Världshandicap kommer 2020

Från 2020 kommer dagens sex stora handicapsystem att bli ett. Genom nya världshandicapsystemet kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

Golfen har sedan länge haft samma regler i hela världen när det gäller golfspel och utrustning. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de här systemen att ersättas av ett gemensamt som ska gälla överallt. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska. I Sverige kommer vi att gå över till det nya systemet den 1 mars 2020. 

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du hittar den i Min Golf (från 1 mars 2020). 

 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

 • Det blir inga handicapgrupper. Alla, oavsett handicap, får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond.

 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Du behöver inte lära dig detaljerna

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att det mesta sköts av datorsystemet. Du behöver därför inte lära dig detaljerna i världshandicapsystemet.

Du behöver bara...

Vid övergången: Logga in i Min Golf och ta reda på vad din exakta handicap är enligt världshandicapsystemet.

När du ska spela: Kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa och registrera ronden i Min Golf (alternativt registrera automatiskt om du använt en app för digitala scorekort som är kopplad till Min Golf). 

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring världshandicapsystemet. Vissa svar är ännu inte tillgängliga då detaljer kring världshandicapsystemet släpps i takt med att allt blir beslutat och klart. Det är de internationella organisationerna USGA, R&A och EGA som håller i taktpinnen. Vi uppdaterar svaren löpande.

Frågor rörande själva övergången:

 1. Hur räknas min nya handicap ut vid övergången?
 2. Din världshandicap räknas ut enligt systemets grundregel – snittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder – baserat på dina befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och framåt.

  För att du ska få en så aktuell och rättvisande handicap som möjligt rekommenderar vi att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf innan övergången – både bra och dåliga. Ju fler ronder som finns tillgängliga, desto mer riktig blir din första världshandicap.

 3. Vad händer om jag har färre än 20 registrerade ronder inför övergången?
 4. Då kommer genomsnittet räknas på ett färre antal ronder, utifrån en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du registrerat sedan 2017.

  Utöver de ronder (1–19) du har registrerat kommer systemet också ge dig en så kallad "fiktiv handicaprond" som speglar din nuvarande handicap. Den används sedan i beräkningen med syfte att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar vid övergången. 

  Har du inte registrerat några ronder alls ser systemet och den fiktiva handicapronden till att din första världshandicap blir samma som din nuvarande handicap. 

 5. Kommer min handicap att ändras mycket vid övergången?
 6. Det är svårt att exakt förutse hur din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Det kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.

 7. Kommer det bli ett maxhöjningstak vid övergången?
 8. Frågan diskuteras och svaret kommer under hösten/vintern 2019 när alla detaljer är klara.

 9. Jag tillhör handicapgrupp 1. Kan jag registrera sällskapsrundor under 2019 för att min handicap ska bli så rättvisande som möjligt vid övergången?
 10. Uppmaningen att registrera många ronder måste göras inom ramen för nuvarande EGA Handicapregler 2016–2019. Det är lätt för alla spelare ner till handicap 4,5. För dig som tillhör handicapgrupp 1 gäller fortfarande att bara tävlingsronder är handicapronder.

  Systemet kommer dock att räkna med ronder tre år tillbaka i tiden. Alla handicapronder sedan 2017 räknas, alltså även eventuella sällskapsronder som gjordes i högre handicapgrupper.

 11. Hur ser tidplanen ut för genomförandet?
 12. Systemet ska träda i kraft 1 mars 2020. Under hösten/vintern 2019–2020 kommer SGF att göra ett omfattande arbete med kommunikation och utbildning av dig som golfspelare och administratörer och handicapansvariga på golfklubbar.

  Dessutom görs ett stort utvecklingsarbete med systemanpassning och testning av Golfens IT-system och Min Golf.

Frågor rörande själva systemet och handicapberäkningen:

 1. Hur räknas min handicap ut?
 2. Din handicap blir ett snitt av de åtta bästa av de tjugo senaste registrerade handicapronderna. 

