En golfklubb är en traditionell ideell förening. Det krävs minst tre medlemmar för att bilda föreningen, anta klubbens stadgar, bestämma namnet samt utse en styrelse.

För inval i Svenska Golfförbundet (SGF) krävs dock att klubben har minst 50 registrerade medlemmar och valt att följa SGF:s Mallstadgar för golfklubb. Det finns också bestämmelser för föreningens namn.

När golfklubben är bildad enligt ovan kan klubben välja att dels söka inträde i Riksidrottsförbundet (där namnet kontrolleras och godkänns mot andra idrottsföreningar), dels i Svenska Golfförbundet (där en mer grundläggande invalsprocedur tar vid).

Så bildas en golfklubb

Mallstadgar för golfklubb

Namnregler för golfklubb

Lästips

”Idrottens Föreningsrätt”, av Krister Malmsten. Boken tillsammans med en hel del annat utbildningsmaterial finns på golfbokhandeln.se.

RF:s dokument ”Att bilda en idrottsförening” 

 1. Ansök om provmedlemskap – steg 1
 2. Ansökningshandlingar - provmedlemskap M2

  1. Klubben ska göra en digital medlemsansökan hos RF.

  Dessutom ska följande handlingar skickas till SGF:

  2. Protokoll från bildande av föreningen

  3 Beskrivning av klubben

  4. Medlemsförteckning (minst 50 medlemmar)

  5. GK:s verksamhetsplan/verksamhetsinriktning förslag till mall

  6. Frågeformulär vid ansökan om medlemskap

  7. Mallstadgar för golfklubb

  8. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana

  9. Avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i klubbens geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll)

  Handläggning

  1. Digital medlemsansökan skickas till RF.

  2. Ansökningshandlingar skickas till SGF (e-post eller postledes)

  3. Yttrande från GDF 
      - GDF:s roll i processen för medlemskap

  4. SGF fattar beslut om tvåårigt provmedlemskap ska beviljas.

  5. När SGF har beviljat medlemskap godkänns den digitala ansökan och klubben blir också medlem i RF.

  Överklagande av beslut

  Om ansökande GK inte är nöjd med SGF:s beslut beträffande ansökan om inval, kan beslutet överklagas till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd (RIN) som är högsta beslutande idrottsorgan (15 kap RF:s stadgar).

 3. Ansök om tillsvidaremedlemskap – steg 2
 4. Efter minst två års provmedlemskap kan en övergång till tillsvidaremedlemskap M1 ske. För en övergång krävs tillgång till egen banvärderad bana eller minst ett femårigt nyttjanderättsavtal med annan banvärderad bana samt att kraven i övrigt uppfylls för medlemskap med avseende på bland annat utbildning och idrottslig verksamhet. Om inte tillsvidaremedlemskap beviljas kan förlängning av provmedlemskap ske till det årsskifte som inträffar närmast efter att ytterligare ett år har passerat.

  Punkterna 1-6 ska skickas in till Svenska Golfförbundet (post eller e-post)

  1. Beskrivning av hur den idrottsliga verksamheten har bedrivits och utvecklats under perioden för provmedlemskapet samt klubbens medlemsantal och rekryteringsstrategi.
  2. Senaste årsredovisning
  3. Senaste verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  4. Utbildningsplaner för anställda och ideella ledare
  5. Lagfartshandlingar om ansökande klubb äger marken som golfbanan är belägen på
  6. Minst 5-årigt nyttjanderättsavtal till banvärderad golfbana som ägs/drivs av annan än golfklubben (i klubbens geografiska närhet)

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i medlemskapsprocessen har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s Förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om fortsatt M2-provmedlemskap eller övergång till M1-medlemskap.

  GDF:s roll i prövning av medlemskap

  Beslutsrekommendation från GDF (mall)

  Handläggning

  1. Före utgången av provmedlemskapet ansöker golfklubben om förlängning
  2. Beslutsrekommendation från GDF 
  3. SGF fattar beslut:

  - tillsvidaremedlemskap M1
  - förlängning provmedlemskap M2
  - medlemskap ska upphöra