Dokumentationskrav för integrerat växtskydd (IPM)

Den 18 december blev föreskrifterna (SJVFS 2015:49) som reglerar dokumentationskravet för användning av växtskyddsmedel klart. Författningen trädde i kraft den 1 februari 2016.

Dokumentation ska utföras oavsett vilken typ av utrustning som används och kan skapas i form av text på papper, digitalt eller ljudupptaget. Den ska lagras i minst tre år.

Kraven på vad som ska anges är:

• Datum och klockslag (hel timme) när spridningen påbörjades
• Namnet på den som utför bekämpningen
• Växtskyddsmedlet ska dokumenteras med det namn som anges på etiketten
• Dosen ska dokumenteras med samma enhet som anges på etiketten
• Om växtskyddsmedel som är skadligt för pollinerande insekter används, ska det dokumenteras om det fanns blommande växter på ytan
• Området som behandlats ska anges, så det är tydligt även för en utomstående. En karta eller skiss över golfbanan med greener, tees, fairway eller andra ytor som behandlas ska vara markerade och namngivna
• Fasta och anpassade skyddsavstånd* (meter) vid spridning ska anges och vilka objekt de hålls mot (*ev. markeras på skiss eller karta.) Använd SJV:s Hjälpreda för bestämning av skyddsavstånd)

Syftet med spridningen ska dokumenteras enligt något av följande alternativ:

1. Spridningen har utförts för att skydda gräset mot angrepp från svamp, insekter eller annat
2. Spridning har utförts för att påverka växts livsprocess exempelvis tillväxtreglering, aktivering av växtens försvarsmekanism eller liknande
3. Spridning i syfte att förstöra oönskade växter m m. Exempelvis ogräsbekämpning, mossbekämpning eller liknande
4. Ytterligare alternativ som inte berör golfbranschen, är spridning för ökad hållbarhet av produkt eller groningshämning

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att de som sköter sin dokumentation i sprutjournalen, vilket är ett krav, uppfyller den dokumentation som krävs. Vi har tagit fram en sprutjournal som justerats så att enheter och detaljer stämmer helt överens med dokumentationskraven.

Påminnelse om att ansöka till kommunen vid användning av kemiska växtskyddsmedel

Som vi påmint om tidigare är det dags att ansöka om tillstånd hos kommunens miljökontor för årets preliminära kemiska bekämpning. Även om vi hoppas det dröjer tills det finns ett behov för det får ni räka med att handläggningen för att få tillstånd tar lång tid, ofta flera månader.

Eftersom vi inte vet hur säsongen kommer att utveckla sig och vilka bekämpningar som eventuellt behövs är det bra om ni kan lämna in vilka troliga bekämpningar ni kommer att utföra under året.

Exempel
ev. maskros och groblad under våren (maj).
ev. antraknos under sommaren, (juli, augusti)
ev. snömögel, någon/några behandlingar under hösten (ex oktober)

De flesta kommuner går med på att få en ansökan med preliminära uppgifter om man kommer överens med dem att komplettera den med kort varsel via telefon, SMS eller mejl när det är aktuellt att bekämpa.

Om ni inte har bra kontakt och rutiner med kommunen hur de vill ha er ansökan redan i dag, ta kontakt med er kommun och gör upp hur de vill ha er ansökan. Det varierar mycket i rutinerna i olika kommuner.

Det viktiga är att lämna in en ansökan och följa de regler som finns för godkända växtskyddsmedel för golf.

Se ansökningsblankett och information om vilka uppgifter som ska bifogas.

Skribent

Porträttbild på Peter

Fler nyheter

 1. Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång
 2. Banskötsel

  Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång

  Sverige är det första landet i världen som kommer att få en egen anpassad och översatt variant av det nya OnCourse-programmet.

  Den anpassade och översatta varianten av det nya OnCourse-programmethar inneburit mycket samarbete med GEO Scotland, vilket delvis kan förklara varför den nya lanseringen dröjt. Nu har vi dock fått löfte om att den nya svenska GEO On Course-versionen ska finnas tillgänglig i en första upplaga den 15 november.

  Vi har under året informerat om att programmet är på gång, bland annat under SGF:s verksamhetsseminarier (över 1 500 deltagare), på distriktsmöten, ERFA-träffar och på enskilda klubbar.

  Skillnaden mot tidigare OnCourse-program är främst:
  - Fler frågor istället för att skriva fritext (enklare).
  - Programmet är översatt till svenska.
  - Anpassat efter exempelvis svenska lagar och regler
  - Ett enda dokument/program för all miljödokumentation

  Redan innan lanseringen kan anläggningen förbereda arbetet med miljöcertifiering genom att:
  - Kontakta SGF för information. Se även nya OnCourse Sverige-foldern
  - Bilda en arbetsgrupp med en kontaktperson för miljöarbetet på klubben (gärna en mix av anställda, styrelsemedlemmar och ideella)

  När nya programmet finns på webben kan anläggningen gå vidare genom att:
  - Registrera anläggningen (Getoncourse.golf)
  - Arbeta igenom sektioner, svara på frågor, beskriva, ange data

  Vi återkommer på hemsidan, i tidningar, nyhetsbrev och på andra sätt med en mer utförlig information och förslag på hur vi kommer att lansera och jobba med GEO OnCourse Sverige.

