Idrottslyftet – pengar till klubben

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten.

Syftet är att behålla fler och rekrytera nya juniorer i klubbarna genom att kontinuerligt utveckla juniorverksamheten och att anpassa för barn och ungdomar. Det innebär:

 • utveckla föreningar/klubbar

 • öka tillgängligheten

 • rekrytera och utveckla ledare

 • samverka med skolan och andra organisationer, till exempel friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten

Vilka bidrag kan vår klubb söka?

För att stötta golfklubbarna på bästa sätt har Svenska Golfförbundet ett antal paket som klubbarna kan söka bidrag från.

Framsida broschyren Idrottslyftet. Glad golfjunior med en golfklubba i handen.

Paket 4 och 5 kräver att golfklubben har en uppdaterad verksamhetsplan (VP), samt att ansökan stämmer överens med VP. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd.

I filen nedan hittar du exempel på projekt som genomförts med gott resultat. Hoppas att det kan ge lite inspiration och idéer till er verksamhet.

Goda exempel - beviljade Idrottslyftsbidrag

Här kan du ladda ned foldern om Idrottslyftet.

Hur söker man?

Innan projektet påbörjas skickas ansökan in via Idrottonline (se nedan).
I ansökan beskriver ni projektet med bakgrund, mål/syfte, genomförande och budget. Bidraget ska ses som en uppstart och en hjälpa att komma igång med en ny satsning/verksamhet.

Klubben kan få max 50% av totala kostnaden i Idrottslyftsbidrag. Beskriv kostnaderna specificerat, t ex för skolsamverkan vill vi veta följande kostnader: tränararvode, transporter/buss, materialinköp, mat, poletter osv.

Varje år tilldelas en summa pengar till SGFs Idrottslyft och beroende på beloppet kommer paketen att prioriteras olika. 

Nya rutiner för att ansöka om bidrag

En bild på en skärmdump som visar hur det ser ut på hemsidan Idrottonline.

Från januari 2017 gäller nya rutiner för de golfklubbar som ska söka bidrag från Juniorlyftet. Ansökan gör ni direkt via Idrottonline (uppge klubbbens namn där det står XX https://idrottonline.se/XXGK-golf). Logga in genom att klicka på hänglåset och sen gå in under fliken Idrottsmedel. Klicka på Idrottsmedel därefter "Skapa ansökan". Fyll i de uppgifter som efterfrågas i ansökan och skicka in. Efter genomfört projekt skickas återrapport in i samma system. 

För att logga in i IdrottOnline skriver du in www.idrottonline.se/golfklubbengk-golf exempel: www.idrottonline.se/golfstadensgk-golf

Hitta det paket som passar er

 1. Paket 1 – Golfens Ledarutbildning
 2. Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg.

  GL1 Praktik – Golfäventyret (barn 7–12 år)
  GL2 Fördjupning – Golfäventyret (barn 7–12 år)

  Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare genom att fylla i ansökningsblanketten. En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans. Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Auktoriserade utbildare för Golfens Ledarutbildningar
  • Minst 5 deltagare per utbildningstillfälle
  * Fyll i ansökningsformuläret nedan
  * Klubben är beviljad LOK-stöd

  Bidrag

  300 kr per deltagare för GL1 Praktik
  500 kr per deltagare för GL2 Fördjupning och GL3

  Ansökningsblankett

  Ledarutbildning GL 1 Praktik
  Ledarutbildning GL 2 Fördjupning

 3. Paket 2 – Träning och tävling
 4. Detta paket kan du söka bidrag från om golfklubben anordnar ett läger i samband med att de arrangerar Teen Cup. När lägret är genomfört skickar ni in deltagarlista samt fyller i ansökningsblanketten (skicka in senast 10 juli det år ni arrangerar tävlingen).

