Golfens handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga resultat på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt.

En rond som inte spelas efter bästa förmåga ska heller inte registreras som handicaprond. Du som golfare, hemmaklubben och Svenska Golfförbundet (SGF) har ett gemensamt ansvar för att handicapsystemet fungerar.

Golfvärlden får gemensam handicap 2020

Regelorganisationerna Royal & Ancient och USGA har tagit beslut om att införa en ny världshandicap. År 2020 ska över sex handicapsystem bli ett – World Handicap System. Mer information hittar du på sidan om världshandicapsystemet.

Handicapreglerna

EGA handicapregler 2016-2019 – fullständig version

Handicapregler 2016-2019 – sammanfattning

Broschyr om handicapsystemet som visar hur vi tillsammans kan lyfta handicapreglerna och på så sätt golfen.

Frågor och svar

Övergripande

 1. Vad är handicap?
 2. Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha.

 3. Hur får man handicap i golf?
 4. För att få en officiell EGA Handicap ska du ha uppnått en viss nivå av golfskicklighet och redovisa detta genom att presentera ett underlag som ligger till grund för den handicap som du kommer att tilldelas. Ta kontakt med en golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet för att få veta mer. EGA står för European Golf Association.

 5. Vad är syftet med handicap i golf?
 6. Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. Dessutom kan handicap tjäna som grund för rankning av spelare i tävlingssammanhang och där utgöra grund för kvalificering. Handicap kan också användas för att mäta relativ prestation och utveckling av skicklighet på individnivå. 

 7. Vad är en handicapgrundande sällskapsrond?
 8. Handicapgrundande sällskapsrond är en poängbogeyrond som lämnas in under andra förhållanden än tävling. En handicapgrundande sällskapsrond måste spelas under handicapgrundande förhållanden, bland annat måste:

  • ronden spelas på en uppmätt bana vars längd inte underskrider 2 750 meter över 18 hål, eller 1 375 meter över nio hål
  • banan som spelas ha giltig banvärdering i enlighet med USGA:s banvärderingssystem
  • längden på den spelade banan inte skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål
  • ronden spelas i enlighet med golfreglerna (inklusive tävlingsbestämmelser) på sätt som godkänts av R&A Rules Limited
  • spelformen antingen vara slagspel, bogey/par-tävling eller poängbogey, under förutsättning att bogey/par-tävlingen och poängbogey spelas med full spelhandicap (= 100 % x spelhandicap)

  Endast spelare med exakt handicap i handicapgrupp 2–5 får använda sig av handicapgrundande sällskapsronder för handicapsättning.

  En handicapgrundande sällskapsrond räknas i handicapsättande syfte då spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Föranmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål). Föranmälan kan göras i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan ronden påbörjas kan den handicapgrundande sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas.

  Även ronder spelade med en lokal regel om lägesförbättring är handicapronder. En spelares exakta handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från att spela en handicapgrundande sällskapsrond.

 9. Vad är tävlingshandicap?
 10. Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna.  

  Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå tävlingshandicap.

  Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

  Klubben har valmöjlighet att kräva att tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har tävlingshandicap.  

 11. Skiljer sig Sveriges tillämpning av "EGA Handicap System" från andra EGA-länders tillämpning av regelverket?
 12. EGA Handicap System tillämpas inte på samma sätt i alla golfförbund som är anslutna till European Golf Association. I EGA Handicap System finns ett visst mått av valfrihet inbyggt i regelverket - t ex kan ett golfförbund välja om man vill tillämpa möjligheten att spela handicapgrundande sällskapsronder, eller om man endast vill tillåta handicapgrundande ronder i samband med tävling. Dessutom innehåller EGA Handicap System en rad rekommendationer varav en del är mer eller mindre starka. För svenska förhållanden har vi således valt att tillämpa EGA Handicapregler på ett sätt som svarar väl mot de svenska förutsättningarna. Denna tillämpning har naturligtvis sin grund i en god relation och en kontinuerlig dialog mellan SGF och EGA. 

