Verksamhetsledning

Rådgivaren stöttar och utvecklar inom de områden du som klubbledare (styrelse, klubbchef och motsvarande) behöver hjälp med för att driva er verksamhet framåt.

(Med klubb menar vi här både ideella föreningar och golfbolag.)

I sin verktygslåda för verksamhetsledning har klubbrådgivaren flera produkter för att leda klubben framåt mot era visioner och mål. Läs mer om de olika produkterna här nedan, och boka ett möte med er rådgivare om klubben är intresserad av ett eller flera områden.

Hitta din klubbrådgivare

 1. Att leda en golfklubb
 2. En halvdagsutbildning som hålls som en del i klubbens utvecklingsarbete och skräddarsys just för din golfklubbs behov och utmaningar. Den vänder sig till styrelser i golfklubbar och golfbolag som jobbar aktivt med att utveckla klubbens verksamhet, och ger grundläggande och viktig kunskap om uppdraget samt verktyg att säkerställa utvecklingen.

  Under tre timmar ges styrelse, operativ ledning och valberedning faktisk och konkret kunskap kring ansvar och befogenheter, ekonomiskt och arbetsmiljöansvar, delegationsordning, målstyrning och olika regelverk som styr klubbens och styrelsens arbete. Har klubben driftbolag kopplas även detaljer kring detta på.

  Under tillfället ges även utrymme för dialog och diskussion. Styrelsen får förslag på verktyg för att säkerställa utvecklingsarbetet och en plan för att nå önskade mål. Klubbens möjligheter till samarbete med SISU kring lärgrupper lyfts.

  Läs mer och boka in kursen

  Läs handboken "Att leda en golfklubb"

  Börja gärna med att gå den individuella digitala introduktionskursen

 3. Ekonomisk styrning och nyckeltal
 4. Tydligt uppsatta mål gör det lättare för styrelse och operativ ledning att hålla fokus på vad som är prioriterat. Rådgivaren erbjuder en mall för samt rådgivning i hur klubben ska arbeta med ekonomisk styrning genom nyckeltal och mätpunkter. Det kan gälla antal medlemmar, greenfeegäster, en ekonomi i balans eller idrottsliga framgångar.

  Nyckeltal och mätpunkter är relevanta både för den stora, medelstora och lilla klubben, oavsett om klubben har anställda eller inte, oavsett antal medlemmar, gäster eller ekonomiska läge. De kan användas för att mäta nuläget och sätta mål för ett framtida önskat läge, för att göra jämförelser mellan olika år eller olika verksamheter. Nyckeltalen kan vara både ekonomiska och sådana inriktade på medlemsnytta.

  Ta kontakt med din klubbrådgivare för mer information och för att boka möte.

 5. Juridik och skatter
 6. Driften av en förening, ett eller flera bolag, en golfanläggning samt golfverksamheten i sig är omgärdat med en rad lagar och regelverk. SGF har genom åren upparbetat en omfattande kunskaps- och rådgivningsbank inom de juridiska, skatterättsliga och ekonomiska områden som är relevanta och viktiga för golfverksamheten.

  På sidan Juridik, skatt och försäkring finns material som skattehandboken, ekonomihandboken, lagar och regler, regler för fordon i golfspel och banskötsel, försäkringar, arbetsgivarfrågor, säker golf, restaurang, bygglov och entreprenad med mera. Allt är fritt att använda för klubben och bolaget. SGF:s sakkunniga på kansliet finns också tillgängliga för rådgivning samt anordnar utbildningar i dessa ämnen.

  Läs mer

 7. Arbetsmiljö
 8. Svenska Golfförbundet och Gröna arbetsgivare samarbetar för att stötta klubbarna när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, krishantering, arbetsgivarfrågor med mera. Därför ordnas gemensamma utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete, där klubbrådgivarna är engagerade.

  En god arbetsmiljö bidrar också till att golfanläggningen blir mer attraktiv som arbetsgivare. Att rekrytera och behålla kvalificerad personal är en utmaning, och där kan tydliga regler och riktlinjer som följs bidra.

  Utöver stöd och utbildning via din klubbrådgivare finns det omfattande material att ta del av här på sajten, som introduktionsprogram för nyanställda, arbetsmiljöregler för minderåriga, policydokument med mera. Här hittar du också checklistor som klubben praktiskt kan använda för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för personal och ideellt engagerade.

