Svenska Golfförbundet verkar dagligen för våra klubbar och medlemmar samt för golfnyttan i samhället.

SGF:s övergripande mål är att "Verka för välmående golfanläggningar, avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare." 

Traditionellt kan SGF sägas ha två uppdrag, dels från Sveriges golfklubbar som är medlemmar i SGF och dels från Riksidrottsförbundet (RF):

Svenska Golfförbundets uppdrag

 • Från Sveriges golfklubbar, som är medlemmar i SGF, har förbundet uppdraget att: stödja den demokratiska processen samt att leverera verksamhet i enlighet med vad som beslutats i gällande verksamhetsinriktning, för närvarande VI 2017-2018. Verksamhet som omfattas är till exempel centrala servicefunktioner som tävlingsverksamhet, GIT, klubbservice, banservice, kommunikation och utbildning samt utvecklingsfrågor kring till exempel juniorutveckling, elitutveckling, jämställdhet inom golfen och golfens roll i samhället.

 • Från Riksidrottsförbundet har SGF som specialidrottsförbund det grundläggande ansvaret för utvecklingen av svensk golfidrott, såväl bredd som elit. SGF ska härigenom verka i enlighet med RF:s stadgar och bedriva golf som idrottslig verksamhet. SGF ska också sköta golfens regelverk och ansvara för golfens internationella kontakter.

   

 • SGF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till European Golf Association (EGA). SGF ska följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.

 • SGF ska vara aktivt och pådrivande inom RF och EGA. Vår organisation ska spegla samhällets mångfald och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten.

 • SGF ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i balans. Våra landslag, Swedish Golf Team, ska kvalificera sig för de stora mästerskapen med medaljer som mål.

SGF:s vision, värdegrund och verksamhetsidé

 • Vår vision är "Världens bästa golf för alla".

 • Vår värdegrund är "För golfens bästa, i tidens anda".

 • Vår verksamhetsidé är "SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna."

Vision

 • Golfens vision

  Svenska Golfförbundets vision är "Världens bästa golf för alla". Detta innebär att:

   Vi ska vara den största breddidrotten i landet när det gäller attraktionskraft i spelet och acceptans som folksport, vilket medför möjligheter för integration, jämställdhet, hälsa och friskvård samt utrymme i samhällsdebatt och media.

   Vi ska vara bland de världsledande nationerna inom internationelltävlingsgolf.

   Vi ska vara världens bästa golfförbund för att skapa mervärden för våra medlemmar och Sveriges golfspelare.

  Idrottens vision

  Svensk idrott världens bästa

  Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Verksamhetsidé

 • Golfens verksamhetsidé

  Vår verksamhetsidé är "SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna."

  Detta innebär att SGF ska:

  - Löpande identifiera och analysera medlemmarnas behov och prioriteringar, för att kunna erbjuda rätt tjänster och service.

  - Utbilda och utveckla organisation, kompetens och genomförandekraft utifrån omvärldens förändringar.

  - Erbjuda en individuellt anpassad utvecklingskedja från nybörjare till yppersta världsklass.

  - Stödja klubbarna med att tidigt möta barn och ungdomar på deras villkor och då kunna visa på golfen som en spännande, rolig och utvecklande idrott.

  - Arbeta för utveckling av landets golfanläggningar, beaktat ett hållbart utnyttjande av naturresurser och integrering i lokalsamhället.

  - Arbeta för att synliggöra golfens samhällsvärde, där vi särskilt ska lyfta fram ekonomi, jämställdhet, likabehandling, integration, hälsoaspekter och värden för människors rekreation.

  - Erbjuda en bred kommunikation som ska vara öppen, aktuell, korrekt och anpassad avseende innehåll, etiska värden, målgrupp, kanaler och omfång.

  - Utveckla relevanta nationella och internationella nätverk.

  Idrottens verksamhetsidé

  Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

  I strategiarbetet formulerades tre strategiska områden som är viktiga för idrottsrörelsen att prioritera fram till 2025. Ett fjärde område, Idrotten gör Sverige starkare, beskrevs som en effekt av ett framgångsrikt arbete med övriga tre.

