Så föddes golfreglerna

De första golfregler bevarade i skrift daterar sig från 1744 då "The Honorable Company of Edinburgh Golfers" skulle hålla en tävling med spelare från andra golfsällskap. För att undvika oklarheter fastställde man därför vad som skulle gälla i en lista med tretton punkter.

Golfreglernas historia

Förvånansvärt mycket gäller än i dag, som dropp med plikt för vattenhinder eller förlorad boll, boll längst från hålet spelas först med mera. Dessa regler övertogs i stort sätt oförändrade när St. Andrews golfsällskap bildades tio år senare.

Under de följande hundra åren förekom ofta att reglerna var lokalt anpassade efter banans förutsättningar men så småningom beslöts att golfklubben i St. Andrews (som 1834 fått namnet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, vanligen kallad R&A) skulle ha huvudansvaret för golfreglerna, och enhetliga regler utformades 1888. 

I slutet av 1800-talet skedde en explosionsartad utveckling av golfen i USA och 1894 bildades det amerikanska golfförbundet United States Golf Association (USGA), som tillsatte en egen regelkommitté 1895. Under tiden fram till andra världskriget utvecklades därför golfreglerna något olika på de båda sidorna av Atlanten. Den mest uppenbara skillnaden gällde bollstorleken. I USA tillät man en större boll med diameter 1.68 tum i stället för 1.62 tum, men det fanns även andra skillnader. 

Strävan mot gemensamma regler

Efter andra världskrigets slut 1945 beslöt man att utarbeta gemensamma regler samt att dessa regler skulle revideras vart fjärde år, ett arbete som skulle utföras i samarbete mellan R&A och USGA. De första gemensamma reglerna trädde i kraft 1952 och därefter har vi alltså fått en ny utgåva av regelboken vart fjärde år. 

En av de viktigaste ändringarna 1952 var att stymien avskaffades. Före dess var det inte tillåtet att i match lyfta en boll som låg i vägen för motspelaren, inte ens på green. Detta ändrades nu så att den som skulle putta först fick begära att en störande boll lyftes.

En av de saker man inte lyckade komma överens om inför 1952 var bollstorleken.  Eftersom föreskriften gällde minsta tillåtna storlek var den större bollen tillåten i Europa men den mindre bollen förbjuden i USA. Det kom att dröja ända till 1990 innan man slutgiltigt gick över till den större bollen i hela världen.

Regelboken från 1952 innehöll så många som 41 regler. En nyhet var att man behandlade slagspel och matchspel samtidigt. Tidigare hade man haft 35 regler för matchspel, vilket betraktades som den viktigaste spelformen, samt dessutom 16 särskilda regler för slagtävlingar. Vid revisionen inför 1984 genomfördes en ytterligare omredigering av materialet vilket resulterade i de 34 regler vi har idag. 

Det innebär dock inte att vi spelar efter samma regler som 1984. Vid varje revisionstillfälle har det gjorts ändringar. Målet är att göra reglerna så tydliga som möjligt, så att man kan undvika att det uppstår tveksamma situationer på banan i samband med själva spelet. Det innebär tyvärr inte att reglerna blir enkla att läsa eller lätta att lära sig, utan syftet är att det skall vara möjligt att tillämpa dem på ett enhetligt sätt. Detta är inte minst viktigt på grund av att prissummorna på de professionella golftourerna numera är sådana att ett misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser.

2004 offentliggjordes en viktig nyhet. Man hade insett att det var orimligt att en privat golfklubb som R&A skulle ha huvudansvaret för golfreglerna i hela världen (utom i USA och Mexico vilka ligger under USGA). Golf är idag en storindustri som omsätter miljardbelopp och de beslut som fattas av R&A:s och USGA:s regelkommittéer får stora ekonomiska konsekvenser, inte minst på utrustningssidan. Man har därför lagt över regelverksamheten från klubben R&A till ett bolag, R&A Rules Ltd, som också kallas R&A.

Utöver regelboken ger R&A ut ett antal skrifter med anknytning till golfreglerna. Mest känd är kanske Decisions on the Rules of Golf som innehåller ett stort antal exempel som fastslår hur golfreglerna ska tolkas i olika situationer. Den kommer ut vartannat år och är på drygt 700 sidor. 

Vad har hänt med reglerna sedan 1952?

Fram till 1988 var det fortfarande tillåtet att spela med "liten" boll i Sverige.
Fram till 1984 droppade man fortfarande "över axeln".
Fram till 1968 gällde provisorisk boll även för ospelbar boll, och plikten vid dropp för ospelbar boll var två slag i stället för ett som nu.
Fram till 1980 vann man hålet i match om man träffade motspelaren (eller dennes bag) med sin boll. Nu får man välja att slå om slaget eller spela bollen där den hamnat.
Fram till 2008 förlorade man hålet i match om man träffade sig själv med sin boll. Nu är det bara ett slags plikt.
Fram till 2004 fick man 1 slags plikt om bollen rörde sig efter att man vidrört ett löst naturföremål inom en klubblängd från bollen. Nu är det endast plikt om detta orsakat att bollen rörde sig.
Mellan 1956 och 1968 fick man putta med flaggstången i hålet.
Mellan 1968 och 1970 fick man bara rengöra bollen före den första putten och den som började putta i slagspel skulle håla ut innan nästa tävlare började putta.
1952 gällde olika procedurer vid fri dropp, som för tillfälligt vatten eller oflyttbart hindrande föremål.
Standardiseringen till inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad (bollpunkten), kom först 1984. 

Text: Jan Ohlin