Svenska Golfförbundets årsmöte 2019 ägde rum 28 april på Scandic Star i Sollentuna. Nedan är aktuella handlingar, presentation samt protokoll. Plats och datum för årsmötet 2020 beslutades till Stockholm, söndag 26 april.

Dagordning med tillhörande handlingar

(Scrolla längst ned på sidan för handlingarna sorterade i bokstavsordning)

1. Fastställande av röstlängd

Röstlängd till förbundsmötet 2019

2. Fråga om mötets utlysande

Kallelse till förbundsmötet 2019

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningens förslag till ordförande och sekreterare

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Valberedningens förslag till protokolljusterare och rösträknare

5. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Dagordning för förbundsmötet 2019

Vägledning för ombud inför och under förbundsmötet

6. Föredragning av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Svenska Golfförbundet 2018

7. Föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse

Verksamhetsrevisorernas rapport 2018

Förbundsstyrelsens åtgärder m a a verksamhetsrevisorernas rapport 

8. Behandling av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet Golfsystem AB

Årsredovisning 2018 Svenska Golfförbundet Event AB

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelse

10. Fråga om:

  a) fastställande av resultat‐ och balansräkning
  b) disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Proposition 1 – nytt regelverk för Grönt Kort

Proposition 1 – nytt regelverk för Grönt Kort

13. Motion 1 – Värmlands GDF om avgiftssystemet

Motion 1 från Värmlands GDF om avgiftssystemet

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1

Bilaga till FS yttrande: Slutrapport idéskissen 2012

14. Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2020

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2020

15. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen

16. Fastställande av ersättning till ledamöterna i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till ersättning till förbundsstyrelsen

17. Fastställande av antalet verksamhetsrevisorer

Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer

18. Fastställande av riktlinjer för verksamhetsrevisorernas granskning

Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

19. Föredragning av valberedningens förslag samt nominering av andra kandidater

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse, revisorer och verksamhetsrevisorer

Presentation av Birgitta Wilhelmsson, nominerad till ledamot i förbundsstyrelsen

Valberedningens verksamhetsberättelse 2018–2019

20. Nominering av valberedning

Förslag till ordförande och ledamöter i SGF:s valberedning

21. Val av:

  a) Ordförande i förbundsstyrelsen
  b) Tre ledamöter i förbundsstyrelsen
  c) En revisor och en revisorssuppleant
  d) En verksamhetsrevisor
  e) Ordförande i valberedningen
  f) Två ledamöter i valberedningen 

22. Fastställande av tid och plats för förbundsmötet 2020 

23. Mötet avslutas

För mer information, kontakta

Thomas.
  • Thomas Bergman
  • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
  • Tel: 08-622 15 12