  - Livslångt idrottande

  - Idrottens värdegrund är vår styrka

  - Idrott i förening

  - Idrotten gör Sverige starkare

  Idrott är

  fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Idrott består av

  träning och lek, tävling och uppvisning.

  Idrotten ger

  fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

  Vi organiserar vår idrott

  i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

  Vi delar in vår idrott

  efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13–20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

  - I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

  - I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

  - I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda resultat vägledande.

  - I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

  Vi är en samlad idrottsrörelse

  som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar varandras roller och verksamhetsvillkor.

  Idrotten följer

  FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Värdegrund

 • Golfens värdegrund

  Vår värdegrund är "För golfens bästa, i tidens anda". Golfen står för ärligt spel, social gemenskap och är fostrande och hälsofrämjande. Golfen är rolig och underhållande. Samtidigt som golfen främjar umgänge och social gemenskap är den obarmhärtigt individuell. Scorekortet är ditt eget. Du spelar mot dig själv och det finns ingen att skylla ifrån sig på. Ärlighet och rakhet gäller inte bara prestationen utan också själva spelet. Golfen ger möjlighet att mötas över generationsgränserna och oavsett spelstandard förväntas vi alltid försöka förbättra oss.

  Inom ramen för värdegrunden ska SGF:

   Arbeta mot gemensamma mål och fästa stor vikt vid lyhördhet, delaktighet och samverkan. Vi ska också agera framsynt och proaktivt för att åstadkomma ett starkt genomförande.

   Verka för jämställdhet, såväl i organisationen som i hur golfspelet utövas.

   Beakta att idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

   Ställa krav på rent spel, i allt från spelet på banan till hur organisationen drivs.

   Ta hänsyn till golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten så att det passar dagens golfspelare.

  Idrottens värdegrund

  Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån, med fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet  glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

  Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, funktionär eller styrelseledamot har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa.

  Glädje och gemenskap
  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Demokrati och delaktighet
  Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

  Allas rätt att vara med
  Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

  Rent spel
  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

  Källa: rf.se

Golfsveriges struktur

 1. Hitta ditt golfdistriktsförbund
 2. Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt, samt vara en resurs i arbetet att föra ut information om beslut och pågående projekt på central nivå.

  GDF:s roll och uppdrag

  Golfklubbars avgifter till GDF per aktiv medlem 1994


  Blekinge
  Ordförande: Jan-Erik Andersson
  Hemsida: www.blekingegolfforbund.se
  E-post: ordforande@blekingegolfforbund.se


  Bohuslän-Dal

  Ordförande: Göran Johansson
  Hemsida: www.bdgf.se
  E-post: ordforande@bdgf.se


  Dalarna

  Ordförande: Jan Svedin
  Hemsida: www.dalagolf.se
  E-post: janne.svedin@live.se


  Gotland

  Ordförande: Barbro Wettersten
  Hemsida: www.gotlandsgdf.se
  E-post: barbro.wettersten@gotland.se


  Gästrike-Hälsinge

  Ordförande: Pär Lindfors
  Hemsida: gh-gdf.com/ 
  E-post: par.lindfors57@icloud.com


  Göteborg

  Ordförande: Richard Norling
  Hemsida: www.ggf.nu
  E-post: ordforande@ggf.nu


  Halland

  Ordförande: Håkan Edvardsson
  Hemsida: www.hgdf.se
  E-post: hakan.falkenberg@telia.com


  Jämtland-Härjedalen

  Ordförande: Johanna Bruce
  Hemsida: www.jhgolf.se
  E-post: jhgdf@telia.com


  Medelpad

  Ordförande: Mikael Sandberg
  Hemsida: www.mgdf.se
  E-post: mikael.s.sandberg@telia.com


  Norr- och Västerbotten

  Ordförande: Michael Sikström
  Hemsida: www.nvgf.se
  E-post: nvgf@comhem.se


  Skåne

  Ordförande: Stefan Minell
  Hemsida: www.skanesgolfforbund.com
  E-post: kansli@skanesgolfforbund.com


