Ett aktiebolag som bedriver golf som idrottslig verksamhet i enlighet med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan ansluta golfbolaget till Svenska Golfförbundet (SGF) genom associering. SGF erbjuder två former av associering.

Associering A1

Golfbolaget ska kunna erbjuda anslutna golfspelare möjlighet att spela på egen banvärderad bana eller genom minst femårigt avtal på annan banvärderad bana i klubbens geografiska närhet.

Golfbanan behöver inte ägas av golfbolaget, men banan måste uppfylla kraven för banvärdering enligt det internationella banvärderingssystemet slope. Alla golfbolag ska alltså ha en fast ”hemmaplan” som de kan disponera för sina spelares golfverksamhet och tävlingsarrangemang.

Associeringen till Svenska Golfförbundet innebär vissa begränsningar i de rättigheter som golfbolaget har. Golfbolaget är inte medlem i varken SGF eller Riksidrottsförbundet (RF) och saknar således rösträtt i båda dessa organisationer. Av det följer också att associationens spelare inte kan ta emot RF:s individuella mästerskapstecken. Golfbolaget kan inte heller ta emot anläggningsbidrag från RF, lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamheten eller motta eventuella andra förmåner som riktar sig till enbart medlemsförening.

Det ekonomiska bortfall som SGF drabbas av i fördelningen av RF-bidrag, då verksamheten inte drivs i föreningsform, kompenseras med 20 kronor i extra debitering, per ansluten spelare, på den medlemsavgift till SGF som golfklubb betalar per aktiv senior och junior.

Golfspelaren som tillhör en association är inte medlem, men har medlemsliknande förmåner i form av Min Golf, Golf-ID, tidningen Svensk Golf med mera. Associationens rättigheter och skyldigheter regleras i tvååriga A1-avtal med SGF.

 1. Rättigheter för A1
 2. – erhålla inbjudan/kallelse att närvara vid Svenska Golfförbundets (SGF) och golfdistriktförbundets (GDF) beslutande verksamhet (dock utan förslags- och rösträtt)

  – tillgång till Golfens IT-system (GIT) i sin helhet

  Golf-ID och övriga förmåner och rättigheter tillhandahålls enskilda spelare

  – att för golfspelet nyttja och tillämpa vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för regel- och handicapsystemet

  – godkännande av bana enligt det internationella banvärderingssystemet slope

  – deltagande i av SGF, GDF och RF arrangerade utbildningar

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar, med vissa inskränkningar

  – media och informationsmaterial, bland annatn tidningen Svensk Golf, enligt principen ett nummer per hushåll, Golfguiden (digital version), golf.se, nyhetsbrev, ordförandebrev samt GDF-material

  SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – användande av SGF:s varumärken

  – deltagande i erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbar och associationer genom introduktionskort

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  – avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från Golfens Hus och berört GDF

 3. Skyldigheter för A1
 4. – bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet

  – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda regelsystemet för golfspel samt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – förfoga över bana enligt av SGF särskilt upprättad definition av golfbana

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande handicap- och banvärderingssystem

  – ansluta till och använda Golfens IT-systems (GIT) medlemsregister

  – förfoga över nyttjanderätt till golfbana, byggnader för idrottslig verksamhet om mark och/eller anläggningsägaren är annan än golfbolaget

  – följa utfärdade bestämmelser avseende fördelning och mottagande av förbunds- och distriktstävlingar

  – följa utfärdade bestämmelser avseende SGF:s introduktionskort

  – följa bestämmelser, för de fall att SGF:s material för nybörjarutbildning ochvarumärket Grönt Kort används

  – genomföra handicaprevidering i enlighet med direktiv i Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler, kapitel 4 och 5

  – tillhandahålla utbildning i enlighet med SGF:s utbildningsplaner – i egen regi eller genom samarbetsavtal

  – att associationen är ett aktiebolag

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bland annat genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

 5. Avtal och bilagor för A1

Associering A2

Ett aktiebolag kan också ansluta till SGF genom en A2-associering. Golfbolaget erbjuder spel på bana utan medlemskap och utan individuella spelrätter kopplade till anläggningen (Pay & Play). Det kan också vara ett golfbolag på en träningsanläggning utan bana.

Golfbolaget är varken medlem i SGF eller RF och saknar således rösträtt i båda dessa organisationer. Golfbolagets rättigheter och skyldigheter gentemot SGF regleras i tvååriga A2-avtal.

 1. Rättigheter för A2
 2. – tillgång till Golfens IT-system (GIT), för registrering av nybörjare (N), notering av så kallad klubbhandicap 54, administration av anläggningens uppgifter till Golfguiden samt tidbokning

  – att för det fall banan uppfyller kraven, låta banan banvärderas enligt det internationella banvärderingssystemet slope samt för golfspelet tillämpa detsamma

  – deltagande i av SGF:s och GDF:s arrangerade utbildningar, med undantag av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet

  – användande av SGF:s material för nybörjarutbildning och varumärket Grönt Kort

  – tillgång till media och informationsmaterial, bland annat erhålla tidningen Svensk Golf samt rätt till att listas i Golfguiden (digital version).

  – kollektivt försäkringsskydd genom SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfall-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring

  – publikt marknadsföra anläggningen som "associerad golfanläggning till SGF"

  – avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök

  avgiftsfri rådgivning rörande golfverksamhet från SGF:s kansli och berört golfdistriktsförbund

 3. Skyldigheter för A2
 4. – tillämpa vid varje tidpunkt gällande och av SGF fastställda Regelsystemet för golfspelsamt SGF:s övriga bestämmelser och riktlinjer för golfspel

  – tillämpa SGF:s vid varje tidpunkt gällande Handicap- och banvärderingssystem för det fall anläggningen uppfyller kraven på golfbana

  – följa bestämmelser, för de fall att SGF:s material för nybörjarutbildning ochvarumärket Grönt Kort används

  – i förekommande fall tillhandahålla spel på en banvärderad bana enligt slope samt registrera klubbhandicap 54 när utbildningen är genomförd och spelaren har Grönt kort-status

  – registrera och underhålla förteckning av befattningshavare och nybörjare (N) Golfens IT-system (GIT), med bland annat adressuppgifter

  – tillhandahålla utbildningar enligt SGF:s och GDF:s regler och riktlinjer – i egen regi eller genom samarbetsavtal

  – att associationen är ett aktiebolag

  – följa SGF:s beslut om informationsplikt, bl.a. genom att årligen skicka in elektronisk kopia av verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokoll från ordinarie och extra bolagsstämma

 5. Avtal och bilagor A2