  EGA Handicap System (EGA Handicapregler) är ett heleuropeiskt regelverk som tillämpas i samtliga golfförbund knutna till EGA, men administrationen av och kring systemet är anpassad efter nationella förhållanden för varje enskilt medlemsland. 

 13. Ska det alltid vara ett krav på tävlingshandicap för att få delta alternativt ta emot pris?
 14. Idén med krav på att deltagarna ska ha tävlingshandicap gäller främst handicaptävlingar. SGF anser inte att detta krav behövs i scratchtävlingar.

 15. Vad är CBA?
 16. CBA (Computed Buffer Adjustement) kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

  CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare i handicapgrupperna 1-5.

  CBA räknas automatiskt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas två steg nedåt (CBA -2). Spelades banan under extremt svåra förhållanden kan CBA få värdet -2/RO vilket innebär att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen inte påverkar den exakta handicapen.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA +1), det vill säga banan spelades under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av exakt handicap.

Räkna ut och lämna in resultat

 1. Hur räknar man ut sitt resultat om man spelar en 9-hålsrond?
 2. Vid 9-hålsrond (och vid avbruten 18-hålsrond) adderas 18 poäng till det uppnådda resultatet på de första nio hålen. 

 3. Vilka är skillnaderna mellan villkoren för handicaprond i samband med 9-hålsrond och i samband med 18-hålsrond?
 4. Förutom att endast en sällskapsrond över 9 hål per dag får räknas är det inga skillnader, utan samma villkor gäller i samband med 9-hålsrond som i samband med 18-hålsrond.  

 5. Hur sker fördelningen av spelhandicapslag i en handicapmatch?
 6. Man reducerar spelhandicapen för den spelare som har högst handicap med spelhandicapen för den spelare som har lägst handicap. Den återstående mellanskillnaden utgör det antal slag som den spelare som har högst handicap ska "få" (ha tillgodo) i förhållande till spelaren med lägst spelhandicap. Denna skillnad "läggs ut" i enlighet med indexeringen på banan.

  Räkneexempel:
  A har spelhandicap 18
  B har spelhandicap 12
  Mellanskillnaden är 6 slag och A har således 6 slag tillgodo i förhållande till B. A har ett handicapslag på hålen med index 1-6. 
   

 7. Hur sker fördelningen av spelhandicapslag i en handicapmatch när tävlingsledningen förlänger matchen för att matchen var lika efter 18 hål?
 8. Fördelningen sker på samma sätt som under spelet av de första 18 hålen i matchen. Till exempel gäller att om den spelare som har högst handicap hade ett handicapslag på hål 1 under spelet av de första 18 hålen i matchen har han/hon det också när matchen förlängs för ett avgörande. 

 9. Hur många resultat från handicapgrundande ronder måste man lämna in varje år?
 10. En spelare ska varje år lämna in resultat från minst fyra handicapgrundande ronder. 

  Helst ska spelaren registrera så många handicapronder som möjligt, ju fler registrerade handicapronder desto mer riktig handicap har spelaren.

 11. Vilka spelare räknar 9-hålsronder som handicapgrundande rond?
 12. Spelare i handicapgrupp 2-6 (4,5-54) räknar 9-hålsronder som handicapgrundande ronder. Endast en (1) sällskapsrond över 9 hål per dag får registreras.  

 13. Kan en spelare registrera ronder från året i Golfens IT-system efter nyår?
 14. Nej, spelaren måste då lämna in sina uppgifter till hemmaklubben som gör en enskild årsredovisning. Skulle spelaren registrera sina ronder ändå bokförs de på det nya året.

 15. Jag har handicap +1, tävlar sällan i Sverige och bokför mina tävlingsronder via Internet. Vid vilka svenska tävlingar uppdaterar inte tävlingsledningen exakt handicap i Golfens IT-system?
 16. Det är bara Nordea Masters som inte administreras i GIT Tävling.