  Läs mer

 9. Rekrytering
 10. Varje rekrytering av ny personal kan bli avgörande för utvecklingen av klubben. Ta hjälp av klubbrådgivaren att analysera vilka kvalifikationer och egenskaper klubben behöver för att förflytta sig från ett nuläge till ett önskat läge. Ett tips är att titta på den sökandes personliga kvaliteter och egenskaper, hellre än på kön, ålder eller handicap.

  Golfklubben är en komplex verksamhet. Genom att göra ett ordentligt förarbete, identifiera klubbens behov, göra en ekonomisk kalkyl och skapa en tydlig beskrivning av uppdraget ökar chansen att göra en lyckad rekrytering. Det kan i sin tur vara avgörande för hur väl klubben når uppsatta mål, som fler och nöjdare medlemmar, fler spelade ronder, en mer inkluderande miljö – helt enkelt en mer välmående golfklubb.

  Läs mer

 11. Valberedning
 12. Vikten av en valberednings arbete i en förening kan inte nog understrykas. Med en bra valberedning ökar chanserna markant att också få en bra styrelse. För att lyckas bra i uppdraget och föreslå de bäst lämpade kandidaterna krävs en god insyn och kunskap om den kort- och långsiktiga verksamhetsplanen och styrelsens arbete. Samtidigt har valberedningen rollen som medlemmarnas språkrör. Det är med andra ord ett mångfacetterat, viktigt och stimulerande uppdrag för rätt personer.

  Med ökad kunskap om valberedningsarbete blir det både lättare och roligare. Som stöd för hur föreningen kan stärka sitt valberedningsarbete finns ett antal tips samlade. Ta gärna kontakt med din klubbrådgivare för att diskutera frågan.

  Läs mer

 13. Tränarrollen – en potential som möjliggör utveckling
 14. Sveriges tränarkår utvecklas framåt där fler PGA-tränare vill vara en del av klubbens hela verksamhet. Det är en möjlighet för golfen att förädla och behålla kompetens och samtidigt utveckla klubbarnas verksamhet långsiktigt.

  Av tradition är många tränare entreprenörer. Sakta ökar antalet anställda tränare där arbetsuppgifterna fördelas mellan träning och klubbens verksamhet. Detta är delvis ett resultat av ett strategiskt arbete mellan SGF och PGA och de utbildningar som genomförs. Det är viktigt att poängtera att oavsett organisationsform är den viktigaste garanten för en bra verksamhet att alla är överens om gemensamma verksamhetsmål och strategier.

  I dokumentet nedan har vi som mål att beskriva olika roller och illustrera möjligheter för hur en klubb och tränare finner den bästa lösningen för sin verksamhet. Materialet kan utgöra grunden för ett gott samtal mellan tränare, styrelse och klubbledning och förhoppningsvis leda till en långsiktig lösning för många aktörer runt om i Sverige.

  Tränarrollen – en potential som möjliggör utveckling

 15. Medlemsenkäter
 16. Medlemsenkäter i Players 1st

  Skärmdump från enkätverktyget Players 1st, som mäter kundnöjdhet hos golfspelare.
  Översiktsbild över Players 1st medlemsundersökning.

  Players 1st (players first) är ett enkätverktyg framtaget av ett danskt företag, som mäter och analyserar kundnöjdhet hos golfspelare. Det används av golfklubbar och förbund i flera länder, bland annat Norden, USA, Tyskland och Holland.

  Kostnadsfri medlemsundersökning

  Sedan hösten 2016 ingår Players 1st i medlemsavgiften till Svenska Golfförbundet. Samtliga golfklubbar och bolag anslutna till SGF får en kostnadsfri medlemsundersökning som årligen skickas till alla medlemmar.

  För de klubbar som deltar i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 ingår även en kostnadsfri kulturenkät vartannat år.

  Dessutom finns en gästundersökning samt en fördjupad version av medlemsundersökning som tillval mot en låg kostnad.

  Ladda ner manualen

  Ett verktyg för utvecklingsarbete

  Skärmdump från enkätverktyget Players 1st, som mäter kundnöjdhet hos golfspelare.
  En prioritetskarta där varje fråga värderas utifrån hur stor betydelse den har och vilket betyg medlemmarna ger.