  Det enda du som golfspelare behöver göra är att titta på slopetabellen vad din spelhandicap är för den aktuella banan och teen, spela ronden och registrera resultatet efteråt. Resten sköter datorsystemet.

 3. Vad beräknas genomsnittet på?
 4. Genomsnittet räknas på ditt så kallade handicapresultat. Handicapresultatet är ett tal med en decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition i frågan nedan).

  Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

 5. Hur beräknas handicapresultat?
 6. Ditt handicapresultat kommer helt och hållet att räknas ut av datorsystemet. Du som är extra intresserad kan se de exakta formlerna samt definitioner av begreppen i formlerna här:

  Bruttoscore

  Om du registrerat ronden med antal slag hål för hål och fått en justerad total bruttoscore används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

  Poängbogey

  Om du registrerat ronden med en total poängbogeyscore används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

  Definitioner:

  Handicapresultat = Det resultat som uppnåtts på en given bana på en given dag och som noterats i spelarens scoredokumentation. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och Course Rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet.

  Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare.

  Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore, inklusive pliktslag, justerad utifrån när, spelaren överskrider sitt maximala antal slag på ett hål, ett hål inte spelas eller ett hål startas men spelaren hålar inte ut.

  Nettodubbelbogey = En score, justerad med eventuella handicapslag på det hålet, som är lika med par + 2. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

  Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

  PCC = En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning.

 7. Vad är PCC (Playing Conditions Calculation)?
 8. Nuvarande CBA (Computed Buffer Adjustement) ersätts av PCC (Playing Conditions Calculation). Det är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer.

  Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer innefattar banförhållanden, väderförhållanden samt banuppsättning.

  PCC-beräkningen baseras på resultaten av de ronder som registrerats på den aktuella banan och dagen – både sällskapsronder och tävlingsronder.

  Systemet jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3. Vid normala spelförhållanden blir PCC 0. 

  Du ser om det blivit någon PCC-justering i Min Golf, genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och fälla ut detaljerad rondinformation.

 9. Kommer det bli ett maxhöjningstak per kalenderår?
 10. Ja, det kommer att finnas ett tak som innebär att du max kan höja dig 5,0 över ditt lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Funktionen kallas Cap. Det bygger på att du har minst 20 registrerade ronder i din handicaphistorik.

 11. Vad händer om jag inte har 20 registrerade handicapronder?
 12. Då kommer snittet beräknas på ett färre antal ronder, med hänsyn till ditt antal registrerade ronder. 

 13. Kan jag bli höjd över hcp 36?
 14. Ja, officiell handicap blir 54. Handicapgrupperna försvinner och alla golfspelare kommer att tillhöra en och samma kategori med samma förutsättningar.

  Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan. Spelare som har hcp 36,0–54,0 ska ses som riktiga golfare på samma sätt som de som har under 36,0. Det känns både riktigt och bra.

Frågor rörande registrering:

 1. Ska man registrera slag eller poäng i nya systemet?
 2. Du som spelare kommer att kunna välja mellan att registrera antal slag hål för hål eller ett totalt poängbogeyresultat.

 3. Vilka spelformer räknas som handicapgrundande?
 4. Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt gäller för handicapgronder i Sverige.

 5. Hur fungerar systemet om resultatet på ett hål stuckit iväg ordentligt?
 6. Ur ett handicapperspektiv räknar systemet maximalt nettodubbelbogey (samma som noll poäng i poängbogey) på det aktuella hålet, oavsett ditt faktiska antal slag eller om du inte hålat ut.

 7. Hur ofta och när kommer min handicap att uppdateras?
 8. Din handicap kommer att uppdateras efter varje rond du registrerar. Registrerar du ronden samma dag du spelat kommer din nya handicap synas i systemet följande dag.

  Detta eftersom datorsystemet gör en PCC-beräkning för aktuell bana och dag vid midnatt (se mer om PCC-beräkning här). 

 9. Kommer det gå att registrera 12-hålsronder?
 10. Ja, du kommer att kunna registrera såväl hela 18-hålsronder som 9-hålsronder och 12-hålsronder. Även ronder på 10–17 hål kan registreras. Du fyller bara i de hål du spelat i Min Golf. Systemet räknar ut resten.