 17. Jag har spelat en rond utomlands men vet inte min spelhandicap och inte heller slope eller course rating.
 18. Ronden är inte handicapgrundande. Spelarens hemmaklubb kan dock bedöma poängbogeyresultatet och eventuellt justera handicapen med hänsyn till allmän spelstandard.

 19. Registreras mina tävlingsresultat automatiskt som handicapronder om jag tävlar på Skandia Tour?
 20. Ja, alla tävlingar på Skandia Junior Tour administreras i GIT Tävling och ger automatiskt ny exakt handicap.

Ändrad eller justerad handicap

 1. Jag har gjort ett uppehåll från golfen och under uppehållet har jag inte spelat någonting. Vilken handicap får jag nu om jag vill börja spela igen och hur går jag till väga?
 2. En spelare som inte längre är medlem i en golfklubb ansluten till SGF förlorar sin EGA Handicap. Om du fortfarande är medlem i den golfklubb som du var medlem i och hade som hemmaklubb innan uppehållet har klubben statistik för dig och din senaste registrerade handicap. Om du inte är medlem i en golfklubb ska du ta kontakt med en golfklubb och förklara läget för dem. Du kommer då att bli hänvisad till golfklubbens handicapkommitté eller handicapansvarig och denne kommer att vilja ha någon form av underlag för din senaste registrerade handicap. 

  Ta kontakt med den klubb som senast var din hemmaklubb och begär att få en kopia av din handicapstatistik. Oavsett om du fortfarande är ansluten till den klubb där du senast hade en registrerad handicap eller om du inte varit medlem under uppehållet och nu sökt dig till en ny golfklubb kommer du därefter att ombes inkomma med någon form av underlag för att du ska kunna få en ny/uppdaterad korrekt handicap. Vanligen brukar man kräva att en spelare presenterar resultat från tre ronder över 18 hål. Resultaten från dessa ronder (vanligen det bästa resultatet) kommer sedan att tjäna som grund för handicapkommittén när denna ska ge dig en ny handicap.

  Det som sagts här gäller för de fall då en spelares handicap ska återställas efter att handicapen varit förlorad för en period av mer än tolv månader. Om mindre än tolv månader har gått sedan du senast hade en EGA Handicap kommer du automatiskt att tilldelas samma handicap som du hade före uppehållet. 

 3. Jag spelar aldrig på min handicap och jag tycker att det känns kämpigt - vad ska jag göra?
 4. Om en spelare tycker att hans/hennes handicap är för hög eller för låg, alltså inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som man har (detta kan, men behöver inte, ha sin grund i exempelvis sjukdom eller långvarig frånvaro), ska spelaren kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté ska därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard och beakta de skäl som framförs av spelaren. Handicapkommittén kan därefter åsätta en spelare en ny handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 

 5. Jag spelade riktigt bra så att resultatet sänker mig in i en lägre handicapgrupp. Vad gäller?
 6. När en spelares EGA Handicap ska sänkas från en högre till en lägre handicapgrupp, måste den sänkas enligt den högre handicapgruppen fram till dess att hans nya EGA Handicap för honom in i den lägre handicapgruppen, inom vilken EGA Handicapen sedan sänks enligt den handicapgruppen till rätt nivå.

  Exempel 1:
  Om en spelare med handicap 40,0 (handicapgrupp 6) registrerar ett poängbogeyresultat på 44 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  40,0 – (4 x 1,0)  = 40,0 – 4,0 = 36,0 vilket för honom ner i handicapgrupp 5 där handicapen nu sänks med 0,5 per poäng vilket ger 36,0 – (4 x 0,5) = 36,0 – 2,0 = 34,0

  Exempel 2:
  Om en spelare med handicap 28,5 (handicapgrupp 5) registrerar ett poängbogeyresultat  på 43 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  28,5 – (5 x 0,5)  = 28,5 – 2,5 = 26,0 vilket för honom ner i handicapgrupp 4 där handicapen nu sänks med 0,4 per poäng vilket ger 26,0 – (2 x 0,4) = 26,0 – 0,8 = 25,2

