programmet.

  Den anpassade och översatta varianten av det nya OnCourse-programmethar inneburit mycket samarbete med GEO Scotland, vilket delvis kan förklara varför den nya lanseringen dröjt. Nu har vi dock fått löfte om att den nya svenska GEO On Course-versionen ska finnas tillgänglig i en första upplaga den 15 november.

  Vi har under året informerat om att programmet är på gång, bland annat under SGF:s verksamhetsseminarier (över 1 500 deltagare), på distriktsmöten, ERFA-träffar och på enskilda klubbar.

  Skillnaden mot tidigare OnCourse-program är främst:
  - Fler frågor istället för att skriva fritext (enklare).
  - Programmet är översatt till svenska.
  - Anpassat efter exempelvis svenska lagar och regler
  - Ett enda dokument/program för all miljödokumentation

  Redan innan lanseringen kan anläggningen förbereda arbetet med miljöcertifiering genom att:
  - Kontakta SGF för information. Se även nya OnCourse Sverige-foldern
  - Bilda en arbetsgrupp med en kontaktperson för miljöarbetet på klubben (gärna en mix av anställda, styrelsemedlemmar och ideella)

  När nya programmet finns på webben kan anläggningen gå vidare genom att:
  - Registrera anläggningen (Getoncourse.golf)
  - Arbeta igenom sektioner, svara på frågor, beskriva, ange data

  Vi återkommer på hemsidan, i tidningar, nyhetsbrev och på andra sätt med en mer utförlig information och förslag på hur vi kommer att lansera och jobba med GEO OnCourse Sverige.

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Norrbotten, Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: miljövård, lagstiftning och växtskydd.
  • Tel: 070-266 56 86
 3. Se nya växtskyddslistan
 4. Banskötsel

  Se nya växtskyddslistan

  Under sommaren har ett nytt preparat för tillväxtreglering registrerats och godkänts av kemikalieinspektionen. Produktnamnet är Clipless NT och den aktiva substansen Trinexapak (etylester) 120g/l.

  Aktuell lista per den 30 oktober 2017:

  Se den uppdaterade växtskyddslistan här

 5. ”Nya” banskötselutbildningarna en succé
 6. Banskötsel

  ”Nya” banskötselutbildningarna en succé

  Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association enades i våras om en ny utbildningstrappa för de olika banskötselutbildningarna för att ytterligare anpassa dem efter golfanläggningarnas behov. Redan nu ses en klar ökning av antalet deltagare.

  Deltagarantalet är mycket glädjande och viktigt då utbildning förmodligen är den enskilt viktigaste faktorn för att ytterligare utveckla våra redan nu mycket fina anläggningar runtom i landet. Utbildningar inom banskötseln förändras ständigt, dels genom synpunkter vid utvärderingar, dels genom ny kunskap från forskning. De två golforganisationerna samarbetar i utbildningsfrågor och startade från och med vintersäsongen en ny utbildningstrappa tillsammans.

  Till samtliga utbildningar finns kursplaner med ämnen, innehåll och tidsåtgång som ska följas på alla utbildningsplatser för att få en enhetlig och likvärdig utbildning oavsett var man går den.

  Första steget i trappan består av introduktionsutbildningar. Det är en endagsutbildning som framförallt riktar sig till säsongspersonal som jobbar kortare period under exempelvis sommaren, samt tvådagarsutbildning för säsongspersonal som arbetar mer än tre månader. Flera sådana utbildningar har genomförts runtom i landet med mycket gott deltagande och med goda omdömen.

  Nästa steg är Grundutbildning för banpersonal (GUB), som förändrades från tre veckor till två veckor. Den utbildningen fokuserar tydligt på praktiska ämnen och genomförs i möjligaste mån regionalt. Svenska Golfförbundet (SGF) tillsammans med regionalt Swedish Greenkeepers Association (SGA) och i förekommande fall golfdistriktsförbund (GDF) bestämmer lämplig tidpunkt för utbildningen utifrån områdets förutsättningar.

  Här genomförs för närvarande en nationell kurs på Barsebäck i Skåne med 25 entusiastiska deltagare. Under våren 2018 planeras ytterligare en kurs i Västsverige.

  I och med att GUB blir kortare förlängs Vidareutbildning för banpersonal (VUB) med en vecka, till totalt fyra veckor. Utbildningen genomförs två veckor åt gången med ett uppehåll på ett antal veckor.

  Under uppehållet genomförs ett eget arbete (exempelvis skötselplan) på liknande sätt som på utbildningen idag. Den första kursen startar i slutet av november 2017 med 17 deltagare och avslutas med två veckor i januari 2018.

  Grafik som visar utbildningstrappan för golfbanepersonal.

  Efter dessa tre trappsteg kommer Högre greenkeeperutbildningen (HGU), som även fortsättningsvis är på sju veckor fördelade under cirka 2 års tid. I nuläget görs inga förändringar gällande ämnena i de olika veckorna, däremot sker en ständig utveckling av själva innehållet i respektive vecka.

  En ny HGU med ledarskap startade under första veckan i november med hela 22 deltagare väl spridda över landet. Här har vi ett gott tillskott av nya banchefer i vardande.

  Vi kommer även att erbjuda de som gått HGU för mer än 8–10 år sedan att få gå enskilda delkurser i nuvarande HGU. Detta då vissa av veckorna har förändrats markant jämfört med vad som togs upp vid utbildningen runt åren 2004–2008 eller tidigare.

  Banchefer som gått HGU har frågat och SGF har funderat på vilken typ av utbildning som ska komma efter HGU. Det är något som vi benämnt som spetsutbildningar i utbildningstrappan. Här kan kortare utbildningar (1–3 dagar) i ett specifikt ämne genomföras, som är på en högre nivå jämfört med det som tas upp på HGU.

  Utbildningen Gräs för golfbanor genomfördes av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för ett antal år sedan, men i nuläget är det svårt att administrera en sådan utbildning på ett liknande sätt. Av det skälet får den utbildningen förbli vilande ytterligare en tid.

  Vi vill även rekommendera Great Lakes School of Turfgrass Science,som är en distansutbildning som genomförs av University of Minnesota. Utbildningen är webbaserad med veckovisa föreläsningar under januari till mars.

  Läs mer om hur årets utbildning var upplagd

  Som komplement till denna utbildning kan SGF erbjuda organiserade träffar där vi diskuterar vad som tagits upp under utbildningen.

  Förutom utbildningstrappans steg kommer det även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar och seminarier där exempelvis forskning från Sterf redovisas eller med utländska föreläsare som tar upp aktuella ämnen. Dessa utbildningar är öppna för alla oavsett vilka utbildningar man gått.

  Porträttbild på Håkan Stålbro