Utveckla din klubb eller anläggning med hjälp av en klubbrådgivare.

Rådgivaren erbjuder ett stöd för klubbar (både ideella föreningar och golfbolag) att hantera utmaningar, utvecklas och förflytta sig till önskat läge. Arbetet sker med ett coachande förhållningssätt utifrån ledorden LyhördhetÖppenhetEngagemang.

Med erfarenhet från golfbranschen och tillgång till data möjliggörs värdefulla analyser och hjälp i klubbens direkta utveckling.

Hitta din klubbrådgivare

Teamet består av sex klubbrådgivare med geografiska ansvarsområden samt tre centrala rådgivare i Idrottens hus.

Klubbrådgivarnas uppdrag är att stötta golfklubbarna i förändrings- och utvecklingsarbeten. Det gör de bland annat genom rådgivning inom områden som ekonomi, verksamhet och ledarskap – och genom att erbjuder utbildningar för klubbens medarbetare. Klubbrådgivarna stöttar också när det är dags att införa de stödverktyg som Svenska Golfförbundet erbjuder, och hjälper klubbarna att dra största möjliga nytta av verktygen.

De centrala rådgivarna i Idrottens hus är sakkunniga inom juridik, skatteregler, försäkring, medlemskap och associering, bestraffningsärenden samt opinionsbildning.

Klubbrådgivare

Porträttbild på Claes.
Porträttbild glad man
 • Stefan Janson
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Bohuslän-Dal, Dalarna, Värmland, Västergötland, Västmanland och Örebro Län.
 • Tel: 08-622 15 92
Porträttbild Pert Lindroth
Porträttbild på Lena.
 • Lena Lindström
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Medelpad, Norr- och Västerbotten, Stockholm, Uppland och Ångermanland.
 • Tel: 08-622 15 91
Porträttbild på Tony Mullborn
 • Tony Mullborn
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Gästrike-Hälsinge, Norr- och Västerbotten, Stockholm, Södermanland, Uppland och Västmanland.
 • Tel: 070-555 81 29
Porträttbild på Sandra.

Områdeschef

Annica

Arbetsområden klubbrådgivare

Rådgivaren har enskilda klubbmöten, arrangerar klustermöten och skapar nätverk mellan klubbar på regionnivå och riksnivå. Nätverken baseras på gemensamma faktorer som exemepelvis storlek, geografiskt läge, ägande- och driftsform och idrottsverksamhet. Allt arbete skräddarsys utifrån klubbens behov, och kan delas in i tre olika områden som alla utgår från en övergripande arbetsstruktur. 

 1. Verksamhetsledning
 2. Här ingår omvärldsanalyser med fakta, statistik och trender över Golfsverige och samhället i stort, som gör att klubbens ledare kan fatta så välgrundade beslut som möjligt. Rådgivaren håller bland annat skräddarsydda styrelseutbildningar och använder sig av statistik och slutsatser från bland annat Players 1st, GIT och Qlik Sense för att definiera klubbens nuläge.

  Läs mer

 3. Klubbutveckling
 4. Här ligger fokus på att ta organisationen till nästa nivå i utvecklingen – från nuläge till önskat läge. Bland annat ingår stöd i förändringsarbeten generellt samt inom områden som inkludering och golfens samhällsnytta. Rådgivaren deltar i klubbutvecklingsmöten, agerar processledare och stöttar i opinionsarbete.

  Läs mer

 5. Det dagliga arbetet
 6. Här går rådgivaren igenom verktyg för att styra klubben utifrån verksamhetsidé, värderingar och vision, och för att arbeta på ett effektivt sätt i en god arbetsmiljö. Ni arbetar med områden som klubben jobbar med dagligen, såsom Golfens IT-system, tillgänglighet på banan, juniorgolf och miljöfrågor.

  Läs mer

 7. Övergripande arbetsstruktur
 8. Oavsett i vilket av de tre områdena klubben arbetar finns en övergripande struktur som klubbrådgivaren utgår ifrån i allt arbete. Det innebär att rådgivaren i både små och stora frågor stöttar klubben i att identifiera följande:

  1.      Nuläge
  2.      Önskat läge
  3.      Arbetssätt och rutiner
  4.      Aktiviteter

  Dessa fyra steg kan ses som ett ständigt snurrande utvecklingshjul. När klubben har infört nya arbetssätt/rutiner och genomfört planerade aktiviteter behöver en ny nulägesanalys göras och ett nytt önskat läge tas fram, och så vidare.

Arbetsområden centrala rådgivare

De centrala rådgivarna finns på kansliet i Idrottens hus. De erbjuder rådgivning och stöd inom områden som juridik, försäkring, skatter, medlemskap och associering, bestraffningsärenden, arbetsgivar- och avtalsfrågor och opinionsbildning. Rådgivningsarbetet är indelat i två olika områden.

 1. Juridik och skatter
 2. Driften av en förening eller ett bolag, en golfanläggning samt golfverksamheten i sig är omgärdat av en rad lagar och regelverk. Här erbjuds rådgivning inom alla de juridiska, skatterättsliga och ekonomiska områden som är relevanta och viktiga för golfverksamheten.

  Läs mer om juridik och skatter

 3. Opinionsbildning – Golfnyttan
 4. Golfen behöver förtjäna sin roll i samhället. Om beslutsfattare förstår hur viktig golfen är inom områden som miljö, friskvård och besöksnäring är grunden för bra samarbeten i framtiden lagd. Här erbjuds klubben och distriktet rådgivning för att kunna samspela och skapa dialog med kommuner, organisationer och företag och därigenom stärka sin roll lokalt.

  Läs mer om opinionsbildningen

Bakgrund till klubbrådgivningen

Golfbanorna och golfverksamheten i Sverige drivs av 413 golfklubbar och 44 golfbolag (juni 2018). Denna mix av organisationsformer är unik i Idrottssverige och ställer fler och andra krav på Svenska Golfförbundet än vad ett idrottsförbund normalt hanterar.

Den gemensamma nämnaren är att alla aktörer i Golfsverige brinner för att skapa så bra verksamhet som möjligt, men också att anläggningarna är egenfinansierade med litet ekonomiskt stöd från samhället. Golfanläggningarna drivs inte i primärt syfte att maximera intäkterna och vinsterna, men måste drivas effektivt och upplevas som attraktiva av golfspelarna för att överleva långsiktigt.

Det finns många väl fungerande och stabila klubbar och golfanläggningar, men också dess motsats. Nivån och kvaliteten på den verksamhet som erbjuds varierar kraftigt från en klubb och anläggning till en annan. Väderförhållandena varierar kraftigt år från år vilket också påverkar medlemsflödet.

Mot bakgrund av detta fattade förbundsstyrelsen 2016, i linje med den av förbundsmötet beslutade verksamhetsinriktningen 2015–2016, beslutet att öka satsningen på kvalificerad rådgivning genom att komplettera befintliga team av bankonsulenter och juniorutvecklare med erfarna verksamhetsutvecklare. Målet är att skapa grund för välmående golfanläggningar i Sverige med nöjda medlemmar, gäster och medarbetare vilket innebär en ekonomi i balans med en attraktiv verksamhet för golfanläggningarna.

Klubbrådgivaren informerar

Här hittar du klubbrådgivarnas månadsbrev i pdf-format.