  Exempel 3:
  Om en spelare med handicap 19,1 (handicapgrupp 4) registrerar ett poängbogeyresultat  på 42 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  19,1 – (2 x 0,4)  = 19,1 – 0,8 = 18,3 vilket för honom ner i handicapgrupp 3 där handicapen nu sänks med 0,3 per poäng vilket ger 18,3 – (4 x 0,3) = 18,3 – 1,2 = 17,1

  Exempel 4:
  Om en spelare med handicap 12,1 (handicapgrupp 3) registrerar ett poängbogeyresultat på 41  poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  12,1 – (3 x 0,3)  = 12,1 – 0,9 = 11,2 vilket för honom ner i handicapgrupp 2 där handicapen nu sänks med 0,2 per poäng vilket ger 11,2 – (2 x 0,2) = 11,2 – 0,4 = 10,8 

  Exempel 5:
  Om en spelare med handicap 5,0  (handicapgrupp 2) registrerar ett poängbogeyresultat  från en föranmäld sällskapsrond på  42  poäng sänks hans EGA Handicap bara till 4,5, eftersom handicapgrupp 1 (4,4 och nedåt) bara tillåter tävlingsronder som handicapronder.

  Skulle poängbogeyresultatet på 42 poäng istället varit från en tävling sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  5,0 – (3 x 0,2)  = 5,0 – 0,6 = 4,4 vilket för honom ner i handicapgrupp 1 där handicapen nu sänks med 0,1 per poäng vilket ger 4,4 – (3 x 0,1) = 4,4 – 0,3 = 4,1

 7. Jag vet att en spelare i golfklubben har alldeles för hög handicap och vinner alla tävlingar - vem ska jag kontakta?
 8. Om en person tycker att en spelares handicap är för hög eller för låg, d v s inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som spelaren har, ska personen kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté ska därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard. Om handicapkommittén anser att personens handicap är för hög/för låg kan handicapkommittén därefter åsätta en spelare en ny handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 

 9. Hur revideras din handicap?
 10. I "Min Golf" på golf.se ska du själv registrera dina handicapronder. Spelar du en tävling som klubben hanterar i GIT Tävling behöver du inte registrera den handicapronden själv, utan då sker detta automatiskt. Din handicap revideras automatiskt undan för undan i takt med att handicapronder registreras.

  Spelarens hemmaklubb bestämmer över spelarens handicap och kan använda följande:
  Manuell ändring – Används för att justera en tidigare felregistrering.
  Enskild revision – Används om klubben bedömer att en spelares handicap ska justeras med hänsyn till allmän spelstandard.
  Enskild årsrevision – Används då beräkningsmetoden för årsrevisionen föreslår att spelarens handicap ska justeras.

  SGF erbjuder golfklubbarna att via GIT automatiskt ta hand om alla föreslagna höjningar. Eventuella sänkningar får dock klubben själv ta ställning till.

  OBS: På grund av övergången till världshandicapsystemet 1 mars 2020 kommer ingen automatisk årlig handicaprevision att genomföras vid årsskiftet 2019-2020.

Är det en handicaprond?

 1. Vad är CBA?
 2. CBA (Computed Buffer Adjustement) kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

  CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare i handicapgrupperna 1-5.

  CBA räknas automatiskt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas två steg nedåt (CBA -2). Spelades banan under extremt svåra förhållanden kan CBA få värdet -2/RO vilket innebär att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen inte påverkar den exakta handicapen.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA +1), det vill säga banan spelades under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av exakt handicap.

 3. Ronder som spelas med hickoryklubbor är inte godkända som handicapronder. Varför?
 4. Enligt dagens regler rörande golfklubbor är de allra flesta hickoryklubbor inte godkända. Ett argument från EGA:s handicapregler:
  Spelaren ska göra sitt bästa under en handicaprond. Gör man det med dessa gamla klubbor? Det kan bli många höjningsronder på rad. Därefter kanske man tävlar med sin moderna klubbor...

 5. Vad gäller för "treklubbstävlingar"?
 6. Resultat från tävlingar där tävlingsbestämmelserna har maximerat antalet klubbor till tre, är handicapronder för sänkning, men ej för höjning.