  Det finns även en pott avsatt att uppmuntra mer spel och träning för de unga golfarna. Bidrag kan sökas för att arrangera poolspel på 30- eller 50-bana. Arrangera tävling på rätt nivå (foursome, scramble.....) tillsammans med en grannklubb för de som är 7-10 år. Ni spelar en eller flera gånger på varandras banor och avslutar dagen med t ex fika eller korvgrillning.

  Krav som ska uppfyllas

  • Klubben ska arrangera en Teen Cup Klubbtävling och gärna även Golfäventyret Cup.
  • Läger genomförs i anslutning till Teen Cup
  • Minst fyra dagars läger
  • Minst fem timmar/dag
  • Lunch ska ingå till deltagarna
  • Minst 10 deltagare (Åldersgräns max 16 år) (vi har sänkt från 20 till 10 deltagare)
  • Ersättning 250:-/deltagare (max bidrag är 10 000 kr/golfklubb)
  • Krav att golfklubben söker LOK-stöd
  • Bidragsbeloppet för poolspel varierar beroende på upplägg och kostnader kopplat till upplägget.

  Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

  För att få bidrag vill vi att ni redovisar följande

  • Dokument med uppgift om deltagarnas namn och personnummer
  • Programupplägg för lägret (med info om punkterna ovan)
  • Info om eventuell avgift för deltagarna

 5. Paket 3 - Verksamhetsutveckling
 6. Det finns möjlighet att söka stöd för att utveckla juniorverksamheten på golfklubben.
  Det handlar om att utveckla idrottsverksamheten inom organisation, ledare och funktionärer, träning/spel, utbildning, läger, tävling, rekrytering, anpassad anläggning och samverkan med andra golfklubbar/föreningar.
  Klubben behöver arbeta med att ta fram nyckeltal, realistiska mål, säkerställa/genomföra ledarutbildning (GL1 Praktik) och övrig verksamhetsutveckling med fokus på juniorer.

  De golfklubbar som är ansvariga för NIU (Nationell Idrottsutbildning) har möjlighet att bli beviljad stöd för verksamhetsutveckling.

  Krav som ska uppfyllas:

  • Klubben har en arbetsgrupp/kommitté  som arbetar med juniorverksamheten, barn och ungdomar.
  • Verksamhetsplan för två till tre år (långsiktighet) ska finnas och innehålla mål. strategier och aktiviteter för juniorverksamheten.
  • Nyckeltal för klubbenska redovisas i samband med ansökan.

  Ansökan

  Ansökan görs via Idrottonline med ett maxbelopp på 20 000 kr.

 7. Paket 4 – Fria projekt
 8. Fria projekt ska innehålla något för att behålla och rekrytera fler spelare. Här söker ni till exempel för samverkan med skolor, integration, tjejsatsning, golf för funktionshindrade, unga ledare, ledarskap och så vidare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Uppgradera sin verksamhetsplan, se Vad är Idrottslyftet
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Max bidrag om 50 000 kronor
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett
  • Max sex månader på sig att genomföra projektet för att få ut sista 50 %.

  Ansökan

  Ansökan gör du via Idrottonline och den ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 50 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år (gäller Paket 4 och Paket 5)

 9. Paket 5A och 5B – Golfäventyretbanor och Anläggningsbidrag
 10. Inom ramen för idrottslyftet Paket 5A och 5B kan klubbar söka bidrag för anläggning av Golfäventyrsbana, footgolfbana eller andra ändamål som till exempel ett nytt övningsområde. Det går också att göra en kombinerad ansökan för till exempel en golfäventyrsbana och en footgolfbana. 

  5A Golfäventyrsbana

  Att nivåanpassa golfen för barnen genom att kunna erbjuda spel på 30-, 50- och 100-bana är för oss lika självklart som att erbjuda olika tees för vuxna.  