 11. Kommer det att bli obligatoriskt att registrera alla ronder från 2020?
 12. Det blir aldrig obligatoriskt att registrera sin rond. Detta då en handicaprond måste spelas enligt golfreglerna.

  Ronder du spelar själv utan markör eller träningsronder där du inte spelar enligt golfreglerna eller då du spelat spelformer som inte är godkända som handicapronder (slagtävling, slaggolf och poängbogey) får inte registreras i systemet.

  Vi uppmuntrar dock till att spela enligt golfreglerna och registrera så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Det ger dig en så rättvisande handicap som möjligt.

Generella frågor om världshandicapsystemet:

 1. Vad innebär det nya världshandicapsystemet?
 2. Golfen har idag gemensamma regler globalt när det gäller spel, utrustning och amatörstatus, men hela sex olika system för hur handicap räknas ut. Dessa fungerar väl för spel lokalt, men är inte jämförbara mellan regionerna.

  Världshandicapsystemet, som träder i kraft successivt under 2020, kommer att förena de sex systemen i ett gemensamt.

 3. Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem?
 4. Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över hela världen, oavsett var du spelar.

  Dessutom är ett snittsystem mer rättvisande och speglar bättre din faktiska spelstandard.

 5. Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet?
 6. Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin prestation för att få en så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf roligare för alla.

  Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap att plocka bollen upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo.

 7. Kommer slope fortfarande att gälla?
 8. Ja, det är fortsatt USGA Course Rating System (slopesystem) som gäller för banvärdering i Sverige.

 9. När max handicap blir 54, kommer det fortfarande finnas banor med handicapgräns 36 för att få spela?
 10. Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav.

  Med det sagt är det redan idag få klubbar som har en handicapgräns och gissningsvis ytterst få som kommer att ha det fortsättningsvis.

 11. Har golfspelare och klubbadministratörer fått tycka till?
 12. Ja. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter från golfare och golfklubbadministratörer över hela världen via en onlineundersökning som fick över 52 000 svar. 76 procent av de tillfrågade var positiva, 22 procent neutrala och 2 procent negativa.

  Dessutom har det genomförts fokusgrupper på fem marknader i Europa, USA och Sydamerika som gett värdefull feedback.

Frågor rörande utlandsspel:

 1. Kan jag registrera ronder jag spelar utomlands?
 2. Ja, vi rekommenderar att registrera så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Det du behöver göra är att ta reda på course rating och slope rating för den bana och tee du spelar och fylla i det i Min Golf när du registrerar ronden. Du hittar ofta dessa värden på klubbens hemsida, slopetabell eller scorekort.

 3. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Vilken klubb hanterar min handicap?
 4. Du bestämmer vilken av dina klubbar som är din hemmaklubb och ska hantera din handicap och informerar de övriga klubbarna om ditt val. Sedan ska du registrera alla ronder du spelar, oavsett land, i det valda landets system (till exempel Min Golf om du väljer en svensk hemmaklubb).

 5. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Kommer systemen att vara sammankopplade?
 6. Nej, de kommer inte att vara sammankopplade. Om din handicap ändras behöver du kontakta den klubb du inte valt för att hantera din handicap (se frågan ovan), så får de manuellt ändra i det landets handicapsystem om du vid tillfälle ska spela tävling där.

 7. Jag har registrerat svenska rundor i Min Golf och utlandsrundor i det landets system. Kommer de räknas ihop vid övergången?
 8. Nej, de kommer inte automatiskt räknas ihop. Vill du att alla rundor ska räknas vid övergången måste du senast vid årsskiftet 2019–2020 manuellt ha registrerat alla ronder i det system du vill ska ha hand om din handicap, till exempel Min Golf om du väljer din svenska hemmaklubb.

Mer information om världshandicapsystemet (World Handicap System) finns på den globala sidan whs.com som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.

Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta:

Avatar porträttbild. Blå färg.