  Tanken är att Players 1st ska vara ett av klubbens viktiga arbetsverktyg för att, i samarbete med klubbrådgivaren, skapa ett utvecklings- och förbättringsarbete till nytta för både medlemmar, gäster och medarbetare.

  Resultatet analyseras främst ur ett klubbperspektiv men ger även en jämförelse på regional och nationell nivå, samt en vägledning till vilka områden klubben bör lägga fokus och kraft på, bland annat genom prioritetskartan (se bilden).

  Klubben kan följa hur de olika områdena utvecklas över tid, lojalitetsnivån hos medlemmarna och ambassadörspoängen, som visar i vilken utsträckning klubben rekommenderas av sina medlemmar.

  Innehåll och omfattning

  Skärmdump från enkätverktyget Players 1st, som mäter nöjdhet hos golfspelare.
  Nöjdheten mäts i tio olika serviceområden med underliggande frågor.

  Medlemsundersökningen består av cirka 100 frågor, fördelade på nio olika serviceområden; bana, ledning, träning, service och upplevelse, restaurang, shop, medlemskap och avgifter, klubbliv och träningsfaciliteter. Under varje område finns dessutom ett antal underliggande och fördjupande frågor.

  För att ytterligare kunna bryta ned och bearbeta statistiken finns ett antal bakgrundsvariabler i form av kön, åldersgrupp, handicapgrupp, ambassadörstyp, medlemstyp och huruvida man är aktiv i klubben eller ej.

  På de flesta klubbar finns två tydliga kategorier av medlemmar – klubbaktiva och klubboberoende:

  ► Till klubbaktiva medlemmar räknas de som är aktiva i kommittéarbete, deltar i klubbtävlingar och andra klubbaktiviteter och är ofta tongivande i hur klubben styrs. De uppgår till cirka 30 % av den totala andelen medlemmar.

  ► De klubboberoende är inte lika aktiva och inte heller lika beroende av att tillhöra en specifik klubb. För dem är det viktigare med en bra bana och att de kan spela när de själva vill med vem de vill. Det är sällan deras synpunkter når klubbledningen trots att de utgör en betydande majoritet av medlemmarna.

  Möjlighet för klubben att addera egna frågor

  Detta är bara några av flera områden där Players 1st hjälper till att analysera och gruppera svaren utifrån bakgrundsvariabler, som sedan kan ligga till grund för klubbledningens strategiska arbete.

  Från och med 2020 kan klubben lägga till egna frågor inom varje bedömningsområde vilket ökar möjligheten att anpassa undersökningen utifrån klubbens egna förhållanden.

  Undersökningen kompletteras med möjligheten att lämna individuella svar på vad man tycker fungerar bra och vad som kan förbättras på klubben. Det går också att anmäla sitt intresse för att jobba ideellt i klubben, eller engagera sig som samarbetspartner.

  Hög svarsfrekvens ger bra underlag för analys

  2019 skickades medlemsundersökningen ut till 333 000 golfare från 19 år och uppåt, i 360 svenska klubbar. 106 000 svar kom in, vilket motsvarar ungefär 32 procent.

  Det är en hög svarsfrekvens i jämförelse med liknande undersökningar, och ger därmed Golfsverige en samlad bild och möjlighet till rättvisa jämförelser. Det ger också klubben ett bra underlag att veta var man står i jämförelse med andra och vad som behöver utvecklas.

  Ännu fler klubbar har anslutit sig inför 2022 års medlemsutskick. Hälften av klubbens medlemmar får enkäten den 22 juni och resterande den 24 augusti. Vilka som får enkäten vid vilket tillfälle väljs ut slumpmässigt, och uppgifterna tas ur GIT.

  Gästundersökningen skickas ut löpande till gästerna när de har besökt och spelat på en klubb som använder verktyget. Klubbledningen väljer själv under vilka månader enkäten ska skickas ut. Resultatet finns tillgängligt i verktyget i samma stund som gästen skickar in sitt svar.

  Viktigt med återkoppling till medlemmarna

  En viktig framgångsfaktor för klubbar som arbetar med Players 1st är att återkoppla enkätresultaten och planerade förändringar till medlemmarna.