  Krav som ska uppfyllas

  • 30-, 50- och 100-bana ska byggas/finnas för att bidraget ska godkännas. Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/golfaventyret
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för golfäventyrsbanor är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline

  5A Footgolfbana

  Att ha en footgolfbana på golfanläggningen skapar möjligheter för golfklubben att attrahera nya människor i alla åldrar. Footgolf är enkelt att utöva, har inga krav på förkunskaper och går snabbt att spela. Det finns ett startpaket för anläggning av en footgolfbana där det ingår analys, designarbete och material såsom hålkoppar, enklare teeskyltar och numrerade fotbollar. Se mer information om startpaketet här.

  Krav som ska uppfyllas

  • Footgolfbana ska byggas.  Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/footgolf
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för footgolfbana är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline

  5A Multigolfbana

  Detta koncept kombinerar tre sporter till en aktivitet, golfäventyret, discgolf, och footgolf på ett kreativt och smart sätt. En och samma anläggning ger möjlighet att spela tre olika golfsporter!

  Krav som ska uppfyllas

  • Multigolfbana ska byggas.  Läs mer om vad det kan innebära på: www.discgolfpark.com/sv/multigolf/
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för footgolfbana är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline

  5B Anläggningsstöd

  Under 2018 sätts stort fokus på att klubbarna anpassar anläggningen för barn med Golfäventyretbanor och därför finns endast en ytterst liten del av Idrottslyftsmedel att söka från Paket 5B. De klubbar som redan har anlagt 30-, 50-, och 100-bana kan vid speciella fall söka bidrag från Paket 5B om det anses kunna öka tillgängligheten och skapa tillväxt med mer träning och fler barn och ungdomar i verksamheten.

  Krav som ska uppfyllas

  • Har klubben inga golfäventyrsbanor finns ingen möjlighet att söka annat ytterligare Anläggningsbidrag (Paket 5B). 30-, 50- och 100-bana ska finnas för att bidraget ska godkännas. Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/golfaventyret
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden.  Max bidrag om 100 000 kronor för övrigt anläggningsbidrag. 
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline.
  • Klubben har max sex månader på sig att iordningställa övningsområdet för att få ut sista 50 %

  Ansökan

  Ansökan sker via IdrottOnline. I ansökan ska framgå syftet med projektet vad och vem banorna/övningsområdet är till för, budget med specificerade kostnader, tidsperiod för att iordningställa byggnationen, storlek på sökt belopp och vem som är ansvarig (kontaktperson). Maxbeloppet är Paket 5A: 20 000 kronor Paket 5B: 100 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år (gäller Paket 4 och Paket 5, se Vad är Idrottslyftet). Det går dock att kombinera ansökan i Paket 5A och bygga både en Footgolfbana och Golfäventyrsbanor.

 11. Paket 6 – Golf för personer med funktionsnedsättning – handigolf
 12. Det finns en efterfrågan från personer med funktionsnedsättning att börja spela golf. Samtidigt efterlyser golfklubbar nya medlemmar. Klubbar som genomför handigolf kan söka 5 000 kronor genom att fylla i ansökan (se blankett nedan). Det är ett startbidrag för att komma igång och kan endast sökas en gång. För större projekt finns mer pengar att söka via Idrottslyftet. Svenska Golfförbundets handigolfgrupp stöttar med innehåll, utbildare och marknadsföring.

  Krav som ska uppfyllas

  • Bilda en arbetsgrupp inom klubben. I arbetsgruppen bör det ingå en distriktsansvarig. En kontaktlista ska upprättas och lämnas in med ansökan. Ta med personer från handikapporganisationer, idrottslärare, sjukgymnaster, föräldrar med flera.

  • Gör en kort- och en långsiktig verksamhetsplan, som beskriver hur ni ska arbeta med handigolf på klubben. (Tips: Erbjud prova-på-dag med fortsättningsmöjligheter till träning. Bilda träningsgrupper, gör en inspirationsutbildning för föräldrar, assistenter, lärare med flera. Samarbeta med skolor, utbilda handigolf-faddrar med mera).