  Småland

  Ordförande: Kristina Carlo
  Hemsida: www.smalandsgolf.se
  E-post: kansli@smalandsgolf.com


  Stockholm

  Ordförande: Kristina Neimert Carne
  Hemsida: www.sgdf.se
  E-post: info@sgdf.se


  Södermanland

  Ordförande: Mikael Larsson
  Hemsida: www.sogdf.se
  E-post: mikael.larsson@flen.se


  Uppland

  Ordförande: Reidar Andersson
  Hemsida: www.upplandsgolf.se
  E-post: reidar.andersson44@gmail.com


  Värmland

  Ordförande: Michael Sahlin
  Hemsida: www.golfivarmland.se
  E-post: vasby_gard@hotmail.com


  Västergötland

  Ordförande: Jan-Erik Falk
  Hemsida: www.vgdf.se
  E-post: kansliet@vgdf.se


  Västmanland

  Ordförande: Roger Skanser
  Hemsida: www.vastmanlandsgolf.se
  E-post: info@vastmanlandsgolf.se


  Ångermanland

  Ordförande: Ann Holst
  Hemsida
  E-post: ann@annholst.se


  Örebro Län

  Ordförande: Anders Eriksson
  Hemsida: www.olgf.nu 
  E-post: anders.eriksson.golf@tele2.se


  Östergötland

  Ordförande: Staffan Johansson
  Hemsida: www.ostgolf.se
  E-post: maria.uller@atvidaberg.se 

 3. Kommittéer och stiftelser
 4. Svenska Golfförbundet har för närvarande två kommittéer (Regelkommittén och Juridiska Nämnden) och ansvaret för två stiftelser (Sterf och Axel Fahlesons stipendium).

  Förbundsstyrelsen utser ordförande och ledamöter i kommittéerna och stiftelsernas styrelser. Mandatperioden i kommittéerna är ett år räknat från styrelsens konstituerande möte i direkt anslutning till förbundsmötet i april. För stiftelserna gäller de bestämmelser som anges i stiftelseurkunderna.

  Regelkommittén

  Lars Hörnell ordförande, 073-668 20 41
  Jan-Gunnar Forsblad (sekreterare), Christina Rodman, Birgitta Ljung, Anders Jonsson, Leif Nyström, Ola Welander, Göran Hermes, Kerstin Rydström (FS representant) och Claes Grönberg (adjungerad som handläggare för SGF).

  Juridiska Nämnden

  Thomas Hedstrand ordförande, 070-517 02 03
  Peter Danowsky (vice ordf), Cecilia Landelius, Elena Perrone och Martin Rhodin. Suppleant Jan Rebane, f.d. ordförande i Juridiska Nämnden. Thomas Bergman är ansvarig handläggare.

  Sterf

  (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation)
  Bruno Hedlund, ordförande, 070-420 56 34
  Trygve Aamlid, Norge, vice ordförande. Petri Peltoniemi, Finland, Pål Melbye, Norge, Torben Kastrup Petersen, Danmark, Edwin Roald, Island, Gunnar Håkansson, Sverige, Jerry Knox, UK och Stefan Nilsson, Swedish Greenkeepers Association. Maria Strandberg, STERF director.

  Axel Fahlesons stipendium

  (se stipendier)

 5. Svenska Golfförbundets bolag
 6. Svenska Golfförbundet (SGF) driver en hel del av verksamheten i bolagsform. Svenska Golfförbundet är moderorganisation och därunder organiseras tre dotterbolag och ett vilande delägt bolag.

  SGF Affärsutveckling AB driver Svenska Golfförbundets affärsverksamhet där vi samlar partners och kommersiella projekt. Här drivs också de svenska golftourena

  SGF Golfsystem AB driver Golfens IT-system, i dagligt tal GIT.

