Svenska Golfförbundet (SGF) erbjuder medlemskap i två steg. Första steget är ett provmedlemskap under två år

Provmedlemskapet kallas M2 och innebär tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter. När minst två år har passerat kan golfklubben övergå till ett tillsvidaremedlemskap. Tillsvidaremedlemskapet kallas M1 och innebär icke tidsbegränsade rättigheter och skyldigheter.

Enbart golfklubb som uppfyller Riksidrottsförbundets, SGF:s och golfdistriktförbundets demokratiska, etiska, idrottsliga värderingar och stadgar samt utformar verksamheten i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan erhålla medlemskap. Det är golfklubbens ansvar att noggrant ta del av och följa regler och krav på handlingar som gäller för ansökan om medlemskap i SGF. 

Årsavgifter medlemskap 2018

 1. Rättigheter som följer av medlemskapet
 2. – deltagande i SGF:s och GDF:s beslutade verksamhet,förslags- och rösträtt vid SGF:s förbundsmöte och vid berört GDF-möte

  – tillgång till Golfens IT-system(GIT) i sin helhet

  – att Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda medlemmar

  – att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  – godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  – deltagande i av SGF, RF och GDF arrangerade utbildningar

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap,förbunds- och distriktstävlingar

  – media och informationsmaterial, bland annat tidningen Svensk Golf, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  – Riksidrottsförbundets (RF)grundförsäkring för idrottsföreningar

  – SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – användande av SGF:s varumärken

  – deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  –avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli

 3. Skyldigheter – tvingande bestämmelser – som följer av medlemskapet
 4. – minst 50 medlemmar

  – bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystem för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  – följa Mallstadgar för Golfklubb

  – ansluta till och använda GIT:s medlemsregister samt i GIT registrera klubbens officiella post- och e-postadresser samt befattningshavare och förtroendevalda

  – förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  – medverka i erfarenhetsutbyte i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser angående introduktionskort

  – upplåta egen eller anvisad bana till förbunds- och distriktstävlingar i enlighet med SGF:s utfärdade bestämmelser

  – följa obligatoriska bestämmelser avseende innehåll i nyttjanderättsavtal mellan klubb och anläggningsägare som;
  a) specificerad nyttjanderätt till golfbana, byggnader för klubbens idrottsliga verksamhet med mera
  b) bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar
  c) bestämmelser avseende SGF:s introduktionskort
  d) att klubben förfogar över medlemsavgifter för att betala stadgade avgifter beslutade vid SGF:s förbundsmöte respektive GDF:s årsmöte.

  – genomföra handicaprevidering i enlighet med direktiv i Spel- och Tävlingshandboken med handicapregler, kapitel 4 och 5

  – följa bestämmelserna i det fall att SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort används

  – tillhandahålla utbildning av förtroendevalda och spelare i enlighet med SGF:s utbildningsplaner - i egen regi eller genom samarbetsavtal

  – inneha ett av Skatteverket utfärdat organisationsnummer

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra årsmöte.

Exempel på gemensamma bestämmelser och beslut, viktiga dokument och mallar som ligger till grund för medlemskap i SGF och som regleras i SGF:s stadgar.

Definition av golfbana

Mallstadgar för golfklubb

Bestämmelser för personuppgiftsbehandling och tillgång till program och databas i Golfens IT-system

SGF:s introduktionskort – policy

Förbundstävlingar – arrangemang

Mall för nyttjanderättsavtal till golfanläggning – som golfklubb äger 

Avtalsmallar finns till stöd för golfklubben i överenskommelsen med mark- eller anläggningsägande part. Mallen innehåller en del tvingande avtalspunkter, men mallen som helhet är förslag och riktlinjer.

Handicaprevidering

Grönt Kort – riktlinjer nybörjarutbildning