  För frågor, tips och anmälan: kontakta Helena Brobeck, SGF,
  tel: 08-622 15 07 eller via e-post: helena.brobeck@golf.se
  eller skicka till:
  Svenska Golfförbundet,
  Att: Helena Brobeck
  Box 11016, 100 61 Stockholm

  Ansökningsblankett

 1. För distrikten: tjejsatsning
 2. Golfen behöver tjejer! Distrikten kan söka bidrag för projekt som i huvudsak riktas mot tjejer. Till exempel genom att skapa projekt med olika aktiviteter som samlar tjejer från olika klubbar i distrikten så att de tillsammans med jämnåriga ska kunna utvecklas och satsa på golfen. Exempel på aktiviteter som kan genomföras: träning, utbildning, föreläsning, tävling (till exempel scramble) och så vidare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Distriktet och berörda golfklubbar bildar en arbetsgrupp som tillsammans arbetar fram en projektplan som beskriver syfte och mål med projektet
  • Gruppen tar fram statistik före och efter projektets genomförande för att kunna avläsa vilken effekt projektet haft
  • Budget för projektet
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett
  • Ekonomisk uppföljning/redovisning

  Ansökan

  Projektplanen ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 40 000 kronor och bidraget kan täcka max 50% av projekets kostnader. Bidragsansökningar sker löpande. Mejla din projektplan till ulrika.jorsell@golf.se

 3. Så funkar LOK-stödet
 4. Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stödet, är avsett att stödja juniorverksamhet i åldersgruppen 7-25 år i föreningarna.

  Ansökan för hösten (1 juli–31 dec) ska vara inne senast 15 februari. Ansökan för våren (1 jan–30 juni) ska vara inne senast 15 augusti.

  Med hjälp av IdrottOnline är det administrativa arbetet mycket enklare nu än tidigare (läs mer på RF:s hemsida). Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Golfklubbarnas LOK-stödsansökningar är en av de parametrar som påverkar storleken på Idrottslyftet för golfen. Därför är det naturligt att endast klubbar som söker LOK-stöd har möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.

  Exempel

  Ni har en träningsgrupp med tolv barn. De tränar tre gånger i veckan året runt: 12 barn x 8 kronor x 3 gånger + 24 kronor x 3 gånger = 360 kronor per vecka. Det innebär 1 440 kronor per månad och 17 280 kronor per år. Om ni har 50 juniorer i fem grupper som tränar tre gånger i veckan innebär det... cirka 75 000 kronor.

  Statligt och kommunalt LOK-stöd

  LOK-stöd kan sökas både via Riksidrottsförbundet (RF) och via kommunen (Observera att det kommunala stödet varierar mycket mellan kommunerna). Mer information om ansökning hittar du på RF:s hemsida eller via er kommun.

 5. Bidragsbibel - tips på bidrag att söka
 6. Det finns många möjligheter att söka bidrag inom RF och distriktsförbunden. Några av våra golfdistrikt har tagit fram en »bidragsbibel« som ska göra det lättare för klubbarna att både förstå och använda det system och de bidrag som finns att söka. Mycket av den information som finns i dessa »biblar« är allmän information till alla klubbar, men en del information är specifikt för just det distriktet.

  Skånes Bidragsbibel
  Västergötlands Bidragsbibel
  Östergötlands Bidragsbibel

Tips! Gräsrotspengar till golfklubbarna

Den som spelar hos Svenska Spel kan samtidigt stödja en golfklubb genom att välja den som favorit från en lista. Klubben måste först registreras för att vara med på listan. Varje krona som läggs på ett spel omvandlas till 10 poäng som går till den utvalda idrottsföreningen. 2017 fick 292 golfklubbar dela på 1 075 816 kronor via Gräsroten.

Läs mer om Gräsroten

För mer information, kontakta oss

Porträttbild på Bengt.
Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Helena Brobeck
Porträttbild på Peter Östlund.
Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.