  SGF Event AB, 2014 såldes damernas Europatourtävling Helsingborg Open till PR Event Båstad AB. Under 2015 har konsulttjänster sålts till Helsingborg Open. Ingen verksamhet har funnits i bolaget sedan 2016.

  SGT AB (Svenska Golftourerna AB), SGF äger bolaget till 50 procent tillsammans med Svenska PGA, 50 procent. SGT AB driver de svenska golftourerna. Detta bolag är vilande från och med 2018.

 7. Valberedningen och så arbetar den
 8. Det övergripande kravet från Sveriges golfklubbar är att ha en kompetent förbundsstyrelse som kan leda Svenska Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav. 

  Blankett för förslag till förbundsstyrelsen

  Valberedningens uppdrag är att till varje förbundsmöte föreslå en ordförande och halva antalet ledamöter som ska ingå i Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse. Valberedningen ska även föreslå personer som ska verka som verksamhetsrevisorer.

  Till förbundsmötet föreslår Svenska Golfförbundets valberedning även mötesordförande, protokollförare, protokolljusterare samt rösträknare för mötet.

  Som grund för valberedningens rekommendationer ligger förankrade kravprofiler på förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och förbundets verksamhetsrevisorer.

  Valberedningen

  Gruppbild på SGF:s valberedning. Från vänster Leif Burwall, Astrid Wennberg-Dicander (ordf), Charlotta Nordenberg, Asta Holm och Hans Johansson.
  SGF:s valberedning. Från vänster Leif Burwall, Astrid Wennberg-Dicander (ordf), Charlotta Nordenberg, Asta Holm och Hans Johansson.

  Astrid Wennberg-Dicander, Ordförande, Barsebäck GCC
  Sommargatan 29
  234 34 LOMMA
  070-810 35 52

  Asta Holm, Vidbynäs Golf
  Malmbacken
  147 71 GRÖDINGE
  070-894 49 11

  Hans Johansson, Albatross GK
  Tånguddsbacken 48
  426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA
  070-521 80 68

  Leif Burwall, Piteå GK
  Köpmangatan 63
  972 34 LULEÅ
  070-517 69 30

  Charlotta Nordenberg, Örebro City G&CC
  Nygatan 72
  702 13 ÖREBRO
  070-211 82 97

  Arbetsprocess

  Tidplan och process för Svenska Golfförbundets valberedning.

  Bakgrundsinfo, analys, nuläge/framtid
  Kravanalys och kravprofiler framtagna med hjälp av alla GK och GDF 2014
  SGF:s Verksamhetsinriktning
  Intervjuer med alla styrelsemedlemmar och högre tjänstemän
  Löpande kontakt med samtliga distriktsordföranden
  Deltagande på distriktsmöten
  Deltagande på GDF-möten
  Deltagande vid FM och extra FM

  Genomförande
  Intervjuer med kandidater till styrelsen – sex personer
  Intervjuer med kandidater till verksamhetsrevisorer – fem personer
  Referenstagningar
  Arbetsmöten

  Avrapportering
  Presentation av valberedningens rekommendation till ny ordförande och ledamot i förbundsstyrelse samt verksamhetsrevisor under:
  – Beredningsmötet februari 2017
  – Förbundsmötet april 2017 

  Kravprofiler

  Baserade på enkätunderlag med golfklubbar och distrikt 2014

  Ordförande – formella krav:

  Förståelse för demokratiska processer i en stor organisation
  Insikt och förståelse för det politiska spelet – samhället / golf / bl.a friskvård
  Förmedlar FS diskussioner och beslut till klubbar och distrikt
  Erfarenhet av att leda en stor organisation
  God förståelse för ekonomi
  Erfarenhet av att uppträda publikt inför t.ex stort auditorium, media, myndigheter
  Van förhandlare
  Kan avsätta minst 50 dagar för uppdraget
  Stort kontaktnätverk
  Föreningsmänniska med erfarenhet av ideellt arbete
  Djup och bred kunskap och erfarenhet inom golfen
  Språkkunskaper – engelska i tal och skrift

