Åtgärder för att stötta golfklubbarna

2020 blir inget vanligt år för någon del av samhället. Hur det till slut utvecklas med fler eller färre medlemmar i Golfsverige och mer eller mindre spel vet ingen. Det vi kan konstatera är att klubbarna tillsammans hade något fler registrerade medlemmar den 15 mars i år jämfört med förra året.

Konsekvenserna av de uppoffringar som det svenska samhället genomgår kommer att påverka hela Golfsverige. Troligtvis kommer flera intäktsposter att minska under 2020 och också få följdverkningar 2021, både för klubb och förbund.

Många golfklubbar arbetar nu med olika typer av scenarioplanering för att kunna parera de kommande månaderna. Ett viktigt arbete som också görs på förbundsnivå.

Förbundsstyrelsen har därför övervägt ett antal åtgärder för att stötta golfklubbarna och golfbolagen inför en säsong vars utveckling och utfall är mycket oviss.

SGF:s verksamhet påverkas i högsta grad av hur golfspelet utvecklas i Sverige och att vi har välmående klubbar med en ekonomi i balans. Det är egentligen ingen skillnad på golfförbundets och golfklubbens organisation. Båda är medlemsstyrda ideella föreningar.

 1. Detaljerad beskrivning av förbundets ekonomi
 2. Årsmötet bestämmer avgifterna

  Det är på årsmötet (förbundsmötet), där golfdistrikten agerar ombud, som medlemsavgiften för det kommande året bestäms. 

  Drygt hälften av golfklubbarna har ett helägt driftbolag. Golfförbundet har två:

  SGF Affärsutveckling
  driver en del av förbundets sponsrings- och partnerverksamhet samt de svenska proffstourerna.

  SGF Golfsystem
  driver och utvecklar GIT.

  Så ser intäkterna ut

  ✔ Golfförbundet med dotterbolag har i år en intäktsbudget på 172 MKR.

  ✔ 61 % av intäkerna, det vill säga 104 MKR, kommer från medlemsavgiften och GIT-avgiften.

  ✔ Bidrag och stöd, främst från Riksidrottsförbundet, är den näst största intäktsposten om 15 %.

  ✔ Deltagaravgifter till tävlingar och utbildningar svarar för 11 %.

  ✔ Partners (sponsorer) svarar för 10 %.

  Kostnaderna är budgeterade till cirka 176 MKR. Underskottet på runt 4 MKR följer det beslut som fattades på förbundsmötet 2018, där det bestämdes att 70 % av investeringen i GIT Online ska finanseries med det egna kapitalet (= det samlade överskottet från bland annat försäljningen av Golfens Hus). Resterande 30 % ska finansieras genom en extra höjning av GIT-avgiften 2019–2021 med 5+5+3 = 13 kronor inklusive moms.

  Relevanta länkar och dokument

  Årsredovisning för Svenska Golfförbundet 2019

  Golfsveriges demokratiprocess

Intäkter Svenska Golfförbundet 2020

Svenska Golfförbundet med dotterbolag har i år en intäktsbudget på 172 MKR, där 61 % av intäkterna kommer från medlemsavgifter och GIT-avgifter. Övriga intäkter kommer från RF, partners, annonsintäkter och deltagaravgifter.

Som visas i diagrammet ovan är medlemsfinansieringens del av verksamheten ungefär lika stor för SGF som den är för en golfklubb. Precis som för golfklubbarna är också SGF:s externa intäkterna osäkra när företag nu drar ner och när investeringar i marknadsföring avbokas.

Åtgärder i rådande läge

Golfförbundet gick in i 2020 med en stabil ekonomi och likvida medel som ska räcka fram tills de första medlems- och GIT-fakturorna börjar betalas i slutet av april. SGF har ett eget kapital på 63,5 MKR, varav 38 MKR är bundet i kapitalförvaltning med låg risk. Kapitalet är en styrka i tider som denna – men räcker ingenstans om det skulle användas för exempelvis kontanta bidrag till enskilda klubbar.

Stödåtgärder till golfklubbar

Förbundsstyrelsen har inför den första preliminära debiteringen av medlems- och GIT-avgifterna utarbetat ett stödpaket för klubbarna. Syftet är att så långt som möjligt kapa stora engångsutlägg, fördela kostnaderna jämnt över säsongen, flytta extra avgifter och frysa medlemsavgifterna 2021.