  Att på exempelvis höst- eller vårmötet informera om resultat och åtgärder från årets undersökning betyder mycket för ett fortsatt engagemang hos medlemmarna och visar på en lyhörd och engagerad klubbledning vilket på sikt ökar klubbens attraktionskraft.

  Mer information

  Önskar du som klubb mer information kring Players 1st olika enkätverktyg är du välkommen att kontakta din klubbrådgivare på SGF.

 17. Analys & statistik
 18. Golfens IT-system – klubbens verksamhetssystem

  I Golfens IT-system (GIT) hanterar klubben sin administration, tidbokning och verksamhetsuppföljning. Det är ett av Sveriges största bokningssystem sett till antalet bokningar per år. I systemet finns också Min Golf, vilket är plattformen där golfspelare bokar starttider, sköter sin handicap, anmäler sig till tävlingar och hanterar sina uppgifter.

  GIT innehåller en stor mängd information om golfklubbens medlemmar, både vad gäller kön, ålder, handicap och medlemskapstyp – men också hur, var och när vi bokar våra golfrundor. Att baserat på detta ta fram rapporter och nyckeltal över medlemsutveckling, tillgänglighet på banan är viktigt för att kunna analysera och utveckla klubbens verksamhet.

  • Analys & Statistik

   Analys & statistik är ett nytt kostnadsfritt verktyg som finns tillgängligt för samtliga golfklubbar. Klubben hittar det via GIT Online eller genom att logga in i Players 1st-portalen. Verktyget heter Analys & statistik, just för att det är statistik hämtad ur GIT i syfte att analysera medlemsutveckling, beläggningsgrad och spelvanor.

   Med denna kunskap får klubben underlag för att besluta om framtida arbete, investeringar eller förändringar gällande spelet på banan. Ledningen får också en direktbild av medlemssituationen utifrån antalet medlemmar som tillkommer och lämnar samt vilken profil dessa personer har. 

   Spelade ronder

   Skärmdum från analysverktyg, en översikt över golfklubbens starttidsschema och hur många bokningar som gjorts på vissa tider. Möjlighet att filtrera för att analysera data mer djupgående.

   I bokningsdelen visas en översikt över antalet spelade ronder, den procentuella beläggningsgraden samt hur många spelare det i snitt bokas på varje starttid.

   Detta kan sedan filtreras med att antal bakgrundsvariabler som ger klubben en ovärderlig information.

   Förutom åldersgrupp och kön är det möjligt att välja handicapgrupp, bana (om klubben har flera) och om det är medlemmar och/eller gäster som ska visas.

   Medlemmar

   Skärmdump från analysverktyg - diagram över medlemmar i en golfklubb med möjlighet att filtrera på ålder, kön, handicap med mera.

   Den andra delen av Analys & statistik visar nuläget avseende antalet medlemmar i klubben och en jämförelse med exempelvis föregående år.

   Den ger också en direkt information om hur många nya medlemmar som tillkommit och hur många som lämnat under denna period.  

   Med hjälp av bakgrundsvariablerna är det även här möjligt att filtrera de olika grupperna för att därigenom öka kunskapen om klubbens medlemsstruktur.

   De olika graferna visar på ett överskådligt sätt nuläget i förhållande till vald jämförelseperiod.

   Mer information

   För mer information om verktyget Analys & Statistik, kontakta er klubbrådgivare. Du kan också ladda ner en manual för verktyget nedan.

   Ladda ner manual


   Analys & statistik är utvecklat av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med Players 1st. Det är en del i SGF:s verksamhetsstöd och är en av många produkter och hjälpmedel som erbjuds golfklubbarna i arbetet med att utveckla verksamheten i syfte att attrahera nuvarande och framtida generationers golfare.

    

  Fördjupad analys med Qlik Sense

  Qlick - bild från verktyget

  Utöver verktyget Analys & statistik finns möjlighet till fördjupad analys av GIT-statistiken genom beslutsstödsystem som heter Qlik Sense som är tillgängligt för klubbrådgivarna.

  Här kan man genom enkla knapptryck få tydliga bilder över läget i klubben, var medlemmarna spelar, vilka som spelar på klubben, hur många gästronder man har med mera.

  Ta kontakt med din klubbrådgivare, som kan berätta mer om vilka uppgifter klubben kan få hjälp att ta fram.