  Ordförande – personlighetsmässiga krav
  Ansvarstagande
  Goda ledaregenskaper
  Utvecklingsinriktad
  Engagerad, energisk, drivande
  Social kompetens
  Organisationsförmåga och struktur
  Integritet

  Ledamot – formella krav
  Erfarenhet av ideellt arbete i klubb och/eller distrikt
  Olika och kompletterande kompetenser
  Golfkunskaper
  Geografisk spridning
  Könsfördelning
  Åldersspridning
  Språkkunskaper – engelska i tal och skrift

  Ledamot – personlighetsmässiga krav
  Samarbetsförmåga
  Utvecklingsinriktad
  Ansvarstagande
  Engagerad, initiativtagande och drivande
  Social kompetens
  Integritet

 9. Så ser verksamhetsprocessen ut i Golfsverige
 10. Övriga golforganisationer
 11. EGA - European Golf Association
  European Golf Association tar upp frågor av internationell karaktär och medlemskapen är begränsade till europeiska nationella amatörgolfförbund eller sammanslutningar. Förbundet grundades i Luxemburg den 20 november 1937.

  Föreningen Golfjournalisterna
  Golfjournalisterna är en intresseförening och ett nätverk för journalister, fotografer och andra som yrkesmässigt rapporterar om golf i media. Föreningen arrangerar varje år fyra till sex informations- och utbildningsträffar och verkar för gemenskap, kompetensutveckling och professionalism. Föreningen utser "Årets golfklubb" och deltar i omröstningen av "Årets golfare" i Sverige.

  FSGA - Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter
  FSGA är en ideell sammanslutning av i Sverige och Norge verksamma golfbanearkitekter.

  FSG - Föreningen Sveriges Golfanläggningar
  Föreningen Sveriges Golfanläggningar är en sammanslutning av golfbaneägare i Sverige utan ägareanknytning till ideell golfklubb.

  GAF - Golf Administratörernas Förening
  GAF är en intresseförening för kanslianställda vars syfte är utveckling och kompetenshöjande för golfklubben och dess personal samt att verka för gemenskap, handlingskraft, professionalism och stolthet inom yrket.

  PGA of Sweden
  PGA of Sweden är en intresseorganisation för personer som huvudsakligen försörjer sig på sitt golfkunnande, antingen som Club Professional eller Tournament Professional.

  R&A, St Andrews
  R&A är golfens högsta regelorgan som leder utvecklingen och är organisatör av The Open Championship. R&A arbetar med stöd av mer än 130 nationella och internationella golforganisationer för amatörer och proffs i över 120 länder och som omfattar cirka 30 miljoner golfare i Europa, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Amerika utanför USA och Mexiko. United States Golf Association (USGA) är spelets styrande organ i USA och Mexiko.

  SGA - Swedish Greenkeepers Association
  SGA är en öppen ideell förening för Sveriges golfbaneanställda inom grönyteskötseln. SGA ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse och bidra till utveckling av greenkeeping på Sveriges golfanläggningar. SGA ska även verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål.

  Svenska Golfhistoriska Sällskapet
  Svenska Golfhistoriska Sällskapet vill uppmuntra till ökat intresse för golfens historia genom att sprida information och etablera kontakter såväl nationellt som internationellt. Man vill uppmuntra de svenska golfklubbarna och golfanläggningarna att ta tillvara på och visa upp sin egen historia, och att vårda golfens värden och traditioner och föra dessa vidare.

  Svenska Golfmuseet
  Svenska Golfmuseet drivs av en stiftelse där Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb ingår. Museet ligger på Landskrona GK och är öppet under samma tider som klubbens kansli - inträdet är gratis.

  USGA - United States Golf Association
  United States Golf Association är en ideell organisation som drivs av golfare till förmån för golfare och har fungerat som ett ledningsorgan för golf i USA, dess territorier och i Mexiko sedan grundandet 1894.

Verksamhetsinriktning och rambudget

Verksamhetsrevision

Hör Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson prata om verksamhetsinriktningen från 2016 och framåt.