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Norrbotten, Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: miljövård, lagstiftning och växtskydd.
  • Tel: 070-266 56 86
 3. Se nya växtskyddslistan
 4. Banskötsel

  Se nya växtskyddslistan

  Under sommaren har ett nytt preparat för tillväxtreglering registrerats och godkänts av kemikalieinspektionen. Produktnamnet är Clipless NT och den aktiva substansen Trinexapak (etylester) 120g/l.

  Aktuell lista per den 30 oktober 2017:

  Se den uppdaterade växtskyddslistan här

 5. ”Nya” banskötselutbildningarna en succé
 6. Banskötsel

  ”Nya” banskötselutbildningarna en succé

  Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association enades i våras om en ny utbildningstrappa för de olika banskötselutbildningarna för att ytterligare anpassa dem efter golfanläggningarnas behov. Redan nu ses en klar ökning av antalet deltagare.

  Deltagarantalet är mycket glädjande och viktigt då utbildning förmodligen är den enskilt viktigaste faktorn för att ytterligare utveckla våra redan nu mycket fina anläggningar runtom i landet. Utbildningar inom banskötseln förändras ständigt, dels genom synpunkter vid utvärderingar, dels genom ny kunskap från forskning. De två golforganisationerna samarbetar i utbildningsfrågor och startade från och med vintersäsongen en ny utbildningstrappa tillsammans.

  Till samtliga utbildningar finns kursplaner med ämnen, innehåll och tidsåtgång som ska följas på alla utbildningsplatser för att få en enhetlig och likvärdig utbildning oavsett var man går den.

  Första steget i trappan består av introduktionsutbildningar. Det är en endagsutbildning som framförallt riktar sig till säsongspersonal som jobbar kortare period under exempelvis sommaren, samt tvådagarsutbildning för säsongspersonal som arbetar mer än tre månader. Flera sådana utbildningar har genomförts runtom i landet med mycket gott deltagande och med goda omdömen.

  Nästa steg är Grundutbildning för banpersonal (GUB), som förändrades från tre veckor till två veckor. Den utbildningen fokuserar tydligt på praktiska ämnen och genomförs i möjligaste mån regionalt. Svenska Golfförbundet (SGF) tillsammans med regionalt Swedish Greenkeepers Association (SGA) och i förekommande fall golfdistriktsförbund (GDF) bestämmer lämplig tidpunkt för utbildningen utifrån områdets förutsättningar.

  Här genomförs för närvarande en nationell kurs på Barsebäck i Skåne med 25 entusiastiska deltagare. Under våren 2018 planeras ytterligare en kurs i Västsverige.

  I och med att GUB blir kortare förlängs Vidareutbildning för banpersonal (VUB) med en vecka, till totalt fyra veckor. Utbildningen genomförs två veckor åt gången med ett uppehåll på ett antal veckor.

  Under uppehållet genomförs ett eget arbete (exempelvis skötselplan) på liknande sätt som på utbildningen idag. Den första kursen startar i slutet av november 2017 med 17 deltagare och avslutas med två veckor i januari 2018.

  Grafik som visar utbildningstrappan för golfbanepersonal.

  Efter dessa tre trappsteg kommer Högre greenkeeperutbildningen (HGU), som även fortsättningsvis är på sju veckor fördelade under cirka 2 års tid. I nuläget görs inga förändringar gällande ämnena i de olika veckorna, däremot sker en ständig utveckling av själva innehållet i respektive vecka.

  En ny HGU med ledarskap startade under första veckan i november med hela 22 deltagare väl spridda över landet. Här har vi ett gott tillskott av nya banchefer i vardande.

  Vi kommer även att erbjuda de som gått HGU för mer än 8–10 år sedan att få gå enskilda delkurser i nuvarande HGU. Detta då vissa av veckorna har förändrats markant jämfört med vad som togs upp vid utbildningen runt åren 2004–2008 eller tidigare.

  Banchefer som gått HGU har frågat och SGF har funderat på vilken typ av utbildning som ska komma efter HGU. Det är något som vi benämnt som spetsutbildningar i utbildningstrappan. Här kan kortare utbildningar (1–3 dagar) i ett specifikt ämne genomföras, som är på en högre nivå jämfört med det som tas upp på HGU.

  Utbildningen Gräs för golfbanor genomfördes av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för ett antal år sedan, men i nuläget är det svårt att administrera en sådan utbildning på ett liknande sätt. Av det skälet får den utbildningen förbli vilande ytterligare en tid.

  Vi vill även rekommendera Great Lakes School of Turfgrass Science,som är en distansutbildning som genomförs av University of Minnesota. Utbildningen är webbaserad med veckovisa föreläsningar under januari till mars.

  Läs mer om hur årets utbildning var upplagd

  Som komplement till denna utbildning kan SGF erbjuda organiserade träffar där vi diskuterar vad som tagits upp under utbildningen.

  Förutom utbildningstrappans steg kommer det även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar och seminarier där exempelvis forskning från Sterf redovisas eller med utländska föreläsare som tar upp aktuella ämnen. Dessa utbildningar är öppna för alla oavsett vilka utbildningar man gått.

  Porträttbild på Håkan Stålbro