 7. Jag diskvalificerades i en tävling för ett regelbrott; är ronden trots detta handicapgrundande?
 8. Det beror på vilken regel du bröt mot. EGA har beslutat om vissa principer ska tillämpas generellt. Följande är ett citat ut EGA Decision 2.3 (fetstil är tillagt):

  DISQUALIFIED SCORES ACCEPTABLE FOR HANDICAPPING PURPOSES

  The following are examples when, following disqualification under the Rules of Golf, Stableford scores shall still be accepted for handicapping purposes provided that, where appropriate, the correction has been applied to the score on the Handicap Record.

  (a) Rule 3-4. - Player refuses to comply with the Rules affecting the rights of another competitor.

  (b) Rule 6-2b. - No handicap or too high a handicap recorded on the scorecard. The correct handicap shall be applied for handicapping purposes and Stableford points shall be adjusted accordingly. A similar process shall be applied if too low a handicap is recorded.

  (c) Rule 6-3a. - Player returns score, but failed to start at the correct time.

  (d) Rule 6-6b. - Scorecard not signed by the player or his marker, except if the marker's signature has been withheld for valid reasons.

  (e) Rule 6-6b. - Player unduly delays the return of his scorecard. The actual score should be accepted if the card is returned before the competition is closed. If the scorecard has not been returned before the competition has been closed the score should be entered as a No Return.

  (f) Rule 6-7. - Player unduly delaying play, subsequent offence.

  (g) Rule 6-8. - Discontinuance of play; Resumption of play - see also item (n)

  DISQUALIFIED SCORES NOT ACCEPTABLE FOR HANDICAPPING PURPOSES

  Scores that have been disqualified for "technical" offences where it cannot be determined how much advantage the player may have gained by the breach of Rule shall NOT be acceptable as Qualifying Scores for handicapping purposes. For example:

  (h) Rule 1-2. - A serious breach when taking any action to influence the position or the movement of a ball.

  (i) Rule 1-3. - Agreement to waive the Rules of Golf.

  (j) Rule 3-2. - Failure to hole out.

  (k) Rule 4-1., 4-2. and 4-3. - Using illegal clubs.

  (l) Rule 5-1. and 5-2. - Use of non-conforming ball or applying foreign material to a ball.

  (m) Rule 6-6d. - Score recorded for a hole lower than actually taken.

  (n) Rule 6-8. - Discontinuance of play for reason unacceptable to the Committee - see also item (g)

  (o) Rule 7-1b. - Practicing on the course prior to play.

  (p) Rule 11-4b. - Playing from outside Teeing Ground, not rectified.

  (q) Rule 14-3. - Using artificial devices and unusual equipment.

  (r) Rule 15-3b. - Play of Wrong Ball, not rectified.

  (s) Rule 20-7. - Playing a ball from a wrong place, not rectified. Offence considered a Serious Breach.

  Exempelvis gäller att om du blir diskad för att du övningsspelat på tävlingsbanan före tävlingen (Regel 7-1b) är ronden inte handicapgrundande. Om du däremot glömt att skriva under scorekortet (Regel 6-6b) är ronden trots detta handicapgrundande. 

  Generellt gäller dock att golfklubbens handicapkommitté alltid kan välja att justera en spelares handicap på allmän spelstyrka med utgångspunkt ifrån ett visst eller vissa resultat som presterats. 

 9. Banan jag spelat skiljer sig mer än 100 meter från den slopevärderade längden
 10. Det är inte handicapgrundande förhållanden vilket gör att ronden inte är handicapgrundande. Spelarens hemmaklubb kan dock bedöma poängbogeyresultatet och eventuellt justera handicapen med hänsyn till allmän spelstandard.