 1. Möjlighet till delbetalning av fakturaomgång 1

  Delbetalning av den första fakturaomgången av medlemsavgift och GIT-avgift, som enligt stadgarna ska vara betald den 30 april. Alla klubbar och bolag kan nu välja att betala vid 1, 2 eller 4 betalningstillfällen enligt modell nedan. Ingen ränta eller extra avgift tillkommer vid delbetalning. Fakturan motsvarar 50 % av medlemsantalet den 15 mars.

 2. Senareläggning och möjlighet till delbetalning av fakturaomgång 2

  Den andra fakturaomgången, som enligt stadgarna ska vara betald den 30 juni, flyttas framåt en månad till 31 juli. Även här kan klubben välja att betala vid 1, 2 eller 4 tillfällen enligt modell nedan. Ingen ränta eller extra avgift tillkommer vid delbetalning. Fakturan motsvarar 80 % av medlemsantalet den 1 juli, med avdrag för vad klubben har betalat vid den första fakturaomgången. 

 3. Senarelagd fakturering av höjd GIT-avgift

  Den extra höjningen av GIT-avgiften (5 kr) skjuts upp till slutfaktureringen i oktober, med förfallodag 31 oktober. Inför slutfaktureringen kommer förbundsstyrelsen noga överväga om avgiften ska faktureras, reduceras eller skjutas upp till kommande år.

 4. Slutfakturorna kommer först i oktober

  Slutfakturorna för medlems- och GIT-avgiften motsvarar 100 % av klubbens högsta medlemsantal vid mätningarna den 1 juli, 15 augusti och 15 september. På de två fakturorna görs avdrag för vad klubben redan har betalat genom de preliminära avgiftsfakturorna i omgång 1 och 2. Förfallodag är den 31 oktober.

 5. Förslag till oförändrad medlemsavgift för 2021

  Den tidigare aviserade och föreslagna höjningen av 2021 års medlemsavgift med 2 kr utgår. På förbundsmötet den 26 april kommer förbundsstyrelsen att föreslå oförändrad medlemsavgift för 2021 (se uppdaterat förslag i FM-handlingarna). GIT-avgiften 2021 bestäms av förbundstyrelsen senast i december 2020. 

Välj betalningsalternativ

Nedan finns en detaljerad beskrivning av hur möjligheten till delbetalning av förbundsavgifterna 2020 fungerar.

Alla klubbar måste föranmäla vilket betalningsalternativ man önskar för de totalt fyra fakturorna (två per omgång). Vi behöver er anmälan senast fredag 24 april

Klicka här för att anmäla klubbens val

Fyra viktiga aspekter

 • Möjligheten till delbetalning av fakturaomgång 1 och 2 är öppen för alla golfklubbar och golfbolag.

 • Vid respektive fakturaomgång får klubben två fakturor: medlemsavgiften till SGF och GIT-avgiften till SGF Golfsystem.

 • Klubben väljer vilken betalningsmodell som önskas för respektive faktura (ett, två eller fyra betalningstillfällen). Anmäl önskad modell senast 24 april via denna länk

 • Oavsett modell skickar SGF endast en faktura för respektive GIT- och medlemsavgift i de två faktureringsomgångarna. Vid anmäld delbetalning ansvarar klubben själv för att dela upp totalbeloppet och lägga in delbetalningar enligt förfallodatum nedan.

Alternativ Fakturaomgång 1 Fakturaomgång 2
1 betalning = 100% på förfallodagen 30 april 31 juli
2 betalningar = 50% per förfallodag 30 april, 31 maj 31 juli, 31 aug
4 betalningar = 25% per förfallodag 30 april, 15 maj, 31 maj, 15 juni 31 juli, 15 aug, 31 aug, 15 sept

Lathund till delbetalning

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver delbetalningen med exempel.

Lathund med exempel

Om (del)betalningarna uteblir

Med dessa insatser vill SGF i möjligaste mån underlätta för golfklubben. Om en klubb inte betalar någon av fakturorna i tid, det vill säga på förfallodagarna, träder reglerna i stadgarna i kraft. Se lista nedan.

 • Dröjsmålsränta enligt 6 och 9 §§ räntelagen tickar på skuldbeloppet från och med förfallodagen. Vid delbetalning tickar räntan på det aktuella restbeloppet som klubben inte har betalt på någon av förfallodagarna.

 • Tillgången till GIT och Min Golf stängs av när det har förflutit 15 dagar från förfallodagen och skuldbeloppet (restbeloppet vid delbetalning) fortfarande inte är reglerat.

Maila dina frågor så ringer vi upp

En man i medeåldern. Han har ljust hår, skägg och glasögon.