 11. Varför får man inte sänka sig när man spelar fyrboll?
 12. EGA har beslutat att ronder i fyrboll (populärt kallat "bästboll") inte ska räknas som handicapronder. Den främsta anledningen till detta är att spelstrategin i samband med fyrboll inte speglar spelarens normala strategi i samband med singelspel, som är den enda egentliga grunden för att bedöma en spelares aktuella spelstandard. Dock gäller att golfklubbens handicapkommitté har en skyldighet att beakta alla resultat som en spelare presterar oavsett sammanhang och dessutom har varje spelare en skyldighet att till golfklubbens handicapkommitté rapportera exceptionellt bra scorer också från fyrbolltävlingar. Golfklubbens handicapkommitté kan sedan göra en samlad bedömning och avgöra om den vill åsätta spelaren en ny handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 

Spelhandicap

 1. Jag vet Slope och Course Rating på den bana och från det tee jag spelat, men hittar inga slopetabeller, hur räknar jag ut min spelhandicap?
 2. Du använder denna formel. SR = Slope och CR = Course Rating.

  Spelhandicap hcpgrupp 1-5 = EGA Handicap x (SR/113) + (CR - Par)

 3. Jag har 45 och min kompis har 40 i handicap. Hur avläser vi vår spelhandicap i slopetabellen?
 4. Slopetabellerna redovisar spelhandicapen från hcp-grupp 1 upp till och med hcp-grupp 5. Spelare i hcp-grupp 6 (hcp 37-54) räknar ut sin spelhandicap på följande sätt:

  Kolla vilken spelhandicap en spelare med 36,0 får på aktuell bana från aktuellt tee. Om spelhandicapen i detta fall skulle vara 39 är den så kallade EGA spelhandicapdifferentialen +3. Det är sedan spelhandicapdifferentialen som bestämmer spelhandicapen för spelare i hcp-grupp 6.

  Exempel:
  Frågeställaren skulle få 45 + 3 = 48 och kompisen 40 + 3 = 43 i spelhandicap.

   

 5. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap?
 6. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare inte ska spela handicaptävlingar utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:
  Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens.
  Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt. När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:
  Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar.

  Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas vara konstigt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det rätt.

  När plushandicappare ingår i lag och handicapen ska reduceras. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken sid 124

Övrigt

 1. Hur kan jag skriva ut mitt handicapbevis?
 2. Gå in i Min Golf, klicka på Mina sidor och sedan fliken/rutan mitt HCP-bevis. Där finns ditt handicapbevis (både på engelska och svenska) att skriva ut.

 3. Jag bor (och golfar) utomlands. Hur visar jag upp aktuell handicap vid tävling?
 4. Din handicap kan uppdateras från vilken Internetansluten dator som helst. På Min Golf under fliken Min HCP kan du sedan skriva ut ett handicapbevis med dagsaktuell handicap. Det är fortfarande din hemmaklubb som gör den årliga revisionen.

 5. Jag är medlem i en klubb i Sverige och en klubb i Spanien. Hur gör jag? Ska jag har två olika handicap?
 6. Spelare kan bara ha en handicap om båda länderna innefattas av EGA:s handicapregler, vilket både Sverige och Spanien gör.

  När en spelare är medlem i flera klubbar måste han välja en klubb som hemmaklubb, dvs där hans handicap administreras, och sedan informera den/de övriga klubbarna om sitt val.

  Säg att spelaren väljer den spanska klubben som sin hemmaklubb ska han helt och hållet registrera alla sina handicapronder (även de han spelar i Sverige och andra länder) på det spanska sättet och följa de små modifikationer som Spanien kanske har. Då är det i den "spanska datorn" som hen hittar sin enda och rätta handicap.

  Spelaren kan sedan ha ett golf-id hos sin svenska klubb, för att kunna boka och annat.
  Men något spelaren alltid måste tänka på...är att när hen tävlar i Sverige måste det stå rätt handicap på scorekortet, dvs hens spanska handicap.

  Den svenska klubben kanske måste gå in och ändra manuellt varje gång...men det får man leva med.

  Självklart – allt detta tvärtom, om spelaren istället väljer den svenska klubben som hemmaklubb.

Vid frågor, kontakta i första hand handicapansvarig på din golfklubb.

Avatar porträttbild. Blå färg.